Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/2015 Sb.Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Částka 70/2015
Platnost od 10.07.2015
Účinnost od 01.08.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

172

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2015

o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) provozovateli potravinářského podniku v místě určení (dále jen „příjemce potravin v místě určení“) rozsah informačních povinností.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na

a) čerstvé ovoce druhu

1. broskve včetně nektarinek,

2. hrušky,

3. jablka,

4. slívy a švestky,

5. pomeranče,

6. banány,

7. stolní hrozny révy vinné,

b) čerstvou zeleninu druhu

1. cibule a česnek,

2. mrkev a celer bulvový,

3. rajčata, papriky a okurka salátová,

4. zelí hlávkové, květák a brokolice,

c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní,

d) mák setý5),

e) doplňky stravy6),

f) potraviny živočišného původu7) s výjimkou

1. čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů, plžů, ostnokožců a pláštěnců určených pro lidskou spotřebu,

2. kolagenu a přírodních a kolagenových střev určených pro výrobu potravin.

(3) Tato vyhláška se vztahuje pouze na případy, kdy místem určení je místo prvního příjmu včetně jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace na území České republiky s potravinou uvedenou v odstavci 2.

§ 2

Rozsah informačních povinností, termín a způsob předávání informací

(1) Příjemce potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo třetí země v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) až e) a místo určení podle § 1 odst. 3, oznámí prostřednictvím informačního systému Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na místo určení

a) druh potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) členský stát Evropské unie nebo třetí zemi, název a adresu provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,

d) název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení a

e) datum příchodu potraviny na místo určení.

(2) Příjemce potravin z jiného členského státu Evropské unie v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. f) a místo určení podle § 1 odst. 3, oznámí prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na místo určení

a) druh potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) fyzikální stav nebo způsob úpravy potraviny přicházející na místo určení,

d) členský stát Evropské unie, název a adresu provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace8), pokud mu bylo příslušným orgánem dozoru přiděleno,

e) adresu místa určení a příjemce potraviny v místě určení, včetně čísla schválení nebo registrace, pokud mu bylo příslušným orgánem dozoru přiděleno8), a

f) datum příchodu potraviny na místo určení.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

5) § 12 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 399/2013 Sb.

6) § 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.

7) § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb.

8) Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

Přesunout nahoru