Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 262/2015 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví

Částka 106/2015
Platnost od 14.10.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262

VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2015

o regulačním výkaznictví

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o

1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2. goodwill,

3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6. opravné položky k majetku,

7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8. dlouhodobý finanční majetek,

9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32,

b) cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující

1. samostatný zdroj tepelné energie nebo rozvodné tepelné zařízení,

2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci,

3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, nebo

4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností1).

(2) Potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit.

§ 3

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a) aktiv a změn aktiv,

b) souhrnu aktivovaných investičních akcí,

c) aktiv a pasiv,

d) hospodářského výsledku,

e) nákladů,

f) investičních výdajů,

g) peněžních toků,

h) změn energetických zařízení,

i) bilanční,

j) technické,

k) tarifních statistik,

l) cenových lokalit a

m) cen a technických parametrů.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:

a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c) číslo 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

i) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 4

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Pokud není uvedeno jinak, regulační výkazy se zpracovávají v roce „i-1“ za kalendářní rok „i-2“, kde rokem „i“ se rozumí rok, pro který Energetický regulační úřad rozhoduje o cenách. Regulační výkazy se zpracovávají také jako plán na kalendářní roky „i-1“ až „i+3“.

(2) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav a ostatní činnosti,

b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti,

c) obchod s elektřinou za činnost povinně vykupujícího obchodníka s elektřinou vykonávanou podle zákona upravujícího podporované zdroje energie,

d) činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti,

e) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému, tranzitní přepravu pronajatými nebo propachtovanými plynovody, která neslouží k zásobování České republiky, a ostatní činnosti,

f) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti,

g) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti a

h) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(3) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací.

(4) Držitel licence je povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou činností číslo 31 a 32.

(5) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vykazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv držitelů licence na činnost číslo 12, 22 nebo 23 a minimální doba odpisování majetku používaného držitelem licence na činnost číslo 31 nebo 32 jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 5

Výkaz aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy, vyřazený majetek, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku pořízeného formou finančního leasingu po dobu jeho životnosti v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

(3) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazují

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek a

c) účetní odpisy.

(4) Výkaz aktiv a změn aktiv se označuje písmenem A.

§ 6

Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

(1) Ve výkazu souhrnu aktivovaných investičních akcí se vykazují investiční akce, které byly dokončeny, a majetek pořízený těmito investičními akcemi byl zařazen do užívání.

(2) Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí se označuje písmeny IA.

§ 7

Výkaz aktiv a pasiv

(1) Výkaz aktiv a pasiv zahrnuje údaje o majetku, provozních aktivech a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví za uplynulý kalendářní rok.

(2) Výkaz aktiv a pasiv se označuje písmeny AP.

§ 8

Výkaz hospodářského výsledku

(1) Výkaz hospodářského výsledku obsahuje výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 3 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na činnost číslo 12 a činnost číslo 22 se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu v roce „i-3“.

(3) Výkaz hospodářského výsledku se označuje písmeny HV.

§ 9

Výkaz nákladů

(1) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 12, 22 nebo 23 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti, a to v členění na jednotlivé procesy a

a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny,

b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu a

c) typy sítě u činnosti distribuce plynu.

(2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie.

(3) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 14 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) související s činností povinně vykupujícího obchodníka.

(4) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 15 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady3) na výkon licencované činnosti operátora trhu v členění na činnosti související se zúčtováním odchylek, organizací trhu, výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů, vydáváním záruk původu a evidencí a poskytováním údajů v souvislosti s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií4).

(5) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na činnost číslo 12 a činnost číslo 22 se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu v roce „i-3“.

(6) Výkaz nákladů se označuje písmenem N.

§ 10

Výkazy investičních výdajů

(1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj.

(2) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 11

Výkaz peněžních toků

(1) Ve výkazu peněžních toků držitel licence na činnost číslo 14 vykazuje skutečné peněžní toky za rok „i-2“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících a plánované peněžní toky na rok „i-1“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících.

(2) Ve výkazu peněžních toků držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje skutečné peněžní toky za rok „i-2“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých dnech vykazovaného roku.

(3) Výkaz peněžních toků se označuje písmeny FA.

§ 12

Výkaz změn energetických zařízení

(1) Ve výkazu změn energetických zařízení vykazuje držitel licence na činnost číslo 12, 13, 22, 23 nebo 32 změny jím provozovaných energetických zařízení v rámci svého vymezeného území za uplynulý kalendářní rok. Držitel licence vykazuje samostatně za každé své vymezené území energetická zařízení nově vybudovaná, získaná nebo zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou činnost, a to včetně odstraněných energetických zařízení.

(2) Výkaz změn energetických zařízení se označuje písmenem L.

§ 13

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 12 nebo 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje

a) bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst a

b) bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce „i-3“.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 14

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 12 nebo 13 vykazuje údaje o výrobnách elektřiny z podporovaných zdrojů energie, které mají plánovaný rok připojení do jím provozované elektrizační soustavy „i-1“ a „i“.

(2) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(3) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 14 nebo 15 vykazuje údaje související s podporou podporovaných zdrojů energie.

(4) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 22 nebo 23 vykazuje

a) soudobé maximální dosažené denní kapacity,

b) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,

c) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy a

d) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(5) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 15

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost a

b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o

a) distribuovaném množství plynu,

b) počtu odběrných míst,

c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu,

d) maximálních denních rezervovaných pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh,

e) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,

f) nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav,

g) prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy,

h) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu,

i) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně souvisejících nákladů nebo tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit a

j) distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 16

Výkaz cenové lokality

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cenové lokality za uplynulý kalendářní rok. Držitel licence uvádí údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) Ve výkazu cenové lokality se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu,

c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,

d) údaje o domovních kotelnách,

e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,

f) spotřeba paliva,

g) počet odběratelů a odběrných míst,

h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů,

i) provozní aktiva v cenové lokalitě a

j) pořizovací ceny pronajatého nebo propachtovaného majetku v cenové lokalitě.

(3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cenové lokality.

(4) Výkaz cenové lokality se označuje písmeny CL.

§ 17

Výkaz cen a technických parametrů

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro aktuální kalendářní rok za činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů.

(3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP.

§ 18

Způsob a termíny pro předkládání regulačních výkazů

Držitel licence předkládá regulační výkazy způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 19

Předkládání regulačních výkazů provozovatelem lokální distribuční soustavy

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy 12-T1a) OPM, 12-T1b), 12-T1c) a 12-L.

(2) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkaz 22-L.

§ 20

Přechodné ustanovení

Výkazy hospodářského výsledku podle § 8 a výkazy nákladů podle § 9 za rok 2015 sestaví a předloží držitel licence podle vyhlášky č. 59/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 21

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví, se zrušuje.


§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Seznam regulačních výkazů

1. Držitel licence na distribuci elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
12-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
12-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
12-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
12-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
12-N2Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě30. dubnaxls, xlsx
12-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění na napěťové hladiny 30. června v členění na technologiexls, xlsx
12-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
12-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubnaxls, xlsx
12-B2a)Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110kV30. dubnaxls, xlsx
12-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B2c)Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami30. dubnaxls, xlsx
12-B3Výkaz spotřeb30. dubnaxls, xlsx
12-B4Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence15. záříxls, xlsx
12-D1Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1a)Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) podkladyVýkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN30. dubnaxls, xlsx
12-T1a) OPMVýkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
12-T1b)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru podnikatelů30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku
„i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-T1c)Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN -kategorie maloodběru obyvatelstva30. dubna za rok „i-2“,
31. srpna za období 1. července roku
„i-2“ až 30. června roku „i-1“
xls, xlsx
12-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

2. Držitel licence na přenos elektřiny

Držitel licence na činnost číslo 13 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
13-AVýkaz aktiv a změn aktiv15. červnaxls, xlsx
13-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí15. červnaxls, xlsx
13-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
13-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
13-I a)Výkaz investičních výdajů15. červnaxls, xlsx
13-I b)Výkaz nedokončených investic15. červnaxls, xlsx
13-B1Výkaz roční bilance elektřiny30. dubnaxls, xlsx
13-B2a)Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV30. dubnaxls, xlsx
13-B2b)Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy30. dubnaxls, xlsx
13-B3Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence15. záříxls, xlsx
13-D1Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
13-D3Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami30. dubnaxls, xlsx
13-D3a)Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv30. záříxls, xlsx
13-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

Držitel licence na činnost číslo 13 přiloží k regulačním výkazům analytický rozpis nákladových a výnosových účtů podle jednotlivých činností.

3. Držitel licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím

Držitel licence na činnost číslo 14, který je povinně vykupujícím, zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
14-AVýkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
14-NVýkaz nákladů souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-FAVýkaz peněžních toků souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
14-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
14-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
14-D1a), b) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
14-D2a)Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D2b)Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D2c)Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé kategorie jednotlivých druhů podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-230. dubnaxls, xlsx
14-D3Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny30. dubnaxls, xlsx

4. Držitel licence na činnosti operátora trhu

Držitel licence na činnost číslo 15 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
15-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
15-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
15-N a)Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu30. dubnaxls, xlsx
15-N b)Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT30. dubnaxls, xlsx
15-N-PVVýkaz výše úhrad povinně vykupujícím obchodníkům30. dubnaxls, xlsx
15-FAVýkaz peněžních toků souvisejících s POZE30. dubnaxls, xlsx
15-DVýkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů30. dubnaxls, xlsx
15-D1a)Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje30. dubnaxls, xlsx
15-D1b)Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory30. dubnaxls, xlsx
15-D1a) podkladyVýkaz podpory obnovitelných zdrojů energie30. dubnaxls, xlsx
15-D1b) podkladyVýkaz podpory druhotných energetických zdrojů30. dubnaxls, xlsx
15-D1c) podkladyVýkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla30. dubnaxls, xlsx
15-D-PZVýkaz podporovaných zdrojů elektřiny30. dubnaxls, xlsx
15-D-PVVýkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující30. dubnaxls, xlsx

5. Držitel licence na distribuci plynu

Držitel licence na činnost číslo 22 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
22-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
22-HV-VVýkaz hospodářského výsledku - výnosy30. dubnaxls, xlsx
22-HV-NVýkaz hospodářského výsledku - náklady30. dubnaxls, xlsx
22-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
22-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubna v členění podle typů sítě
30. června v členění podle technologií
xls, xlsx
22-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
22-BsVýkaz distribuce zemního plynu - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-BpVýkaz distribuce zemního plynu - plán15. srpnaxls, xlsx
22-BRVýkaz bilančního rozdílu15. srpnaxls, xlsx
22-DKVýkaz soudobých kapacit30. dubnaxls, xlsx
22-T1Výkaz tarifní statistiky - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T1dVýkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu30. dubnaxls, xlsx
22-T2Výkaz tarifní statistiky - plán15. srpnaxls, xlsx
22-T3Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb30. dubnaxls, xlsx
22-T4Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny30. dubnaxls, xlsx
22-T5Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody30. dubnaxls, xlsx
22-TLsVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TLpVýkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán15. srpnaxls, xlsx
22-TjcVýkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-TmaxVýkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost30. dubnaxls, xlsx
22-T2aVýkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán15. srpnaxls, xlsx
22-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

Držitel licence na činnost číslo 22 předloží Energetickému regulačnímu úřadu k 15. srpnu plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného nebo pachtovného za užívání plynárenských zařízení v roce „i-1“ stanovenou podle aktuálně platných smluv o nájmu nebo pachtu plynárenských zařízení.

6. Držitel licence na přepravu plynu

Držitel licence na činnost číslo 23 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
23-AVýkaz aktiv a změn aktiv30. dubnaxls, xlsx
23-IAVýkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí30. dubnaxls, xlsx
23-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
23-NVýkaz nákladů30. dubnaxls, xlsx
23-I a)Výkaz investičních výdajů30. dubnaxls, xlsx
23-I b)Výkaz nedokončených investic30. červnaxls, xlsx
23-D1Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní a roční přepravní kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D2Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity30. červnaxls, xlsx
23-D3Výkaz denních hodnot přepravené energie30. dubnaxls, xlsx
23-D4Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky15. srpnaxls, xlsx
23-D5Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům30. červnaxls, xlsx
23-D6Výkaz denní pevné a denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní, roční a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán15. srpnaxls, xlsx
23-D7Výkaz tržeb a kapacit na vstupních hraničních bodech - plán15. srpnaxls, xlsx
23-D8Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru30. červnaxls, xlsx
23-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnaxls, xlsx, xlsm

7. Držitel licence na uskladňování plynu

Držitel licence na činnost číslo 25 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
25-AVýkaz aktiv30. dubnaxls, xlsx
25-HVVýkaz hospodářského výsledku30. dubnaxls, xlsx
25-D1Výkaz objemů uskladněného plynu30. červnaxls, xlsx
25-D2Výkaz uskutečněných aukcí30. dubnaxls, xlsx

8. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce

a) prostřednictvím datové schránky,

b) elektronicky s elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence, nebo

c) v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě,

s výjimkou výkazu 31, 32-CP, který držitel licence zasílá pouze v elektronické podobě.

Označení výkazuNázev výkazuTermín předloženíFormát souboru
31,32-APVýkaz aktiv a pasiv30. dubnafo
31,32-CL a)Výkaz cenové lokality (část a)30. dubnafo
31,32-CL b)Výkaz cenové lokality (část b)30. dubnafo
31, 32-CPVýkaz cen a technických parametrů31. lednafo
32-LVýkaz změn energetických zařízení30. dubnafo

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 - distribuce elektřiny

1.Výkaz 12-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 12-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
3.Výkazl2-HV-V:Výkaz hospodářského výsledku - výnosy,
4.Výkaz 12-HV-N:Výkaz hospodářského výsledku - náklady,
5.Výkaz 12-N:Výkaz nákladů,
6.Výkaz 12-N2:Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě,
7.Výkaz 12-I a):Výkaz investičních výdajů,
8.Výkaz 12-I b):Výkaz nedokončených investic,
9.Výkaz 12-B1:Výkaz roční bilance elektřiny,
10.Výkaz 12-B2a):Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV,
11.Výkaz 12-B2b):Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami,
12.Výkaz 12-B2c):Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami,
13.Výkaz 12-B3:Výkaz spotřeb,
14.Výkaz 12-B4:Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence,
15.Výkaz 12-D1:Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie,
16.Výkaz 12-T1a):Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,
17.Výkaz 12-T1a) podklady:Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN,
18.Výkaz 12-T1a) OPM:Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie,
19.Výkazy 12-T1b):Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů,
20.Výkazy 12-T1c):Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva,
21.Výkaz 12-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 12-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 12-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 12-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 12-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 12-N: Výkaz nákladů

Výkaz 12-N: Výkaz nákladů

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě

Výkaz 12-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-I a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 12-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 12-I b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV

Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní WN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní WN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami

Výkaz 12-B3: Výkaz spotřeb

Výkaz 12-B3: Výkaz spotřeb

Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 12-D1: Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-D1: Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN

Výkaz 12-T1a) OPM: Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-T1a) OPM: Výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva

Výkaz 12-L: Výkaz změn energetických zařízení

Výkaz 12-L: Výkaz změn energetických zařízení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 13 - přenos elektřiny

1.Výkaz 13-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 13-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
3.Výkaz 13-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
4.Výkaz 13-N:Výkaz nákladů,
5.Výkaz 13-I a):Výkaz investičních výdajů,
6.Výkaz 13-I b):Výkaz nedokončených investic,
7.Výkaz 13-B1:Výkaz roční bilance elektřiny,
8.Výkaz 13-B2a):Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV,
9.Výkazy 13-B2b):Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy,
10.Výkaz 13-B3:Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence,
11.Výkaz 13-D1:Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie,
12.Výkaz 13-D3:Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami,
13.Výkaz 13-D3a):Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv,
14.Výkaz 13-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Výkaz 13-N: Výkaz nákladů

Výkaz 13-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 13-I a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 13-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 13-I b): Výkaz nedokončených investic

13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny

13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV

13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV

13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy

13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy

Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence

Výkaz 13-D1 Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie

Výkaz 13-D1 Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie

13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami

Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv

Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv

Výkaz 13-L: Výkaz změn energetických zařízení

Výkaz 13-L: Výkaz změn energetických zařízení

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 14 - obchod s elektřinou

1.Výkaz 14-A:Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE,
2.Výkaz 14-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 14-N:Výkaz nákladů souvisejících s POZE,
4.Výkaz 14-FA:Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE,
5.Výkaz 14-D1a):Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje,
6.Výkaz 14-D1b):Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory,
7.Výkaz 14-D1a), b) podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie,
8.Výkaz 14-D2a):Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2,
9.Výkaz 14-D2b):Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2,
10.Výkaz 14-D2c):Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé kategorie jednotlivých druhů podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2,
11.Výkaz 14-D3:Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 14-N: Výkaz nákladů souvisejících s POZE

Výkaz 14-N: Výkaz nákladů souvisejících s POZE

Výkaz 14-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE

Výkaz 14-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE

Výkaz 14-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje

Výkaz 14-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje

Výkaz 14-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 14-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 14-D1a), b) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 14-D1a), b) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2

Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2

Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-21)

Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2

Výkaz 14-D2c): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé kategorie jednotlivých druhů podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-21)

Výkaz 14-D2c): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé kategorie jednotlivých druhů podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území držitele licence za rok i-2

14-D3 Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny1)

14-D3 Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 15 - činnosti operátora trhu

1.Výkaz 15-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 15-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 15-N a):Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu,
4.Výkaz 15-N b):Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT,
5.Výkaz 15-N-PV:Výkaz výše úhrad povinně vykupujícím obchodníkům,
6.Výkaz 15-FA:Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE,
7.Výkaz 15-D:Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů,
8.Výkaz 15D1a):Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje,
9.Výkaz 15-D1b):Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory,
10.Výkaz 15-D1a) podklady:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů,
11.Výkaz 15-D1b) podklady:Výkaz druhotných energetických zdrojů,
12.Výkaz 15-D1c) podklady:Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla,
13.Výkaz 15-D-PZ:Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny,
14.Výkaz 15-D-PV:Výkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

15-HV: Výkaz hospodářského výsledku

15-HV: Výkaz hospodářského výsledku

15-N a): Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu

15-N a): Výkaz nákladů - činnost zúčtování a organizace trhu

15-N b): Výkaz nákladů - činnost PÓZE, vydávání záruk původu a REMIT1)

15-N b): Výkaz nákladů - činnost POZE, vydávání záruk původu a REMIT

Výkaz 15-N-PV Výkaz výše úhrad povinně vykupujícím obchodníkům

Výkaz 15-N-PV Výkaz výše úhrad povinně vykupujícím obchodníkům

Výkaz 15-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE

Výkaz 15-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE

15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů

15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů

Výkaz 15-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje

Výkaz 15-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje

Výkaz 15-D1 b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 15-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory

Výkaz 15-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 15-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie

Výkaz 15-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 15-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů

Výkaz 15-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

Výkaz 15-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny

15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny

Výkaz 15-D-PV: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující1)

Výkaz 15-D-PV: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů - povinně vykupující

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 22 - distribuce plynu

1.Výkaz 22-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 22-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
3.Výkaz 22-HV-V:Výkaz hospodářského výsledku - výnosy,
4.Výkaz 22-HV-N:Výkaz hospodářského výsledku - náklady,
5.Výkaz 22-N:Výkaz nákladů,
6.Výkaz 22-I a):Výkaz investičních výdajů,
7.Výkaz 22-I b):Výkaz nedokončených investic,
8.Výkaz 22-Bs:Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost,
9.Výkaz 22-Bp:Výkaz distribuce zemního plynu - plán,
10.Výkaz 22-BR:Výkaz bilančního rozdílu,
11.Výkaz 22-DK:Výkaz soudobých kapacit,
12.Výkaz 22-T1:Výkaz tarifní statistiky - skutečnost,
13.Výkaz 22-T1d:Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu,
14.Výkaz 22-T2:Výkaz tarifní statistiky - plán,
15.Výkaz 22-T3:Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb,
16.Výkaz 22-T4:Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny,
17.Výkaz 22-T5:Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody,
18.Výkaz 22-TLs:Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost,
19.Výkaz 22-TLp:Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán,
20.Výkaz 22-Tjc:Výkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou -skutečnost,
21.Výkaz 22-Tmax:Výkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost,
22.Výkaz 22-T2a:Výkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán,
23.Výkaz 22-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy

Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady

Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

Výkaz 22-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 22-I a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 22-1 b) : Výkaz nedokončených investic

Výkaz 22-I b) : Výkaz nedokončených investic

Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost

Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán

Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán

22-BR: Výkaz bilančního rozdílu

22-BR: Výkaz bilančního rozdílu

Výkaz 22-DK: Výkaz soudobých kapacit

Výkaz 22-DK: Výkaz soudobých kapacit

Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistiky - skutečnost

Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistiky - skutečnost

Výkaz 22-T1d: Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu

Výkaz 22-T1d: Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu

Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistiky - plán

Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistiky - plán

Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb

Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb

Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny

Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny

Výkaz 22-T5: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy -přeshraniční plynovody

Výkaz 22-T5: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody

Výkaz 22-TLs: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost

Výkaz 22-TLs: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost

Výkaz 22-TLp: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán

Výkaz 22-TLp: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán

Výkaz 22-Tjc: Výkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou - skutečnost

Výkaz 22-Tjc: Výkaz odběrných míst s jednosložkovou cenou - skutečnost

Výkaz 22-Tmax: Výkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost

Výkaz 22-Tmax: Výkaz odběrných míst s cenou ve výši historicky dosaženého maxima - skutečnost

Výkaz 22-T2a: Výkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán

Výkaz 22-T2a: Výkaz odběrných míst kategorie velkoodběratel a střední odběratel - plán

Výkaz 22-L: Výkaz změn energetických zařízení

Výkaz 22-L: Výkaz změn energetických zařízení

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 23 - přeprava plynu

1.Výkaz 23-A:Výkaz aktiv a změn aktiv,
2.Výkaz 23-IA:Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí,
3.Výkaz 23-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
4.Výkaz 23-N:Výkaz nákladů,
5.Výkaz 23-I a):Výkaz investičních výdajů,
6.Výkaz 23-I b):Výkaz nedokončených investic,
7.Výkaz 23-D1:Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní a roční přepravní kapacity,
8.Výkaz 23-D2:Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity,
9.Výkaz 23-D3:Výkaz denních hodnot přepravené energie,
10.Výkaz 23-D4:Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky,
11.Výkaz 23-D5:Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům,
12.Výkaz 23-D6:Výkaz denní pevné a denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní, roční a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán,
13.Výkaz 23-D7:Výkaz tržeb a kapacit na vstupních hraničních bodech - plán,
14.Výkaz 23-D8:Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru,
15.Výkaz 23-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

23-1 a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 23-I a): Výkaz investičních výdajů

Výkaz 23-1 b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 23-I b): Výkaz nedokončených investic

Výkaz 23-D1: Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní a roční přepravní kapacity

Výkaz 23-D1: Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní a roční přepravní kapacity

Výkaz 23-D2: Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity

Výkaz 23-D2: Výkaz rezervované denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity

Výkaz 23-D3: Výkaz denních hodnot přepravené energie

Výkaz 23-D3: Výkaz denních hodnot přepravené energie

Výkaz 23-D4: Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky

Výkaz 23-D4: Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky

Výkaz 23-D5: Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům

Výkaz 23-D5: Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům

Výkaz 23-D6: Výkaz denní pevné a denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní, roční a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán

Výkaz 23-D6: Výkaz denní pevné a denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci měsíční, čtvrtletní, roční a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán

23-D7: Výkaz tržeb a kapacit na vstupních hraničních bodech - plán

23-D7: Výkaz tržeb a kapacit na vstupních hraničních bodech - plán

Výkaz 23-D8: Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru

Výkaz 23-D8: Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru

Výkaz 23-L: Výkaz změn energetických zařízení

Výkaz 23-L: Výkaz změn energetických zařízení

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 25 - uskladňování plynu

1.Výkaz 25-A:Výkaz aktiv,
2.Výkaz 25-HV:Výkaz hospodářského výsledku,
3.Výkaz 25-D1:Výkaz objemů uskladněného plynu,
4.Výkaz 25-D2:Výkaz uskutečněných aukcí.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

Výkaz 25-A: Výkaz aktiv

Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz 25-D1: Výkaz objemů uskladněného plynu

Výkaz 25-D1: Výkaz objemů uskladněného plynu

Výkaz 25-D2: Výkaz uskutečněných aukcí

Výkaz 25-D2: Výkaz uskutečněných aukcí

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Regulační výkazy pro držitele licence na činnost 31 nebo 32 - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

1.Výkaz 31, 32-AP:Výkaz aktiv a pasiv,
2.Výkaz31,32-CL a):Výkaz cenové lokality (část a),
3.Výkaz 31, 32-CL b):Výkaz cenové lokality (část b),
4.Výkaz 31, 32-CP:Výkaz cen a technických parametrů,
5.Výkaz 32-L:Výkaz změn energetických zařízení.

Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stanovení množství tepelné energie ve výkazu cenové lokality (část a)

Množstvím tepelné energie se rozumí

1. celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané zákazníkům a určené pro vlastní spotřebu, nebo

2. množství tepelné energie stanovené náhradním způsobem, není-li na výrobu tepelné energie udělována licence a osazeno měření tepelné energie.

2.1. Kotle na tuhá nebo kapalná paliva

U kotlů na tuhá nebo kapalná paliva se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje podle výpočtu:

m × v × η
Q =——————, kde
100

Q je množství tepelné energie v GJ;

m je spotřeba tuhého nebo kapalného paliva v t;

v je výhřevnost paliva v GJ/t;

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Výkon kotle ve zdroji tepelné energieÚčinnost při použití paliva (%)
KoksČerné uhlíBriketyHnědé uhlí tříděnéHnědé uhlí netříděnéLehký topný olejTěžký topný olejPlynElektric. akumulačníElektric. přímotopný
do 0,5 MW696867666280-859698
0,5-3 MW-7069686383-869799
3,1-6 MW-75-726584-87--

2.2. Kotle na plyn

U kotlů na plyn se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje z energie plynu fakturovaného dodavatelem v MWh podle výpočtu:

q × k × η
Q =——————, kde
27,778

Q je množství tepelné energie v GJ;

q je spotřeba plynu v MWh (pozn. 1 GJ = 0,27778 MWh);

k je koeficient vyjadřující poměr mezi výhřevností v GJ/m3 a spalným teplem plynu v GJ/m3 (podle údajů dodavatele plynu);

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.1.

2.3. Elektrokotle

Pro elektrokotle se určí množství tepelné energie z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

(η)
Q =qEk ×——× 3,6 , kde
100

Q je množství vyrobené tepelné energie v doplňkovém zdroji v GJ;

qEk je spotřeba elektřiny elektrokotle v MWh;

η je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.1.

2.4. Tepelná čerpadla

a) V případě, že je zdrojem tepelné energie pouze tepelné čerpadlo, skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje se zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

Q = (q × e) × 3,6 , kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

q je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla v MWh;

e je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Typ tepelného čerpadlaTyp kompresoruVýstupní teplota topné vody
35 °C50 °C60 °C
Země/vodaPístové3,92,81,9
Rotační4,23,02,2
Voda/vodaPístové4,83,52,3
Rotační5,13,92,9
Vzduch/vodaPístové2,92,2-
Rotační3,52,4-
Vzduch/vzduchPístové3,03,03,0
Rotační3,53,53,5
Pozn.: Pro jiné výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla je možné použít lineární interpolaci uvedených hodnot.

b) V případě, že je zdrojem tepelné energie tepelné čerpadlo s doplňkovým zdrojem, určí se část množství tepelné energie, která je zajišťována doplňkovým zdrojem, ze spotřeby paliva podle bodu 2.1. pro kotle na tuhá nebo kapalná paliva, podle bodu 2.2. pro kotle na plyn a podle bodu 2.3. pro elektrokotle (se samostatným měřením elektřiny).

c) V případě bivalentního zdroje, kdy není samostatně měřena spotřeba elektřiny pro elektrokotel a samostatně pro tepelné čerpadlo, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu:

qČK × e
Q =——————× 3,6 , kde
2-b

Q je množství tepelné energie v GJ;

qČK je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla, včetně elektrokotle v MWh;

e je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v písm. a);

b je podíl tepelného čerpadla na celkové dodávce tepelné energie bivalentního zdroje, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty:

Poměr výkonu elektrokotle a tepelného čerpadlaKombinovaný provoz vytápění (příprava teplé vody)Pouze pro vytápění
Vzduch/voda
B
Země/voda
B
Vzduch/voda bZemě/voda B
2,000,790,720,760,68
1,000,940,900,930,89
0,750,970,940,960,94
0,500,990,970,980,97
Pozn.: Poměrem výkonu elektrokotle a tepelného čerpadla se rozumí jmenovitý výkon elektrokotle dělený jmenovitým výkonem tepelného čerpadla při venkovní teplotě 0°C. Jmenovitý výkon elektrokotle je navržený projektantem či výrobcem tak, aby pokryl spolu s výkonem tepelného čerpadla tepelné ztráty pro výpočtovou teplotu venkovního vzduchu.

2.5. Solární kolektory

V případě, že je zdrojem tepelné energie solární kolektor, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z plochy apertury (tj. průhledný kryt umožňující průchod záření) a měrné roční dodávky v kWh/m2 podle výpočtu:

Q = (qSk) × A × 0,0036 , kde

Q je množství tepelné energie v GJ;

A je plocha apertury instalovaných kolektorů v m2;

qSk je měrná roční dodávka tepelné energie slunečního kolektoru vkWh/m2, kterou u nových zařízení udává projektant jako střední hodnotu za celoroční provoz solárního kolektoru, v ostatních případech se dosadí hodnoty v následující tabulce vycházející z těchto předpokladů:

- jižní orientace kolektorů (s odchylkou max. 15°),

- sklon kolektorů od vodorovné roviny 45° (s odchylkou max. 15°),

- použití kolektorů k ohřevu teplé vody případně vytápění či ohřevu bazénu, běžný denní provoz,

- objem akumulačního zásobníku v rozsahu 50-100 l/m2 kolektoru.

Typ kolektoruTyp absorpčního povrchuRok výrobyqsk
PlochýNe selektivnído 1990300
PlochýNe selektivnípo 1990380
PlochýSelektivnípo 1990430
VakuovanýSelektivnípo 1994530

2.6. Způsoby výpočtů pro zjištění množství tepelné energie se mění pouze při výměně zařízení nebo změně parametrů.

2.7. V případě jiných, zde neuvedených, technologií pro výrobu tepelné energie se množství tepelné energie (teplo nebo chlad) určuje na základě odborného technického výpočtu.

Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv

2015c106z0262p009u001

Výkaz 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a)

2015c106z0262p009u002

Výkaz 31, 32-CL b): Výkaz cenové lokality (část b)1)

2015c106z0262p009u003

Výkaz 31, 32-CP: Výkaz cen a technických parametrů1)

2015c106z0262p009u004

Výkaz 32-L: Výkaz změn energetických zařízení

2015c106z0262p009u005

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Jednotné odpisové sazby a minimální doba odpisování majetku

1. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 12 -distribuce elektřiny

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
123012Budovy pro obchod a služby2
125111Budovy pro průmysl2
125211Budovy skladů2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
214211Tunely2,5
221411Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní2,5
221412Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní2,5
221419Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.2,5
221421Vedení dálkové VVN podzemní2,5
221422Vedení dálkové VN podzemní2,5
221429Vedení dálkové elektrická podzemní j. n.2,5
221441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových2
222411Vedení místní VN venkovní, nadzemní2,5
222412Vedení místní NN venkovní, nadzemní2,5
222421Vedení místní VN podzemní2,5
222422Vedení místní NN podzemní2,5
222423Sítě kabelové osvětlovací samostatné2,5
222429Vedení místní elektrická podzemní2,5
222441Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních2
222479Podzemní stavby pro energetiku2,5
242089Ostatní inženýrské stavby j. n.3,3
311041Transformátory VVN, VVN/VN4
311041Distribuční transformátory VN/NN3,3
312010Technologie distribučních trafostanic3,3
312070Technologie HDO12,5
332063Měření a elektroměry6,6

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku.

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

2. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 22 -distribuce plynu

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
332063Plynoměry a přepočítávače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
222112Sítě místní plynovodní2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku.

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

3. Jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv pro držitele licence na činnost č. 23 -přeprava plynu

Klasifikace produkceNázevRoční účetní odpisová sazba v %
332063Plynoměry a přepočítávače10
332065Stanice katodové ochrany12,5
332070Regulační stanice - technologie10
125111Budovy průmyslové a skladové2
125112Budovy výrobní pro energetiku2
221112Plynovody2,5
221129Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu2
291121Turbíny5
291232Vzduchová čerpadla5
291235Turbokompresory5
222429Elektropřípojky podzemní3,3
125111Regulační stanice - stavební část3,3
221191Oplocení staveb - vedení dálková trubní7
221491Oplocení staveb - vedení dálková elektrická7
242091Oplocení samostatné7
211219Komunikace3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku.

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání po 1. lednu 2011 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

MajetekMinimální doba odpisování (roky)
Budova pro energetiku30
Teplovodní, horkovodní nebo parní kotel15
Olejový nebo plynový hořák12
Zásobníkový, protiproudy nebo deskový výměník12
Čerpadlo7
Měřicí zařízení tepelné energie a teplé vody8
Parní nebo spalovací turbína15
Kogenerační jednotka se spalovacím motorem7
Vzduchový kompresor12
Teplovodní, horkovodní nebo parní rozvod tepelné energie25
Kondenzátní rozvod tepelné energie10

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

3) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Přesunout nahoru