Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Částka 107/2015
Platnost od 14.10.2015
Účinnost od 20.10.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2015,

kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, se mění takto:

1. V § 2 písmeno d) zní:

d) prahovou hodnotou norma environmentální kvality, která je uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky,“.

2. V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(3) K hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod se používají normy jakosti podzemní vody. Pokud správce povodí či pověřený odborný subjekt podle § 21 odst. 4 vodního zákona s ohledem na výsledky zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod u daného útvaru podzemních vod předpokládá, že by normy jakosti podzemní vody mohly zmařit dosažení environmentálních cílů týkajících se souvisejících útvarů povrchových vod uvedených v § 23a vodního zákona nebo vést k významnému zhoršení ekologické nebo chemické kvality těchto útvarů nebo k významnému poškození suchozemských ekosystémů, které jsou na útvaru podzemních vod přímo závislé, zavede v souladu s tabulkou č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky přísnější prahové hodnoty. Programy a opatření vztahující se k těmto prahovým hodnotám se uplatňují rovněž pro činnosti upravené v § 33 vodního zákona a nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu10).

10) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V příloze č. 3 část A včetně nadpisu zní:

„Část A: Kritéria dobrého a nevyhovujícího chemického stavu podzemních vod

(1) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, pokud:

a) výsledky programů monitoringu podzemních vod:

1. nevykazují žádné projevy zasolení nebo jiných vniků znečišťujících látek do útvaru podzemních vod,

2. vnosy znečišťujících látek nejsou takové, aby způsobily nedosažení cílů ochrany vod souvisejících útvarů povrchových vod, zhoršení chemického nebo ekologického stavu těchto útvarů povrchových vod nebo poškození přímo závislých suchozemských ekosystémů,

b) hodnoty norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot stanovených v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky nejsou překročeny na žádném monitorovacím místě daného útvaru podzemních vod nebo skupiny útvarů podzemních vod.

(2) Pokud je hodnota normy jakosti nebo prahová hodnota stanovená v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky překročena na jednom nebo více monitorovacích místech, je pro tento útvar podzemních vod provedeno šetření postupem podle části B této přílohy.

(3) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za dobrý, pokud šetření provedené podle odstavce 2 prokáže, že

a) koncentrace znečišťujících látek převyšující normy jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty stanovené v tabulce č. 1 přílohy č. 5 této vyhlášky nepředstavují významné riziko pro životní prostředí, a to s přihlédnutím k rozsahu postižení útvaru podzemních vod,

b) jsou splněny podmínky stanovené v bodě a) odstavci 1 této přílohy,

c) jsou splněny požadavky pro chráněné oblasti stanovené podle zvláštních právních předpisů8) a

d) funkce útvaru podzemních vod, ze kterého jsou podzemní vody užívány pro různé potřeby společnosti, především pak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, nebyla znečištěním významně narušena.

(4) Chemický stav útvaru podzemních vod se považuje za nevyhovující, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chemického stavu útvaru podzemních vod definované v odstavcích 1 až 3 části A této přílohy.

8)Například § 30 až § 35 vodního zákona.“.

4. V příloze č. 5 část A včetně nadpisu zní:

„Část A: Postup hodnocení jakosti podzemních vod

(1) Pro hodnocení jakosti podzemních vod se využijí výsledky získané z programů situačního nebo provozního monitoringu (dále jen „příslušný program monitoringu“), a dále data získaná prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2).

(2) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro všechna monitorovací místa monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod příslušného programu monitoringu.

(3) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí pro ukazatele stanovené v příslušném programu monitoringu, a to nejméně pro všechny ukazatele stanovené v tabulce č. 1 této přílohy.

(4) Hodnocení jakosti podzemních vod pro monitorovací místa, která nejsou součástí monitorovací sítě chemického stavu podzemních vod, se provádí pro všechny ukazatele, které jsou získané prostřednictvím požadavků jiných právních předpisů2), a současně jsou stanoveny příslušnými programy monitoringu.

(5) Hodnocení jakosti podzemních vod spočívá v porovnání průměrné roční hodnoty (aritmetický průměr) na jednotlivých monitorovacích místech s příslušnou normou jakosti nebo prahovou hodnotou. V případech, kdy je k dispozici pouze jedna hodnota měření, se průměr nepoužije.

(6) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro látky a ukazatele skupiny A (tab. č. 1 této přílohy) je vyhovující nebo nevyhovující jakost podzemních vod.

(7) Jakost podzemních vod se považuje za vyhovující, pokud žádná průměrná roční hodnota ukazatele nepřesáhne na monitorovacím místě normu jakosti nebo prahovou hodnotu stanovenou v tabulce č. 1 této přílohy.

(8) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny B (tab. č. 2 této přílohy) je přítomnost či absence možného vlivu lidské činnosti.

(9) Výsledkem hodnocení jakosti podzemních vod pro ukazatele skupiny C (tab. č. 3 této přílohy) je pouze stanovení jejich průměrné roční hodnoty.

Tabulka č. 1: Seznam znečišťujících látek a ukazatelů a jejich hodnot skupiny A

Název látkyCAS*JednotkaNorma jakostiPrahová hodnota
acetochlor34256-82-1μg/l0,1
acetochlor ESA187022-11-3μg/l0,1
acetochlor OA194992-44-4μg/l0,1
alachlor15972-60-8μg/l0,1
alachlor ESA142363-53-9μg/l0,1
alachlor OA171262-17-2μg/l0,1
amonné iontymg/l0,21-0,51
anthracen120-12-7μg/l0,1
arsen a jeho sloučeniny7440-38-2μg/l10
atrazin1912-24-9μg/l0,1
bentazon25057-89-0μg/l0,1
benzen71-43-2μg/l1
benzo(b)fluoranthen205-99-2μg/l0,03
benzo(k)fluoranthen207-08-9μg/l0,03
benzo(g,h,i)perylen191-24-2μg/l0,002
benzo(a)pyren50-32-8μg/l0,01
clopyralid1702-17-6μg/l0,1
p,p-DDT150-29-3μg/l0,10,01
desethylatrazin6190-65-4μg/l0,1
dicamba1918-00-9μg/l0,1
2,4 - dichlorfenoxyoctová kyselina94-75-7μg/l0,1

1 Prahové hodnoty 0,21 a 0,3 platí pro podzemní vody s přímo závislými povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 0,5 mg/l.

1 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota

Název látkyC4S*JednotkaNorma jakostiPrahová hodnota
(2,4-D)
dimetachlor50563-36-5μg/l0,1
dusičnanymg/l5015,05
19,922
dusitanymg/l0,5
fluoranten206-44-0μg/l0,1
fosforečnanyμg/l0,5
hexazinon51235-04-2μg/l0,1
hliník a jeho sloučeniny7429-90-5μg/l200
indeno( 1,2,3 -cd)pyren193-39-5μg/l0,002
chloridazon1698-60-8μg/l0,1
chloridymg/l200
chlorotoluron15545-48-9μg/l0,1
chlorpyrifos32921-88-2μg/l0,10,03
isoproturon34123-59-6μg/l0,1
kadmium a jeho sloučeniny7440-43-9μg/l0,25
kyanidy celkové5-12-5μg/l500
kyselinová neutralizační kapacita dopH4.54mmol/10,2
metolachlor51218-45-2μg/l0,1
metolachlor ESA171118-09-5μg/l0,1
metolachlor OA152019-73-3μg/l0,1
naftalen91-20-3μg/l0,1
nikl a jeho sloučeniny7440-02-0μg/l20
olovo a jeho sloučeniny7439-92-1μg/l5
pesticidy (suma)μg/l0,5
prometryn7287-19-6μg/l0,1
rtuť a její sloučeniny7439-97-6μg/l0,2
simazin122-34-9μg/l0,1
síranymg/l400
terbuthylazin5915-41-3μg/l0,1
terbuthylazin desethyl30125-63-4μg/l0,1
terbuthylazine hydroxy66753-07-9μg/l0,1
terbutryn866-50-0μg/l0,1
tetrachlorethen (PER)127-18-4μg/l10 (suma)
1,1,2-trichlorethen79-01-6
trifluralin51582-09-8μg/l0,10,03
trichlormethan67-66-3μg/l2,5

2 Přísnější prahové hodnoty (15,05; 16,82 a 19,92 mg/l) platí pro podzemní vody s přímo závislými povrchovými vodami, pro ostatní podzemní vody platí prahová hodnota 50 mg/l

3 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota

4 Prahová hodnota je minimum

5 Pro všechny podzemní vody platí jen přísnější prahová hodnota

*CAS - jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny

Tabulka č. 2: Seznam znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich hodnot skupiny B

Název látkyCAS*JednotkaReferenční hodnota
Přirozeně se vyskytující látky
antimon7440-36-0μg/l5
baryum7440-39-3μg/l50
berylium7440-41-7μg/l2
bor7440-42-8μg/l
fluoridy16984-48-8mg/l1,5
chrom7440-47-3μg/l50
kobalt7440-48-4μg/l3
lithium7439-93-2μg/lMS**
mangan7439-96-5mg/l0,05
molybden7439-98-7μg/l5
selen7782-49-2μg/l10
sodík7440-23-5mg/l200
vanad7440-62-2μg/l18
zinek7440-66-6μg/l150
Syntetické látky
atrazine-desethyl desisopropyl (diaminoatrazin)3397-62-4μg/l0,1
atrazine-desisopropyl1007-28-9μg/l0,1
atrazine-hydroxy2163-68-0μg/l0,1
azoxystrobin131860-33-8μg/l0,1
benzo(a)antracen56-55-3μg/l0,1
bromacil314-40-9μg/l0,1
bromoxynil1689-84-5μg/l0,1
carbendazim10605-21-7μg/l0,1
carbofuran1563-66-2μg/l0,1
cyanazine21725-46-2μg/l0,1
o,p'-DDD53-19-0μg/l0,1
p,p'-DDD72-54-8μg/l0,1
o,p'-DDE3424-82-6μg/l0,1
p,p'-DDE72-55-9μg/l0,1
o,p'-DDT789-02-6μg/l0,1
desmetryn1014-69-3μg/l0,1
di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP117-81-7μg/l1,3
dibenzo(a,h)antracen53-70-3μg/l0,016
dichlobenil1194-65-6μg/l0,1
1,2-dichlorbenzen95-50-1μg/l0,1
1,3-dichlorbenzen541-73-1μg/l0,1
1,4-dichlorbenzen106-46-7μg/l0,1
1,2-dichlorethan107-06-2μg/l3
1,1-dichlorethen75-35-4μg/l0,1
1,2-cis-dichlorethen156-59-2μg/l0,1
1,2-trans-dichlorethen156-60-5μg/lMS**
dichlormethan75-09-2μg/l0,1
dichlorprop-P15165-67-0μg/l0,1
dimethomorph110488-70-5μg/l0,1
diuron330-54-1μg/l0,1
EDTA60-00-4μg/l5
ethofumesate26225-79-6μg/l0,1
ethylbenzen100-41-4μg/l0,2
fenantren85-01-8μg/l0,005
fenhexamid126833-17-8μg/l0,1
fluazifop-p-butyl79241-46-6μg/l0,1
fluoren86-73-7μg/l0,1
alfa-hexachlorcyklohexan319-84-6μg/l0,1
beta-hexachlorcyklohexan319-85-7μg/l0,1
gama-hexachlorcyklohexan58-89-9μg/l0,1
chlorbenzen108-90-7μg/l0,1
chlorethen75-01-4μg/l0,5
chlorsulfuron64902-72-3μg/l0,1
chrysen218-01-9μg/l0,005
iprodione36734-19-7μg/l0,1
kresoxim-methyl143390-89-0μg/l0,1
lenacil2164-08-1μg/l0,1
linuron330-55-2μg/l0,1
MCPA94-74-6μg/l0,1
MCPB94-81-5μg/l0,1
mecoprop-P16484-77-8μg/l0,1
metal axyl57837-19-1μg/l0,1
metazachlor67129-08-2μg/l0,1
methoxyfenozide161050-58-4μg/l0,1
metoxuron19937-59-8μg/l0,1
metribuzin21087-64-9μg/l0,1
metribuzin-desamino35045-02-4μg/l0,1
metribuzin-desamino diketo52236-30-3μg/l0,1
metribuzin-diketo56507-37-0μg/l0,1
monolinuron1746-81-2μg/l0,1
napropamide15299-99-7μg/l0,1
nicosulfuron111991-09-4μg/l0,1
NTA139-13-9μg/l5
PCB287012-37-5μg/l0,007
PCB5235693-99-3μg/l0,007
PCB10137680-73-2μg/l0,007
PCB11831508-00-6μg/l0,007
PCB13835065-28-2μg/l0,007
PCB15335065-27-1μg/l0,007
PCB18035065-29-3μg/l0,007
PDTA1939-36-2μg/lMS**
pentachlorbenzen608-93-5μg/l0,1
picloram1918-02-1μg/l0,1
propachlor1918-16-7μg/l0,1
propiconazole60207-90-1μg/l0,1
pyren129-00-0μg/l0,1
styren100-42-5μg/lMS**
sulfosulfuron141776-32-1μg/l0,1
tebuconazole107534-96-3μg/l0,1
tetrachlormethan56-23-5μg/l0,1
thiophanate-methyl23564-05-8μg/l0,1
toluen108-88-3μg/l0,2
triadimefon43121-43-3μg/l0,1
triadimenol55219-65-3μg/l0,1
triasulfuron82097-50-5μg/l0,1
tribenuron-methyl101200-48-0μg/l0,1
1,1,2-trichlorethan79-00-5μg/lMS**
(2,4,5-trichlorfenoxy)octová kyselina (2,4,5-T)93-76-5μg/l0,1
triticonazole131983-72-7μg/l0,1
o-xylen95-47-6μg/l0,2
m+p-xylenμg/lMS**
Všeobecné chemicko-fyzikální ukazatele
absorbance (254 nm,1 cm)čísloMS**
barvamgPt/l-
celková objemová aktivita alfaBq/l0,3
huminové látky1415-93-6mg/lMS**
CHSK-Mnmg/l3
konduktivita v terénumS/mMS**
teplota vody°C29
uhlík rozpuštěný organický7440-44-0mg/l5
Ukazatele vyjádřené jako suma
fenoly těkající s vodní paroumg/l0,5
chloralkany C10-1385535-84-8μg/l0,4
nonylfenoly25154-52-3μg/l20
oktylfenoly1806-26-4μg/lMS**
PAUμg/l0,15
PCBμg/l0,01
suma dichlorbenzenů S-DCBμg/l0,25
tenzidy aniontovémg/l0,3
uhlovodíky C10-C40mg/l0,1

*CAS -jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny

**MS - mez stanovitelnosti

Tabulka č. 3: Seznam znečišťujících látek a jejich ukazatelů skupiny C

Název ukazateleCAS
draslík7440-09-7mg/l
hořčík7439-95-4mg/l
křemičitany15593-90-5mg/l
měď7440-50-8μg/l
stroncium7440-24-6μg/l
vápník7440-70-2mg/l
železo7439-89-6mg/l

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2015.


Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru