Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/2015
Platnost od 21.10.2015
Účinnost od 05.11.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

ze dne 13. října 2015,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 2, § 84 odst. 7, § 85 odst. 7 a § 88 odst. 6 zákona o silničním provozu:


Čl. I

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. a vyhlášky č. 72/2011 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje text „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění). Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „praktickým lékařem“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“)“.

3. V § 2 odst. 2 se slova „věty prvé“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

4. V § 4 odst. 3 se slovo „Kopie“ nahrazuje slovem „Stejnopis“.

5. V § 4 odst. 4 se slova „a vyšetření neurologického“ zrušují.

6. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 znějí:

4) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

5) § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb.“.

7. V § 7 odst. 2 se slova „praktickým lékařem“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „praktického lékaře“ se nahrazují slovem „poskytovatele“.

8. V § 8 větě první se slovo „praktický lékař“ nahrazuje slovem „poskytovatel“ a slova „praktického lékaře“ slovem „poskytovatele“.

9. V § 8 se věta druhá a třetí nahrazují větami „Jestliže zdravotní způsobilost žadatele nebo řidiče je posuzována u poskytovatele pracovnělékařských služeb, sděluje skutečnosti podle věty první registrujícímu poskytovateli za účelem jejich vyznačení ve zdravotnické dokumentaci posuzující lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pokud posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb, vyznačí skutečnosti uvedené ve větě první do zdravotnické dokumentace posuzující lékař poskytovatele zdravotních služeb, u něhož je zdravotní způsobilost žadatele nebo řidiče posuzována.“.

10. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

11. V příloze č. 3 skupině 1 se slova „skupiny vozidel A, B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1 (§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)“ nahrazují slovy „skupin vozidel AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)“.

12. V příloze č. 3 skupině 2 písm. e) se slova „skupiny vozidel C, C+E, D, D+E a T a podskupiny skupiny vozidel C1, C1+E, D1 a D1+E (§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)“ nahrazují slovy „skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)“.

13. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 1 písm. a), b) a f), skupině 2 písm. b) a položce 2 skupině 1 písm. a) se slovo „korektivních“ nahrazuje slovem „korekčních“.

14. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 1 písm. a) se slova „při použití obou očí“ zrušují.

15. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 1 písm. d) se slovo „monokulární“ nahrazuje slovem „současně“.

16. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 2 písm. b) se slovo „binokulární“ zrušuje.

17. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 2 písm. c) se za slovo „přesahující“ vkládají slova „sférický ekvivalent“.

18. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 2 písm. d) se slovo „dodatečný“ nahrazuje slovem „současně“.

19. V příloze č. 3 kapitole I položce 1 skupině 2 a kapitole XII skupině 1 a 2 se v poznámce slovo „korektivní“ nahrazuje slovem „korekční“.

20. V příloze č. 3 kapitole II skupiny 1 a 2 znějí:

„skupina 1

nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit motorové vozidlo.

skupina 2

a) nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit motorové vozidlo, nebo

b) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); žadatele nebo řidiče se ztrátou sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla, pokud jsou schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku.“.

21. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

22. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se písmeno d) zrušuje.

23. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písmeno b) zní:

b) závažná onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu,“.

24. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 se písmena d ) až f) zrušují.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena d) a e).

25. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písm. e) se slova „a trvalá kardiostimulace“ zrušují.

26. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. a) se slovo „infarkt“ nahrazuje slovy „stav po infarktu“.

27. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písmeno d) zní:

d) závažná onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. NYHA klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu, nebo“.

28. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) až g) se zrušují.

29. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.

30. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 30 a více spojený s nadměrnou denní spavostí, nebo“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

31. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 1 písmeno k) zní:

k) jiné poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost než uvedené v písmenu j).“.

32. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 se na konec skupiny 1 doplňuje věta „V případu uvedeném v písmenu j) je pravidelná lékařská kontrola podmínkou zdravotní způsobilosti vždy; provádí se v rámci pravidelných lékařských prohlídek nejméně jednou za 3 roky; to neplatí, skončí-li platnost posudku dříve.“.

33. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 2 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

34. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g) středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 30 a více spojený s nadměrnou denní spavostí, nebo“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

35. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 skupině 2 písmeno h) zní:

h) jiné poruchy spánku ovlivňující bdělost než uvedené v písmenu g).“.

36. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 se ve větě na konci skupiny 2 slova „d) až g)“ nahrazují slovy „d) až f) a v písmenu h)“.

37. V příloze č. 3 kapitole VI položce 2 se na konci skupiny 2 doplňuje věta „V případu uvedeném v písmenu g) je pravidelná lékařská kontrola podmínkou zdravotní způsobilosti vždy; provádí se v rámci pravidelných lékařských prohlídek nejméně jednou ročně; to neplatí, skončí-li platnost posudku dříve.“.

38. V příloze č. 3 kapitole VIII položce 2 písm. a) se slova „2 roky“ nahrazují slovy „1 rok“.

39. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru