Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 295/2015 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Částka 123/2015
Platnost od 09.11.2015
Účinnost od 24.11.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

295

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2015

o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění krmiv, doplňkových látek a premixů na trh.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 2

Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci

[K § 3 odst. 6 písm. a) a b) zákona]

(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za přípustný, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast nežádoucích látek2).

(2) Seznam skladištních škůdců je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Zvláštní účely výživy

[K § 3 odst. 6 písm. d) zákona]

(1) Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES. Zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení a doporučená doba používání, jakož i další povinné údaje v označení včetně deklarace a jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Další požadavky vyplývající z nařízení Evropské unie3), kterými je doplňován unijní seznam krmiv pro zvláštní účely výživy, nejsou dotčeny obsahem části B přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Doplňkové látky

[K § 3 odst. 6 písm. e) zákona]

Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4), a v příloze č. 3 k této vyhlášce, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4).

§ 5

Obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu

(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) K žádosti o schválení provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a) výrobce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) až f), i) až k) a m) zákona,

b) distributor přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a i) až m) zákona,

c) dodavatel přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a), i) až k) a m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona a

d) dovozce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a), g) až k) a m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona.

(2) K žádosti o registraci provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a) výrobce, kromě prvovýrobce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až f) a i) až k) zákona,

b) distributor přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a i) až k) zákona,

c) dodavatel, mimo dopravce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a i) až k) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,

d) dopravce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. i) a k) zákona,

e) dovozce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a g) až k) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona a

f) prvovýrobce, který vyrábí krmné směsi, přílohu uvedenou v § 5 odst. 4 písm. a) zákona.

(3) Pokud žadatel o schválení provozu vykonává rovněž činnosti podléhající registraci, připojí rovněž přílohy podle odstavce 2.

§ 6

Údaje o krmivu

(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro výrobu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a) u krmných surovin a doplňkových látek skupiny a druhy, případně jejich obchodní názvy,

b) u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou

1. zvířata určená k produkci potravin,

2. zvířata určená k produkci potravin kromě přežvýkavců a ryb,

3. přežvýkavci,

4. ryby,

5. zvířata neurčená k produkci potravin a

6. masožravá kožešinová zvířata,

c) údaje o použití krmných surovin živočišného původu a

d) metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.

(2) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro uvádění produktů ke krmení na trh v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a) skupiny krmných surovin,

b) u doplňkových látek kategorie a funkční skupiny,

c) u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou zvířata uvedená v odstavci 1 písm. b),

d) druhy krmných surovin živočišného původu, popřípadě údaje o jejich použití v kompletních a doplňkových krmivech, a

e) metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009.

(3) V příloze týkající se údajů o krmivu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede dovozce druhy dovážených produktů ke krmení, u premixů a krmných směsí také jejich složení a užití, případně obchodní název.

(4) Provozovatel na úrovni prvovýroby, který vyrábí krmné směsi s použitím doplňkových krmiv v příloze týkající se údajů o krmivu, uvede

a) druhy zvířat, pro které jsou určeny, a

b) údaje o použití krmných surovin živočišného původu.

§ 7

Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech

(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení doplňkových látek v premixu nebo krmivu obecně. Produkt ke krmení je homogenní, pokud variační koeficient nepřesahuje 5 % u doplňkových látek a premixů nebo 10 % u ostatních krmiv.

(2) Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) dokladem, který obsahuje

a) název a adresu provozu,

b) typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby,

c) název výrobce míchacího zařízení,

d) dobu míchání a počet otáček míchacího elementu a

e) doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost v souladu s přílohou II Zařízení a vybavení bod 3. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

(3) Ověření homogenity produktu ke krmení provádí provozovatel v závislosti na množství a druhu vyráběného produktu pravidelně nejméně jednou za 2 roky.

(4) Způsob ověření homogenity zveřejní ústav na svých internetových stránkách.

§ 8

Osvědčení o odborné způsobilosti

(K § 6 odst. 4 zákona)

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ústav k

a) výrobě doplňkových látek žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti biologie nebo chemie nebo biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství nebo zemědělství a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo používání doplňkových látek,

b) výrobě premixů

1. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo

2. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti biologie a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo uvádění premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů na trh,

c) výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání Potravinářství a potravinářská chemie, ve skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví a ve skupině oborů vzdělání Veterinářství a veterinární prevence a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů, nebo žadateli, který splňuje podmínky stanovené v písmenu b),

d) uvádění doplňkových látek a premixů na trh žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

§ 9

Pojízdná výrobna krmiv

[§ 7 odst. 6 písm. b) zákona]

Provozovatel pojízdné výrobny krmiv předkládá ústavu časový plán výroby krmiv, který obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

§ 10

Kontrola rizik u prvovýrobců

[§ 7 odst. 6 písm. c) zákona]

V provozech/činnostech na úrovni prvovýroby musí provozovatel zabránit tomu, aby nedocházelo ke vzniku

a) fyzikálního nebezpečí - zejména vniknutí cizích těles do produktů, například kusů dřev, kovů, znečišťujících produktů rostlinného původu,

b) biologických nebezpečí, kterými jsou zejména

1. vznik patogenní mikroflóry, zejména ze zeminy a vody, salmonely,

2. vznik mykotoxinů produkovaných plísněmi, zejména aflatoxiny, fumonisiny, nebo

3. živočišní škůdci, zejména riziko zavlečení nákazy hmyzem, volně žijícími ptáky a hlodavci,

c) chemických nebezpečí, kterým jsou zejména

1. těžké kovy, zejména arzen, kadmium, olovo, rtuť,

2. zakázané látky a produkty uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 a nežádoucí látky a produkty uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2), nebo

3. nesprávná používání doplňkových látek v krmivech.

§ 11

Kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat

[K § 3 odst. 6 písm. c) zákona]

Názvy kategorií krmných surovin, kterými se může v označení krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, nahradit specifický název krmné suroviny, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12

Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě

[K § 3 odst. 6 písm. f) zákona]

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen „objemná krmiva“) lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud

a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,

b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,

c) místo pro jejich uložení (dále jen „úložiště“) je

1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,

2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),

3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,

4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a

5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,

d) zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),

e) budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a

f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a) jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a

b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.

§ 13

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 356/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 178/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 169/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb.

4. Vyhláška č. 336/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 198/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 25/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr: Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 295/2015 Sb.

Seznam skladištních škůdců

A. blanokřídlí (Hymenoptera):

mravenec faraon (Monomorium pharaonis);

B. brouci (Coleoptera) například:

1. brouk houbař (Typhaea stercorea)

2. červotoč spížní (Stegobium paniceum)

3. červotoč tabákový (Lasioderma serricorne)

4. kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus)

5. korovník obilní (Rhyzopertha dominica)

6. kožojed obecný (Dermestes lardarius)

7. kožojed (Trogoderma granarium)

8. lesák bludný (Ahasverus advena)

9. lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis)

10. lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus)

11. paličník skladištní (Necrobia rufipes)

12. pilous černý (Sitophilus granarius)

13. pilous rýžový (Sitophilus oryzae)

14. potemník hnědý (Tribolium castaneum)

15. potemník skladištní (Tribolium confusum)

16. potemník moučný (Tenebrio molitor)

17. rušník skladištní (Trogoderma granarium)

18. vrtavec zhoubný (Ptinus fur)

19. zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus)

20. zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum);

C. motýli (Lepidoptera) například:

1. makadlovka obilná (Sitotroga cereallela)

2. mol obilný (Nemapogon granella)

3. mol šatní (Tineola bisselliella)

4. zavíječ moučný (Ephestia kuehniella)

5. zavíječ paprikový (Plodia interpunctella)

6. zavíječ skladištní (Ephestia elutella);

D. pisivky (Psocoptera):

pisivka (Liposcelis corrodens);

E. roztoč dravý (Cheyletus eruditus) - může být použit pro biologické hubení roztoče moučného nebo roztoče ničivého;

F. roztoči (Acarina) například:

1. roztoč moučný (Acarus siro)

2. roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor);

G. švábi (Blattaria) například:

1. šváb (Blatta orientalis)

2. rus domácí (Blattella germanica).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 295/2015 Sb.

ZVLÁŠTNÍ ÚČELY VÝŽIVY

Část A

Obecná ustanovení

A. Pokud u téhož účelu výživy je ve sloupci 2 části B více skupin nutričních charakteristik od sebe odděleno slovy „a/nebo“, má výrobce možnost použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

B. Pokud je ve sloupci 2 nebo sloupci 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použité doplňkové látky povoleny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, jak to odpovídá specifikované hlavní charakteristice.

C. Pokud je (jsou) ve sloupci 4 části B požadován(y) zdroj(e) komponentu(ů) nebo jakostních znaků, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci jakostního znaku (např. specifický název komponentu(ů), druh zvířat nebo část zvířete) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

D. Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky, rovněž povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo odchylně od Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003, celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

E. Deklarace jakostních znaků požadované ve sloupci 4 části B obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ jsou povinné, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

F. Deklarace jakostních znaků a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

G. Doporučená doba používání uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci stanovených mezí uvádět přesnější dobu používání.

H. Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být u každého takového účelu dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

I. V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

J. Pokud se krmivo určené pro zvláštní účely výživy uvádí na trh ve formě bolusu jako krmná surovina nebo doplňkové krmivo pro individuální podání orální cestou nuceným krmením, musí být na etiketě krmiva v příslušných případech uvedena maximální doba souvislého uvolňování bolusu a denní míra uvolňování pro každou doplňkovou látku, pro niž je stanoven maximální obsah v kompletním krmivu. Provozovatel krmivářského podniku, který bolus uvádí na trh, musí ústavu poskytnout důkaz, že denní dostupný obsah doplňkové látky v trávicím ústrojí nepřesáhne v příslušných případech maximální obsah doplňkové látky stanovený na jeden kilogram kompletního krmiva během celého období krmení (efekt pomalého uvolňování). Doporučuje se, aby krmivo ve formě bolusu podával veterinární lékař nebo jiná kompetentní osoba.

ČÁST B

Seznam určených užití

Zvláštní účel výživyHlavní nutriční charakteristikyDruh nebo kategorie zvířatDeklaraceDoporučená doba používáníJiná ustanovení
123456
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnostiBílkoviny vysoké jakosti a snížený obsah fosforu: maximálně 5 g/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 % a obsahem surového proteinu: maximálně 220 g/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 %
nebo:
PsiZdroj (e) bílkovin
Vápník
Fosfor
Draslík
Sodík
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
Od počátku do 6 měsícůb).Krmivo se uvádí na trh jako kompletní krmivo.
Doporučená stravitelnost bílkovin: minimálně 85 %.
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Snížená absorpce fosforu formou přidání uhličitanu lanthanitého oktahydrátu.Dospělí psi, dospělé kočkyZdroj (e) bílkovin
Vápník
Fosfor
Draslík
Sodík
Uhličitan lanthanitý oktahydrát
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Bílkoviny vysoké jakosti a snížený obsah fosforu: maximálně 6,2 g/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 % a obsahem surového proteinu: maximálně 320 g/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 %.KočkyZdroj (e) bílkovin
Vápník
Fosfor
Draslík
Sodík
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
Krmivo se uvádí na trh jako kompletní krmivo.
Doporučená stravitelnost bílkovin: minimálně 85 %.
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Rozpuštění struvitových kamenůc)Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti.PsiZdroj (e) bílkovin
Vápník
Fosfor
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Síra
Látky okyselující moč
5 až 12 týdnů.V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíku.KočkyVápník
Fosfor
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Síra
Celkový taurin
Látky okyselující moč
Omezení opakované tvorby struvitových kamenů0Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíku.Psi a kočkyVápník
Fosfor
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Síra
Látky okyselující moč
Do 6 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Omezení tvorby urátových kamenůNízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti.Psi a kočkyZdroj (e) bílkovinDo 6 měsíců, při nevratné poruše metabolismu kyseliny močové celoživotně.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Omezení tvorby šťavelanových kamenůNízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat moč.Psi a kočkyFosfor
Vápník
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Síra
Celkový vitamín D
Hydroxyprolin
Látky alkalizující moč
Do 6 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Omezení tvorby cystinových kamenůNízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat moč.Psi a kočkyCelkové sirné aminokyseliny
Sodík
Draslík
Chloridy
Síra
Látky alkalizující moč
Od počátku do 1 roku.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Omezení intolerance určitých komponentů a živind)Vybraný(é) zdroj (e) bílkovinPsi a kočkyZdroj (e) bílkovin
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně.
a/nebo
Vybraný(é) zdroj (e) uhlohydrátů
Zdroj (e) uhlohydrátů
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
Omezení akutních střevních resorpčních onemocněníZvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látky.Psi a kočkyVysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy.
Sodík
Draslík
Zdroj (e) sliznatých látek (byly-li přidány).
1 až 2 týdny.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Během období akutního průjmů a následné rekonvalescence.“.
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Kompenzace maldigesceVysoce stravitelné látky a nízký obsah tuku.Psi a kočkyVysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy.3 až 12 týdnů, při chronické pankreatické nedostatečnosti celoživotně.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnostiObsah sodíku omezený na méně než 2,6 g/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 %.Psi a kočkySodík
Draslík
Hořčík
Od počátku do 6 měsíců.Krmivo se uvádí na trh jako kompletní krmivo.
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátů.Psi a kočkyZdroj (e) uhlohydrátů
Případná úprava uhlohydrátů
Škrob
Celkové cukry
Fruktosa (byla-li přidána)
Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány).
Zdroj (e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány).
Od počátku do 6 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnostiVysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátů.PsiZdroj (e) bílkovin
Obsah esenciálních mastných kyselin
Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
Sodík
Celková měď
Od počátku do 6 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin.KočkyZdroj (e) bílkovin
Obsah esenciálních mastných kyselin
Sodík
Celková měď
Od počátku do 6 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemieNízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin.Psi a kočkyObsah esenciálních mastných kyselin
Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány).
Od počátku do 2 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“ |
Snížení obsahu jódu v krmivu v případě hypertyreózySnížený obsah jódu: maximálně 0,26 mg/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 %.KočkyCelkový jódOd počátku do 3 měsíců.Krmivo se uvádí na trh jako kompletní krmivo.
Na etiketě musí být uvedeno:|
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Snížení mědi v játrechSnížený obsah mědi: maximálně 8,8 mg/kg kompletního krmiva pro zvířata v zájmovém chovu s vlhkostí 12 %.PsiCelková měďOd počátku do 6 měsíců.Krmivo se uvádí na trh jako kompletní krmivo.
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Snížení nadměrné tělesné váhyNízká koncentrace energie.Psi a kočkyEnergetická hodnotaDo dosažení cílové tělesné váhy.V návodu k použití musí být doporučen vhodný denní příjem.
Nutriční obnova, regeneraceVysoká koncentrace energie, vysoké koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty.Psi a kočkyVysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Energetická hodnota.
Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány).
Dokud není dosaženo úplné obnovy.V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na etiketě uvedeno:
„Podávat pod veterinárním dozorem.“.
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (E1707) Doplňkové krmivo může obsahovat doplňkové látky funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“ v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.PsiNázev a přidané množství stabilizátoru střevní flóry.10 až 15 dní.Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah stabilizátoru střevní flóry pro kompletní krmivo.
Na etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srstiVysoký obsah esenciálních mastných kyselin.Psi a kočkyObsah esenciálních mastných kyselin.Do 2 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora metabolismu kloubů při osteoartrózePsi:
Minimální obsah v sušině celkových omega-3 mastných kyselin 3,3 % a kyseliny eiko sap entaeno vé (EPA) 0,38 %. Přiměřený obsah vitamínu E.
Psi a kočkyPsi:
Celkové omega-3 mastné kyseliny
Celková EPA
Celkový vitamín E
Od počátku do 3 měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Kočky:
Minimální obsah v sušině celkových omega-3 mastných kyselin 1,2 % a kyseliny dokosahexaenové (DHA) 0,28 %. Zvýšený obsah methioninu a manganu. Přiměřený obsah vitamínu E.
Kočky:
Celkové omega-3 mastné kyseliny
Celková DHA
Celkový methionin
Celkový mangan
Celkový vitamín E
Snížení rizika horečky při poporodním ulehnutíNízký obsah vápníkuDojniceVápník
Fosfor
Hořčík
1 až 4 týdny před otelením.V návodu k použití musí být uvedeno:
„Přestat zkrmovat po otelení.“.
a/nebo
nízký poměr kationtů a aniontů,
Vápník
Fosfor
Sodík
Draslík
Chloridy
Síra
nebo vysoký obsah zeolitu (syntetického křemičitanu sodno-hlinitého),Obsah syntetického křemičitanu sodno-hlinitého.2 týdny před otelením.V návodu k použití musí být uvedeno:
„Množství krmiva musí být omezeno, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení denního příjmu 500 g křemičitanu sodno-hlinitého pro jedno zvíře.“.
„Přestat zkrmovat po otelení.“.
nebo
vysoký obsah vápníku ve formě vysoce využitelných vápenatých solí.
DojniceCelkový obsah vápníku, zdroje a odpovídající množství vápníku.Od počátku prvních známek porodu do 2 dnů po porodu.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uveden návod k použití, tj. počet podání a doba před a po otelení, a slova:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu.“.
Snížení rizika při ketózáchg)h)Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie.Dojnice a bahniceLátky, které jsou glukogenním zdrojem energie. Propan - 1, 2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy).
Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy).
3 až 6 týdnů po oteleníi).
Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahněníj).
Snížení rizika tetanií (hypomagnesemie)Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíku.PřežvýkavciŠkrob
Celkové cukry Hořčík Sodík Draslík
3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostů.V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.
V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro kojící bahnice.“.
Snížení rizika acidózNízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká puřřovací kapacita.PřežvýkavciŠkrob Celkové cukryMaximálně 2 měsícek)V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů.
V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“.
V případě krmiv pro skot ve výkrmu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro intenzivní výkrm.“l)
Dlouhodobý zdroj stopových prvků a/nebo vitaminů pro pasená zvířataVysoký obsah
- stopových prvků a/nebo

- vitaminů, provitaminů a chemicky přesně definovaných látek se srovnatelnými účinky.
Doplňkové krmivo může obsahovat doplňkové látky v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.

Přežvýkavci s fungujícím bachoremNázvy a celková množství každého přidaného stopového prvku, vitaminu, provitaminů a chemicky přesně definované látky se srovnatelnými účinky.
Denní míra uvolňování pro každý stopový prvek a/nebo vitamin, pokud se používá bolus.
Maximální doba souvislého uvolňování stopového prvku nebo vitaminu, pokud se používá bolus.
Do 12 měsíců.Je povolena aplikace ve formě bolusu. Bolus může obsahovat až 20 % železa v inertní, biologicky nedostupné formě, aby se zvýšila jeho hustota.
Na etiketě krmiva musí být uvedeno:
“V příslušných případech je nutno zabránit souběžnému podávání doplňkových látek s maximálním obsahem z jiných zdrojů, než jsou zdroje obsažené v bolusu.“.
Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře nebo odborníka na výživu, pokud jde o:
1) rovnováhu stopových prvků v denní dávce;
2) status stáda, pokud jde o stopové prvky.“. Bolus případně obsahuje x % inertního železa, aby se zvýšila jeho hustota.
Kompenzace nedostatečné dostupnosti železa po narozeníVysoký obsah sloučenin železa povolených v rámci funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“ kategorie „nutriční doplňkové látky“ podle přílohy I nařízení (ES) č. 1831/2003. Doplňkové krmivo může obsahovat železo v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.Sající selata a telata.Celkový obsah železa.Od narození do 3 týdnů.Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah železa pro kompletní krmivo.
Podpora regenerace kopyt, nohou a pokožkyVysoký obsah zinku. Doplňkové krmivo může obsahovat zinek v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.Koně, přežvýkavci a prasata.Celkové množství zinku methioninuDo 8 týdnů.Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah zinku pro kompletní krmivo.
Podpora přípravy na říji a reprodukciVysoký obsah selenu a minimální obsah vitaminu E na kilogram kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 % pro prasata 53 mg, pro králíky 35 mg, pro psy, kočky a norky 88 mg;
minimální obsah vitaminu E najedno zvíře a den pro ovce 100 mg, skot 300 mg, koně 1100 mg nebo
Vysoký obsah vitaminu A a/nebo vitaminu D a/nebo
minimální obsah betakarotenu 300 mg na jedno zvíře a den. Doplňkové krmivo může obsahovat selen a vitaminy A a D v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.
SavciNázvy a celková množství každého přidaného stopového prvku a vitaminu.Krávy:
2 týdny před koncem březosti do doby, než je potvrzena další březost.
Prasnice:
od 7 dnů před porodem do 3 dnů po porodu a od 7 dnů před pářením do 3 dnů po páření.
Ostatní samice savců: od poslední fáze březosti do doby, než je potvrzena další březost.
Samci:
během období reprodukční aktivity.
Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen příslušný stanovený maximální obsah pro kompletní krmivo.
Na etiketě krmiva musí být uvedeno:
„Upřesnění situace, ve které je vhodné krmivo použít.“.
Vysoký obsah vitaminu A a/nebo vitaminu D neboPtáciNázvy a celková množství každého přidaného stopového prvku a vitaminu.Pro samice: během říje.
Vysoký obsah selenu a/nebo zinku a/nebo minimální obsah vitaminu E 44 mg/kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %.
Doplňkové krmivo může obsahovat selen, zinek a vitaminy A a D v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.
Pro samce: během období reprodukční aktivit.
Stabilizace vody a elektrolytické bilance na podporu fyziologické využitelnostiPřevážně elektrolyty: sodík, draslík a chloridy.
Pufrovací kapacitan): minimálně 60 mmol/l. hotové dávky na krmivo
Snadno stravitelné uhlohydráty.
Telata
Prasata
Jehňata
Kůzlata
Hříbata
Zdroj (e) uhlohydrátů
Sodík
Draslík
Chloridy
Hydrogenuhličitany a/nebo citronany (byly-li přidány).
1 až 7 dní.Doporučené rozpětí elektrolytů na litr hotové dávky na krmivo: Sodík: 1,7 g - 3,5 g Draslík: 0,4 g - 2,0 g Chloridy: 1 g - 2,8 g.
Na etiketě musí být uvedeno: „V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“.
„Před použitím nebo prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
1. „Doporučený přívod rozmíchané hotové dávky a případně mléka.“.
2. V případě, že hydrogenuhličitany a/nebo citronany převyšují 40 mmol/l hotové dávky na krmivo: „U zvířat, jež mají slez, je třeba zamezit současnému krmení mlékem.“.
Snížení rizika vzniku močových kaménkůNízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat moč.PřežvýkavciVápník
Fosfor
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Síra
Látky okyselující moč
Do 6 týdnů.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Snížení stresových reakcíVysoký obsah hořčíkuPrasataHořčík1 až 7 dní.Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít.
a/nebo
Vysoce stravitelné komponenty.
Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány).
Stabilizace fyziologické využitelnostiNízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty.SelataVysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Pufrovací kapacita.
Zdroj (e) adstringentních látek (byly-li přidány).
Zdroj (e) sliznatých látek (byly-li přidány).
2 až 4 týdny.Na etiketě musí být uvedeno:
„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“.
Vysoce stravitelné komponenty.PrasataVysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Zdroj (e) adstringentních látek (byly-li přidány).
Zdroj (e) sliznatých látek (byly-li přidány).
Dopl. látky funkční skup. ,stabilizátory střevní flóry‘ kategorie „zootechnička doplňkové látky“ podle příl. I nař. (ES) č. 1831/2003 nebo, dokud nebude dokončen postup obnovení povolení podle čl. 10 nař. (ES) č. 1831/2003, dopl. látky náležející do skupiny „mikroorganismy“. Doplňkové krmivo může obsahovat doplňkové látky funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry/mikroorganismy“ v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.Druhy zvířat, pro něž jsou povoleny stabilizátory střevní flóry/ mikroorganismy.Název a přidané množství stabilizátoru střevní flóry/ mikroorganismu.Do 4 týdnů.Na etiketě krmiva musí být uvedeno:
„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“.
V příslušných případech: „Krmivo obsahuje stabilizátory střevní flóry/mikroorganismy v koncentraci vyšší než stonásobek povoleného maximálního obsahu v kompletním krmivu.“.
Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah stabilizátoru střevní flóry/ mikroorganismu pro kompletní krmivo.
Doplňkové látky funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“ kategorie „zootechnička doplňkové látky“ podle přílohy I nařízení (ES) č. 1831/2003. Doplňkové krmivo může obsahovat doplňkové látky funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“ v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.Druhy zvířat, pro něž jsou povoleny stabilizátory střevní flóry.Název a přidané množství stabilizátoru střevní flóry.Do 4 týdnů.Na etiketě krmiva musí být uvedeno:
1) „V případě rizika zažívacích
potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“.
2) V příslušných případech:
„Krmivo obsahuje stabilizátory střevní flóry v koncentraci vyšší než stonásobek povoleného maximálního obsahu v kompletním krmivu.“.
Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah stabilizátoru střevní flóry pro kompletní krmivo.
Snížení rizika vzniku zácpyKomponenty stimulující střevní průchodnost.PrasniceKomponenty stimulující střevní průchodnost.10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprášení.
Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jaterNízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin.NosniceEnergetická hodnota (vypočtená podle metody ES).
Procento metabolizovatelné energie z lipidů.
Obsah polynenasycených mastných kyselin.
Do 12 týdnů.
Kompenzace malabsorpceNízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucích.Drůbež, s výjimkou hus a holubů.Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám:
Celkový vitamín A
Celkový vitamín D
Celkový vitamín E
Celkový vitamín K
Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí.
Kompenzace chronické nedostatečné funkce tenkého střevaVysoce precaekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tuky.Koňovitím)Zdroj(e) vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravy.Od počátku do šesti měsíců.Je nutné upřesnit, kdy je vhodné krmivo použít, způsob, jakým má být zkrmováno, a kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.
Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevěVysoce stravitelná vláknina.KoňovitíZdroj (e) vlákniny.
Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány).
Od počátku do šesti měsíců.Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.
Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení stresových reakcíVysoce stravitelné komponenty.KoňovitíHořčík
Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány).
Dva až čtyři týdny.Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného poceníPřevážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty.KoňovitíVápník
Sodík
Hořčík
Draslík
Chloridy
Glukosa
Jeden až tři dny.Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít.
Pokud krmivo představuje v denní krmné dávce významný podíl, je třeba uvést, jakým způsobem lze zabránit riziku náhlých změn v povaze krmiva.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.
Podpora přípravy na sportovní výkony a následného zotaveníVysoký obsah selenu a minimální obsah 50 mg vitaminu E na kilogram kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %. Doplňkové krmivo může obsahovat sloučeniny selenu v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.KoňovitíCelkové množství: vitaminu E selenuDo 8 týdnů před sportovním výkonem. Do 4 týdnů po sportovním výkonu.Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah selenu pro kompletní krmivo.
Nutriční obnova, regeneraceVysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty.Psi a kočkyVysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy.
Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány).
Dokud není dosaženo úplné obnovy.Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít. V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Podávat pod veterinárním dohledem.“.
„Doplňkové krmivo může obsahovat Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 v koncentraci vyšší než stonásobek příslušného stanoveného maximálního obsahu v kompletním krmivu.PsiEnterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 včetně přidaného množství.10 až 15 dnů.Návod k použití krmiva musí zaručovat, zeje dodržen stanovený maximální obsah stabilizátoru střevní flóry/ mikroorganismu pro kompletní krmivo. Na etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnostiNízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátů.KoňovitíZdroj(e) bílkovin a vlákniny.
Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
Methionin
Cholin
Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány).
Od počátku do šesti měsíců.Je nutné upřesnit způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.
Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnostiNízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a nízký obsah fosforu.KoňovitíZdroj (e) bílkovin
Vápník
Fosfor
Draslík
Hořčík
Sodík
Od počátku do šesti měsíců.Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“.
V návodu k použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“.

Vysvětlivky:

a) Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.

b) Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.

c) V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.

d) V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.

e) Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.

f) V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy údajem „Kočičí jaterní lipidóza“.

g) Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.

h) Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.

i) V případě krmiv pro dojnice.

j) V případě krmiv pro bahnice.

k) V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.

l) Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.

m) V případě krmiv speciálně připravených tak, aby splňovala podmínky pro velmi stará zvířata (snadněji vstřebatelné komponenty), se u druhu nebo kategorie zvířat musí doplnit údaj „pro stará zvířata.“.

n) Vypočteno metodou diference silných iontů (SID) (hodnoty SID): SID je rozdíl mezi součty koncentrací silných kationtů a silných aniontů; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] - [mmol Cl-/l] - [mmol ostatních silných aniontů/l].

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 295/2015 Sb.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Část A

Obecná ustanovení

(1) Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie. Aktivita mikroorganismů je počet mikroorganismů tvořících kolonie vyjádřený v jednotkách CFU. Počet jednotek CFU udává počet aktivních zárodků mikrobiálního kmene v 1 g výrobku (CFU/g).

(2) Aktivita enzymů je vyjádřena v jednotkách enzymatické aktivity na 1 g výrobku (U/g). Jedna jednotka enzymatické aktivity je množství enzymu, které za definovaných podmínek katalyzuje za jednu minutu přeměnu jednoho mikromolu substrátu.

(3) Nejnižší a nejvyšší obsah doplňkových látek stanovený v příloze se vztahuje na kompletní krmivo o vlhkosti 12 %, pokud není stanoveno jinak.

(4) Seznam povolených doplňkových látek je uveden v Registru doplňkových látek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

Část B

Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých bylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, s výhledem na vyhodnocení těchto produktů

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Konzervanty*)
E 200Kyselina sorbováC6H8O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 202Kalium-sorbátC6H7O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 236Kyselina mravenčíCH2O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---V návodu k použití musí být uvedeno: „Kyselina mravenčí, ať samostatně nebo ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsi, nesmí být použita k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s vlhkostí vyšší než 15 %.“.
E 237Mravenčan sodnýCHO2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 238Mravenčan vápenatýC2H2O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 250Dusitan sodnýNaNO2psi, kočky--100jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 %
E 260Kyselina octováC2H4O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 262Dvojoctan sodnýC4H7O4Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 263Octan vápenatýC4H6O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 270Kyselina mléčnáC3H6O3všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 280Kyselina propionováC3H6O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Konzervanty*)
E 281Propionan sodnýC3H5O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 282Propionan vápenatýC6H10O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 284Propionan amonnýC3H9O5Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 295Mravenčan amonnýCH5O2Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 296Kyselina jablečná (L- nebo DL-)C4H6O5všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 327Mléčnan vápenatýC6H10O6Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 330Kyselina citrónováC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení max.
min.max.
1234567
Antioxidanty*)
E 310PropylgalátC10H12O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100pro všechna krmiva
E 320Butylhydroxyanisol (BHA)C11H16O2všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150
samotný nebo dohromady s E 321 a/nebo E 324
pro všechna krmiva
psi--150
samotný nebo dohromady s E 321
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva
Antioxidanty*)
E 321Butylhydroxytoluen (BHT)C15H24Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150
samotný nebo dohromady s E 320 a/nebo E 324
pro všechna krmiva
psi--150
samotný nebo dohromady s E 320
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky
E 406Agar-agar-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 407Carageen-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 410Moučka ze svatojánského chleba-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 412Guarová guma-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 413Tragacant-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky*)
E 414Arabská guma (acacia)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 415Xanthangum-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 433Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonooleát-všechny druhy nebo kategorie zvířat--s ostatními polyoxy-etylen-sorbitanyjen v mléčných krmných směsích
E 460Celulosa mikrokrystalická-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 461Metylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 462Etylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 463Hydroxypropylcelulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 464Hydroxypropylmetyl-celulosa-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 466Karboxymetyl-celulosa (sodná sůl karboxy-metyleteru celulosy)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 484Polyetylénglykol-glycerylricinoleát-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 487Ester polyetylenglykolu a mastných kyselin ze sojového oleje-telata--6000jen v mléčných krmných směsích
E 493S orbitan-monolaurát-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 499Cassiagum-psi, kočky--17600jen pro krmiva s vlhkostí min. 20 %
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty*)
E 551aKyselina křemičitá, vysrážená a sušenádioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 551bOxid křemičitý, koloidnídioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 551cKřemelina (čištěné diatomické půdy)dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 552Křemičitan vápenatý, syntetickýdioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 554Křemičitan sodnohlinitý, syntetickýdioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 559Kaolinitické jíly, prosté azbestupřirozená směs hlinotvorných materiálů s obsahem komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinit, min. 65 %
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 560Steatit, obsahující chlorit (přirozené směsi)přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 %všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 561Vermikulitpřiroz. hořečnato-hlinito-železnatý silikát,
žárem expandovaný,
azbestu prostý
fluor max. 0,3 g/kg
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 562Sepiolitpřirozená usazenina křemičitanů Mg obsahující min. 60 % sepiolitu
a max. 30 % montmorilonitu,
azbestu prostý.
všechny druhy nebo kategorie zvířat--20000pro všechna krmiva
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty*)
E 563Sepiolitický jílvodu obsahující křemičitan Mg obsahující min. 40 % sepiolitu a 25 % illitu,
azbestu prostý
všechny druhy nebo kategorie zvířat--20000pro všechna krmiva
E 565Ligno sulfátydioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 566Natrolit fonolitpřirozená směs hlinitých křemičitanů, alkalických zemin a hydroxykřemičitanů Al,
natroliru (43 - 46,5 %) a živce
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg.
všechny druhy nebo kategorie zvířat--25000pro všechna krmiva
E 599Perlitpřírodní silikát sodíku a hliníku (Na2SiO3 a Al2(SiO3)3) žárem expandovaný,
azbestu prostý
dioxin max. 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg.
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Číslo (nebo č. EU)Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Radionuklidní pojiva*)
1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs)
1.1Hexakyanoželeznatan (II) železito (III) amonnýNH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]prasata, přežvýkavci-50500V návodu k použití musí být uvedeno:
„Pouze pro omezená geografická území v případě kontaminace radionuklidy.
Denní množství hexakyanoželeznatanu (II) železito (III) amonného musí být mezi 10-150 mg /10 kg živé hmotnosti.“.
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Regulátory kyselosti*)
296Kyselina DL- a L- jablečná-psi, kočky----
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Barviva včetně pigmentů*)
1. Jiná barviva
E 102TartrazinC16H9N4O9S2Na3okrasné rybky, psi a kočky----
E 110Žluť FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky, psi a kočky----
E 124Ponceau 4RC20H11N2O10S3Na3okrasné rybky----
1. Jiná barviva
E 127ErytrosinC2oH6I4O5Na2.H2Ookrasné rybky----
E 132Indigotin (synonymum indigocarmine)C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky----
2. Barviva povolená pro barvení potravin
Barviva E 129, E 151, E 155, E 120, E 127, E 132, E 124, E 104, E 171, E 102, E 110 povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantin.-psi a kočky----
E 133Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 150E 150b, c, d povolené pro barvení potravin-všechny druhy a kategorie zvířat----
E141Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 172Povolené pro barvení potravin-všechny druhy a kategorie zvířat s výjimkou koní----
E 135Povolené pro barvení potravin-okrasné rybky----
E 129Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 120Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 127Povolené pro barvení potravin-psi, kočky a plazi----
E 132Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 124Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
E 110Povolené pro barvení potravin-psi a kočky----
Č.EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
min.max.
1234567
Zchutňovadla*)
1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty-všechny druhy a kategorie zvířat----
2. Umělé látky:
E 954 IIISacharin sodná sůlC7H4NNaO3SSelata4 měsíce-150-
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříMax. obsah v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
1234567
Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
-Vitamin B2
(přípravek či čistá substance riboflavinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmiva
-Vitamin B12
(přípravek vitaminu B12)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmiva
Č. EUPrvekDoplňková látkaChemický vzorec a popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva o vlhkosti 12%Jiná ustanovení
123456
Stopové prvky*)
E 7Molybden - MoHeptamolybdenan hexa-amonný tetrahydrát(NH4)6Mo7O24·4H2O2,5 (celkem)v krmivech pro ovce
Molybdenan sodný dihydrátNa2MoO4·2H2O2,5 (celkem)v krmivech pro ovce
Číslo EUDoplňková látkaPopis fyziologicky účinné látky nebo identifikace mikroorganismuŽivinový substrát (případná specifikace)SloženíDruh a kategorie hospodářských zvířatJiná ustanovení
1234567
Aminokyseliny, jejich soli a analogy*)
3.2.2.L-lysin, koncentrovaný roztok (báze)NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH
sacharóza,
melasa,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 60 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, koncentrovaný roztok (báze)“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.3.L-lysin, monohydrochlorid, technicky čistýNH2(CH2)4CH(NH2)-COOH·HCL-L-lysin:
min. 78 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, monohydrochlorid“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.4L-lysin, monohydrochlorid, koncentrovaný roztokNH2(CH2)4CH(NH2)-COOH·HCLsacharóza,
melasa,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 22,4 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, monohydrochlorid, koncentrovaný roztok“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
3.2.5.L-lysin, sulfát, získaný fermentací pomocí
Corynebacterium glutamicum
[NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH]2·H2SO4
cukerný sirup,
melasa,
obilí,
škrobové produkty a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 40 %
všechny druhy zvířatÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, sulfát a jeho vedlejší produkty z fermentace“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační číslo.
Číslo EUDoplňková látkaSložení, chemický vzorecDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříObsah mg účinné látky/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
Min.Max.
1234567
Kokcidiostatika a histomonostatika*)
E 764Halofuginon hydrobromidDL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl)quinazolin-4-(3H)-1-hydrobromidvýkrm kuřat-23ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
krůty12 týdnů

Vysvětlivky:

Část C

Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých nebylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMax. stáříJiná ustanovení
Konzervanty
E 331Citrany sodné-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 332Citrany draselné-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky
E 411Moučka ze semen tamaryšku-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
E 460 (ii)Celulosa prášková-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Regulátory kyselosti
E 450a (i)Dihydrogen-difosforečnan sodný-psi, kočky----
E 503 (ii)Hydrogenuhličitan amonný-psi, kočky----
Barviva včetně pigmentů
E 141Měďnaté komplexy chlorofylů-okrasné rybky----

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 295/2015 Sb.

Kategorie krmných surovin pro označování krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat

KategorieZahrnuje
12
1. Maso a výrobky živočišného původuVšechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat.
2. Mléko a mléčné výrobkyVeškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky získané při zpracování mléka.
3. Vejce a výrobky z vajecVeškeré vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky z jejich zpracování.
4. Oleje a tukyVeškeré živočišné a rostlinné oleje a tuky.
5. KvasniceVeškeré druhy kvasnic, pokud byly devitalizovány a usušeny.
6. Ryby a vedlejší výrobky z rybRyby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky z jejich zpracování.
7. ObilovinyVeškeré druhy obilovin bez ohledu na jejich zpracování nebo výrobky obsahující škrobnatý endosperm.
8. ZeleninyVeškeré druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
9. Vedlejší výrobky rostlinného původuVedlejší výrobky ze zpracování rostlinných produktů, zejména obilovin, zelenin, luštěnin a olejnatých semen.
10. Bílkovinné extrakty rostlinného původuVeškeré výrobky rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 50 % dusíkatých látek v sušině, které mohou mít změněnou texturu (strukturu).
11. Minerální látkyVeškeré anorganické látky vhodné pro výživu zvířat.
12. CukryVeškeré druhy cukrů.
13. OvoceVeškeré druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
14. OřechyVeškeré plody ze skořápek.
15. SemenaVeškeré druhy semen v celém stavu nebo drcené.
16. ŘasyVeškeré řasy v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
17. Měkkýši a korýšiVeškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.
18. HmyzVeškeré druhy hmyzu ve všech vývojových stádiích.
19. Pekařské výrobkyVeškeré druhy chleba, koláčů, sušenek a těstovin.

Poznámky pod čarou

*) Další doplňkové látky ze skupiny konzervantů, antioxidantů, emulgátorů, stabilizátorů, zahušťujících a želírujících látek, pojiv, protispékavých látek a koagulantů, látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy, regulátorů kyselosti, barviv, zchutňujících látek, vitamínů, provitamínů a chemicky přesně definovaných látek se srovnatelným účinkem, sloučenin stopových prvků, aminokyselin, jejich solí a analogů a kokcidiostatik a histomonostatik jsou povoleny přímo použitelnými předpisy EU a jsou uvedeny v registru doplňkových látek https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.

2) Například Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice.
Nařízení Komise (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů.
Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny.
Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu.
Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot.
Nařízení Komise (ES) č. 2015/186, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.

3) Například nařízení Komise (EU) č. 1070/2010 ze dne 22. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o doplnění podpory metabolismu kloubů při osteoartróze u psů a koček jakož zvláštního účelu výživy na seznam určených užití.
Nařízení Komise (ES) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.

4) Například nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.

8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Přesunout nahoru