Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 230/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Částka 95/2015
Platnost od 11.09.2015
Účinnost od 01.12.2015
Zrušeno k 01.09.2020 (264/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění takto:

1. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 7 odst. 1 se za slovo „proveditelností“ vkládají slova „alternativních systémů dodávek energie“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „soustavy zásobování tepelnou energií“.

4. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy“)“.

5. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „při větší změně dokončené budovy“ nahrazují slovy „ , včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému“.

6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.“.

7. V § 9 odstavec 5 zní:

(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. e).“.

8. V příloze č. 4 se skupinový nadpis „Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ nahrazuje skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“.

9. V příloze č. 4 tabulky pod skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ znějí:

Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

“.

10. V příloze č. 4 se na konci doplňuje tabulka:

Zdroj informacíhttp://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/iekis/

Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru