Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb.Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Částka 96/2015
Platnost od 14.09.2015
Účinnost od 29.09.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2015

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 103/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a

b) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

§ 2

Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce obsahuje

a) analýzu stávajícího energetického systému státu a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky, poptávky po energii, použitelnosti jednotlivých primárních energetických zdrojů, relativního zastoupení jednotlivých primárních a sekundárních zdrojů energie v energetickém systému včetně analýzy možných budoucích změn v tomto zastoupení a problematiky energetické infrastruktury,

b) analýzu silných a slabých stránek energetiky České republiky a příležitostí a hrozeb pro energetický sektor České republiky,

c) komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících energetiku České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

d) stanovení vrcholových strategických cílů a cílových hodnot pro celý energetický sektor, včetně procentně vyjádřeného zastoupení jednotlivých zdrojů energie v rámci primárních a sekundárních zdrojů se stanoveným maximem a minimem, kterého může daný zdroj energie v cílovém roce, popřípadě dílčích letech, dosáhnout,

e) výstupy očekávaného vývoje energetiky České republiky s využitím energetického modelování zaměřeného na tvorbu a optimalizaci scénáře budoucího vývoje energetických systémů s ohledem na vytyčené cílové hodnoty a s důrazem na snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, ekonomickou efektivnost a maximální ekologickou přijatelnost,

f) kvantifikaci ukazatelů bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti a stanovení jejich cílových hodnot,

g) optimalizaci scénáře vývoje energetiky České republiky a ukazatelů bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti na základě hodnocení prováděného podle většího počtu různorodých parametrů, přičemž parametry a nastavení se stanoví se zohledněním stanovených kvantifikovaných vstupních předpokladů a vyrovnaného naplňování strategických cílů,

h) dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí sektoru energetiky a navazujících sektorů, obsahující jednotlivé priority a opatření, ve vztahu k optimalizačním propočtům a k celkovému strategickému zadání v návaznosti na výstupy z energetického modelování a

i) postup a nástroje pro realizaci státní energetické koncepce včetně harmonogramu obsahujícího termín realizace a osoby, které jsou za realizaci odpovědné.

(2) Ukazateli bezpečnosti dodávek jsou

a) pohotovostní zásoby primárních energetických zdrojů, a to v hodnotách

1. absolutní výše zásob a

2. relativní výše zásob,

b) rozčlenění primárních energetických zdrojů,

c) rozčlenění hrubé výroby elektřiny,

d) rozčlenění dovozu,

e) dovozní závislost,

f) bezpečnost provozu infrastruktury,

g) soběstačnost v dodávkách elektřiny a

h) výkonová přiměřenost.

(3) Ukazateli konkurenceschopnosti jsou

a) míra integrace do mezinárodních sítí, a to v hodnotách

1. disponibilní přenosová kapacita ve vývozním směru a

2. disponibilní přenosová kapacita v dovozním směru,

b) diskontované náklady na zajištění energie,

c) poměry cen energie na velkoobchodním trhu k průměru globálních konkurentů,

d) konečná cena elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí a konečná cena zemního plynu,

e) podíl výdajů na energii na celkových výdajích domácností,

f) podíl sektoru energetiky na hrubé přidané hodnotě,

g) podíl dovozu energie na hrubé přidané hodnotě,

h) celková ekonomická přidaná hodnota sektoru energetiky a

i) obchodní bilance dovozu a vývozu energie.

(4) Ukazateli udržitelnosti jsou

a) energetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty,

b) vliv na životní prostředí

1. emise CO2,

2. emise SO2,

3. emise NOx,

4. emise NH3,

5. emise tuhých znečišťujících látek a

6. emise těkavých organických látek,

c) podíl energeticky užívané zemědělské půdy,

d) podíl fosilních paliv na spotřebě primárních zdrojů energie,

e) elektroenergetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty,

f) podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie,

g) spotřeba elektřiny na obyvatele a

h) podíly tepla z obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla na dodávkách tepla ze soustav zásobování tepelnou energií.

§ 3

Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce obsahuje

a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, jehož součástí je

1. analýza území shromažďující údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno provádět technické výpočty a analyzovat možnosti výroby a rozsah spotřeby energie, a

2. analýza systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení systémů spotřeby paliv a energie v členění na sektor bydlení, veřejný sektor a podnikatelský sektor a provést kvantifikaci jejich energetické náročnosti,

b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, jehož součástí je analýza dostupnosti paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení užitých fosilních paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů energie a stanovit jejich podíl a dostupnost při zásobování řešeného územního obvodu,

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu obnovitelných zdrojů energie s ohledem na požadavky stanovené právními předpisy a analýza možností jejich využití zaměřená na regionální a místní cíle a na snížení ekologické zátěže a

2. analýza možností využití druhotných energetických zdrojů na dotčeném území,

d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor, jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace u systémů spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a podnikatelském sektoru a

2. stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace u systémů výroby a distribuce energie,

e) základní cíle v rámci

1. provozování a rozvoje soustav zásobování tepelnou energií,

2. realizace energetických úspor,

3. využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů,

4. výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,

5. snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,

6. rozvoje energetické infrastruktury,

7. provozu částí elektrizační soustavy, které jsou odpojeny od zbytku propojené soustavy, ale zůstávají pod napětím (dále jen „ostrov elektrizační soustavy“),

8. rozvoje elektrických sítí, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce výrobce, spotřebitele nebo spotřebitele s vlastní výrobou k zajištění ekonomicky efektivní a udržitelné energetické soustavy provozované s malými ztrátami a vysokou spolehlivostí dodávky a bezpečnosti, (dále jen „inteligentní síť“) a

9. využití alternativních paliv v dopravě,

f) nástroje pro dosažení stanovených cílů,

g) řešení systému nakládání s energií, jehož součástí je

1. návrh ekonomicky efektivního zabezpečení pokrytí energetických potřeb dotčeného územního obvodu při respektování státní energetické koncepce, regionálních programů, dalších strategických dokumentů a regionálních omezujících podmínek s ohledem na spolehlivost dodávek jednotlivých forem energie a

2. vymezení variant technického řešení rozvoje systému zásobování dotčeného území energií vedoucích k uspokojení požadavků stanovených předpokládaným vývojem poptávky po energii v rámci řešeného územního obvodu, vyčíslení jejich účinků a nároků a jejich vyhodnocení.

(2) U jednotlivých variant technického řešení se určí

a) energetická bilance nového stavu,

b) investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením,

c) provozní náklady systému zásobování energií,

d) dopady na účinnost užití energie a množství energetických úspor,

e) požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické infrastruktury a energetických zařízení a

f) dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na kvalitu ovzduší.

(3) Vyhodnocení variant technického řešení zahrnuje

a) výběr dílčích rozhodovacích kritérií, který vychází z cílů státní energetické koncepce a z cílů pořizovatele územní energetické koncepce,

b) analýzu rizika s cílem vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací jednotlivých variant pro rozvoj systému zásobování dotčeného území energií,

c) hodnocení, které se přednostně provádí na základě metod hodnocení prováděného podle většího počtu různorodých parametrů a na bázi analýzy rizika,

d) kvantifikaci ekonomických cílů pomocí kritérií ekonomické efektivnosti zahrnujících systémový přístup a použití ekonomického hodnocení, které zohledňuje časovou hodnotu peněz a toky nákladů vyvolaných realizací a provozem hodnocené varianty řešení,

e) stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých variant, které se provádí z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti dosažení stanovených cílů pro rozvoj systému zásobování dotčeného území energií za účelem doporučení nejvhodnější varianty, a

f) výběr doporučené varianty budoucího způsobu výroby, distribuce a využití energie v rámci řešeného územního obvodu pomocí více kritérií respektujících zejména ekonomické cíle.

§ 4

Obsah a struktura podkladů pro zpracování

(1) Obsah a struktura podkladů pro zpracování státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce, se zrušuje.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Obsah a struktura podkladů pro zpracování státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení

A Podklady pro zpracování státní energetické koncepce

1 Provoz zdrojů elektrické a tepelné energie

Podkladem pro modelování vývoje relativního zastoupení jednotlivých primárních a sekundárních zdrojů energie v rámci České republiky je výhled provozu jednotlivých zdrojů elektrické a tepelné energie, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na výrobu elektřiny a na výrobu tepelné energie, podle následující tabulky:

Název provozovny podle licenceZdrojPlánovaná životnost

2 Plánované investiční výdaje

Podkladem pro stanovení budoucích nákladů na zajištění dodávek energií je výhled plánovaných investičních výdajů provozovatelů energetických soustav v pětiletých řezech, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na přenos a distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu a rozvod tepelné energie a od provozovatelů ropovodních a produktovodních soustav, podle následující tabulky:

Plánované investiční výdaje v pětiletých řezech [tis. Kč]
Rok x+5Rok x+10Rok x+15Rok x+20Rok x+25

B Podklady pro zpracování vyhodnocení státní energetické koncepce

Podkladem pro stanovení aktuálních nákladů na zajištění dodávek energií je přehled uskutečněných investičních výdajů provozovatelů energetických soustav za uplynulé pětileté období, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na přenos a distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu a rozvod tepelné energie a od provozovatelů ropovodních a produktovodních soustav, podle následující tabulky:

Provedené investiční výdaje [tis. Kč]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy o jejím uplatňování

A Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce

1 Energetická bilance

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je sestavení zjednodušené energetické bilance územního celku pro výchozí a koncový rok zpracovávaného období v členění podle druhů paliv a energií a podle sektorů národního hospodářství obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 1: Energetická bilance - zdrojová část

Sektor národního hospodářstvíVsázka na výrobu elektřiny [GJ]Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]Ostatní konečná spotřeba [GJ]Výroba elektřiny brutto [GWh]Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika
Průmysl
Stavebnictví
Doprava
Zemědělství a lesnictví
Obchod, služby, zdravotnictví, školství
Domácnosti
Ostatní
Celkem

Do sektoru Energetika se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE 35.

Do sektoru Průmysl se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE05. 06, 07, 09, 10 až 32.

Do sektoru Stavebnictví se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE 41 až 43.

Do sektoru Doprava se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE 49 až 51.

Do sektoru Zemědělství a lesnictví se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE 01, 02 a 03.

Do sektoru Obchod, služby, zdravotnictví, školství se zařadí subjekty s kódem CZ-NACE 33, 36 až 39, 45 až 47, 52, 53, 55, 56, 58 až 66, 68 až 75, 77 až 82, 84, 85 až 88, 90 až 96, 99.

Tabulka č. 2: Energetická bilance - spotřební část

Sektor národního hospodářstvíSpotřeba elektřiny [GWh]Spotřeba tepla nakoupeného [GJ]
Energetika
Průmysl
Stavebnictví
Doprava
Zemědělství a lesnictví
Obchod, služby, zdravotnictví, školství
Domácnosti
Ostatní
Celkem

Tabulka č. 1, se zpracuje pro všechna paliva dohromady a samostatně pro jednotlivé skupiny paliv a energie podle následujícího členění:

• Černé uhlí včetně koksu - Hnědé uhlí včetně lignitu - Zemní plyn - Biomasa - Bioplyn - Odpad - Kapalná paliva - Jiná pevná paliva - Jiná plynná paliva - Jiné obnovitelné zdroje energie včetně zdrojů nepalivových

Podkladem pro vyhotovení této zjednodušené energetické bilance jsou údaje zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

2 Spotřeba elektrické energie

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj spotřeby elektrické energie na daném území zahrnující:

• Předpokládanou změnu ve spotřebě elektřiny vlivem rozvoje sektoru bydlení.

• Předpokládanou změnu ve spotřebě elektřiny vlivem rozvoje veřejného sektoru.

• Předpokládanou změnu ve spotřebě elektřiny vlivem rozvoje podnikatelského sektoru.

3 Soustavy zásobování tepelnou energií

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblasti provozu soustav zásobování tepelnou energií na daném území zahrnující:

• Předpokládaný provoz jednotlivých zdrojů v soustavách a změny využívaných paliv v těchto zdrojích včetně využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

• Předpokládané změny v rozsahu využití kombinované výroby elektřiny a tepla v soustavách.

• Předpokládané změny teplonosného média v soustavách.

• Předpokládaný rozvoj soustav v důsledku nové výstavby a připojování existujících budov.

• Vyhodnocení rizik rozpadu jednotlivých soustav v důsledku odpojování zákazníků.

• Předpokládané způsoby a návrhy na zajištění řízeného rozpadu soustav v případě technické nebo ekonomické nemožnosti jejich udržení.

• Předpokládané změny ve využívání paliv na daném území v důsledku potenciální změny rozsahu soustav.

4 Spotřeba zemního plynu

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj spotřeby zemního plynu na daném území zahrnující:

• Předpokládanou změnu ve spotřebě zemního plynu vlivem rozvoje sektoru bydlení a zvyšování účinnosti užití energie v tomto sektoru.

• Předpokládanou změnu ve spotřebě zemního plynu vlivem rozvoje veřejného sektoru a zvyšování účinnosti užití energie v tomto sektoru.

• Předpokládanou změnu ve spotřebě zemního plynu vlivem rozvoje podnikatelského sektoru a zvyšování účinnosti užití energie v tomto sektoru.

5 Obnovitelné a druhotné zdroje energie

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblasti využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie na daném území zahrnující:

• Předpokládané využití potenciálu jednotlivých technologií pro výrobu elektřiny v jednotlivých letech zpracovávaného období.

• Předpokládané využití potenciálu jednotlivých technologií pro výrobu tepla v jednotlivých letech zpracovávaného období.

6 Energetické úspory

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblasti realizace energetických úspor na daném území zahrnující:

• Předpokládané využití potenciálu úspor energie ve veřejném sektoru v jednotlivých letech zpracovávaného období.

• Předpokládané využití potenciálu úspor energie ve výrobě a rozvodu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií v jednotlivých letech zpracovávaného období.

• Předpokládané využití potenciálu energetických úspor v sektoru bydlení v jednotlivých letech zpracovávaného období.

• Předpokládané využití potenciálu energetických úspor v ostatních odvětvích národního hospodářství v jednotlivých letech zpracovávaného období.

7 Emise a imise znečišťujících látek a emise CO2

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblasti emisí znečišťujících látek a CO2 a jejich dopad na kvalitu ovzduší na daném území zahrnující:

• Předpokládanou změnu v množství emisí základních znečišťujících látek a CO2.

• Předpokládanou změnu v dodržování imisních limitů v problematických lokalitách.

8 Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je identifikace rizik v oblastech energetické bezpečnosti a spolehlivosti zásobování daného území energií a hlavní výstupy z analýzy zajištění alternativních dodávek paliv a energií při mimořádných situacích, včetně stanovení množství ropných produktů pro výrobu elektřiny k zajištění chodu zdravotnických a sociálních zařízení, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, a to při krátkodobých výpadcích o délce do šesti hodin, střednědobých výpadcích o délce do osmnácti hodin a dlouhodobých výpadcích o délce nad osmnáct hodin.

9 Rozvoj inteligentních sítí

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblastech rozvoje a implementace technologií inteligentních sítí na daném území.

10 Provozy ostrovů v elektrizační soustavě

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií jsou hlavní výstupy analýzy zajištění provozu ostrovů v elektrizační soustavě ve stavu nouze v elektrizační soustavě a opětovného připojení těchto ostrovů k elektrizační soustavě při pominutí tohoto stavu za účelem zachování přednostních dodávek elektrické energie pro zdravotnická a sociální zařízení, bezpečnostní sbory nebo složky integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také pro prvky kritické infrastruktury, a to minimálně v rozsahu na úrovni statutárních měst.

11 Rozvoj energetické infrastruktury

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je identifikace požadavků v oblasti rozvoje a výstavby energetické infrastruktury, včetně mapy.

12 Využití alternativních paliv v dopravě

Součástí výstupů řešení systému nakládání s energií je předpokládaný vývoj v oblasti využívání elektrické energie a zemního plynu, případně jiného alternativního paliva, v lokální, městské a příměstské hromadné dopravě na daném území.

Alternativním palivem se rozumí palivo na jiné bázi než na bázi kapalných ropných produktů, a to motorová nafta, motorový benzín, zkapalněný ropný plyn (LPG).

13 Elektrická energie

13.1 Výroba elektrické energie

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií je podrobný přehled výroby a dodávky elektrické energie na daném území v členění podle typu dané technologie elektrárny a druhu využívaného paliva obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 3: Bilance výroby a dodávky elektřiny podle technologie elektrárny

Technologie elektrárnyBilance výroby a dodávky elektřiny podle technologie elektrárny
Instalovaný elektrický výkon [MWe]Výroba elektřiny brutto [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GWh]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GWh]Ztráty a bilanční rozdíl [GWh]Přímé dodávky cizím subjektům [GWh]
Jaderné elektrárny
Parní elektrárny
Paroplynové elektrárny
Plynové a spalovací elektrárny
Vodní elektrárny
Přečerpávací elektrárny
Větrné elektrárny
Fotovoltaické elektrárny
Geotermální elektrárny
Ostatní palivové elektrárny
Celkem

Tabulka č. 4: Bilance výroby a dodávky elektřiny podle druhu paliva

Využívané palivoBilance výroby a dodávky elektřiny podle druhu paliva
Výroba elektřiny brutto [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GWh]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GWh]Ztráty a bilanční rozdíl [GWh]Přímé dodávky cizím subjektům [GWh]
Jaderné palivo
Biomasa
Bioplyn
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Koks
Odpadní teplo
Ostatní kapalná paliva
Ostatní pevná paliva
Ostatní plyny
Topné oleje
Zemní plyn
Celkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu jsou údaje z výkazu Energetického regulačního úřadu ERÚ-1 a statistiky zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

13.2 Spotřeba elektrické energie

Součástí rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobný přehled spotřeby elektřiny na daném území v členění podle kategorie odběru, podle zúčtovací sazby za distribuci a podle sektoru národního hospodářství obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 5: Spotřeba elektřiny podle kategorie odběru

Územní celekSpotřeba elektřiny podle kategorie odběru [MWh]
Velkoodběr
z vvn
Velkoodběr
z vn
Maloodběr podnikateléMaloodběr domácnostiCelkem

Tabulka č. 6: Spotřeba elektřiny v sektorech národního hospodářství

Územní celekSpotřeba elektřiny v sektorech národního hospodářství [MWh]
EnergetikaPrůmyslStavebnictvíDopravaZemědělství a lesnictvíObchod, služby, zdravotnictví, školstvíDomácnostiOstatníCelkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto přehledu je statistika elektroenergetiky zpracovávaná Energetickým regulačním úřadem.

13.3 Stav a rozvoj elektrizační soustavy

Součástí řešení systému nakládání s energií je popis stavu a analýza plánovaného rozvoje a projektovaných rekonstrukcí elektrizační soustavy včetně prognózy investic do obnovy a rozvoje přenosové soustavy a regionálních distribučních soustav na daném území obsahující schéma elektrizační soustavy daného území s navrhovanými investičními akcemi a následující tabulku:

Tabulka č. 7: Plánované investice do rozvoje a obnovy elektrizační soustavy

Katastrální územíPopis investiční akceRok nebo období realizaceCelkové rozpočtové náklady
[tis. Kč]

Podkladem pro tuto analýzu jsou údaje získané od držitelů licence na přenos a distribuci elektřiny.

14 Tepelná energie

14.1 Výroba a dodávka tepla při výrobě elektřiny

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií je podrobný přehled výroby a dodávek tepla na daném území ze zdrojů elektrické energie v členění podle technologie elektrárny/teplárny a druhu využívaného paliva obsahující následující tabulku:

Tabulka č. 8: Bilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny podle technologie elektrárny/teplárny

Technologie elektrárny/teplárnyBilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny podle technologie elektrárny/teplárny
Instalovaný tepelný výkon
[MWt]
Výroba tepla brutto
[GJ]
Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny
[GJ]
Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GJ]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GJ]Ztráty a bilanční rozdíl [GJ]Přímé dodávky cizím subjektům [GJ]
Jaderné elektrárny
Parní elektrárny
Paroplynové elektrárny
Plynové a spalovací elektrárny
Geotermální elektrárny
Ostatní palivové elektrárny
Celkem

Tabulka č. 9: Bilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny podle druhu paliva

Využívané palivoBilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny podle druhu paliva
Výroba tepla brutto [GJ]Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny
[GJ]
Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GJ]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GJ]Ztráty a bilanční rozdíl [GJ]Přímé dodávky cizím subjektům [GJ]
Jaderné palivo
Biomasa
Bioplyn
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Koks
Odpadní teplo
Ostatní kapalná paliva
Ostatní pevná paliva
Ostatní plyny
Topné oleje
Zemní plyn
Celkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu jsou údaje z výkazu Energetického regulačního úřadu ERÚ-1 zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

14.2 Soustavy zásobování tepelnou energií

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobný rozbor zdrojů tepla v soustavách zásobování tepelnou energií na daném území včetně následujících bodů:

• Popis jednotlivých soustav zásobování tepelnou energií zahrnující údaje o vymezeném území, provozovnách, cenové lokalitě, typu a délce tepelné sítě, využívaném palivu a podílu státu, kraje nebo obce na vlastnictví provozoven a soustavy obsahující schéma tepelné sítě, pokud se jedná o významnou soustavu zásobování teplem na daném území, včetně tabulek:

Tabulka č. 10: Popis soustav zásobování tepelnou energií

Soustava zásobování tepelnou energiíDržitel licence na rozvod tepelné energieČíslo licenceVymezené území podle licenceCenová lokalitaTyp vlastnictví a podíl státu, kraje nebo obceTyp tepelné sítěDélka sítě [km]
Soustava zásobování tepelnou energiíDržitel licence na výrobu tepelné energieČíslo licenceNázev provozovny podle licenceCenová lokalitaTyp vlastnictví a podíl státu, kraje nebo obcePřevažující palivoDoplňková paliva

• Analýza jednotlivých provozoven zahrnující údaje o roku spuštění, plánované životnosti, smluvní zajištěnosti využívaného paliva, instalovaném tepelném výkonu, výrobě a dodávce tepla, odhadovaném počtu vytápěných bytů a odběrných míst, obsahující tabulku:

Tabulka č. 11: Analýza provozoven v soustavách zásobování tepelnou energií

Název provozovny podle licenceID provozovnyRok spuštěníPlánovaná životnostInstalovaný tepelný výkon [MW]Výroba tepla brutto [GJ]Dodávka tepla [GJ]Počet odběrných míst [-]Počet vytápěných bytů [-]

Pokud není k dispozici údaj o smluvní zajištěnosti využívaného paliva, uvede se jako údaj „nezjištěno“.

Pokud není k dispozici údaj o počtu odběrných míst nebo vytápěných bytů, uvede se odhad včetně popisu postupu jeho určení.

• Přehled provedených a plánovaných modernizací a rekonstrukcí v soustavách zásobování tepelnou energií zahrnující změny využívaných paliv a prognózu investic do obnovy a rozvoje soustavy obsahující tabulku:

Tabulka č. 12: Provedené a plánované modernizace a rekonstrukce ve výrobě a rozvodu tepelné energie

Vymezené území podle licencePopis modernizace nebo rekonstrukceCíl modernizace nebo rekonstrukceRok nebo období modernizace nebo rekonstrukceCelkové rozpočtové náklady
[tis. Kč]
Název provozovny podle licencePopis modernizace nebo rekonstrukceCíl modernizace nebo rekonstrukceRok nebo období modernizace nebo rekonstrukceCelkové rozpočtové náklady
[tis. Kč]

• Bilance spotřeby jednotlivých využívaných paliv, výroby tepla v členění podle druhu využívaného paliva a dodávky tepla v členění podle typu odběratele obsahující tabulky:

Tabulka č. 13: Bilance spotřeby paliv v jednotlivých provozovnách

ID provozovnySpotřeba paliva [GJ]
UhlíZemní plynBiomasaOstatníCelkem
Celkem

Tabulka č. 14: Bilance výroby tepla v jednotlivých provozovnách podle druhu paliva

ID provozovnyVýroba tepla brutto podle druhu paliva [GJ]
UhlíZemní plynBiomasaOstatníCelkem
Celkem

Tabulka č. 15: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie

Cenová lokalitaDodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]
Pro konečné spotřebitele
Z výroby při výkonu nad 10 MWtZ primárního rozvoduZ výroby při výkonu do 10 MWtZ centrální výměníkové stanicePro centrální přípravu teplé vody na zdrojiPro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové staniciZ rozvodů z blokové kotelnyZe sekundárních rozvodůZ domovní předávací staniceZ domovní kotelnyCelkem
Celkem

• Vývoj počtu odběratelů přecházejících od dodávek tepla ze soustav zásobování teplem na decentralizované nebo lokální způsoby vytápění a s tím související vývoj počtu nových domovních kotelen.

Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu jsou statistiky a databáze licencí na výrobu a rozvod tepelné energie zpracovávané Energetickým regulačním úřadem a údaje získané od držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie a od vlastníků energetických zařízení.

14.3 Lokální vytápění v sektoru domácností

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobná analýza lokálního vytápění v sektoru domácností na daném území včetně následujících bodů:

• Přehled počtu bytových jednotek v rodinných a bytových domech s lokálním vytápěním pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a územní celek v členění podle způsobu vytápění a druhu využívané energie obsahující tabulky:

Tabulka č. 16: Počet bytových jednotek v bytových a rodinných domech podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění

Obvod obce s rozšířenou působnostíPočet bytových jednotek v bytových domech podle způsobu a energie využívané
k vytápění [-]
Celkový počet bytových jednotek v bytových domech [-]
Převažující způsob vytápěníPřevažující druh energie využívané k vytápění
ÚstředníEtážové (s kotlem v bytě)KamnaNezjištěnoZ kotelny mimo důmUhlí, koks, uhelné briketyZemní plynElektřinaDřevoNezjištěno
Celkem
Obvod obce s rozšířenou působnostíPočet bytových jednotek v rodinných domech podle způsobu a energie využívané
k vytápění [-]
Celkový počet bytových jednotek v rodinných domech [-]
Převažující způsob vytápěníPřevažující druh energie využívané k vytápění
ÚstředníEtážové (s kotlem v bytě)KamnaNezjištěnoZ kotelny mimo důmUhlí, koks, uhelné briketyZemní plynElektřinaDřevoNezjištěno
Celkem

• Přehled počtu odběrných a předávacích míst zemního plynu v kategorii domácnosti pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a územní celek v členění podle velikosti ročního odběru obsahující tabulku:

Tabulka č. 17: Počet odběrných a předávacích míst podle velikosti ročního odběru zemního plynu

Obvod obce s rozšířenou působnostíPočet odběrných a předávacích míst podle velikosti ročního odběru zemního plynu [-]
0 až 1,89 MWh/rok1,89 až 7,5 MWh/rok7,5 až 15 MWh/rok15 až 35 MWh/rok35 až 63 MWh/rokNad 63 MWh/rokCelkem
Celkem

• Analýza struktury zdrojů tepla na vytápění a ohřev vody v kontextu počtu zdrojů pořízených v rámci dotace a rozbor obnovy starých zdrojů za nové včetně možností financování ze strany pořizovatele obsahující tabulku:

Tabulka č. 18: Počet zdrojů tepla pořízených v rámci dotace podle technologie

Původce dotaceRok přiznání dotacePočet zdrojů tepla pořízených v rámci dotace podle technologie [-]
Kotel zplyňovacíKotel na biomasu s ruční dodávkou palivaKotel automatický pouze na biomasuKotel automatický na biomasu a uhlíKrbová kamna na biomasu a ostatníTepelné čerpadloSolární termický systémKotel na zemní plyn
Celkem

• Prognóza vývoje spotřeby palivového dřeva pro domácnosti a jeho dostupnosti včetně analýzy zdrojů, prodejců a cen na daném území pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a územní celek.

Podkladem pro vyhotovení této analýzy je statistika Sčítání lidu, domů a bytů zpracovávaná Českým statistickým úřadem, statistiky zpracovávané Energetickým regulačním úřadem, údaje získané od držitelů licence na přepravu a distribuci plynu, údaje získané od jednotlivých původců dotací, kterými jsou ústřední orgány státní správy a pořizovatelé územní energetické koncepce. Dalším zdrojem dat je vlastní dotazníkové šetření provedené zpracovatelem územní energetické koncepce v rámci daného území.

14.4 Ceny tepelné energie

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je detailní přehled průměrných předběžných cen a množství dodané tepelné energie na daném území, v členění podle úrovně předání tepelné energie a využívaného paliva za poslední dostupný rok, a historický vývoj průměrných cen tepla na daném území pro jednotlivá paliva za uplynulé pětileté období, v členění podle úrovně předání tepelné energie obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 19: Průměrná předběžná cena tepelné energie podle úrovně předání a druhu paliva

Úroveň předání tepelné energiePrůměrná předběžná cena tepelné energie podle převažujícího druhu paliva [Kč/GJ]
UhlíZemní plynBiomasa a jiné obnovitelné zdrojeJiná palivaVážený průměr
Z výroby při výkonu nad 10 MWt
Z primárního rozvodu
Z výroby při výkonu do 10 MWt
Z centrální výměníkové stanice
Pro konečné spotřebitelePro centrální přípravu teplé vody na zdroji
Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici
Z rozvodů z blokové kotelny
Ze sekundárních rozvodů
Z domovní předávací stanice
Z domovní kotelny
Vážený průměr

Tabulka č. 20: Množství dodané tepelné energie podle úrovně předání a druhu paliva

Úroveň předání tepelné energieMnožství dodané tepelné energie podle převažujícího druhu paliva [GJ]
UhlíZemní plynBiomasa a jiné obnovitelné zdrojeJiná palivaCelkem
Z výroby při výkonu nad 10 MWt
Z primárního rozvodu
Z výroby při výkonu do 10 MWt
Z centrální výměníkové stanice
Pro konečné spotřebitelePro centrální přípravu teplé vody na zdroji
Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici
Z rozvodů z blokové kotelny
Ze sekundárních rozvodů
Z domovní předávací stanice
Z domovní kotelny
Celkem

Tabulka č. 21: Vývoj průměrné ceny tepelné energie vyrobené z uhlí podle úrovně předání

Úroveň předání tepelné energieVývoj průměrné ceny tepelné energie z uhlí v jednotlivých letech [Kč/GJ]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
Z výroby při výkonu nad 10 MWt
Z primárního rozvodu
Z výroby při výkonu do 10 MWt
Z centrální výměníkové stanice
Pro konečné spotřebitelePro centrální přípravu teplé vody na zdroji
Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici
Z rozvodů z blokové kotelny
Ze sekundárních rozvodů
Z domovní předávací stanice
Z domovní kotelny
Vážený průměr

Tabulka č. 22: Vývoj průměrné ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv podle úrovně předání

Úroveň předání tepelné energieVývoj průměrné ceny tepelné energie z ostatních paliv v jednotlivých letech [Kč/GJ]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
Z výroby při výkonu nad 10 MWt
Z primárního rozvodu
Z výroby při výkonu do 10 MWt
Z centrální výměníkové stanice
Pro konečné spotřebitelePro centrální přípravu teplé vody na zdroji
Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici
Z rozvodů z blokové kotelny
Ze sekundárních rozvodů
Z domovní předávací stanice
Z domovní kotelny
Vážený průměr

Jako údaj o vývoji průměrné ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv se pro daný rok uvede průměrná předběžná cena a pro roky jemu předcházející se uvede průměrná výsledná cena.

Podkladem pro vyhotovení tohoto rozboru je statistika cen tepelné energie zpracovávaná Energetickým regulačním úřadem.

15 Zemní plyn

15.1 Zásobování zemním plynem

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobný rozbor oblasti zásobování zemním plynem na daném území včetně následujících bodů:

• Analýza vývoje spotřeby a počtu odběrných a předávacích míst za uplynulé pětileté období a vyhodnocení roční spotřeby zemního plynu pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a územní celek v členění podle kategorie odběru obsahující tabulky:

Tabulka č. 23: Vývoj počtu odběratelů a spotřeby zemního plynu podle kategorie odběru

Počet odběratelů [-]
Kategorie odběruRok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
Velkoodběr
Střední odběr
Maloodběr
Domácnosti
Celkem
Spotřeba zemního plynu [m3]
Kategorie odběruRok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
Velkoodběr
Střední odběr
Maloodběr
Domácnosti
Celkem
Spotřeba zemního plynu [MWh]
Kategorie odběruRok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
Velkoodběr
Střední odběr
Maloodběr
Domácnosti
Celkem

Tabulka č. 24: Spotřeba zemního plynu podle obcí s rozšířenou působností a kategorie odběru

Obvod obce s rozšířenou působnostíSpotřeba zemního plynu podle kategorie odběru [m3]Spotřeba zemního plynu podle kategorie odběru [MWh]
VelkoodběrStřední odběrMaloodběrDomácnostiCelkemVelkoodběrStřední odběrMaloodběrDomácnostiCelkem
Celkem

• Analýza rozvoje plynofikace sídel zahrnující podrobný rozbor současného stavu včetně údajů o podílu neplynofikovaných sídel a výhled v rozvoji plynofikace dosud neplynofikovaných sídel pro územní celek obsahující tabulku:

Tabulka č. 25: Rozvoj plynofikace sídel

Obvod obce s rozšířenou působnostíNeplynofikovaná obecVýhled rozvoje plynofikaceKomentářRok nebo období realizaceInvestice [tis. Kč]

Podkladem pro vyhotovení těchto analýz je statistika zpracovávaná Energetickým regulačním úřadem a údaje získané od držitelů licence na přepravu a distribuci plynu. Dalším zdrojem dat je vlastní analýza zpracovatele územní energetické koncepce v rámci daného území.

15.2 Stav a rozvoj plynárenské soustavy

Součástí řešení systému nakládání s energií je popis stavu a analýza plánovaného rozvoje a projektovaných rekonstrukcí plynárenské soustavy včetně prognózy investic do obnovy a rozvoje přepravní soustavy a regionálních distribučních soustav na daném území obsahující schéma plynárenské soustavy daného území s navrhovanými investičními akcemi a následující tabulku:

Tabulka č. 26: Plánované investice do rozvoje a obnovy plynárenské soustavy

Katastrální územíPopis investiční akceRok nebo období realizaceCelkové rozpočtové náklady
[tis. Kč]

Podkladem pro vyhotovení této analýzy jsou údaje získané od držitelů licence na přepravu a distribuci plynu.

16 Spotřeba primárních paliv a energie

16.1 Dílčí bilance spotřeby paliv a energie

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je dílčí bilance roční spotřeby primárních paliv a energie na daném území pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a územní celek obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 27: Dílčí bilance spotřeby primárních paliv a energií podle obcí s rozšířenou působností

Obvod obce s rozšířenou působnostíSpotřeba primárních paliv a energií [GJ]
Černé uhlí včetně koksuHnědé uhlí včetně lignituZemní plynLPGTopné olejeDřevoOstatní biomasaBioplynOdpadJiná pevná palivaJiná kapalná palivaJiná plynná paliva
Celkem

Tabulka č. 28: Dílčí bilance spotřeby primárních paliv a energií podle kategorie zdroje znečištění

Kategorie zdroje znečištěníSpotřeba primárních paliv a energií [GJ]
Černé uhlí včetně koksuHnědé uhlí včetně lignituZemní plynLPGTopné olejeDřevoOstatní biomasaBioplynOdpadJiná pevná palivaJiná kapalná palivaJiná plynná paliva
Vyjmenované stacionární zdroje (REZZO 1, REZZO 2)
Nevyjmenované stacionární zdroje (REZZO 3)
Celkem

Podkladem pro vyhotovení této bilance jsou údaje ze Souhrnné provozní evidence a z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností zřizovaných Ministerstvem životního prostředí.

16.2 Spotřeba ekonomických subjektů

Součástí rozboru trendů vývoje poptávky po energii je přehled spotřeby paliv a energie ekonomických subjektů všech činností s počtem zaměstnanců 20 a více podle místa spotřeby na daném území obsahující následující tabulku:

Tabulka č. 29: Spotřeba paliv a energií ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více

Územní celekSpotřeba paliva energií ekonomických subjektů
Černé uhlí [t]Hnědé uhlí včetně lignitu [t]Zemní plyn [m3]Zemní plyn [GJ]Elektrická energie [MWh]

Podkladem pro vyhotovení tohoto přehledu je statistika zpracovávaná Českým statistickým úřadem.

16.3 Výroba a spotřeba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie

Součástí rozboru trendů vývoje poptávky po energii je souhrnný přehled spotřeby a výroby elektrické energie a spotřeby paliv ze strany vybraných velkých průmyslových spotřebitelů energie na daném území včetně prognózy jejich vývoje obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 30: Spotřeba a výroba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie

Obvod obce s rozšířenou působnostíPrůmyslový podnik, název firmy, provozovnaSpotřeba elektřiny [MWh]Výroba elektřiny brutto [MWh]Spotřeba paliva [GJ]
UhlíZemní plynBiomasaOstatní
Celkem

Pokud nelze zveřejnit údaje o spotřebě a výrobě elektřiny a údaje o spotřebě paliv jednotlivých průmyslových spotřebitelů energie, uvede se jejich výčet, včetně jejich provozoven, a celkový součet jejich spotřeby.

Tabulka č. 31: Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny velkých průmyslových spotřebitelů energie

Průmyslový podnik, název firmy, provozovnaPředpokládaný vývoj spotřeby elektřiny [%]
Pro období příštích 5 letPro období příštích 10 let
RůstStagnacePoklesRůstStagnacePokles

Pokud nelze zveřejnit údaje o předpokládaném vývoji spotřeby elektřiny jednotlivých průmyslových spotřebitelů energie, uvede se jejich výčet, včetně jejich provozoven, a celkový součet jejich spotřeby.

Podkladem pro vyhotovení tohoto rozboru jsou údaje ze Souhrnné provozní evidence a z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností zřizovaných Ministerstvem životního prostředí. Dalším zdrojem dat je vlastní dotazníkové šetření provedené zpracovatelem územní energetické koncepce v rámci daného území.

17 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Součástí rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií a rozboru trendů vývoje poptávky po energii je podrobný přehled výroby elektřiny a dodávky užitečného tepla ze zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla bez ohledu na účinnost a podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie v členění podle daného typu technologie elektrárny/teplárny obsahující tabulku:

Tabulka č. 32: Výroba elektřiny a dodávka užitečného tepla ze zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla

Technologie elektrárny/teplárnyVýroba elektřiny brutto [GWh]Dodávka užitečného tepla [GJ]
Parní elektrárny
Paroplynové elektrárny
Plynové a spalovací elektrárny
Ostatní palivové elektrárny
Celkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto přehledu jsou údaje z výkazu Energetického regulačního úřadu ERÚ-1 zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

18 Obnovitelné a druhotné zdroje energie

18.1 Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie

Součástí hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie je podrobný přehled instalovaného výkonu, výroby elektřiny, výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie na daném území obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 33: Bilance výroby a dodávky elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Druh zdrojeBilance výroby a dodávky elektřiny podle technologie elektrárny
Instalovaný elektrický výkon [MWe]Výroba elektřiny brutto [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny [GWh]Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GWh]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GWh]Ztráty a bilanční rozdíl [GWh]Přímé dodávky cizím subjektům [GWh]
Vodní elektrárny do 10 MW
Vodní elektrárny od 10 MW včetně
Přečerpávací elektrárny
Větrné elektrárny
Fotovoltaické elektrárny do 100 kW včetně
Fotovoltaické elektrárny od 100 kW
Geotermální elektrárny
Biomasa
Bioplyn
Odpadní teplo
Odpad
Ostatní druhotné zdroje
Celkem

Tabulka č. 34: Bilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Druh zdrojeBilance výroby a dodávky tepla při výrobě elektřiny
Výroba tepla brutto [GJ]Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny [GJ]Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla [GJ]Dodávky do vlastního podniku nebo zařízení [GJ]Ztráty a bilanční rozdíl [GJ]Přímé dodávky cizím subjektům [GJ]
Biomasa
Bioplyn
Geotermální energie
Odpadní teplo
Odpad
Ostatní druhotné zdroje
Celkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu jsou údaje z výkazu Energetického regulačního úřadu ERÚ-1 a statistiky zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

18.2 Odpadové hospodářství

Součástí hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie je podrobná analýza vývoje produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady na daném území za uplynulé pětileté období obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 35: Vývoj produkce odpadů podle jejich kategorie

Kategorie odpadůVývoj produkce odpadů [t]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
OdpadyNebezpečné
Ostatní
Celkem
Komunální odpadySměsné
Ostatní
Celkem

Tabulka č. 36: Vývoj energetického využití odpadů podle jejich kategorie

Kategorie odpadůVývoj energetického využití odpadů [t]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
OdpadyNebezpečné
Ostatní
Celkem
Komunální odpadySměsné
Ostatní
Celkem

Tabulka č. 37: Vývoj odstraňování odpadů skládkováním podle jejich kategorie

Kategorie odpadůVývoj odstraňování odpadů skládkováním [t]
Rok x-4Rok x-3Rok x-2Rok x-1Rok x
OdpadyNebezpečné
Ostatní
Celkem
Komunální odpadySměsné
Ostatní
Celkem

Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu je databáze Informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí.

18.3 Možnosti využití a potenciál obnovitelných a druhotných zdrojů

Součástí hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie je podrobný rozbor možností využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro výrobu elektřiny a tepla na daném území včetně následujících bodů:

• Stanovení technického potenciálu pro využití těchto zdrojů energie na daném území s respektováním stávajících legislativních omezení, včetně analýzy možností využití odpadního tepla, tepla z bioplynových stanic a elektráren nebo chemického tepla.

• Rozbor možností výstavby zařízení na energetické využití odpadů v kontextu produkovaného množství komunálních odpadů a s ohledem na aktuální stav v oblasti teplárenství, zejména ve vztahu k životnosti zdrojů.

• Mapa vhodných lokalit pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie se zohledněním územních podmínek.

Zdrojem dat pro vyhotovení těchto rozborů jsou vlastní analýzy provedené zpracovatelem územní energetické koncepce v rámci daného území.

19 Energetické úspory

19.1 Realizované projekty úspor energie

Součástí hodnocení ekonomicky využitelných úspor je podrobná analýza dotačních schémat zahrnující souhrnné údaje o projektech úspor energie včetně výše celkových způsobilých výdajů a roční úspory energie na daném území obsahující následující tabulku:

Tabulka č. 38: Analýza projektů úspor energie podle typu převažujícího opatření

Typ převažujícího úsporného opatřeníPočet projektů [-]Způsobilé výdaje [tis. Kč]Roční spotřeba energie před realizací opatření [GJ]Roční úspora energie [GJ]Průměrný podíl způsobilých výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu [%]Vážený průměr způsobilých výdajů na roční úsporu energie [tis. Kč/GJ]
Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
Zlepšování tepelně technických vlastností budov
Využití odpadní energie v průmyslových procesech
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Snižování energetické náročnosti /zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
Celkem /průměrně

Podkladem pro vyhotovení těchto analýz jsou údaje zpracovávané ústředními orgány státní správy.

19.2 Potenciál úspor v budovách veřejného sektoru

Součástí hodnocení ekonomicky využitelných úspor je stanovení technického potenciálu energetických úspor v budovách v majetku státu, kraje nebo obce zahrnující prognózu investic a obsahující následující tabulku:

Tabulka č. 39: Potenciál úspor v budovách veřejného sektoru

Katastrální územíTyp převažujícího úsporného opatřeníRoční úspora energie [GJ]Investice [tis. Kč]

Zdrojem dat pro vyhotovení tohoto přehledu je vlastní analýza zpracovatele územní energetické koncepce v rámci daného území.

19.3 Potenciál úspor v soustavách zásobování tepelnou energií

Součástí hodnocení ekonomicky využitelných úspor je stanovení technického potenciálu energetických úspor u systémů zásobování tepelnou energií včetně možností omezení ztrát při distribuci tepla na daném území obsahující následující tabulku:

Tabulka č. 40: Potenciál úspor v soustavách zásobování tepelnou energií

Soustava zásobování tepelnou energiíKatastrální územíTyp převažujícího úsporného opatřeníRoční úspora energie [GJ]Investice [tis. Kč]

Podkladem pro vyhotovení tohoto přehledu jsou údaje získané od držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie.

19.4 Potenciál úspor v sektorech národního hospodářství

Součástí hodnocení ekonomicky využitelných úspor je stanovení technického potenciálu energetických úspor u systémů výroby, distribuce a spotřeby energie na daném území v členění podle sektorů národního hospodářství.

Zdrojem dat pro vyhotovení tohoto přehledu je vlastní analýza zpracovatele územní energetické koncepce v rámci daného území.

20 Emise a imise znečišťujících látek a emise skleníkových plynů

Součástí územní energetické koncepce je podrobná analýza emisí a imisí znečišťujících látek a emisí CO2 na daném území pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a pro územní celek a vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší obsahující následující tabulky:

Tabulka č. 41: Emise základních znečišťujících látek a CO2 podle obce s rozšířenou působností

Obvod obce s rozšířenou působnostíEmise základních znečišťujících látek a CO2 [t/rok]
TZLSO2NOxCOVOCCO2
Celkem

Tabulka č. 42: Emise základních znečišťujících látek a CO2 podle kategorie zdroje znečištění

Kategorie zdroje znečištěníEmise základních znečišťujících látek a CO2 [t/rok]
TZLSO2NOxCOVOCCO2
Vyjmenované stacionární zdroje (REZZO 1, REZZO 2)
Nevyjmenované stacionární zdroje (REZZO 3)
Celkem

Tabulka č. 43: Přehled lokalit s překročenými imisními limity

Katastrální územíPřekročený imisní limitZnečišťující látka

Zdrojem dat pro vyhotovení této analýzy jsou údaje ze Souhrnné provozní evidence a z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností zřizovaných Ministerstvem životního prostředí. Dalším zdrojem dat je vlastní analýza zpracovatele územní energetické koncepce v rámci daného území.

21 Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií

Součástí územní energetické koncepce je jednoduchá analýza kritických bodů ovlivňujících energetickou bezpečnost a spolehlivost zásobování daného území energií a analýza zajištění alternativních dodávek paliv a energií při mimořádných situacích, včetně stanovení množství ropných produktů pro výrobu elektřiny k zajištění chodu zdravotnických a sociálních zařízení, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, a to při krátkodobých výpadcích o délce do šesti hodin, střednědobých výpadcích o délce do osmnácti hodin a dlouhodobých výpadcích o délce nad osmnáct hodin, zahrnující také schéma ropovodů, produktovodů a skladů ropy a ropných produktů na daném území.

Zdrojem dat pro vyhotovení této analýzy je vlastní rozbor zpracovatele územní energetické koncepce, údaje získané od držitelů licence na výrobu, přenos a distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu a na výrobu a rozvod tepelné energie a údaje zpracovávané na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

22 Provozy ostrovů v elektrizační soustavě

Součástí územní energetické koncepce je analýza zajištění provozu ostrovů v elektrizační soustavě ve stavu nouze v elektrizační soustavě a opětovného připojení těchto ostrovů k elektrizační soustavě při pominutí tohoto stavu za účelem zachování přednostních dodávek elektrické energie pro zdravotnická a sociální zařízení, bezpečnostní sbory nebo složky integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také pro prvky kritické infrastruktury, a to minimálně v rozsahu na úrovni statutárních měst.

Zdrojem dat pro vyhotovení této analýzy je vlastní rozbor zpracovatele územní energetické koncepce a údaje získané od držitelů licence na výrobu, přenos a distribuci elektřiny.

23 Energetický management

Součástí územní energetické koncepce je analýza současného stavu a výhled v oblasti využívání systému energetického managementu jednotlivými obecními a krajskými úřady a jimi zřizovanými organizacemi podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií na daném území.

Zdrojem dat pro vyhotovení této analýzy a výhledu je vlastní rozbor a prognóza zpracovatele územní energetické koncepce v rámci daného území.

B Obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

1 Energetická bilance

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je zjednodušená energetická bilance daného území podle tabulek č. 1 a 2 uvedených v této příloze se zdrojovou částí zpracovanou samostatně pro jednotlivé skupiny paliv a energie podle uvedeného členění.

2 Elektrická energie

2.1 Výroba elektrické energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled výroby elektrické energie na daném území podle tabulek č. 3 a 4 uvedených v této příloze.

2.2 Spotřeba elektrické energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled spotřeby elektřiny na daném území podle tabulek č. 5 a 6 uvedených v této příloze.

2.3 Stav a rozvoj elektrizační soustavy

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je detailní schéma elektrizační soustavy daného území a přehled investic do rozvoje a obnovy přenosové soustavy a regionálních distribučních soustav provedených za uplynulé pětileté období, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na přenos a distribuci elektřiny, podle následující tabulky:

Tabulka č. 44: Provedené investice do rozvoje a obnovy elektrizační soustavy

Katastrální územíPopis investiční akceRok nebo období realizaceInvestice [tis. Kč]

3 Tepelná energie

3.1 Výroba a dodávka tepla při výrobě elektřiny

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled výroby a dodávek tepelné energie na daném území ze zdrojů elektřiny podle tabulek č. 8 a 9 uvedených v této příloze.

3.2 Soustavy zásobování tepelnou energií

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je popis a analýza soustav zásobování tepelnou energií, včetně schémat tepelných sítí u nejvýznamnějších z nich, na daném území podle tabulek č. 10, 11, 13, 14 a 15 uvedených v této příloze a přehled investic do modernizací a rekonstrukcí provedených v rámci soustav zásobování teplem za uplynulé pětileté období, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie, podle následující tabulky:

Tabulka č. 45: Provedené modernizace a rekonstrukce ve výrobě a rozvodu tepelné energie

Vymezené území podle licencePopis modernizace nebo rekonstrukceCíl modernizace nebo rekonstrukceRok nebo období modernizace nebo rekonstrukceCelkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
Název provozovny podle licencePopis modernizace nebo rekonstrukceCíl modernizace nebo rekonstrukceRok nebo období modernizace nebo rekonstrukceCelkové rozpočtové náklady [tis. Kč]

3.3 Lokální vytápění v sektoru domácností

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza lokálního vytápění v sektoru domácností podle tabulek č. 16 až 18 uvedených v této příloze.

3.4 Ceny tepelné energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled průměrných cen a množství dodané tepelné energie na daném území podle tabulek č. 19 až 22 uvedených v této příloze.

4 Zemní plyn

4.1 Zásobování zemním plynem

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný rozbor spotřeby zemního plynu na daném území podle tabulek č. 23 a 24 uvedených v této příloze.

4.2 Stav a rozvoj plynárenské soustavy

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je detailní schéma plynárenské soustavy daného území a přehled investic do rozvoje a obnovy přepravní soustavy a regionálních distribučních soustav provedených za uplynulé pětileté období, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na přepravu a distribuci plynu, podle následující tabulky:

Tabulka č. 46: Provedené investice do rozvoje a obnovy plynárenské soustavy

Katastrální územíPopis investiční akceRok nebo období realizaceInvestice [tis. Kč]

5 Spotřeba primárních paliv a energie

5.1 Dílčí bilance spotřeby paliv a energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je dílčí bilance roční spotřeby primárních paliv a energie na daném území podle tabulek č. 27 a 28 uvedených v této příloze.

5.2 Spotřeba ekonomických subjektů

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je přehled spotřeby paliv a energie ekonomických subjektů všech činností s počtem zaměstnanců 20 a více na daném území podle tabulky č. 29 uvedené v této příloze.

5.3 Výroba a spotřeba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je souhrnný přehled spotřeby a výroby elektrické energie a spotřeby paliv ze strany vybraných velkých průmyslových spotřebitelů energie na daném území podle tabulky č. 30 uvedené v této příloze.

6 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza využití kombinované výroby elektřiny a tepla na daném území podle tabulky č. 32 uvedené v této příloze.

7 Obnovitelné a druhotné zdroje energie

7.1 Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobný přehled instalovaného výkonu, výroby elektřiny, výroby a dodávky tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie na daném území podle tabulek č. 33 a 34 uvedených v této příloze.

7.2 Odpadové hospodářství

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobná analýza vývoje produkce odpadů na daném území a způsobu nakládání s odpady na daném území podle tabulek č. 35 až 37 uvedených v této příloze.

8 Energetické úspory

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza dotačních schémat podle tabulky č. 38 uvedené v této příloze a přehled úspor energie dosažených za uplynulé pětileté období, sestavený na základě údajů získaných od držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie a vlastní analýzy zpracovatele zprávy v rámci daného území, podle následujících tabulek:

Tabulka č. 47: Provedené úspory v budovách veřejného sektoru

Katastrální územíTyp převažujícího úsporného opatřeníRoční úspora energie [GJ]Investice [tis. Kč]

Tabulka č. 48: Provedené úspory v soustavách zásobování tepelnou energií

Soustava zásobování tepelnou energiíKatastrální územíTyp převažujícího úsporného opatřeníRoční úspora energie [GJ]Investice [tis. Kč]

9 Emise a imise znečišťujících látek a emise CO2

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je podrobná analýza emisí a imisí znečišťujících látek a emisí CO2 na daném území podle tabulek č. 41 až 43 uvedených v této příloze.

10 Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je jednoduchá analýza kritických bodů ovlivňujících bezpečnost a spolehlivost zásobování daného území energií a analýza zajištění alternativních dodávek paliv a energií při mimořádných situacích, včetně stanovení množství ropných produktů pro výrobu elektřiny k zajištění chodu zdravotnických a sociálních zařízení, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, a to při krátkodobých výpadcích o délce do šesti hodin, střednědobých výpadcích o délce do osmnácti hodin a dlouhodobých výpadcích o délce nad osmnáct hodin, zahrnující také schéma ropovodů, produktovodů a skladů ropy a ropných produktů na daném území.

11 Provozy ostrovů v elektrizační soustavě

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza zajištění provozu ostrovů v elektrizační soustavě ve stavu nouze v elektrizační soustavě a opětovného připojení těchto ostrovů k elektrizační soustavě při pominutí tohoto stavu za účelem zachování přednostních dodávek elektrické energie pro zdravotnická a sociální zařízení, bezpečnostní sbory nebo složky integrovaného záchranného systému a v nezbytném rozsahu také pro prvky kritické infrastruktury, a to minimálně v rozsahu na úrovni statutárních měst.

12 Energetický management

Podkladem pro zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je analýza současného stavu v oblasti využívání systému energetického managementu jednotlivými obecními a krajskými úřady a jimi zřizovanými organizacemi podle ČSN EN ISO 50001 -Systém managementu hospodaření s energií na daném území.

Přesunout nahoru