Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 189/2015 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Částka 78/2015
Platnost od 04.08.2015
Účinnost od 04.08.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

189

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2015

o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Hodnotitel

(1) Služební hodnocení zpracuje hodnotitel, kterým je přímý nadřízený vojáka, v jehož podřízenosti je hodnocený voják nepřetržitě nejméně 3 měsíce.

(2) Není-li hodnotitele podle odstavce 1, je hodnotitelem nejbližší další nadřízený hodnoceného vojáka.

(3) U hodnotitele přímo podřízeného ministrovi obrany se doba nejméně 3 měsíců jeho nadřízenosti hodnocenému vojákovi nevyžaduje.

§ 2

Zpracování služebního hodnocení

(1) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení vojáka písemně na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, formou bodového hodnocení kritérií stanovených v jeho jednotlivých částech, a slovního hodnocení dalších skutečností o vojákovi a o jeho výkonu služby uvedených ve formuláři, a to za kalendářní rok (dále jen „hodnocené období“) v termínu od 1. prosince do 28. února následujícího kalendářního roku (dále jen „hodnotící období“).

(2) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení mimo hodnotící období vždy

a) do 3 měsíců od ukončení hodnotícího procesu, v němž byl voják hodnocen jako nevyhovující,

b) před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat službu před hodnotícím obdobím po dobu kratší než 3 měsíce,

c) před odvelením vojáka, pokud bude doba odvelení zasahovat do hodnotícího období, nebo

d) po skončení dočasné neschopnosti vojáka ke službě pro nemoc nebo úraz, pokud z tohoto důvodu voják v hodnotícím období nekonal službu.

(3) Hodnotitel nezpracuje služební hodnocení vojáka, který

a) v hodnoceném období konal službu po dobu kratší než 6 měsíců,

b) vykonával službu ve svém služebním zařazení po dobu kratší než 3 měsíce, nebo

c) byl naposledy služebně hodnocen v posledních 3 měsících před začátkem hodnotícího období, s výjimkou hodnocení podle odstavce 2 písm. a).

§ 3

Podklady pro služební hodnocení

(1) Podklady pro služební hodnocení jsou

a) hodnocení výsledků výcviku a splnění jiných úkolů jednotky, v níž je voják služebně zařazen, pokud se jich voják účastnil nebo se na nich osobně podílel,

b) hodnocení výsledků vojáka v rámci jeho přípravy nebo při plnění zvláštních úkolů za hodnocené období, zejména hodnocení na závěr základní přípravy, hodnocení plnění služebních úkolů v zahraniční operaci nebo hodnocení na závěr kariérových anebo odborných kurzů a

c) písemné ověření znalostí právních a vnitřních předpisů a znalostí vojensko-odborných témat, které souvisejí s výkonem služby hodnoceného vojáka.

(2) Hodnotitel je oprávněn si pro účely služebního hodnocení u hodnoceného vojáka písemně ověřit znalosti právních a vnitřních předpisů a znalosti vojensko-odborných témat, které souvisejí s výkonem jeho služby. Okruhy a odborná témata, jejichž znalost bude hodnotitel ověřovat, je povinen zveřejnit písemně nejméně 10 dnů před provedením ověření, a to způsobem obvyklým pro zveřejňování informací u jednotky, ve které je hodnocený voják zařazen.

(3) S podklady pro služební hodnocení hodnotitel seznámí vojáka ústně při vyhodnocení jednotlivých úkolů. V případech, kdy se jedná o negativní hodnocení plnění úkolů, seznámí hodnotitel vojáka s vyhodnocením jednotlivých úkolů písemně.

§ 4

Bodové hodnocení vojáka

Voják je podle výše celkového bodového ohodnocení hodnocen

a) jako výtečný, pokud dosáhl bodového hodnocení v rozpětí 86 až 100 bodů,

b) jako velmi dobrý, pokud dosáhl bodového hodnocení v rozpětí 64 až 85 bodů, nebo pokud dosáhl vyššího počtu bodů, ale v některé části hodnocení obdržel méně než 3 body,

c) jako dobrý, pokud dosáhl bodového hodnocení v rozpětí 46 až 63 bodů, nebo pokud dosáhl vyššího počtu bodů, ale v některé části hodnocení obdržel méně než 1 bod,

d) jako vyhovující, pokud dosáhl bodového hodnocení v rozpětí 30 až 45 bodů, nebo

e) jako nevyhovující, pokud dosáhl bodového hodnocení v rozpětí 0 až 29 bodů; takový voják je nezpůsobilý pro další výkon služby.

§ 5

Postup v případě rozdílu ve služebním hodnocení

(1) V případě, že rozdíl výše celkového bodového ohodnocení je oproti předchozímu služebnímu hodnocení více než 30 bodů, předloží hodnotitel služební hodnocení před tím, než s ním hodnoceného vojáka seznámí, k posouzení svému přímému nadřízenému.

(2) Pokud přímý nadřízený hodnotitele s výší celkového bodového ohodnocení podle odstavce 1 nesouhlasí a s hodnotitelem nedojde ke shodě na jeho úpravě, zpracuje nové služební hodnocení sám způsobem stanoveným touto vyhláškou.

§ 6

Hodnotící pohovor

Se služebním hodnocením hodnotitel seznámí hodnoceného vojáka bez zbytečného odkladu po jeho vypracování při hodnotícím pohovoru. Pokud ze závěrů pohovoru vyplyne potřeba úpravy služebního hodnocení, hodnotitel ji na místě provede.

§ 7

Námitky proti služebnímu hodnocení

(1) Námitky proti služebnímu hodnocení podává hodnocený voják přímému nadřízenému hodnotitele prostřednictvím hodnotitele.

(2) Hodnotitel k námitkám přiloží své vyjádření a písemné podklady podle § 3 odst. 1 a předá je do 3 pracovních dnů od jejich obdržení k posouzení svému přímému nadřízenému.

(3) Pokud přímý nadřízený hodnotitele shledá námitky důvodnými, služební hodnocení na jejich základě upraví. S upraveným služebním hodnocením hodnotitel hodnoceného vojáka seznámí způsobem podle § 6 obdobně.

(4) Námitky vojáka lze zamítnout pouze písemně s odůvodněním vycházejícím z podkladů pro služební hodnocení o plnění jeho služebních úkolů v hodnoceném období.

§ 8

Nové služební hodnocení

(1) Pokud služební orgán příslušný ke stanovení služebního platu vojáka nařídí nové služební hodnocení, přímý nadřízený hodnotitele jej zpracuje do 10 dnů ode dne, kdy bylo zpracování nového služebního hodnocení nařízeno.

(2) V případě podání námitek proti novému služebnímu hodnocení se při jejich řešení postupuje podle § 7 obdobně.

§ 9

Ukončení hodnotícího procesu

(1) Hodnotící proces končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

(2) V případě podání námitek proti služebnímu hodnocení končí hodnotící proces seznámením vojáka s výsledkem posouzení námitek.

(3) Po ukončení hodnotícího procesu se služební hodnocení zakládá do osobního spisu vojáka.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 414/2009 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků, se zrušuje.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha k vyhlášce č. 189/2015 Sb.

Vzor služebního hodnocení

Vzor služebního hodnocení

Přesunout nahoru