Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 284/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2015
Platnost od 29.10.2015
Účinnost od 01.11.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. října 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

V položce 1 přílohy k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb. a nařízení vlády č. 175/2012 Sb., část A zní:

A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA

A. 1. Celoplošné rádiové sítě

Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K1 = 0,25 pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro f ≥ 2,2 GHz

A. 2. Ostatní rádiové sítě pozemní pohyblivé služby

Kč ročně dle výpočtu

A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě

Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K16 x Kr

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

S1 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

S1 = 1600 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K16 Koeficient kmitočtového pásma

K16 = 1 pro f < 2,2 GHz

K16 = 0,2 pro f > 2,2 GHz

Kr Koeficient regionálního rozsahu sítě

Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:

Kr =

POPreg
Kr =—————
POPČR

kde je

POPreg počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu

POPČR počet obyvatel České republiky

A 2.2 Ostatní rádiové sítě

Poplatek za využívání rádiového kmitočtu je součtem poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu pohyblivými rádiovými zařízeními a poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu nepohyblivými rádiovými zařízeními.

Výpočet:

C = Ca + Cb

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Ca Poplatek za využívání rádiového kmitočtu vysílaného pohyblivými rádiovými zařízeními v rámci obsluhované oblasti, který je závislý na velikosti obsluhované oblasti a vyzářeném výkonu pohyblivých rádiových zařízení

Cb Poplatek za využívání kmitočtu vysílaného nepohyblivými rádiovými zařízeními, který je závislý na vyzářených výkonech jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení

Výpočet poplatku Ca

Poplatek se vyměří bez ohledu na počet pohyblivých rádiových zařízení v síti. Obsluhovanou oblastí pro daný rádiový kmitočet se pro účely výpočtu poplatku rozumí územní oblast, která je určena zeměpisnými souřadnicemi středu oblasti a svým poloměrem (maximální vzdáleností pohyblivých rádiových zařízení od středu územní oblasti, ve které mohou být provozována). Při stanovování obsluhované oblasti se vychází z technických parametrů rádiové sítě s ohledem na zajištění nerušeného provozu ostatních rádiových sítí. Obsluhovanou oblast může určit Úřad, není-li stanovena v souladu s výše uvedenými parametry.

Pro účely součinnosti základních složek integrovaného záchranného systému na vyhrazených součinnostních rádiových kmitočtech vymezených v Plánu využití rádiového spektra se stanoví koeficient K2 = 1 bez ohledu na velikost poloměru obsluhované oblasti.

Výpočet poplatku Ca se použije rovněž pro nepohyblivá elektronická komunikační zařízení v sítích dálkového ovládání a signalizace.

Výpočet:

Ca = S2 x K1 x K2 x K3

kde je

S2 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
S2 = 100 Kč

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K2 Koeficient poloměru obsluhované oblasti

K2 = 1,5 poloměr do 5 km včetně

K2 = 2 poloměr nad 5 km do 25 km včetně

K2 = 5 poloměr nad 25 km do 70 km včetně

K2 = 11 poloměr nad 70 km do 150 km včetně

K2 = 15 poloměr nad 150 km

K3 Koeficient vyzářeného výkonu pohyblivých rádiových zařízení

K3 = 1 do 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu včetně

K3 = 2 nad 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu

Výpočet poplatku Cb

Výpočet:

Cb = S2 x K1 x K4

kde je

S2 Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

K1 Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. Tento koeficient se vypočte ze šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1 pro 1 kHz

K4 Součet výkonových koeficientů jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení využívajících kmitočet v obsluhované oblasti zvýšený o hodnotu 1,5.

n
K4 = 1,5 +Xi
i=1

ve kterém znamená

n počet jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení

Xi výkonový koeficient maximálního efektivního vyzářeného výkonu P (e.r.p.) jednotlivého nepohyblivého rádiového zařízení

Xi = 0,05 pro P ≤ 1W

Xi = 0,10 pro 1 W < P ≤ 5 W

Xi = 0,15 pro 5 W < P ≤ 10 W

Xi = 0,50 pro 10W < P ≤ 20 W

Xi = 1,00 pro P > 20 W.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru