Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 12/2015
Platnost od 03.02.2015
Účinnost od 01.03.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb. a vyhlášky č. 242/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy „sociální pracovník Vězeňské služby nebo sociální kurátor“.

3. V § 2 odst. 2 se slova „ , policejní orgán Policie České republiky (dále jen „Policie“), který je ve věci činný“ nahrazují slovy „a policejní orgán, kteří jsou činní v řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby“.

4. V § 5 odst. 1 se slova „ , § 350c nebo § 381 trestního řádu“ nahrazují slovy „nebo § 350c trestního řádu nebo příslušných ustanovení zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“.

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 6 odst. 1 se slova „policejní orgán“ nahrazují slovy „orgán Policie České republiky (dále jen „orgán Policie“)“.

7. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Osoba, která osobní prohlídku provádí nebo je osobní prohlídce přítomna, musí být stejného pohlaví jako obviněný.“.

8. V § 8 odst. 5 a v § 23 odst. 4 se slovo „preventivní“ zrušuje.

9. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Obvinění, kteří jsou stíháni pro některý z trestných činů uvedených v § 88 odst. 4 trestního zákoníku, se umísťují odděleně od ostatních obviněných, nebrání-li tomu zvlášť významná skutečnost, zejména že ve věznici je pouze jediný obviněný stíhaný pro takový trestný čin.“.

10. V § 10 odst. 2 se slova „1 písm. d)“ nahrazují slovy „2 písm. a)“ a slova „nebo z výkonu trestu“ se nahrazují slovy „ , z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence“.

11. V § 11 odst. 2 se za slovo „lze“ vkládají slova „na základě doporučení lékaře“.

12. V § 14 odst. 1 a v § 63 odst. 7 se slova „odst. 1“ zrušují.

13. V § 14 odst. 4 se slova „podle potřeby“ nahrazují slovy „v potřebném množství“.

14. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Cela určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

15. V § 16 odst. 1 se slovo „obhájcům“ nahrazuje slovy „jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří obviněné zastupují v jiné věci,“.

16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Předvedení obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, k jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se ho dotýkají, nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci, se uskuteční, pokud s tím orgán činný v trestním řízení souhlasí.“.

17. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) K policejnímu orgánu se obviněný předvede na základě písemné žádosti podepsané nejbližším oprávněným nadřízeným příslušné osoby služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního razítka. Má-li být obviněný předveden k jinému policejnímu orgánu, je třeba k žádosti přiložit písemný souhlas policejního orgánu, který je činný v trestním řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby.

(3) Při předvádění obviněného k advokátovi, který obviněného zastupuje v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 1.“.

18. V § 19 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o předání na dobu nepřevyšující 24 hodiny, musí být žádost schválena ředitelem příslušného útvaru Policie České republiky, který činí úkony trestního stíhání obviněného, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby, vedoucím územního odboru příslušného krajského ředitelství Policie České republiky, ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Policie České republiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů; v ostatních případech žádost schvaluje státní zástupce, který nad věcí vykonává dozor.“.

19. V § 20 odst. 3 se ve větě první a třetí slovo „nemocniční“ nahrazuje slovem „lůžkovou“.

20. V § 24 odstavec 3 zní:

(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se v případě potřeby jeho předání do péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

21. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) O úmrtí obviněného vyrozumí ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby ihned lékaře. Dále vyrozumí osoby uvedené v § 18 odst. 7 zákona a oznámí jim identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb provádějícího pitvu.

(3) Pokud osoby uvedené v odstavci 2 ve stanovené lhůtě tělo zemřelého nepřevezmou, nebo zemřelý žádné příbuzné nemá, zajistí pohřeb v souladu se zvláštním právním předpisem obec, v jejímž územním obvodu se věznice nachází.“.

22. V § 26 odst. 1 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

23. V § 30 odst. 1 se slova „(§ 21 odst. 1 zákona)“ zrušují.

24. § 32 zní:

㤠32

(1) Zdravotní služby obviněnému poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních a v případě potřeby je zajištuje ve spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.

(2) Pokud zdravotní stav obviněného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, musí být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.

(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambulantní nebo lůžkové zdravotní péče v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní služby poskytovat, anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém zařízení lůžkové zdravotní péče Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny neodkladně.“.

25. V § 33 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

26. V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Obviněný může přijímat a odesílat korespondenci pouze písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštovní úřad“).“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

27. V § 40 odst. 2 a v § 41 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ , advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

28. V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Správa věznice vede přehled o korespondenci obviněného podléhající kontrole orgánu, který vede řízení. Správa věznice eviduje veškerou korespondenci uvedenou v § 13 odst. 3 zákona a v § 60 odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zásilka se obviněnému předá proti podpisu.“.

29. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5) § 62 až 64a trestního řádu.
§ 45 až 50l občanského soudního řádu.
§ 19 až 26 správního řádu.“.

30. V § 43 odst. 3 se za slovo „obhájce“ vkládají slova „ , advokáta, který obviněného zastupuje v jiné věci,“ a za slovo „obhájcem“ se vkládají slova „nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci“.

31. V § 43a odst. 2 se za větu první vkládá věta „Nejedná-li se o telefonický hovor s osobou uvedenou v § 13a odst. 3 zákona, vrchní dozorce u obviněného ve výkonu vazby z důvodu podle § 67 písm. b) trestního řádu telefonický hovor nepovolí, pokud příslušný orgán činný v trestním řízení nerozhodl jinak.“.

32. V § 43a odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou v § 13 odst. 3, § 14 odst. 10 nebo § 26 odst. 6 zákona“.

33. V § 43a odstavec 5 zní:

(5) Veškeré telefonáty obviněného se evidují.“.

34. V § 44 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

35. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Uskutečnění návštěvy bez sluchové a popřípadě zrakové kontroly ředitel věznice neumožní, pokud je obviněný ve výkonu vazby z důvodu podle § 67 písm. b) trestního řádu, nebo hrozí-li narušení pořádku či bezpečnosti ve věznici.“.

36. Nadpis pod označením § 47 zní: „Styk obviněného s právním zástupcem“.

37. V § 47 odst. 1 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „a advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

38. V § 47 odst. 2 se za slovo „advokátem“ vkládají slova „ , který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

39. V § 47 odst. 3 větě první se za slovo „obhájce“ vkládají slova „nebo advokát, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

40. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

41. V § 48 odst. 2 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, pomůcky k provádění tetování“, slova „fašismus a podobná hnutí“ se nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka“ a slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek“.

42. V § 48 odst. 4 se slovo „písemný“ zrušuje.

43. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nákup vyhrazených léčiv8) a zdravotnických prostředků lze uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

44. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) § 163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

45. V § 54 odst. 1 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

46. V § 57 odst. 1 se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „pracovníků“.

47. V § 57 odst. 2 se slovo „zaměstnanci“ nahrazuje slovem „pracovníci“ a slova „koordinátory péče o občany společensky nepřizpůsobené“ se nahrazují slovy „sociálními kurátory“.

48. V § 61 se slovo „Pracovníci“ nahrazuje slovem „Zaměstnanci“.

49. V § 62a odstavec 3 zní:

(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.

50. V § 62a se odstavec 5 zrušuje.

51. Nadpis nad označením § 64 se zrušuje.

52. § 64 včetně nadpisu zní:

㤠64

Zásady ukládání kázeňských trestů

Při ukládání kázeňských trestů musí být respektovány pedagogické zásady, jejichž aplikace posiluje výchovný účinek uloženého kázeňského trestu, a to zejména zásady individualizace, přiměřenosti, stupňování, důslednosti a spravedlivosti.“.

53. Pod označením § 65 se vkládá nadpis „Řízení o kázeňských přestupcích“.

54. V § 74 odst. 2 se slova „ , přičemž doba jejího trvání může být až dvě hodiny“ zrušují.

55. V § 78a odst. 3 se slova „příslušným zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství“.

56. V § 78a odst. 7 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.

57. V § 79a se slova „České republiky“ zrušují.

58. V § 80 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministryně:

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.

Přesunout nahoru