Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/2015 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 15/2015
Platnost od 13.02.2015
Účinnost od 01.03.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2015

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře (dále jen „zdroj“), okres Liberec, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovými parcelami číslo 422/43, 422/44, 422/45, 422/46, 444/1, 444/2, 443/3, 443/4, 443/5, 445, 623/1 a 623/2 v katastrálním území Hamr na Jezeře.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 4000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Hamr na Jezeře a Břevniště pod Ralskem a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 lázeňského zákona)

(1) Na část ochranného pásma I. stupně v místě, kde probíhá těžba zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno

a) zřizovat veřejná pohřebiště,

b) budovat dálnice a dálkové produktovody,

c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,

d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,

e) umísťovat polní hnojiště a zařízení pro skladování siláže,

f) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky,

g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

h) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,

i) provádět práce za účelem odvodnění a úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,

j) provádět meliorační práce,

k) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

l) zatížit pastevní areály hospodářskými zvířaty v intenzitě nad 1 velkou dobytčí jednotku/ha1) a provádět jednooplůtkové pastvy,

m) umísťovat příkrmiště a napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních toků a zamokřených ploch,

n) vypouštět odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a do vodního toku protékajícího ložiskem, včetně jejich aplikace na povrch terénu,

o) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,

p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla a budovat studny,

q) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a trhací práce,

r) k ošetření komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,

s) na lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, nebo

t) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

(3) Zákazy stanovené v odstavci 2 písm. q) se nepoužijí v ochranných pásmech I. a II. stupně zdroje na území, v němž se ochranná pásma překrývají s chráněným ložiskovým územím Stráž pod Ralskem a dobývacím prostorem Hamr pod Ralskem III.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.

Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.

Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře

Poznámky pod čarou

1) Například vyhláška č. 337/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Přesunout nahoru