Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 294/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Částka 122/2015
Platnost od 09.11.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

294

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2015,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA I

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Díl 1

Svislé dopravní značky

Oddíl 1

Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

§ 1

Provedení svislých dopravních značek

(1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.

(2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.

(3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.

(4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.

§ 2

Umístění svislých dopravních značek

(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.

(2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace.

(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.

(4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.

(5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.

(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).

(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.

(8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.

(9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.

§ 3

Platnost svislých dopravních značek

(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.

(2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.

(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.

(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak.

(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit

a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo

b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

Oddíl 2

Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení

§ 4

Výstražné značky

(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.

(2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Značky upravující přednost

Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Zákazové značky

(1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

(2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Příkazové značky

(1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

(2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Informativní značky

(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.

(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.

(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Dodatkové tabulky

Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Určené symboly

(1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol.

(2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Díl 2

Vodorovné dopravní značky

§ 11

Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám

(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.

(2) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.

(3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými čarami.

§ 12

Rozdělení vodorovných dopravních značek

(1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště.

(3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

HLAVA II

SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

§ 13

Světelné signály

(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.

(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 14

Akustické signály

(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.

(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.

(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.

(4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

(5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

HLAVA III

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

§ 15

(1) Dopravními zařízeními jsou

a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,

b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,

c) odrazové zrcadlo,

d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,

e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.

(2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.

(3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

HLAVA IV

ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE

§ 16

(1) Pro umísťování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.

(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

§ 17

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,

b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,

c) účel a zdůvodnění výjimky,

d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,

e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,

f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

ČÁST TŘETÍ

OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

§ 18

Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích

(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.

(2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.

§ 19

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu

(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).

(2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 20

Označení osob oprávněných zastavovat vozidla

(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.

(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

§ 21

Speciální označení vozidel a osob

(1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

§ 22

Označení sedadel vybavených zádržným systémem

(1) U vozidla kategorie M2 nebo M32) registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.

(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

§ 23

Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích

(1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou

a) „Stůj!“,

b) „Pozor!“,

c) „Volno!“,

d) „Zrychlit jízdu!“,

e) „Zpomalit jízdu!“.

(2) Vyobrazení postojů a pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.

§ 24

Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby

(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu1).

(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.

§ 25

Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích obsahuje

a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,

b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,

c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,

d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,

e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,

f) dobu platnosti pověření příslušníka,

g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.

(2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 26

Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže

(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností obsahuje

a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,

b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,

c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,

d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 27

Přechodné ustanovení

Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.


§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.

4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Výstražné dopravní značky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
A 1aZatáčka vpravoZatáčka vpravo
Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 1bZatáčka vlevoZatáčka vlevo
Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2aDvojitá zatáčka, první vpravoDvojitá zatáčka, první vpravo
Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2bDvojitá zatáčka, první vlevoDvojitá zatáčka, první vlevo
Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 3KřižovatkaKřižovatka
Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
A 4Křižovatka s kruhovým objezdemKřižovatka s kruhovým objezdem
Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.
A 5aNebezpečné klesáníNebezpečné klesání
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 5bNebezpečné stoupáníNebezpečné stoupání
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 6aZúžená vozovka z obou stranZúžená vozovka z obou stran
Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.
A 6bZúžená vozovka z jedné stranyZúžená vozovka z jedné strany
Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.
A 7aNerovnost vozovkyNerovnost vozovky
Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti jízdy.
V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.
A 7bZpomalovací práhZpomalovací práh
Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.
A 8Nebezpečí smykuNebezpečí smyku
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.
A 9Provoz v obou směrechProvoz v obou směrech
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.
A 10Světelné signálySvětelné signály
Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.
A 11Přechod pro chodcePřechod pro chodce
Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.
A 12aChodciChodci
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
A 12bDětiDěti
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
A 12cZnačka - Osoby na osobních přepravnícíchOsoby na osobních přepravnících
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.
A 13ZvířataZvířata
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol zvířete.
A 14ZvěřZvěř
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.
Na značce může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.
A 15Práce na silniciPráce na silnici
Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
A 16Boční vítrBoční vítr
Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.
A 17Odlétávající štěrkOdlétávající štěrk
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.
A 18Kamení na vozovceKamení na vozovce
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.
A 19CyklistéCyklisté
Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
A 20LetadlaLetadla
Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
A 21TunelTunel
Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.
A 22Jiné nebezpečíJiné nebezpečí
Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.
A 23KolonaKolona
Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
A 24NáledíNáledí
Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.
A 25TramvajTramvaj
Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
A 26MlhaMlha
Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.
A 27NehodaNehoda
Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.
A 28Nebezpečná krajniceNebezpečná krajnice
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
A 29Železniční přejezd se závoramiŽelezniční přejezd se závorami
Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.
A 30Železniční přejezd bez závorŽelezniční přejezd bez závor
Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.
A 31aNávěstní deska (240 m)Návěstní deska (240 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umisťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“; v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 31bNávěstní deska (160 m)Návěstní deska (160 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 31cNávěstní deska (80 m)Návěstní deska (80 m)
Značka se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.
A 32aVýstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejnýVýstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
A 32bVýstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejnýVýstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.
Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
A 33Pohyblivý mostPohyblivý most
Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.
A 34NábřežíNábřeží
Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Značky upravující přednost

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
P 1Křižovatka s vedlejší pozemní komunikacíKřižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé
levé připojení nebo pravé pravé připojení připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
P 2Hlavní pozemní komunikaceHlavní pozemní komunikace
Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.
P 3Konec hlavní pozemní komunikaceKonec hlavní pozemní komunikace
Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
P 4Dej přednost v jízdě!Dej přednost v jízdě!
Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.
Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
P 5Dej přednost v jízdě tramvaji!Dej přednost v jízdě tramvaji!
Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.
P 6Stůj, dej přednost v jízdě!Stůj, dej přednost v jízdě!
Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.
Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
P 7Přednost protijedoucích vozidelPřednost protijedoucích vozidel
Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.
P 8Přednost před protijedoucími vozidlyPřednost před protijedoucími vozidly
Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.
Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Zákazové značky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
B 1Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrechZákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.
B 2Zákaz vjezdu všech vozidelZákaz vjezdu všech vozidel
Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.
B 3Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíkuZákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.
B 4Zákaz vjezdu nákladních automobilůZákaz vjezdu nákladních automobilů
Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.
Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (v tunách)
B 5Zákaz vjezdu autobusůZákaz vjezdu autobusů
Značka zakazuje vjezd autobusům.
B 6Zákaz vjezdu traktorůZákaz vjezdu traktorů
Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.
B 7Zákaz vjezdu motocyklůZákaz vjezdu motocyklů
Značka zakazuje vjezd motocyklům.
B 8Zákaz vjezdu jízdních kolZákaz vjezdu jízdních kol
Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
B 9Zákaz vjezdu potahových vozidelZákaz vjezdu potahových vozidel
Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.
B 10Zákaz vjezdu ručních vozíkůZákaz vjezdu ručních vozíků
Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.
B 11Zákaz vjezdu všech motorových vozidelZákaz vjezdu všech motorových vozidel
Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.
B 12Zákaz vjezdu vyznačených vozidelZákaz vjezdu vyznačených vozidel
Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.
B 13Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.
V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
B 14Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.
B 15Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.
B 16Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.
B 17Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.
B 18Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný nákladZákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu3).
B 19Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředíZákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
B 20aNejvyšší dovolená rychlostNejvyšší dovolená rychlost
Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.
B 20bKonec nejvyšší dovolené rychlostiKonec nejvyšší dovolené rychlosti
Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.
Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.
Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.
B 21aZákaz předjížděníZákaz předjíždění
Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
B 21bKonec zákazu předjížděníKonec zákazu předjíždění
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.
B 22aZákaz předjíždění pro nákladní automobilyZákaz předjíždění pro nákladní automobily
Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.
Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.
B 22bKonec zákazu předjíždění pro nákladní automobilyKonec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.
B 23aZákaz zvukových výstražných znameníZákaz zvukových výstražných znamení
Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.
B 23bKonec zákazu zvukových výstražných znameníKonec zákazu zvukových výstražných znamení
Značka ukončuje platnost značky „Zákaz výstražných zvukových znamení“.
B 24aZákaz odbočování vpravoZákaz odbočování vpravo
Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 24bZákaz odbočování vlevoZákaz odbočování vlevo
Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 25Zákaz otáčeníZákaz otáčení
Značka zakazuje otáčení.
B 26Konec všech zákazůKonec všech zákazů
Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.
B 27Povinnost zastavit vozidloPovinnost zastavit vozidlo
Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.
B 28Zákaz zastaveníZákaz zastavení
Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
B 29Zákaz stáníZákaz stání
Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.
B 30Zákaz vstupu chodcůZákaz vstupu chodců
Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
B 30a Značka - Zákaz vjezdu osobních přepravníkůZákaz vjezdu osobních přepravníků
Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.
B 31Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířetiZákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.
B 32Jiný zákazJiný zákaz
Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.
Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.
Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.
Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázaná jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
B 33Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlemZákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.
B 34Nejmenší vzdálenost mezi vozidlyNejmenší vzdálenost mezi vozidly
Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Příkazové značky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
C 1Kruhový objezdKruhový objezd
Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.
Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.
C 2aPřikázaný směr jízdy přímoPřikázaný směr jízdy přímo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.
C 2bPřikázaný směr jízdy vpravoPřikázaný směr jízdy vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.
C 2cPřikázaný směr jízdy vlevoPřikázaný směr jízdy vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.
C 2dPřikázaný směr jízdy přímo a vpravoPřikázaný směr jízdy přímo a vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.
C 2ePřikázaný směr jízdy přímo a vlevoPřikázaný směr jízdy přímo a vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.
C 2fPřikázaný směr jízdy vpravo a vlevoPřikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.
C 3aPřikázaný směr jízdy zde vpravoPřikázaný směr jízdy zde vpravo
Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.
C 3bPřikázaný směr jízdy zde vlevoPřikázaný směr jízdy zde vlevo
Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.
C 4aPřikázaný směr objíždění vpravoPřikázaný směr objíždění vpravo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.
C 4bPřikázaný směr objíždění vlevoPřikázaný směr objíždění vlevo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.
C 4cPřikázaný směr objíždění vpravo a vlevoPřikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.
C 5aSněhové řetězySněhové řetězy
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola.
Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.
C 5bSněhové řetězy - konecSněhové řetězy - konec
Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.
C 6aNejnižší dovolená rychlostNejnižší dovolená rychlost
Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
C 6bKonec nejnižší dovolené rychlostiKonec nejnižší dovolené rychlosti
Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.
C 7aStezka pro chodceStezka pro chodce
Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod.
Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.
C 7bKonec stezky pro chodceKonec stezky pro chodce
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.
C 8aStezka pro cyklistyStezka pro cyklisty
Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přeopravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
C 8bKonec stezky pro cyklistyKonec stezky pro cyklisty
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.
C 9aStezka pro chodce a cyklisty společnáStezka pro chodce a cyklisty společná
Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.
C 9bKonec stezky pro chodce a cyklisty společnéKonec stezky pro chodce a cyklisty společné
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.
C 10aStezka pro chodce a cyklisty dělenáStezka pro chodce a cyklisty dělená
Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.
C 10bKonec stezky pro chodce a cyklisty dělenéKonec stezky pro chodce a cyklisty dělené
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.
C 11aStezka pro jezdce na zvířetiStezka pro jezdce na zvířeti
Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
C 11bKonec stezky pro jezdce na zvířetiKonec stezky pro jezdce na zvířeti
Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.
C 12aPřikázaný jízdní pruhPřikázaný jízdní pruh
Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.
V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.
C 12bKonec přikázaného jízdního pruhuKonec přikázaného jízdního pruhu
Značka ukončuje platnost značky „Přikázaný jízdní pruh“.
C 13aRozsviť světlaRozsviť světla
Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
C 13bRozsviť světla - konecRozsviť světla - konec
Značka ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích
C 14aJiný příkazJiný příkaz
Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou.
Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sesedni z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.
C 14bKonec jiného příkazuKonec jiného příkazu
Značka ukončuje platnost příslušně značky „Jiný příkaz“.
C 15aZimní výbavaZimní výbava
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
C 15bZimní výbava - konecZimní výbava - konec
Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Informativní značky

1. Informativní značky zónové

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
IZ 1aDálniceDálnice
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu4), jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
IZ 1bKonec dálniceKonec dálnice
Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
IZ 2aSilnice pro motorová vozidlaSilnice pro motorová vozidla
Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.
Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.
IZ 2bKonec silnice pro motorová vozidlaKonec silnice pro motorová vozidla
Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
IZ 3aTunelTunel
Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.
U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3000 m se zbývající délka tunelu uvádí každých 1000 m.
IZ 3bKonec tuneluKonec tunelu
Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.
IZ 4aObecObec
Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
IZ 4bKonec obceKonec obce
Značka označuje konec obce.
IZ 4cObec v jazyce národnostní menšinyObec v jazyce národnostní menšiny
Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umisťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 4dKonec obce v jazyce národnostní menšinyKonec obce v jazyce národnostní menšiny
Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 5aObytná zónaObytná zóna
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.
IZ 5bKonec obytné zónyKonec obytné zóny
Značka označuje konec obytné zóny.
Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.
IZ 6aPěší zónaPěší zóna
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně.
Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
IZ 6bKonec pěší zónyKonec pěší zóny
Značka označuje konec pěší zóny.
Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.
IZ 7aEmisní zónaEmisní zóna
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky.
Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna.
IZ 7bKonec emisní zónyKonec emisní zóny
Značka označuje konec emisní zóny.
Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.
IZ 8aZóna s dopravním omezenímZóna s dopravním omezením
Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak
Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
Zóna s dopravním omezením
V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.
IZ 8bKonec zóny s dopravním omezenímKonec zóny s dopravním omezením
Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.
IZ 9a Značka - Zóna pro cyklistyZóna pro cyklisty
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně.
Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.
Značka - Zóna pro cyklisty
IZ 9b Značka - Konec zóny pro cyklistyKonec zóny pro cyklisty
Značka označuje konec cyklistické zóny.Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.

2. Informativní značky provozní

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
IP 1OkruhOkruh
Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.
Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.
Okruh
Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou části velkoplošné informativní značky směrové.
Okruh
Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
IP 2Zpomalovací práhZpomalovací práh
Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.
IP 3Podchod nebo nadchodPodchod nebo nadchod
Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.
IP 4aJednosměrný provozJednosměrný provoz
Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 4bJednosměrný provozJednosměrný provoz
Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 5Doporučená rychlostDoporučená rychlost
Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou.
Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
IP 6Přechod pro chodcePřechod pro chodce
Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.
IP 7Přejezd pro cyklistyPřejezd pro cyklisty
Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přejezd pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
IP 9Nouzové stáníNouzové stání
Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla.
V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.
IP 10aSlepá pozemní komunikaceSlepá pozemní komunikace
Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
IP 10bNávěst před slepou pozemní komunikacíNávěst před slepou pozemní komunikací
Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
IP 11aParkovištěParkoviště
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.
IP 11bParkoviště kolmé nebo šikmé stáníParkoviště kolmé nebo šikmé stání
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
IP 11cParkoviště podélné stáníParkoviště podélné stání
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
IP 11dParkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikméParkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11eParkoviště stání na chodníku podélnéParkoviště stání na chodníku podélné
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.
Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11fParkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikméParkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.
Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 11gParkoviště částečné stání na chodníku podélnéParkoviště částečné stání na chodníku podélné
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.
Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.
IP 12Vyhrazené parkovištěVyhrazené parkoviště
Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení5)) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.
IP 13aKryté parkovištěKryté parkoviště
Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13bParkoviště s parkovacím kotoučemParkoviště s parkovacím kotoučem
Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13cParkoviště s parkovacím automatemParkoviště s parkovacím automatem
Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).
IP 13dParkoviště P+RParkoviště P+R
Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
IP 13eParkoviště K+RParkoviště K+R
Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
IP 16Uspořádání jízdních pruhůUspořádání jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.
IP 17Uspořádání jízdních pruhůUspořádání jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18aZvýšení počtu jízdních pruhůZvýšení počtu jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IP 18bSnížení počtu jízdních pruhůSnížení počtu jízdních pruhů
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18cJízdní pruh pro pomalá vozidlaJízdní pruh pro pomalá vozidla
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h-1. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru jízdy.
IP 19Řadící pruhyŘadící pruhy
Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.
Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.
IP 20aVyhrazený jízdní pruhVyhrazený jízdní pruh
Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.
Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.
V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
IP 20bKonec vyhrazeného jízdního pruhuKonec vyhrazeného jízdního pruhu
Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.
IP 21Omezení v jízdním pruhuOmezení v jízdním pruhu
Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.
IP 22Změna organizace dopravyZměna organizace dopravy
Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod apod.
IP 23aObjíždění tramvajeObjíždění tramvaje
Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.
IP 23bObjíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
IP 23cSjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásuSjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu
Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.
Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.
IP 24Únikový pruhÚnikový pruh
Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.
IP 28aZpoplatnění provozuZpoplatnění provozu
Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo mýtné. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.
IP 28bNejvyšší dovolené rychlostiNejvyšší dovolené rychlosti
Značka informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.
IP 29Střídavé řazeníStřídavé řazení
Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.
IP 30Státní hraniceStátní hranice
Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. Při výjezdu z České republiky se na značce uvádí název sousedního státu.
IP 31aMěření rychlostiMěření rychlosti
Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
IP 31bKonec měření rychlostiKonec měření rychlosti
Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.
IP 32Bezpečný odstupBezpečný odstup
Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

3. Informativní značky směrové

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
IS 1a
IS 1b
IS 1c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice.
Na značce lze použít symbol dálnice i samostatně.
Symbol dálnice i samostatně
IS 1d
IS 1e
IS 1f
Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.
IS 2a
IS 2b
IS 2c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.
IS 2d
IS 2e
IS 2f
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.
IS 3a
IS 3b
IS 3c
Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). Číslo silnice se uvádí v rámečku.
IS 4a
IS 4b
IS 4c
Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).
IS 5Směrová tabule s jiným cílemSměrová tabule s jiným cílem
Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.
Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.
IS 6aOznačení křižovatkyOznačení křižovatky
Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle.
V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.
Symbol dálničního uzlu
IS 6bNávěst před křižovatkouNávěst před křižovatkou
Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů.
Umístění nad vozovkou
Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn.
V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.
IS 6dNávěst před křižovatkouNávěst před křižovatkou
Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku.
Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6eSměrová návěst pro směr přímoSměrová návěst pro směr přímo
Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6fSměrová návěst před odbočenímSměrová návěst před odbočením
Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 6gSměrová návěst před odbočenímSměrová návěst před odbočením
Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.
IS 7aSměrová návěst pro odbočeníSměrová návěst pro odbočení
Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci.
IS 7bSměrová tabule pro výjezdSměrová tabule pro výjezd
Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.
IS 8aDálková návěst s šipkouDálková návěst s šipkou
Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
IS 8bDálková návěst se vzdálenostmiDálková návěst se vzdálenostmi
Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
IS 9aNávěst před úrovňovou křižovatkouNávěst před úrovňovou křižovatkou
Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.
IS 9bNávěst před okružní křižovatkouNávěst před okružní křižovatkou
Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.
IS 9cNávěst před křižovatkou s omezenímNávěst před křižovatkou s omezením
Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
IS 9dNávěst před křižovatkou s omezenímNávěst před křižovatkou s omezením
Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
IS 9eNávěst před křižovatkou s omezenímNávěst před křižovatkou s omezením
Značka informuje před křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je zakázáno jet vyznačeným směrem, a pro tento případ informuje o možném směru objíždění.
IS 10aNávěst změny směru jízdyNávěst změny směru jízdy
Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IS 10bNávěst změny směru jízdyNávěst změny směru jízdy
Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IS 10cNávěst změny směru jízdy před překážkouNávěst změny směru jízdy před překážkou
Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.
IS 10dNávěst změny směru jízdy s omezenímNávěst změny směru jízdy s omezením
Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh.
IS 11aNávěst před objížďkouNávěst před objížďkou
Značka informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky a popřípadě další doplňující údaje.
IS 11bSměrová tabule pro vyznačení objížďkySměrová tabule pro vyznačení objížďky
Značka vyznačuje směr a průběh objížďky. Značku lze použít k vyznačení odklonové trasy pro určitý druh vozidel uvedený na značce určeným symbolem nebo nápisem ve směru jízdy k určitému cíli.
IS 11cSměrová tabule pro vyznačení objížďkySměrová tabule pro vyznačení objížďky
Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy.
IS 11dSměrová tabule pro vyznačení objížďkySměrová tabule pro vyznačení objížďky
Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objížďka vyznačena. Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.
IS 13Blízká návěstBlízká návěst
Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Značka se umisťuje zpravidla na výjezdu z obce.
IS 14Hranice územního celkuHranice územního celku
Značka označuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.
IS 15aJiný názevJiný název
Značka informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce atp. Značka může být doplněna vhodným symbolem.
IS 15bJiný názevJiný název
Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most) a jeho délce.
IS 16aČíslo dálniceČíslo dálnice
Značka informuje o čísle dálnice.
IS 16bČíslo silniceČíslo silnice
Značka informuje o třídě a čísle silnice. Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojciferné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá.
Pro vyznačení směru k určité silnici se značka použije v provedení s přerušovaným rámečkem.
Provedení s přerušovaným rámečkem
IS 17Číslo silnice pro mezinárodní provozČíslo silnice pro mezinárodní provoz
Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.
IS 18aKilometrovníkKilometrovník
Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
IS 18bKilometrovníkKilometrovník
Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
IS 19a
IS 19b
IS 19c
Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílech) cyklistické trasy a o čísle (popřípadě jiném označení) této trasy.
IS 20Návěst před křižovatkou pro cyklistyNávěst před křižovatkou pro cyklisty
Značka informuje o směru a čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.
Návěst před křižovatkou pro cyklisty
IS 21a
IS 21b
IS 21c
Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Značka informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.
IS 21dKonec cyklistické trasyKonec cyklistické trasy
Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.
IS 22a
IS 22b
IS 22c
IS 22d
IS 22e
IS 22f
Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranstvíOznačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství
Značka informuje o názvu a průběhu a popřípadě směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.
IS 23Návěst pro kulturní nebo turistický cílNávěst pro kulturní nebo turistický cíl
Značka informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.
IS 24aKulturní nebo turistický cílKulturní nebo turistický cíl
Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.
IS 24bSměrová tabule pro kulturní nebo turistický cílSměrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl
Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.
IS 24cKomunální cílKomunální cíl
Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.

4. Informativní značky jiné

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
IJ 1PoliciePolicie
Značka označuje nejbližší služebnu Policie České republiky, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 2NemocniceNemocnice
Značka označuje nejbližší nemocnici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 3První pomocPrvní pomoc
Značka označuje nejbližší místo lékařské služby první pomoci, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 4aOznačník zastávkyOznačník zastávky
Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy.
Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.
Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.
IJ 4bOznačník zastávkyOznačník zastávky
Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.
IJ 4cZastávka autobusuZastávka autobusu
Značka označuje začátek zastávky autobusu nebo taxislužby.
Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.
IJ 4dZastávka tramvajeZastávka tramvaje
Značka označuje začátek zastávky tramvaje.
Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
IJ 4eZastávka trolejbusuZastávka trolejbusu
Značka označuje začátek zastávky trolejbusu.
Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
IJ 5InformaceInformace
Značka označuje nejbližší informační centrum, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu. Na značce též může být vyznačena provozní doba.
IJ 6TelefonTelefon
Značka označuje nejbližší veřejnou telefonní stanici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 7Čerpací staniceČerpací stanice
Značka označuje nejbližší čerpací stanici pohonných hmot, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
V případě čerpací stanice alternativních paliv nebo dobíječi stanice elektromobilů lze na značce uvést příslušný určený symbol.
IJ 8OpravnaOpravna
Značka označuje nejbližší opravnu motorových vozidel, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 9Stanice technické kontrolyStanice technické kontroly
Značka označuje nejbližší stanici technické kontroly, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 10Hotel nebo motelHotel nebo motel
Značka označuje nejbližší hotel nebo motel, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 11aRestauraceRestaurace
Značka označuje nejbližší restauraci, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
IJ 11bObčerstveníObčerstvení
Značka označuje nejbližší zařízení, kde je poskytováno občerstvení, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 12WCWC
Značka označuje nejbližší veřejně přístupné WC, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 13Místo pro odpočinekMísto pro odpočinek
Značka označuje nejbližší místo vhodné a vybavené pro krátké posezení a odpočinek, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 14aTábořiště pro stanyTábořiště pro stany
Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 14bTábořiště pro obytné přívěsyTábořiště pro obytné přívěsy
Značka označuje nejbližší tábořiště pro obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 14cTábořiště pro stany a pro obytné přívěsyTábořiště pro stany a pro obytné přívěsy
Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany a obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 16Silniční kapleSilniční kaple
Značka označuje nejbližší modlitební místo s parkovištěm, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
IJ 17aTruckparkTruckpark
Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o komplexním obslužném zařízení pro nákladní vozidla, k němuž se odbočuje na nejbližší křižovatce
IJ 17bNávěst před truckparkemNávěst před truckparkem
Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.
IJ 18aNávěst před odpočívkouNávěst před odpočívkou
Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.
IJ 18bNávěst před odbočením na odpočívkuNávěst před odbočením na odpočívku
Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.
IJ 18cNávěst pro odbočení na odpočívkuNávěst pro odbočení na odpočívku
Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Dodatkové tabulky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
E 1PočetPočet
Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu.
E 2aTvar křižovatkyTvar křižovatky
Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.
E 2bTvar křižovatkyTvar křižovatky
Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2cTvar křižovatkyTvar křižovatky
Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2dTvar dvou křižovatekTvar dvou křižovatek
Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 3aVzdálenostVzdálenost
Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 3bVzdálenostVzdálenost
Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.
E 4Délka úsekuDélka úseku
Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 5Největší povolená hmotnostNejvětší povolená hmotnost
Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
E 6Za mokra (za deště)Za mokra (za deště)
Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
E 7aSměrová šipka pro směr přímoSměrová šipka pro směr přímo
Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 7bSměrová šipka pro odbočeníSměrová šipka pro odbočení
Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 8aZačátek úsekuZačátek úseku
Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8bPrůběh úsekuPrůběh úseku
Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8cKonec úsekuKonec úseku
Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8dÚsek platnostiÚsek platnosti
Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 8eÚsek platnostiÚsek platnosti
Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E9Druh vozidlaDruh vozidla
Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.
E 10Tvar křížení pozemní komunikace s dráhouTvar křížení pozemní komunikace s dráhou
Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.
E 11aBez časového poplatkuBez časového poplatku
Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11bS časovým poplatkemS časovým poplatkem
Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11cBez mýtnéhoBez mýtného
Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
E 11dS mýtnýmS mýtným
Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
E 11eBez časového poplatku a mýtnéhoBez časového poplatku a mýtného
Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.
E 11fS časovým poplatkem a mýtnýmS časovým poplatkem a mýtným
Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.
E 12aJízda cyklistů v protisměruJízda cyklistů v protisměru
Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).
E 12bVjezd cyklistů v protisměru povolenVjezd cyklistů v protisměru povolen
Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
E 12cPovolený směr jízdy cyklistůPovolený směr jízdy cyklistů
Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.
E 13Text nebo symbolText nebo symbol
Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
E 14TranzitTranzit
Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
E 15Kategorie tuneluKategorie tunelu
Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu6). Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.
E 16Vzdálenost k příští čerpací staniciVzdálenost k příští čerpací stanici
Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.
E 17Nedostatečný průjezdní profil vozovkyNedostatečný průjezdní profil vozovky
Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Určené symboly

1. Kulturní a turistické piktogramy

ČísloVyobrazeníVýznam
101ZámekZámek
102HradHrad
103ZříceninaZřícenina
104TvrzTvrz
105KlášterKlášter
106KostelKostel
107KapleKaple
108Technická památka (továrna)Technická památka (továrna)
109Technická památka (most)Technická památka (most)
110Archeologická lokalitaArcheologická lokalita
111Městská památková rezervaceMěstská památková rezervace
112Městská památková zónaMěstská památková zóna
113Vesnická památková rezervaceVesnická památková rezervace
114Vesnická památková zónaVesnická památková zóna
115MuzeumMuzeum
116SkanzenSkanzen
117Památka moderní architekturyPamátka moderní architektury
118Zoologická zahradaZoologická zahrada
Symbol může být doplněn symbolem zvířete charakteristického pro konkrétní zoologickou zahradu.
119Židovská památkaŽidovská památka
120Vojenská památkaVojenská památka
121LázněLázně
122Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)
123RozhlednaRozhledna
124JeskyněJeskyně
125Významné místoVýznamné místo
126Památka UNESCOPamátka UNESCO

2. Druhy vozidel a skupiny chodců

ČísloVyobrazeníVýznam
201MopedMoped
202MotocyklMotocykl
203Osobní automobilOsobní automobil
204AutobusAutobus
205TramvajTramvaj
206TrolejbusTrolejbus
207Nákladní automobilNákladní automobil
208TraktorTraktor
209Obytný automobilObytný automobil
210Osobní automobil s přívěsemOsobní automobil s přívěsem
211ElektromobilElektromobil
212Vozidlo přepravující nebezpečný nákladVozidlo přepravující nebezpečný náklad
213Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vodyVozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody
214Přípojné vozidloPřípojné vozidlo
215Obytný přívěsObytný přívěs
216Potahové vozidloPotahové vozidlo
217Jízdní koloJízdní kolo
218Značka - Osoba na osobním přepravníkuOsoba na osobním přepravníku
219Chodec s ručním vozíkemChodec s ručním vozíkem
220ChodecChodec
221BruslařBruslař
222LyžařLyžař
223Jezdec na zvířetiJezdec na zvířeti
224DětiDěti
225Osoba na invalidním vozíkuOsoba na invalidním vozíku
226Osoba doprovázející dítě v kočárkuOsoba doprovázející dítě v kočárku
227ObojživelníciObojživelníci
228KoněKoně

3. Jiné cíle

ČísloVyobrazeníVýznam
301CentrumCentrum
302Průmyslová zónaPrůmyslová zóna
303Nákupní zónaNákupní zóna
304Sklady, skladová zónaSklady, skladová zóna
305TruckparkTruckpark
306PřístavPřístav
307LetištěLetiště
308Vlakové nádražíVlakové nádraží
309HeliportHeliport
310Aréna, stadionAréna, stadion
311Lyžařský vlekLyžařský vlek
312Sedačková lanovkaSedačková lanovka
313Kabinová lanovkaKabinová lanovka

4. Ostatní symboly

ČísloVyobrazeníVýznam
401VýjezdVýjezd
402Dálniční uzelDálniční uzel
403OkruhOkruh
404Čerpací stanice CNGČerpací stanice CNG
405Čerpací stanice LPGČerpací stanice LPG
406Dobíječi stanice elektromobilůDobíječi stanice elektromobilů

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vodorovné dopravní značky

1. Podélné čáry

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 1aPodélná čára souvisláPodélná čára souvislá
Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.
Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
V 1bDvojitá podélná čára souvisláDvojitá podélná čára souvislá
Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.
Řidič je povinen jet vpravo od této značky.
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
V 2aPodélná čára přerušovanáPodélná čára přerušovaná
Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.
Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.
V 2bPodélná čára přerušovanáPodélná čára přerušovaná
Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatáčka, křižovatka apod.).
Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.
V 2cDvojitá podélná čára přerušovanáDvojitá podélná čára přerušovaná
Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.
V 3Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanouPodélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou
Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.
Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.
V 4Vodicí čáraVodicí čára
Značka vyznačuje okraj vozovky.

2. Příčné čáry

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 5Příčná čára souvisláPříčná čára souvislá
Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
V 6aPříčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“
Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
V 6bPříčná čára souvislá s nápisem STOPPříčná čára souvislá s nápisem STOP
Značka vyznačuje hranici křižovatky.
Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.
V 7aPřechod pro chodcePřechod pro chodce
Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.
V 7bMísto pro přecházeníMísto pro přecházení
Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
V 8aPřejezd pro cyklistyPřejezd pro cyklisty
Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.
V 8bZnačka - Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodcePřejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.
Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
V 8c Značka - Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklistySdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

3. Šipky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 9aSměrové šipkySměrové šipky
Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.
Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.
V 9bPředběžné šipkyPředběžné šipky
Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.
V 9cPředběžné šipkyPředběžné šipky
Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.

4. Označení stání a parkovišť

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 10aStání podélnéStání podélné
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10bStání kolméStání kolmé
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10cStání šikméStání šikmé
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10dParkovací pruhParkovací pruh
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10eVyhrazené parkovištěVyhrazené parkoviště
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.
V 10fVyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženouVyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku5).
V 10gOmezené stáníOmezené stání
Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.

5. Označení zastávek

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 11aZastávka autobusu nebo trolejbusuZastávka autobusu nebo trolejbusu
Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.
Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
V 11bZastávka tramvajeZastávka tramvaje
Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

6. Označení zákazů zastavení a stání

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 12aŽlutá klikatá čáraŽlutá klikatá čára
Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.
V 12bŽluté zkřížené čáryŽluté zkřížené čáry
Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
V 12cZákaz zastaveníZákaz zastavení
Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
V 12dZákaz stáníZákaz stání
Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

7. Ostatní vodorovné dopravní značky

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
V 12eBílá klikatá čáraBílá klikatá čára
Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
V 13Šikmé rovnoběžné čáryŠikmé rovnoběžné čáry
Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
V 14Jízdní pruh pro cyklistyJízdní pruh pro cyklisty
Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.
V 15Nápis na vozovceNápis na vozovce
Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.
V 16Bezpečný odstupBezpečný odstup
Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).
V 17TrojúhelníkyTrojúhelníky
Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.
V 18Optická psychologická brzdaOptická psychologická brzda
Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.
V 19Prostor pro cyklistyProstor pro cyklisty
Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.
V 20Piktogramový koridor pro cyklistyPiktogramový koridor pro cyklisty
Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Světelné signály

1. Světelné signály

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
S 1Tříbarevná soustava s plnými signályTříbarevná soustava s plnými signály
S 1a - Signál s červeným světlem „Stůj!“
Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),
S 1b - Signál se žlutým světlem „Pozor!“
Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.
S 1c - Signál se zeleným světlem „Volno“
Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
S 2Tříbarevná soustava se směrovými signályTříbarevná soustava se směrovými signály
S 2a - Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 2b - Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 2c - Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
S 3Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signályTříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály
S 3a - Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 3b - Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 3c - Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
S 4a
S 4b
S 4c
Signál žlutého světla ve tvaru chodceSignál žlutého světla ve tvaru chodce
Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty
Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty
Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů.
S 5Doplňková zelená šipkaDoplňková zelená šipka
Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.
S 6Signál pro opuštění křižovatkySignál pro opuštění křižovatky
Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
S 7Přerušované žluté světloPřerušované žluté světlo
Signál je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru signálu „Signálu žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signálu pro cyklisty „Pozor!““ nebo „Signálu pro chodce a cyklisty „Pozor!““ v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru.
Signál lze použít i ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle vodorovně vedle sebe. Při střídavém blikání sudých a lichých světel upozorňuje na potřebu dbát zvýšené opatrnosti, postupný řetězec směřující na levou nebo pravou stranu ukazuje řidiči, kterým směrem má překážku objet.
Ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle
S 8aZakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhuZakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu
Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, nesmí řidič tento jízdní pruh užít; to znamená, že do něho nesmí vjíždět, ani do něho následně přejíždět
S 8bVolný vjezd vozidel do jízdního pruhuVolný vjezd vozidel do jízdního pruhu
Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, smí řidič tento jízdní pruh užít.
S 8cSvětelná šipka vlevoSvětelná šipka vlevo
Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo.
S 8dSvětelná šipka vpravoSvětelná šipka vpravo
Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vpravo.
S 8eSvětelný křížSvětelný kříž
Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.
S 9Dvoubarevná soustava se signály pro chodceDvoubarevná soustava se signály pro chodce
S 9a - Signál pro chodce se znamením „Stůj!“
Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.
Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.
S 9b - Signál pro chodce se znamením „Volno“
Signál umožňuje chodci přejít vozovku.
S 10Tříbarevná soustava se signály pro cyklistyTříbarevná soustava se signály pro cyklisty
S 10a - Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“
S 10b - Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“
S 10c - Signál pro cyklisty se znamením „Volno“
Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty). V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.
S 11Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklistyTříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty
S 11a - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“
S 11b - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“
S 11c - Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“
Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, platí pro cyklisty stejně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace. V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.
S 12aRychlostní signál s proměnným signálním znakemRychlostní signál s proměnným signálním znakem
Řidič je tímto signálem informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.
S 12bRychlostní signál s více signálními znakyRychlostní signál s více signálními znaky
Řidič je rozsvícením příslušného rychlostního signálu informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.
S 13Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světelSignál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel
Signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
S 14aDvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízeníDvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
S 14bPřerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízeníPřerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.

2. Signály pro tramvaje (popřípadě pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)

ČísloVyobrazeníDruhy, význam a užití
S 15aStůjStůj
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel povinnost zastavit před hranicí křižovatky nebo před světelným signálem.
S 15bJízda přímoJízda přímo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo.
S 15cJízda vlevoJízda vlevo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vlevo.
S 15dJízda vpravoJízda vpravo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo.
S 15eJízda přímo a vpravoJízda přímo a vpravo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vpravo.
S 15fJízda přímo a vlevoJízda přímo a vlevo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vlevo.
S 15gJízda vpravo a vlevoJízda vpravo a vlevo
Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo nebo vlevo.

Poznámka:

Světelné pole (čočka) svítí - Světelné pole (čočka) svítí

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Dopravní zařízení

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
Z 1Dopravní kuželDopravní kužel
Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodicí čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.
Z 2Zábrana pro označení uzavírkyZábrana pro označení uzavírky
Zábrana se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pozemní komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracoviště.
Z 3Vodicí tabuleVodicí tabule
Vodicí tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šipek.
Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou.
Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.
Z 4a
Z 4b
Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo/vpravoSměrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
Z 4cSměrovací deska středováSměrovací deska středová
Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.
Z 4d
Z 4e
Směrovací deska se šipkou doleva/dopravaSměrovací deska se šipkou doleva
Směrovací deska se šipkou doprava
Směrovací desky se šipkou usměrňují provoz ve směru šipky.
Z 5a
Z 5b
Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo/vpravoVodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
Vodicí desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
Z 5cVodicí deska středová se šikmými pruhyVodicí deska středová se šikmými pruhy
Vodicí deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.
Z 5dVodicí deska středová s vodorovnými pruhyVodicí deska středová s vodorovnými pruhy
Vodicí deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.
Z 6a
Z 6b
Velká/Malá zvýrazňující deskaVelká zvýrazňující deska
Malá zvýrazňující deska
Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.
Z 7Pojízdná uzavírková tabulePojízdná uzavírková tabule
Tabule se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického nebo pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci.
V nezměněné nebo sklopené podobě se tabule použije i pro příjezd k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště.
Z 8aZastavovací terč pro policistyZastavovací terč pro policisty
Z 8bZastavovací terč pro jiné osobyZastavovací terč pro jiné osoby
Z 8cSměrovkaSměrovka
Z 9Žluté a černé pruhyŽluté a černé pruhy
Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.
Z 10Dopravní knoflíkyDopravní knoflíky
Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.
Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodicí čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré.
Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.
Z 11a
Z 11b
Směrový sloupek bílý levý/pravýSměrový sloupek bílý levý
Směrový sloupek bílý pravý
Sloupky (patníky) označují okraj pozemní komunikace.
Z 11c
Z 11d
Směrový sloupek červený levý/pravýSměrový sloupek červený levý
Směrový sloupek červený pravý
Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.
Z 11e
Z 11f
Směrový sloupek modrý levý/pravýSměrový sloupek modrý levý
Směrový sloupek modrý pravý
Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidlech nebo zábradlích mostů.
Z 11gSměrový sloupek červený kulatýSměrový sloupek červený kulatý
Sloupek lze použít jako náhradu za levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.
Z 11hSměrový sloupek zelený kulatý - balisetaSměrový sloupek zelený kulatý - baliseta
Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.
Z 12Krátký příčný práhKrátký příčný práh
Práh vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh) a je zpravidla označen žlutočernými pruhy.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Zařízení pro provozní informace

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
ZPI 1NápisyNápisy
Zařízení slouží k zobrazování informací významných pro provoz na pozemních komunikacích. Informace se zobrazují pomocí textu nebo vhodného symbolu. Zařízení nebo jeho část může sloužit také jako proměnná dopravní značka.
ZPI 2Obsaditelnost parkovištěObsaditelnost parkoviště
Na zařízení se uvádí aktuální informace o tom, zda jsou na parkovišti volná parkovací místa (popřípadě i jejich počet) nebo zda je parkoviště obsazené nebo uzavřené.
ZPI 3TeploměrTeploměr
Zařízení zpravidla informuje o teplotě vozovky a ovzduší.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Příklady vyobrazení výstražných oděvů

Blůza

Blůza

Kabát

Kabát

Tričko

Tričko

Vesta

Vesta

Kalhoty

Kalhoty

Kalhoty se šlemi

Kalhoty se šlemi

Krátké kalhoty

Krátké kalhoty

Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže

Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

1. Speciální označení vozidel

ČísloVyobrazeníNázev, význam a užití
02Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženouOznačení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
03Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkemOznačení vozidla řízeného řidičem začátečníkem
04Označení autobusu přepravujícího dětiOznačení autobusu přepravujícího děti
05Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službuOznačení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu
06Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3
Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost „zapnout bezpečnostní pás“ a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.

2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

07Vyobrazení přední strany
Vyobrazení přední strany
Vyobrazení zadní strany
Vyobrazení zadní strany
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou fólií.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

VyobrazeníVýznam
Stůj!„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zádům policisty.
Pozor!„Pozor!“ pro všechny řidiče.
Volno!„Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.
Stůj!/Volno!„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty.
„Volno!“
1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo,
2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo,
3. pro chodce přecházející za zády policisty.
Zpomalit jízdu!„Zpomalit jízdu!“
Zrychlit jízdu!„Zrychlit jízdu!“

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Poznámky pod čarou

1) ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

2) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uveřejněná pod č. 11/2015 Sb. m. s.

4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

6) Kapitola 8.6 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Přesunout nahoru