Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 163/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2015
Platnost od 01.07.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

ZÁKON

ze dne 18. června 2015,

kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6.“.

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

4. V § 4 odst. 3 se slova „fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém“ nahrazují slovy „účastníkem důchodového“.

5. § 30 se zrušuje.

6. V § 56 odst. 2 se ve větě první číslo „24“ nahrazuje číslem „48“ a slova „nebo do doby, než hodnota majetku v důchodovém fondu přesáhne 100000000 Kč, pokud tato skutečnost nastane dříve“ se zrušují.

7. V § 99 odstavec 1 zní:

(1) Česká národní banka může penzijní společnosti nařídit převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost, jestliže penzijní společnost není schopna plnit povinnosti vůči účastníkům.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nelze v Centrálním registru smluv registrovat první smlouvu o důchodovém spoření. Nebyla-li první smlouva o důchodovém spoření zaregistrována v Centrálním registru smluv do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká tato smlouva od počátku.

2. Změna statutu důchodového fondu provedená v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru