Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Částka 97/2015
Platnost od 14.09.2015
Účinnost od 29.09.2015
Zrušeno k 25.01.2020 (4/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9b odst. 3, § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:


Čl. I

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

2. Na konci § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vyhláška stanoví údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.“.

3. V § 2 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Ústní část se provádí formou rozpravy na základě tří žadatelem vylosovaných tematických zkušebních okruhů. Přezkušování probíhá formou rozpravy na základě podkladů, kterými jsou zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách klimatizačních systémů, energetické audity, energetické posudky nebo průkazy, které určí Státní energetická inspekce.“.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty podle § 1 odst. 1 jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Ústní část odborné zkoušky prověřuje fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti energetiky budov a technických systémů související s jednotlivými oblastmi činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1 a vyplývající z právních předpisů upravujících nakládání s energií.“.

5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, a to tak, že

a) žadatel vyhověl, v případě, že žadatel prokázal znalosti nejméně ve dvou vylosovaných tematických okruzích,

b) žadatel nevyhověl, v případě, že žadatel neprokázal znalosti nejméně ve dvou okruzích.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

6. V § 2 odstavec 5 zní:

(5) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti související s jednotlivými činnostmi energetického specialisty podle § 1 odst. 1, a to znalosti právních předpisů, českých technických norem a technických dokumentů včetně technických normalizačních informací, jakož i základní fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti. Písemná část odborné zkoušky se skládá z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1.“.

7. V § 2 odst. 6 se slova „procentem správných odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl nebo nevyhověl podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně“.

8. V § 2 odst. 8 věta druhá se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „a přezkoušení“.

9. V § 2 odstavec 9 zní:

(9) O termínu a místě konání odborné zkoušky nebo přezkoušení vyrozumí Státní energetická inspekce písemně žadatele nebo energetického specialistu nejméně 15 dnů před konáním odborné zkoušky nebo přezkoušení.“.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Písemný odborný test se skládá maximálně z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1.“.

11. V § 3 odst. 4 se slova „procentem správných odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl nebo nevyhověl podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně“.

12. V § 4 odst. 1 se slova „předseda a 3 místopředsedové“ nahrazují slovy „jmenován předsedou a nejméně 2 jsou jmenováni místopředsedy“.

13. V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Členové zkušební komise včetně předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláni ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.“.

14. V § 4 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jmenuje a odvolává tajemníka zkušební komise ze státních zaměstnanců zařazených k výkonu státní služby ve Státní energetické inspekci. Tajemník zabezpečuje organizační a administrativní práce související s jednáním zkušební komise a účastní se jejího jednání.

(5) Tajemník svolává zkušební komisi nejméně jednou za 2 měsíce nebo na výzvu ministerstva.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

15. V § 4 odstavec 6 zní:

(6) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, a za předpokladu, že nadpoloviční většinu členů zkušební komise tvoří zástupci ministerstva a odborníci z vysokých škol. O výsledcích odborné zkoušky a přezkoušení se zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných členů.“.

16. V § 4 odst. 7 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „nebo přezkoušení“.

17. V § 4 odst. 9 se věta třetí nahrazuje větou „Zápis vyhotovuje tajemník a podepisuje jej předseda nebo místopředseda.“.

18. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o prováděných činnostech energetických specialistů

Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

20. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání

Vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání“.

21. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Tematické zkušební okruhy ústní části odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění

A. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění energetických auditů a energetických posudků

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy včetně souvisejících technických norem.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se k energetickému auditu a energetickému posudku.

3. Rozsah energetického auditu a rozsah energetického posudku. Náležitosti energetického auditu a jednotlivých typů energetického posudku.

4. Obsah energetického auditu a obsah energetického posudku. Popis a vyhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství. Podrobnosti tvorby návrhů opatření, specifikace okrajových podmínek v energetickém auditu. Podrobnosti evidenčního listu energetického auditu. Hodnocení zadávacích podmínek, podrobnosti doporučení a podmínek doporučení u jednotlivých typů energetického posudku. Výrok energetického specialisty a podrobnosti evidenčního listu v jednotlivých typech energetických posudků.

5. Podrobnosti zpracování jednotlivých částí energetického auditu a energetického posudku. Výpočet energetické účinnosti výrobních, distribučních a spotřebních energetických zařízení. Výpočet a posouzení tepelné ochrany budov. Výpočet úspor energie a energetické využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Výpočet energetické využitelnosti druhotných zdrojů tepla, podrobnosti návrhů alternativního systému dodávek energie, podrobnosti výpočtu energetické účinnosti umělého osvětlení, podrobnosti posouzení efektivity odběru energie.

6. Tvorba a zpracování energetických bilancí. Výpočet dílčích spotřebovávaných energií. Výpočet energetických ztrát při emisi, distribuci, akumulaci a produkci tepla.

7. Ekonomické vyhodnocení a výpočet návrhů opatření a navržených variant opatření.

8. Ekologické vyhodnocení navržených variant opatření, podrobnosti výpočtu emisí znečišťujících látek.

9. Podrobnosti doporučení energetického specialisty. Koncepce energetického managementu, výběr optimální varianty navrhovaných opatření, podrobnosti specifikace rizik a nejistot navržených opatření.

B. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí právní předpisy energetické náročnosti budov včetně souvisejících technických norem a technických normalizačních informací.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke snižování energetické náročnosti budov a budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

3. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov. Podrobnosti výpočtu dílčích dodaných energií a výpočet součinitele prostupu tepla.

4. Definice energetické náročnosti budov. Ukazatele energetické náročnosti budovy, způsob stanovení referenčních hodnot. Závaznost splnění ukazatelů energetické náročnosti.

5. Požadavky na energetickou náročnost, podrobnosti požadavků na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni. Podrobnosti výpočtu celkové potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy, pomocné energie, dodané energie, obnovitelné a neobnovitelné primární energie.

6. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie: podrobnosti návrhu, výpočtu energetické využitelnosti altenativních systémů dodávek energie, výpočtu ekologického posouzení a výpočtu ekonomické proveditelnosti navrhovaného alternativního systému dodávky energie.

7. Podrobnosti doporučení energetického specialisty. Vhodnost a podrobnosti stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

8. Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy a jejich stanovení.

9. Vzor a obsah průkazu - textová a grafická část průkazu: podrobnosti textové a grafické části, stanovení klasifikačních tříd.

C. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy vztahující se k provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie včetně souvisejících zákonů (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění), technických norem a dalších technických předpisů.

2. Povinnosti a podrobnosti vztahující se ke zpracování zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Četnost provádění kontrol.

3. Způsob a podrobnosti provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie.

4. Dimenzování kotle vzhledem k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody - Porovnání průměrného výkonu se jmenovitým výkonem kotle, podrobnosti porovnání instalovaného výkonu kotle s požadavky na vytápění a potřebu teplé vody. Výpočet tepelné ztráty budovy.

5. Způsob hodnocení účinnosti kotle a účinnosti rozvodu tepelné energie. Výpočet účinnosti kotle přímou a nepřímou metodou, výpočtu účinnosti rozvodů tepelné energie.

6. Podrobnosti doporučení energetického specialisty: podrobnosti doporučení ke zlepšení stávajícího stavu kotle, rozvodů tepelné energie, přípravy teplé vody, systému měření a regulace.

7. Obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.

D. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol klimatizačních systémů

1. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy vztahující se k provádění kontroly klimatizačních systémů včetně souvisejících technických norem a dalších technických předpisů.

2. Způsob a podrobnosti provádění kontroly. Obsah zprávy o provádění kontroly.

3. Podrobnosti dimenzování klimatizačního systému pro vstupní okrajové podmínky (venkovní klima, budova, vnitřní prostředí).

4. Hlavní klimatizační systémy. Principy regulace klimatizačních systémů.

5. Funkce a stanovení výkonu prvků klimatizačního zařízení pro ohřev, chlazení, vlhčení a větrání. Hlavní rizika závad.

6. Optimalizace klimatizačního systému, možnosti energetických úspor při zajištění kvalitního prostředí.

7. Zdroje chladu pro klimatizaci, funkce kompresorového chladivového okruhu pro chlazení, funkce tepelného čerpadla. Chladicí a topný faktor.

8. Účinnost klimatizačního systému při chlazení. Účinnost systémů zpětného získávání tepla.“.

22. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení

Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení“.

23. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Údaje předávané energetickým specialistou do evidence vedené ministerstvem o prováděných činnostech

Obecné údaje:

Evidenční čísloDatum vyhotoveníČinnost energetického specialisty1)Název vlastníka budovy nebo energetického hospodářstvíÚčel vypracování2)Adresa budovy nebo energetického hospodářstvíDruh budovy

Vysvětlivky k tabulce:

1) Činnosti energetického specialisty jsou

1.1. Zpracování energetického auditu

1.2. Zpracování energetického posudku

1.3. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1.4. Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

1.5. Kontrola klimatizačních systémů.

2) Účelem vypracování je

2.1. U energetického auditu:

2.1.1. Překročení celkové roční spotřeby energie podle § 9 odst. 1 zákona

2.1.2. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem

2.1.3. Nesplnění požadavků na energetickou náročnost budov při větší změně dokončené budovy

2.2. U energetického posudku:

2.2.1. Povinné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a odst. 1 písm. a) až d) zákona

2.2.2. Povinné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a odst. 1 písm. e) a f) zákona

2.2.3. Dobrovolné, informativní zpracování energetického posudku

2.3. U průkazu energetické náročnosti budov:

2.3.1. Výstavba nové budovy

2.3.2. Větší změna dokončené budovy

2.3.3. Prodej budovy nebo ucelené části budovy

2.3.4. Pronájem budovy nebo ucelené části budovy

2.3.5. Budova užívaná orgánem veřejné moci

2.4. U kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie:

2.4.1. Pro kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie

2.4.2. Kontrola podle § 3 odst. 3 vyhlášky 194/2013 Sb.

2.5. U kontroly klimatizačních systémů:

2.5.1. Povinnost vyplývající ze zákona

Konkrétní údaje pro jednotlivé činnosti energetického specialisty:

1. Energetický audit - evidenční list podle vyhlášky o energetickém auditu a posudku,

2. Energetický posudek - evidenční list podle vyhlášky o energetickém auditu a posudku.

3. Průkaz energetické náročnosti budov podle vyhlášky o energetické náročnosti budovy a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370.“.

24. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

Základní rozsah údajů vedený v Systému monitoringu spotřeby energie

1. Identifikační údaje organizace

1.1. Ústřední instituce

1.1.1. Název organizace

1.1.2. Identifikační číslo osoby

1.1.3. Adresa sídla

1.1.4. Počet vytápěných budov celkem

1.2. Kontaktní osoba

1.2.1. Jméno, příjmení, titul

1.2.2. Telefon

1.2.3. Email

2. Údaje o budově

2.1. Identifikátory budovy

2.1.1. Název a evidenční číslo dle - CRAB1)

2.1.2. Adresa budovy

2.1.3. Resort

2.1.4. Katastrální území

2.1.5. Pozemek, případně pozemky a jejich parcelní čísla

2.1.6. Kontaktní osoba pro daný objekt

2.2. Charakteristika stavby

2.2.1. Účel a rok kolaudace, byla-li provedena

2.2.2. Způsob užívání budovy

2.3. Provozní režim

2.3.1. Užitná plocha celkem - CRAB1)

2.3.2. Kancelářská plocha celkem - CRAB1) příp. plocha bytů CRAB1)

2.3.3. Vytápěný objem

2.3.4. Počet nadzemních podlaží

2.3.5. Počet podzemních podlaží

2.3.6. Průměrná teplota, na kterou je objekt vytápěn

2.4. Konstrukční charakteristika budovy

2.4.1. Obvodový plášť

2.4.2. Střecha

2.4.3. Podlaha na zemině

2.4.4. Otvorové výplně

2.5. Popis technických systémů budovy

2.5.1. Rozvody tepelné energie

2.5.2. Zdroj tepelné energie, regulace

2.5.3. Přípravy teplé vody na objektu

2.5.4. Větrání

2.5.5. Klimatizační systém

2.5.6. Osvětlení

2.6. Údaje o energetické náročnosti budovy

2.6.1. Budova má příp. nemá zpracovaný průkaz energetické náročnosti (evidenční číslo průkaz energetické náročnosti budovy)

2.6.2. Klasifikační třída energetické náročnosti budovy

2.6.3. Měrná hodnota dodané energie na m2 celkové energeticky vztažné plochy/rok

2.6.4. Měrná hodnota neobnovitelné primární energie na m2 celkové energeticky vztažné plochy/rok

2.6.5. Hodnota celkové potřeby energie na provoz budovy

2.6.6. Hodnoty potřeby energie po jednotlivých energonositelích

2.7. Údaje o zdrojích a využití energie z fakturačních dokladů

2.7.1. Zdroje energie

2.7.1.1. Vlastní

2.7.1.2. Druh, typ, rok instalace, výkon, regulace

2.7.1.3. Způsob využití

2.7.2. Sdílené

2.7.2.1. Druh, typ, rok instalace, výkon, regulace

2.7.2.2. Způsob využití

2.7.2.3. Množství dodané do sítě

2.7.3. Využití druhotné energie

3. Snižování energetické náročnosti budovy

3.1. Úsporná opatření

3.1.1 .Údaje o realizovaných opatřeních

3.1.1.1. Typ opatření, kód investičního plánu renovací, kód položky

3.1.1.2. Dotační titul a výše investice

3.1.1.3. Rok realizace

3.1.1.4. Dosažené průměrné roční úspory

3.1.2. Doporučená opatření

3.1.2.1. Typ opatření, kód investičního plánu renovací, kód položky

3.1.2.2. Dotační titul a výše investice

3.1.2.3. Předpokládaný rok realizace

3.1.2.4. Předpokládané průměrné roční úspory

3.2. Omezení při realizaci opatření na snižování energetické náročnosti budovy vyplývající z právních předpisů

1) Centrální registr administrativních budov spravovaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru