Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 167/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2015
Platnost od 01.07.2015
Účinnost od 16.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

ZÁKON

ze dne 18. června 2015,

kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , hotovostní platbu však pouze do limitu stanoveného v zákoně o omezení plateb v hotovosti10b)“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:

10b) § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 14 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

3. V § 20 odst. 1 písmeno g) zní:

g) způsob úhrady ceny dosažené vydražením,“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Dražby vyhlášené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru