Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 228/2015 Sb.Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Částka 94/2015
Platnost od 11.09.2015
Účinnost od 01.10.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2015

o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 35 odst. 6 a § 36 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a) náležitosti obsahu informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (dále jen „informace“) a rozsah, ve kterém se tato informace zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B,

b) způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B veřejnosti a

c) náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejich zpracování.

§ 2

Náležitosti obsahu informace

(K § 35 odst. 6 zákona)

(1) Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Informace pro objekty zařazené do skupiny A se zpracovává v rozsahu stanoveném v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Informace pro objekty zařazené do skupiny B se zpracovává v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B veřejnosti v zóně havarijního plánování

(K § 35 odst. 6 zákona)

(1) Veřejnosti v zóně havarijního plánování poskytne krajský úřad informaci zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné podobě. Podnikatelům, kteří mají v zóně havarijního plánování umístěno sídlo nebo provozovnu, může krajský úřad tuto informaci namísto poskytnutí v listinné podobě doručit prostřednictvím datové schránky, mají-li ji tito podnikatelé zpřístupněnu.

(2) Byl-li objekt zařazený do skupiny B, pro který byla informace zpracována, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 odst. 1 zákona, doručí krajský úřad informaci zpracovanou pro tento objekt v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce prostřednictvím datové schránky rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny; nemají-li tito provozovatelé datovou schránku zpřístupněnu, krajský úřad jim tuto informaci poskytne v listinné podobě.

§ 4

Náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho zpracování

[K § 36 odst. 5 písm. a) zákona]

Hlášení o vzniku závažné havárie se zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejího zpracování

[K § 36 odst. 5 písm. b) zákona]

(1) Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při vyplňování formuláře konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie se použijí kódy uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce a postupuje se v souladu s návodem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 6

Přechodné ustanovení

V případě závažné havárie, ke které dojde přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se hlášení o vzniku závažné havárie a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie zpracovávají v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 255/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 228/2015 Sb.

Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B

ČÁST A

Rozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do skupiny A

Informace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny A obsahuje následující údaje:

1. Identifikace objektu a údaje o jeho zařazení.

2. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci.

3. Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele.

4. Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní obyvatelstvo, v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na zařazení podle § 5 odst. 4 písm. b) zákona, včetně popisu jejich nebezpečných vlastností a předpokládaných následků identifikovaných scénářů závažné havárie, včetně možného domino efektu, na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.

5. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie, informace o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie a informace o tom, kde je možné tyto informace získat.

6. Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu nebo informace o tom, kde je možné tuto informaci zjistit a kde je možné na vyžádání získat podrobnější informace o této kontrole.

7. Podrobnosti o tom, kde mohou být získány další důležité informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí2).

ČÁST B

Rozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do skupiny B

Informace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny B obsahuje údaje uvedené v části A této přílohy a dále obsahuje následující údaje:

1. Popis zdroje rizika závažné havárie, včetně možných následků závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, a shrnutí informací o hlavních typech scénářů závažných havárií a ochranných opatřeních k jejich prevenci.

2. Informace o spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a potvrzení, že provozovatel je povinen provádět odpovídající opatření uvnitř objektu, zejména spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému tak, aby zvládal závažné havárie a minimalizoval jejich následky.

3. Vhodné informace z vnějšího havarijního plánu, které popisují, jak zvládat následky závažné havárie vně objektu. Součástí informace je rovněž výzva k dodržování pokynů a příkazů složek integrovaného záchranného systému v průběhu havárie.

4. Pokud to přichází v úvahu, informace o tom, zda existuje možnost závažné havárie s následky přesahujícími hranice státu podle Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států3).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 228/2015 Sb.

Formulář hlášení o vzniku závažné havárie

HLÁŠENÍ O VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Formulář hlášení o vzniku závažné havárie

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 228/2015 Sb.

Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

KONEČNÁ ZPRÁVA O VZNIKU A DOPADECH ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 228/2015 Sb.

Seznam kódů pro sestavení konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Kód 1 - Typ závažné havárie

únik:

1101 únik plynu/aerosolu/páry/atp. do vzduchu

1102 únik kapaliny do půdy

1103 únik kapaliny do vody

1104 únik pevné látky do půdy

1105 únik pevné látky do vody

požár:

1201 vzplanutí, hoření (obecně pojatý požár)

1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející louže na ploše nebo v jímce)

1203 požár tryskající kapaliny či plynu (unikající otvorem v zařízení pod tlakem) (jet fire)

1204 hořící oblak par (čelo plamene postupuje podzvukovou rychlostí) (flash fire)

1205 ohnivá koule (velké množství hořících plynů nebo par kapaliny ve vzduchu)

výbuch:

1301 fyzikální výbuch (roztržení zařízení tlakem)

1302 výbuch par (expandující vroucí kapaliny)

1303 výbuch vlivem změn stavu (vlivem rychlé přeměny fází)

1304 výbuch následkem nekontrolovaně probíhajících reakcí

1305 výbuch prachů (včetně prašných směsí)

1306 výbuch rozkladem nestabilních látek

1307 výbuch oblaku par (čelo tlakové vlny se šíří nadzvukovou rychlostí)

ostatní:

1401 produkty hoření unikající do ovzduší

1402 produkty hoření pronikající do půdy

1403 produkty hoření pronikající do vody

1404 únik kontaminované hasební vody do půdy

1405 únik kontaminované hasební vody do vody

1999 ostatní

Kód 2 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) (vybrané hlavní skupiny)

01 rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

02 lesnictví a těžba dřeva

03 rybolov a akvakultura

05 těžba a úprava černého a hnědého uhlí

06 těžba ropy a zemního plynu

07 těžba a úprava rud

08 ostatní těžba a dobývání

09 podpůrné činnosti při těžbě

10 výroba potravinářských výrobků

11 výroba nápojů

12 výroba tabákových výrobků

13 výroba textilií

14 výroba oděvů

15 výroba usní a souvisejících výrobků

16 zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 výroba papíru a výrobků z papíru

18 tisk a rozmnožování nahraných nosičů

19 výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

20 výroba chemických látek a chemických přípravků

21 výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 výroba pryžových a plastových výrobků

23 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 výroba elektrických zařízení

28 výroba strojů a zařízení

29 výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 výroba nábytku

32 ostatní zpracovatelský průmysl

33 opravy a instalace strojů a zařízení

35 výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

36 shromažďování, úprava a rozvod vody

37 činnosti související s odpadními vodami

38 shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

39 sanace a jiné činnosti související s odpady

41 výstavba budov

46 velkoobchod, kromě motorových vozidel

47 maloobchod, kromě motorových vozidel

49 pozemní a potrubní doprava

50 vodní doprava

51 letecká doprava

52 skladování a vedlejší činnosti v dopravě

53 poštovní a kurýrní činnosti

55 ubytování

56 stravování a pohostinství

72 výzkum a vývoj

75 veterinární činnosti

81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

84 veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

85 vzdělávání

86 zdravotní péče

88 ambulantní nebo terénní sociální služby

97 činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

99 činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Kód 3 - Výrobní proces/výrobní jednotka

výroba:

3101 přetržitá chemická reakce

3102 nepřetržitá chemická reakce

3103 elektrochemický proces

3104 fyzikální proces (míchání, tavení, krystalizace atp.)

3105 stabilizační prostředky (odstranění zápachu, dezinfekce atp.)

3106 výroba energie (spalování paliva atp.)

skladování:

3201 spojené s výrobou (paletování atp. v objektu nebo zařízení)

3202 spojené s přepravou (mimo objekt nebo zařízení)

doprava/přeprava:

3301 produktovod

3302 mechanická přeprava (pásové dopravníky atp.)

3303 automobilová přeprava

3304 nakládání/vykládání

ostatní:

3401 balení (obalování, plnění tlakových lahví, sudů, pytlování atp.)

3402 zneškodňování odpadů (spalování, ukládání atp.)

3999 jiné

Kód 4 - Technologická zařízení

4001 reakční nádoba beztlaková

4002 reakční nádoba tlaková

4003 zásobník beztlakový (silo, cisterna, nádrž, sud, atp.)

4004 zásobník tlakový (kulový; válcový atp.)

4005 zásobník s regulovanou teplotou (chlazený nebo zahřívaný)

4006 ložná plocha (volně ložená hromada, kupa, pytle a tlakové láhve a různý materiál v nezakrytých obalech apod.)

4407 strojní zařízení (čerpadlo, filtr, kolonový separátor, míchadlo atp.)

4008 zdroj energie (motor, kompresor atp.)

4009 výměník tepla (vařák, kotel, chladič, topný had atp.)

4010 ventily, regulátory, zařízení pro monitorování, vypouštěcí kohouty atp.)

4011 součásti produktovodu, příruby

4012 jiná přepravní zařízení, vybavení, vozidla

4999 jiné

Kód 5 - Příčiny

technická závada při technologickém procesu:

5101 porucha vybavení nádoby/zásobníku

5102 selhání nebo porucha strojních zařízení a jejich částí

5103 ztráta kontroly nad procesem

5104 koroze/únava materiálu

5105 selhání nebo porucha řídicích a kontrolních systémů

5106 neřiditelná reakce

5107 neočekávaná reakce/změna fáze

5108 blokování zařízení

5109 elektrostatický výboj

vnější příčiny:

5201 přírodní jevy (počasí, teplota, silný vítr, záplava atp.)

5202 domino efekt z jiných havárií

5203 dopravní havárie

5204 zasažení objektu (poruchy, nehody - např. nádrže obsahující nebezpečné látky)

5205 výpadek dodávky (elektřina, plyn, voda, pára atp.)

5206 nedostatky v ochraně/bezpečnosti technického zařízení a výrobků

organizace:

5301 neodpovídající organizace řízení

5302 špatný přístup k řízení

5303 organizační směrnice (žádné, neodpovídající, nevhodné, nejasné)

5304 výcvik/instrukce (žádné, neodpovídající, nevhodné)

5305 kontrola (žádná, neodpovídající, nevhodná)

5306 skladba zaměstnanců (neodpovídající, nevhodná)

5307 rozbor výrobního procesu (nesprávný, neodpovídající)

5308 projekt objektu/zařízení/systému (neodpovídající, nesprávný)

5309 uživatelská komplikovanost (přístrojů, systémů atp.)

5310 výroba, výstavba (neodpovídající, nesprávná)

5311 montáž (neodpovídající, nesprávná)

5312 izolace systému/zařízení (žádná, neodpovídající, nesprávná)

5313 údržba/oprava (žádná, neodpovídající, nesprávná)

5314 zkoušky/prohlídky/záznamy (žádné, neodpovídající, nesprávné)

lidský faktor:

5401 chyba obsluhy - vědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)

5402 chyba obsluhy - nevědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)

5403 zdravotní nezpůsobilost obsluhy (dočasné zdravotní potíže, snížená zdravotní způsobilost)

5404 vědomé neplnění služebních povinností/zanedbání služebních povinností

5405 úmyslné poškození

jiné:

5501 neidentifikováno

5999 jiné

Kód 6 - Ekologické systémy, demografie

6101 oblast hlavního města

6102 oblast ostatních měst

6103 oblast venkova

6104 plochy parkové/ostatní území

6105 trávníky/pastviny/louky

6106 půda orná/polní plodiny/vinice/sady

6107 les; zcela nebo převážně vysazený

6108 les; zcela nebo převážně přírodní

6109 slatina/vřesoviště/horská vegetace

6110 bažina/rákosí

vodní toky:

6201 vodní nádrž

6202 rybník/jezero

6203 vodní toky a jejich přítoky

6204 vodní toky (hraniční a přeshraniční)

břeh:

6301 slané bažiny/blátivé plochy

6302 písek/duny/dunové jazyky

6303 pláže

6304 skalnaté pobřeží

příbřeží:

6401 slané laguny

6402 ústí řeky

6403 moře/mořské dno/dnové sedimenty obecně

jiné:

6999 jiné

Kód 7 - Bezpečnostní opatření pro případ havárie

bezpečnostní opatření provozovatele (původce):

7101 posouzení řízení, organizování

7102 skrápěcí systémy (skrápění vodou, vodní clony atp.)

7103 inertní systémy (pěna, inertní plyny atp.)

7104 havarijní odstavení zařízení

7105 druhotná ochrana (ochranné valy, záchytné body aj.)

7106 akustické alarmy, sirény

7107 vnitřní záchranné jednotky (hasiči, zdravotníci atp.)

7108 kontrola odtoku hasební vody

7109 detekce plynu, předpověď množství/rozptylu

7110 akustický konec poplachu

služby poskytnuté provozovateli (původci):

7201 jednotky požární ochrany

7202 zdravotnická záchranná služba

7203 policie

7204 armáda

7205 povodí/mobilizace dalších specialistů

7206 dobrovolná sdružení

7207 usměrnění pohybu osob (davu) - (armádou, rozhlasem atp.)

7208 řízení dopravy (např. armádou, přenosné značky a signály atp.)

varování:

7301 informování veřejnosti přímo havarijní službou

7302 informování veřejnosti veřejnými sdělovacími prostředky

evakuace:

7401 zcela nebo většinou osobními dopravními prostředky

7402 zcela nebo většinou organizovanou dopravou

7403 použití organizovaných evakuačních center

7404 návrat domů po evakuaci

omezení následků:

7501 zamezení šíření látek (interním nebo externím opatřením)

7502 neutralizace (odstranění) látek

7503 zákaz použití vody/úrody/půdy

sanace:

7601 zasažené území vyčištěno

7602 obnovení staveb

7603 sanace životního prostředí

sledování následků:

7701 zdravotní sledování/epidemie

7702 monitoring životního prostředí

7703 žádné

ochrana:

7801 ukrytí

7802 prostředky individuální ochrany

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 228/2015 Sb.

Návod pro vyplnění formuláře konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Oddíl A:

POPIS ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Poznámka 1: Typ závažné havárie

V případě nutnosti uveďte další informace, doplňující údaje vyjádřené kódem A1 (a). V případech, kdy se stala více než jedna závažná havárie, označte spojitost mezi kódovými čísly textem v poznámce.

Poznámka 2: Aktuální seznam nebezpečných látek

Uveďte seznam nebezpečných látek dle bezpečnostní dokumentace a označte způsob jejich užití v objektu.

Výchozí materiály jsou ty, které jsou v objektu používány jako výchozí suroviny.

Polotovary jsou výrobky, které budou pro další použití dále zpracovávány.

Normálně vyráběné produkty jsou výrobky, které byly vyrobeny za normálních podmínek nebo látky přivezené do zařízení pouze za účelem skladování [tj. požadované koncové výrobky, nechtěné, ale normálně vznikající polotovary (vedlejší produkty) s nízkou komerční hodnotou a odpady bez komerční hodnoty].

Produkty vzniklé při závažné havárii jsou produkty nebo nebezpečné látky, které teoreticky mohou vzniknout nebo již vznikly a nahromadily se v objektu nebo zařízení v průběhu závažné havárie jako vedlejší produkty.

Poznámka 3: Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii

Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii, včetně uvedení jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného množství.

Skutečné množství znamená množství látek prokazatelně uniklé, shořelé nebo jinak ztracené.

Předpokládané množství znamená maximální možné úniky (ztráty) nebezpečných látek. Uvažuje se absolutní množství, jehož ztráty lze za normálních provozních podmínek odhadnout a zdůvodnit, i když toto množství nebylo zachyceno (odstraněno) při sanačním zásahu.

Poznámka 4: Seznam látek podílejících se nepřímo na závažné havárii

Seznam látek podílejících se nepřímo na závažné havárii, včetně uvedení jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného množství. Látky se na závažné havárii podílejí jako její iniciátor nebo se podílejí v jejích dalších fázích, ale nepůsobí přímo toxicky svými nebezpečnými vlastnostmi (např. hořlavá nebo explosivní látka se může podílet na vzniku ohně nebo exploze a iniciovat tak uvolňování toxických plynů, které jsou pak přímou příčinou otravy).

Označení skutečného nebo předpokládaného množství má stejný význam jako v poznámce 3.

Poznámka 5: Komentář k nebezpečným látkám

Uveďte všechny speciální skladovací nebo procesní podmínky (např. ty, při nichž dochází k chlazení, vysokým tlakům nebo teplotám) a uveďte, jakým způsobem se v těchto podmínkách použily nebezpečné látky a vysvětlete důležité okolnosti, týkající se jejich skutečného nebo předpokládaného množství.

Nebezpečné látky, u kterých lze důvodně předpokládat, že vznikly nebo se nahromadily v průběhu závažné havárie nebo jinak, které nejsou jinde klasifikovány, by měly být hodnoceny (klasifikovány) v souladu s příslušnými předpisy a měly by být uvažovány jejich veškeré vlastnosti vzhledem k riziku závažné havárie.

Poznámka 6: Komentář ke zdroji havárie

Rozveďte kódovanou informaci z bodu A3 (b) se zaměřením na podrobnosti o typu zařízení nebo části havarovaného zařízení, jeho výrobě a stáří, době od poslední úpravy nebo opravy, normách používaných v projektu, skladovacích nebo výrobních podmínkách, zda v době závažné havárie probíhala výroba nebo opravy apod. nebo jakékoliv další specifické okolnosti.

Poznámka 7: Meteorologické podmínky

Komentujte stav klimatických podmínek a to, jak byly normální vzhledem ke vzniku a dopadům závažné havárie, včetně meteorologických faktorů ve dnech předcházejících závažné havárii, které mohly mít vliv na její vznik (vytrvalé deště, dlouhotrvající sucha apod.). V případě, že se meteorologické podmínky výrazně měnily v průběhu závažné havárie, uveďte hlavní změny, včetně identifikace meteorologické stanice, ke které se pozorování vztahuje.

Poznámka 8: Komentář k příčinám závažné havárie

Uveďte krátký chronologický přehled hlavních událostí a rozveďte základní informace uvedené v oddíle A, tam, kde je to možné, o vzniku a průběhu závažné havárie.

Oddíl B:

NÁSLEDKY ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Poznámka 9: Komentář k zasažené oblasti

Rozveďte informaci tak, aby bylo možné upřesnit rozsah zasažení území. Rozsah poškození budov nebo koncentrace plynového oblaku v rozdílných vzdálenostech od centra závažné havárie je užitečné uvést hlavně v mapě, ale detailní úvahy o rozsahu škod způsobených závažnou havárií patří do části B5.

Poznámka 10: Vliv závažné havárie na osoby

Celkové ohrožení zahrnuje osoby prokazatelně ohrožené následky závažné havárie.

Okamžitá nebo následná úmrtí zahrnují úmrtí, která se přímo vztahují k závažné havárii.

Ošetření zranění v nemocnici se vztahuje na zranění, otravy, chemické nebo jiné popáleniny, traumata ze zranění nebo jiné psychické postižení osob vyžadující hospitalizaci na více než 24 hodin (případy jiné než pouze na pozorování/preventivní vyšetření).

Ostatní vážná poranění zahrnují zranění jednoznačně vyžadující lékařský zásah bez hospitalizace po dobu delší než 24 hodin.

Pozorování zahrnuje osoby, které si stěžují na zdravotní problémy v souvislosti s působením projevů závažné havárie a jejichž zdravotní stav je následně pozorován.

Požadované informace se uvedou v rozsahu, v jakém jsou provozovateli známy či sděleny zasahujícími složkami integrovaného záchranného systému.

Poznámka 11: Komentář k vlivům závažné havárie na osoby

Rozveďte informaci B2 (a) a uveďte druhy poranění nebo jiné informace, které je možno využít při hodnocení dopadů závažné havárie (např. náchylnost jednotlivých věkových kategorií k určitému druhu zranění, zdravotní stav osob nebo místo, kde ke zranění došlo). Pokud nebyla žádná osoba zasažena se zdravotními následky, uveďte důvody.

Poznámka 12: Komentář ke škodám na životním prostředí

Sekce B3 se soustřeďuje na ekologické aspekty postiženého prostředí. Rozveďte zde zkrácenou informaci o druhu a množství ekologických škod (počty usmrcených živočichů a zničených porostů, znečištěné plochy, objemy znečištěných zemin/vody, koncentrace znečišťujících látek v zeminách/vodách, vzdálenosti rozšíření znečištění, rozsah zasažené populace, procentní ovlivnění populace/území, zasažené druhy apod.). Jestliže nebyly zaznamenány uvedené ekologické škody, uveďte a vysvětlete důvody. Možné škody na životním prostředí se popíší na základě odhadu následků identifikovaných scénářů závažné havárie na životní prostředí, provedených v rámci posouzení rizik závažné havárie. Jakékoliv náklady na nápravná opatření se uvedou v sekci B5. Uveďte pravděpodobný časový horizont nápravných opatření (okamžitá, střednědobá do 3 let, dlouhodobá).

Poznámka 13: Komentář ke škodám na kulturním dědictví

Uveďte, co bylo poškozeno nebo zničeno, a specifikujte druh a hodnotu škody. Všechny dostupné informace o nákladech se uvedou v sekci B5. V případě, že nedošlo ke škodám na kulturním dědictví vlivem závažné havárie, uveďte důvody.

Poznámka 14: Škody na majetku

Odhad škod na majetku se uvede v tisících Kč.

Škody na majetku zahrnují skutečně vyčíslené škody na budovách, vegetaci, materiálu či jiném majetku (včetně hospodářských zvířat, úrody apod.), které byly způsobeny v příčinné souvislosti se závažnou havárií. Nejsou zde zahrnuty náklady na opravy staveb nebo náklady na jiné opravy ani ztráty na výrobě. Výše nákladů na opravy staveb a demolice se zde uvede pouze v případě, že tyto náklady mají přímý vliv na výši způsobených škod.

Náklady na zásah a asanaci - opravy zahrnují aktuální nebo odhadovanou cenu záchranných prací a asanačních prací. V případě, že odhad nákladů na opravu budov byl vyčíslen jako ztráty na majetku (zvláště u provozovatele), není zde znovu uvažován.

Poznámka 15: Komentář ke škodám na majetku

Podrobně uveďte, co je zahrnuto ve škodách vyčíslených v bodě B5. V případě, že nelze od sebe reálně oddělit např. škody na majetku od nákladů na zásah, zdůrazněte to a uveďte celkové číslo. Jestliže nebyly vynaloženy náklady nebo podrobnosti o nákladech nejsou dostupné, uveďte důvody.

Poznámka 16: Komentář k zásahu do života osob žijících v okolí objektu nebo zařízení

Podrobně rozveďte zkrácenou informaci, uvedenou pod bodem B5 (a) až (c), např. počty osob, jejichž životní rytmus byl nějak omezen následky závažné havárie, důvody k evakuaci osob, důvody k přerušení dodávek energií a vody a další dopady. Nebyl-li nikdo podle bodů (a) až (c) ohrožen, uveďte důvody.

Poznámka 17: Komentář k projednání dopadů závažné havárie

Uveďte další informace o dopadech, které nejsou zahrnuty v oddíle B, a které přitom mohou být využitelné při rozboru dopadů závažné události.

Oddíl C:

ODEZVA PO ZÁVAŽNÉ HAVÁRII

Poznámka 18: Komentář k záchranným pracím při závažné havárii

Uveďte stručný chronologický výčet všech zásahových činností, které jsou popsány kódy a zkrácenou formou v bodech A až C. Popište detailně počet a zaměření (druh) zasahujících a zda byly jejich počty a zaměření odpovídající závažné havárii. Dále uveďte podrobné informace o sledování zdravotního stavu a životního prostředí a o speciálních asanačních pracích provedených nebo dále vyžadovaných. Cena opatření uváděných v této sekci se uvede v sekci B5 a detaily posouzení dostatečnosti nápravných opatření se uvedou v sekci C2 (d) až (e).

Požadované informace se uvedou v rozsahu, v jakém jsou provozovateli známy či sděleny zasahujícími složkami integrovaného záchranného systému.

Poznámka 19: Připomínky k vyhodnocení povinností podle zákona

Podrobně rozveďte informaci požadovanou v bodě C2 ve zkratkách a vysvětlete důvody pro přijatá rozhodnutí a jejich dostatečnost apod. V případě, že povinnosti byly splněny v souladu s požadavky zákona, zvláště v bodě C2 (c) o zabezpečení řízení bezpečnosti, je důležité vysvětlit, jak toho bylo dosaženo, např. schválením programu nebo osvědčením, které je v souladu s platnými právními předpisy.

Poznámka 20: Právní důsledky

Uveďte všechny informace týkající se vyšetřování a jiných právních úkonů, spojených s následky závažné havárie. Je nutné uvést podrobnosti o prováděných šetřeních (i návrhů na šetření), jejich výsledky, uložení postihů nebo dohodnutých finančních vyrovnání apod. Do skončení vyšetřování se informace týkající se tohoto vyšetřování uvádějí pouze se souhlasem orgánů činných v trestním řízení.

Poznámka 21: Ostatní opatření

Uveďte všechny ostatní uložené úřední/administrativní kroky a sankce, jejich podrobný popis a dosažené výsledky.

Poznámka 22: Opatření přijatá k zamezení opakování závažné havárie

Popište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky, které byly vyhodnoceny jako důležité k tomu, aby se zabránilo opakování popisované závažné havárie.

Poznámka 23: Opatření ke snížení dopadů závažné havárie

Popište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky, které byly vyhodnoceny jako důležité z hlediska minimalizace následků popisované závažné havárie.

Poznámka 24: Použitelné materiály (literatura)

Uveďte hodnocení specifických matematických modelů zabývajících se předpovědí následků závažné havárie, které byly užity, dále ty, jejichž výsledky musely být revidovány, nebo se ukázaly neplatné z pohledu proběhlé závažné havárie. Uveďte další publikované zprávy, technické publikace, modely apod., které mají vztah k popisované závažné havárii a jsou použitelné pro porozumění tomu, co se stalo.

Poznámka 25: Projednání zásahu/diskuse o odezvě na závažnou havárii

Poskytněte jakoukoliv dodatečnou informaci, která ještě není uvedena a může být vhodná k porozumění příčin a následků závažné havárie.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

2) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3) Úmluva Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, publikována pod č. 58/2002 Sb. m. s.

Přesunout nahoru