Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2015 Sb.Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

Částka 112/2015
Platnost od 23.10.2015
Účinnost od 01.11.2015
Zrušeno k 01.07.2017 (150/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2015

o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Diplomatické a konzulární hodnosti

(1) Pro státní zaměstnance v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba1)“ zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen „stanovený obor služby“) se užívají v souladu s mezinárodní praxí k výkonu služby v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické hodnosti

a) atašé,

b) III. tajemník,

c) II. tajemník,

d) I. tajemník,

e) rada,

f) rada-vyslanec,

g) velvyslanec.

(2) Pro státní zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti

a) konzulární jednatel pro hodnost atašé,

b) vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník,

c) konzul pro hodnost I. tajemník a rada,

d) generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec.

§ 2

Postup pro přiznávání diplomatických hodností

(1) Státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby může požádat služební orgán o přiznání diplomatické hodnosti.

(2) Splňuje-li státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby předpoklady a požadavky3) pro přiznání odpovídající diplomatické hodnosti, přizná mu služební orgán příslušnou hodnost.

§ 3

Postup při propůjčování diplomatických a konzulárních hodností

(1) V zájmu řádného plnění úkolů a ochrany státních zaměstnanců ve stanoveném oboru služby jim mohou být propůjčeny diplomatické a konzulární hodnosti na dobu vyslání k výkonu zahraniční služby.

(2) Diplomatická hodnost se propůjčuje i představenému, který vykonává službu v Ministerstvu zahraničních věcí, a to na dobu výkonu služby jako představený.

(3) Diplomatickou a konzulární hodnost propůjčuje služební orgán podle charakteristiky služebního místa.

(4) Dnem, kdy prezident republiky pověří státního zaměstnance ve stanoveném oboru služby funkcí mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky, se tomuto státnímu zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec, pokud mu již tato hodnost nebyla dříve přiznána.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.


Ministr:

PhDr. Zaorálek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Bod 9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

2) Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

3) § 25 zákona o státní službě.

Přesunout nahoru