Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Částka 67/2015
Platnost od 01.07.2015
Účinnost od 01.07.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

162

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2015

o podrobnostech úřednické zkoušky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky

(1) Státní zaměstnanec nebo osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, (dále jen „zkoušený“) koná obecnou část úřednické zkoušky formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné tuto dobu prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.

(2) Ministerstvo vnitra vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.

§ 2

Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky

(1) Zkoušený koná zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné dobu přípravy prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.

(2) Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.

§ 3

Hodnocení úřednické zkoušky

(1) Každá část úřednické zkoušky se hodnotí samostatně.

(2) Zkoušený, který v obecné části úřednické zkoušky správně zodpoví alespoň 23 zkušebních otázek obsažených v písemném testu, se hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“. Zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně vykonal obecnou část úřednické zkoušky.

(3) Zkoušený, který se ve zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se ve zvláštní části úřednické zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“.

(4) Zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud

a) v průběhu obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku,

b) od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo

c) se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví.

(5) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 4, záznam do protokolu o průběhu úřednické zkoušky.

(6) Úřednická zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“ v obecné i zvláštní části úřednické zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Další náležitosti úřednické zkoušky

(1) Zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky v jednom dni v místě, kde zasedá zkušební komise; to neplatí, koná-li zkoušený pouze jednu část úřednické zkoušky proto, že zbývající část úřednické zkoušky již úspěšně vykonal, nebo vykonal-li zkoušku považovanou za rovnocennou obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky. Koná-li zkoušený pouze obecnou část úřednické zkoušky, může ji konat v rámci úřednické zkoušky i pro jiný obor státní služby, než ve kterém vykonává státní službu.

(2) Zkoušený může při přípravě na zvláštní část úřednické zkoušky používat nekomentované úplné znění mezinárodní smlouvy, právního předpisu nebo služebního předpisu.

(3) Zkušební komise vyhotoví o průběhu úřednické zkoušky zkoušeného protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Zkušební komise seznámí zkoušeného s hodnocením úřednické zkoušky nebo její části po jejím vykonání.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy a služební předpisy pro tvorbu zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky

I. Mezinárodní smlouvy

a) Smlouva o Evropské unii,

b) Smlouva o fungování Evropské unie,

c) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

II. Právní předpisy

a) Ústava České republiky,

b) Listina základních práv a svobod,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

d) zákon o územním členění státu,

e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

f) zákon o právu petičním,

g) zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu,

h) zákon o Ústavním soudu,

i) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

j) zákon o svobodném přístupu k informacím,

k) obecní zřízení,

l) krajské zřízení,

m) zákon o hlavním městě Praze,

n) rozpočtová pravidla,

o) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

p) zákon o informačních systémech veřejné správy,

q) zákon o finanční kontrole,

r) soudní řád správní,

s) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

t) zákon o archivnictví a spisové službě,

u) správní řád,

v) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

w) zákoník práce,

x) občanský zákoník,

y) kontrolní řád,

z) zákon o státní službě,

za) zákon o kybernetické bezpečnosti,

zb) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

zc) zákon o zpracování osobních údajů.

III. Služební předpisy

Pravidla etiky státních zaměstnanců

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky

Obor státní službyPožadovaný rozsah znalostí
Financea) zákon o cenách,
b) zákon o účetnictví,
c) zákon o oceňování majetku,
d) rozpočtová pravidla,
e) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
f) zákon o finanční kontrole,
g) zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
h) zákon o rozpočtovém určení daní
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněnía) zákon o místních poplatcích,
b) zákon o soudních poplatcích,
c) zákon o dani z nemovitých věcí,
d) zákon o daních z příjmů,
e) zákon o dani silniční,
f) zákon o spotřebních daních,
g) zákon o dani z přidané hodnoty,
h) zákon o správních poplatcích,
i) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,
j) daňový řád,
k) zákon o Finanční správě České republiky,
l) zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
m) zákon o dani z hazardních her
Audita) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,
c) zákon o finanční kontrole,
d) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
e) kontrolní řád,
f) Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu vydaný Mezinárodním institutem interních auditorů
Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizacea) zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,
b) zákon o mimosoudních rehabilitacích,
c) zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
d) zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
e) zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
f) zákon o účetnictví,
g) zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
h) zákon o státním podniku,
i) zákon o oceňování majetku,
j) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
k) zákon o finanční kontrole,
l) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
m) zákon o zrušení Fondu národního majetku,
n) občanský zákoník,
o) kontrolní řád,
p) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
q) zákon o Státním pozemkovém úřadu,
r) katastrální zákon,
s) usnesení vlády o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničíma) Smlouva o Evropské unii,
b) Smlouva o fungování Evropské unie,
c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus stability,
d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,
e) jednací řád Rady Evropské unie,
f) rozpočtová pravidla,
g) všeobecný přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních mezinárodních organizacích,
h) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, finanční mechanismy a znalost finančního a projektového managementu,
i) všeobecný přehled o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Loterie a jiné podobné hrya) doporučení Evropské komise ze dne 14. července 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami,
b) zákon o ochraně spotřebitele,
c) zákon o regulaci reklamy,
d) zákon o omezení plateb v hotovosti,
e) správní řád,
f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
g) kontrolní řád,
h) zákon o hazardních hrách,
i) zákon o dani z hazardních her
Finanční trhua) zákon o bankách,
b) zákon o České národní bance,
c) zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
d) zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
e) zákon o spořitelních a úvěrních družstvech,
f) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
g) zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
h) zákon o finančním arbitrovi,
i) zákon o distribuci pojištění a zajištění,
j) zákon o dluhopisech,
k) zákon o omezení plateb v hotovosti,
l) zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
m) zákon o platebním styku,
n) zákon o pojišťovnictví,
o) zákon o oběhu bankovek a mincí,
p) zákon o doplňkovém penzijním spoření,
q) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o cenných papírech,
r) zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
s) zákon o směnárenské činnosti,
t) zákon o spotřebitelském úvěru
Ekonomická ochrana státua) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006,
c) trestní řád,
d) zákon o omezení plateb v hotovosti,
e) zákon o provádění mezinárodních sankcí,
f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
g) trestní zákoník,
h) daňový řád,
i) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
j) zákon o centrální evidenci účtů
Zahraniční vztahy a službaa) Charta Spojených národů,
b) Statut Mezinárodního soudního dvora,
c) Vídeňská úmluva o diplomatických stycích,
d) Vídeňská úmluva o konzulárních stycích,
e) Vídeňská úmluva o smluvním právu,
f) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO),
g) Severoatlantická smlouva,
h) Úmluva o zvláštních misích,
i) Evropská úmluva o ochraně lidských práv,
j) Římský statut Mezinárodního trestního soudu,
k) Smlouva o Evropské unii,
l) Smlouva o fungování Evropské unie,
m) Listina základních práv Evropské unie,
n) Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii,
o) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
p) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni,
q) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),
r) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
s) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68, a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS,
t) rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (2010/427/EU),
u) směrnice Rady (EU) č. 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES,
v) jednací řád Evropské komise,
w) jednací řád Evropského parlamentu,
x) jednací řád Rady Evropské unie,
y) jednací řád Evropské rady,
z) projekty dvoustranné Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky schválené vládou České republiky,
za) Rozvojový konsensus Evropské unie,
zb) Ústava České republiky,
zc) Listina základních práv a svobod,
zd) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
ze) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
zf) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,
zg) zákon o cestovních dokladech,
zh) správní řád,
zi) zákoník práce,
zj) zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů,
zk) zákon o státní službě,
zl) zákon o zahraniční službě,
zm) statut vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně,
zn) statut Bezpečnostní rady státu,
zo) směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv,
zp) směrnice vlády České republiky ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání,
zq) statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,
zr) jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni schválený vládou České republiky,
zs) jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni schválený vládou České republiky,
zt) dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky, včetně prováděcích dohod,
zu) koncepce jednotné prezentace České republiky schválená vládou České republiky,
zv) koncepce zahraniční politiky České republiky schválená vládou České republiky
Školství, výchova a vzdělávánía) Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu,
b) zákon o vysokých školách,
c) zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
d) zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
e) školský zákon,
f) zákon o pedagogických pracovnících,
g) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
h) strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 schválená vládou České republiky,
i) dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 schválený vládou České republiky,
j) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020 schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Mládež, tělovýchova a sporta) zákon o podpoře sportu,
b) školský zákon,
c) zákon o pedagogických pracovnících,
d) koncepce podpory mládeže 2014-2020 schválená vládou České republiky,
e) koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané 2014-2020 schválená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
f) koncepce podpory sportu 2016-2025, SPORT 2025 schválená vládou České republiky
Výzkum, vývoj a inovacea) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
b) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),
c) zákon o Akademii věd České republiky,
d) zákon o vysokých školách,
e) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
f) zákon o veřejných výzkumných institucích
Uměnía) zákon o neperiodických publikacích,
b) tiskový zákon,
c) autorský zákon,
d) rozpočtová pravidla,
e) zákon o některých druzích podpory kultury
Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahya) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní,
b) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,
c) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy,
d) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy,
e) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954,
f) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví,
g) zákon o státní památkové péči,
h) zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
i) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,
j) zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,
k) zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství,
l) stavební zákon,
m) zákon o některých druzích podpory kultury
Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeba) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,
b) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,
c) Evropská charta regionálních či menšinových jazyků,
d) zákon o neperiodických publikacích,
e) tiskový zákon,
f) autorský zákon,
g) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,
h) rozpočtová pravidla,
i) knihovní zákon,
j) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,
k) zákon o dobrovolnické službě,
l) zákon o některých druzích podpory kultury
Církve a náboženské společnostia) zákon o církvích a náboženských společnostech,
b) občanský zákoník,
c) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Ochrana práv duševního vlastnictvía) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl,
b) Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací,
c) Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI),
d) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Dohoda TRIPS),
e) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském,
f) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech,
g) směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu,
h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází,
i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,
j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla,
k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví,
l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem,
m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících,
n) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů,
o) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl,
p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu,
q) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu,
r) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení,
s) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,
t) autorský zákon,
u) občanský zákoník
Média, audiovize, regulace vysílánía) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách),
b) zákon o České televizi,
c) zákon o Českém rozhlasu,
d) zákon o České tiskové kanceláři,
e) zákon o regulaci reklamy,
f) tiskový zákon,
g) zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
h) zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,
i) zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
j) zákon o audiovizi
Nepojistné sociální dávkové systémya) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,
d) zákon o státní sociální podpoře,
e) zákon o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu ustanovení o dávkách pěstounské péče,
f) zákon o sociálních službách v rozsahu ustanovení o příspěvku na péči jako nepojistné sociální dávky a ustanovení o sociálním poradenství,
g) zákon o životním a existenčním minimu,
h) zákon o pomoci v hmotné nouzi,
i) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Sociální služby a sociální prácezákon o sociálních službách
Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politikaa) zákon o sociálně-právní ochraně dětí,
b) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Sociální pojištěnía) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,
d) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
e) zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) zákon o důchodovém pojištění,
g) zákon o nemocenském pojištění,
h) zákoník práce, část týkající se náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti
Lékařská posudková službaa) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
b) zákon o důchodovém pojištění,
c) zákon o zaměstnanosti,
d) zákon o sociálních službách,
e) zákon o nemocenském pojištění,
f) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zaměstnanosta) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele,
d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání,
e) Ústava České republiky,
f) Listina základních práv a svobod,
g) zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
h) zákon o zaměstnanosti,
i) zákon o inspekci práce,
j) zákoník práce,
k) antidiskriminační zákon,
l) zákon o Úřadu práce České republiky,
m) kontrolní řád
Pracovněprávní vztahya) zákon o kolektivním vyjednávání,
b) zákoník práce
Platy, mzdy a jiné odměny za prácia) zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
b) zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců,
c) zákon o vojácích z povolání,
d) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
e) zákoník práce,
f) zákon o státní službě
Bezpečnost prácea) Ústava České republiky,
b) Listina základních práv a svobod,
c) zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
d) zákon o ochraně veřejného zdraví,
e) zákon o uznávání odborné kvalifikace,
f) zákon o inspekci práce,
g) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
h) zákoník práce,
i) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
j) kontrolní řád,
k) národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci schválená vládou České republiky
Zdravotnictví a ochrana zdravía) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
f) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny,
g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,
h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích,
i) zákon o umělém přerušení těhotenství,
j) zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
k) zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
l) zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
m) zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
n) zákon o ochraně spotřebitele,
o) zákon o veřejném zdravotním pojištění,
p) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,
q) zákon o návykových látkách,
r) zákon o ochraně veřejného zdraví,
s) lázeňský zákon,
t) zákon o pohřebnictví,
u) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,
v) transplantační zákon,
w) zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
x) zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,
y) zákon o prevenci závažných havárií,
z) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
za) zákon o léčivech,
zb) zákon o lidských tkáních a buňkách,
zc) chemický zákon,
zd) zákon o zdravotních službách,
ze) zákon o specifických zdravotních službách,
zg) zákon o zdravotnické záchranné službě,
zf) zákon o prekursorech drog,
zg) zákon o prekursorech drog,
zh) zákon o zdravotnických prostředcích
zi) zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Legislativa a právní činnosta) Ústava České republiky,
b) Listina základních práv a svobod,
c) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
d) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,
e) Smlouva o fungování Evropské unie,
f) Listina základních práv Evropské unie,
g) trestní řád,
h) občanský soudní řád,
i) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
j) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
k) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
l) zákon o jednacím řádu Senátu,
m) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
n) krizový zákon,
o) soudní řád správní,
p) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
q) správní řád,
r) zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
s) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
t) zákon o některých přestupcích,
u) stykový zákon,
v) legislativní pravidla vlády,
w) jednací řád Legislativní rady vlády,
x) statut Legislativní rady vlády,
y) jednací řád vlády,
z) obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
za) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv,
zb) metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené vládou České republiky,
zc) směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie),
zd) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí,
ze) rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. dubna 1993 o sjednávání mezinárodních smluv
Lidská právaa) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,
b) Úmluva o právním postavení uprchlíků,
c) Evropská sociální charta,
d) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace,
e) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,
f) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
g) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen,
h) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
i) Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,
j) Úmluva o právech dítěte,
k) Evropské charta regionálních či menšinových jazyků,
l) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,
m) Úmluva o lidských právech a biomedicíně,
n) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,
o) Listina základních práv Evropské unie,
p) Ústava České republiky,
q) Listina základních práv a svobod,
r) zákon o veřejném ochránci práv,
s) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,
t) antidiskriminační zákon
Vnitřní pořádek a bezpečnost státua) Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu,
b) Úmluva o počítačové kriminalitě,
c) strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie,
d) strategie Evropské unie pro boj proti terorismu,
e) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
f) zákon o azylu,
g) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,
h) trestní řád,
i) zákon o obecní policii,
j) zákon o zbraních a střelivu,
k) zákon o ochraně státních hranic,
l) zákon o Policii České republiky,
m) trestní zákoník,
n) zákon o kybernetické bezpečnosti,
o) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
p) zákon o některých přestupcích,
q) bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
r) strategie České republiky pro boj proti terorismu schválená vládou České republiky,
s) koncepce boje proti extremismu schválená vládou České republiky,
t) národní strategie protidrogové politiky schválená vládou České republiky,
u) koncepce boje proti organizovanému zločinu schválená vládou České republiky
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systéma) Ústava České republiky,
b) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
c) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
d) zákon o integrovaném záchranném systému,
e) krizový zákon,
f) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
g) zákon o požární ochraně,
h) zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky,
i) zákon o zdravotnické záchranné službě,
j) zákon o Policii České republiky,
k) Koncepce ochrany obyvatelstva schválená vládou České republiky
Systém veřejné správya) Ústava České republiky,
b) Listina základních práv a svobod,
c) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
d) zákon o územním členění státu,
e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
f) zákon o právu petičním,
g) zákon o Ústavním soudu v rozsahu ustanovení o organizaci Ústavního soudu a ustanovení o řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a, o ústavní stížnosti a ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,
h) zákon o svobodném přístupu k informacím,
i) zákon o veřejném ochránci práv,
j) obecní zřízení,
k) krajské zřízení,
l) zákon o hlavním městě Praze,
m) zákon o rozpočtovém určení daní,
n) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rozsahu ustanovení o finančním hospodaření územních samosprávných celků, rozpočtovém procesu a organizacích územních samosprávných celků,
o) zákon o finanční kontrole v rozsahu obecných ustanovení o finanční kontrole,
p) soudní řád správní v rozsahu základních ustanovení a ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a o kompetenčních žalobách a ustanovení o kasační stížnosti,
q) zákon o úřednících samosprávných celků,
r) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
s) správní řád v rozsahu úvodních ustanovení, obecných ustanovení o správním řízení, ustanovení o veřejnoprávních smlouvách a opatřeních obecné povahy,
t) zákon o místním referendu v rozsahu obecných ustanovení, ustanovení o rozhodování v místním referendu a vymezení území pro jeho konání, náležitostech návrhu na konání místního referenda a vyhlášení konání místního referenda, oznamovací povinnosti a platnosti a závaznosti místního referenda,
u) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v) zákon o střetu zájmů,
w) zákon o krajském referendu v rozsahu obecných ustanovení, ustanovení o rozhodování v krajském referendu a vymezení území pro jeho konání, náležitostech návrhu na konání krajského referenda a vyhlášení konání krajského referenda, oznamovací povinnosti a platnosti a závaznosti krajského referenda,
x) kontrolní řád,
y) zákon o státní službě,
z) Koncepce dokončení reformy veřejné správy schválená vládou České republiky,
za) Strategický rámec rozvoje veřejné správy schválený vládou České republiky a navazující implementační plány schvalované Ministerstvem vnitra
Všeobecná vnitřní správaa) nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy,
b) Ústava České republiky,
c) Listina základních práv a svobod,
d) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
e) zákon o právu shromažďovacím,
f) zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
g) zákon o státních symbolech České republiky,
h) zákon o územním členění státu,
i) zákon o přestupcích,
j) zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
k) zákon o občanských průkazech,
l) zákon o cestovních dokladech,
m) obecní zřízení,
n) krajské zřízení,
o) zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
p) zákon o evidenci obyvatel,
q) zákon o matrikách, jménu a příjmení,
r) zákon o hlavním městě Praze,
s) zákon o veřejných sbírkách,
t) zákon o státních hranicích,
u) zákon o užívání státních symbolů České republiky,
v) zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
w) soudní řád správní,
x) zákon o dobrovolnické službě,
y) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
z) zákon o volbách do Evropského parlamentu,
za) zákon o soudnictví ve věcech mládeže,
zb) správní řád,
ze) zákon o ověřování,
zd) zákon o registrovaném partnerství,
ze) trestní zákoník,
zf) zákon o základních registrech,
zg) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
zh) kontrolní řád,
zi) zákon o volbě prezidenta republiky,
zj) zákon o státním občanství České republiky,
zk) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Archivnictví a spisová službaa) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
b) zákon o archivnictví a spisové službě,
c) správní řád,
d) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
e) kontrolní řád
f) zákon o zpracování osobních údajů
Informační a komunikační technologiea) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
c) zákon o svobodném přístupu k informacím,
d) zákon o zpracování osobních údajů,
e) krizový zákon,
f) zákon o informačních systémech veřejné správy,
g) zákon o archivnictví a spisové službě,
h) zákon o elektronických komunikacích,
i) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
j) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
k) zákon o základních registrech,
l) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
m) zákon o kybernetické bezpečnosti
n) zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
o) zákon o elektronické identifikaci
Energetikaa) atomový zákon,
b) zákon o hospodaření energií,
c) energetický zákon,
d) zákon o pohonných hmotách,
e) zákon o podporovaných zdrojích energie,
f) koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice schválená vládou České republiky,
g) národní akční plán energetické účinnosti České republiky schválený vládou České republiky,
h) národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů schválený vládou České republiky,
i) státní energetická koncepce schválená vládou České republiky
Surovinová politikaa) horní zákon,
b) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
c) zákon o geologických pracích,
d) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,
e) stavební zákon,
f) zákon o nakládání s těžebním odpadem,
g) Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená vládou České republiky
Průmysla) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství,
d) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
e) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl (COM/2007/0764),
f) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti (COM/2013/0542),
g) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský obranný akční plán (COM/2016/0950),
h) puncovní zákon,
i) zákon o státní statistické službě,
j) zákon o technických požadavcích na výrobky,
k) zákon o investičních pobídkách,
l) zákon o obalech,
m) zákon o integrované prevenci,
n) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
o) stavební zákon,
p) chemický zákon,
q) zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
Stavebnictvía) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
b) zákon o technických požadavcích na výrobky,
c) stavební zákon,
d) zákon o zadávání veřejných zakázek
Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodua) nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva,
c) předpisy Evropské unie upravující dovoz určitých výrobků do Evropské unie,
d) zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
e) zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,
f) zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
g) zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Podnikání a živnostia) živnostenský zákon,
b) zákon o živnostenských úřadech,
c) zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
d) zákon o regulaci reklamy,
e) zákon o obchodních korporacích,
f) strategie mezinárodní konkurenceschopnosti schválená vládou České republiky,
g) koncepce podpory malých a středních podnikatelů schválená vládou České republiky,
h) obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
i) Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený vládou České republiky,
j) zprávy nebo informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů každoročně schvalované vládou České republiky
Ochrana spotřebitele a trhua) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu čl. 169,
b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
c) zákon o České obchodní inspekci,
d) zákon o metrologii,
e) puncovní zákon,
f) zákon o ochraně spotřebitele,
g) zákon o technických požadavcích na výrobky,
h) zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
i) zákon o obecné bezpečnosti výrobků,
j) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a o právech z vadného plnění,
k) zákon o pyrotechnice,
l) zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
m) priority spotřebitelské politiky České republiky schválené vládou České republiky
Obchod a mezinárodní ekonomické vztahya) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace,
b) Smlouva o Evropské unii,
c) Smlouva o fungování Evropské unie,
d) směrnice 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu,
e) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv,
f) Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky,
g) exportní strategie České republiky,
h) manuál ekonomického diplomata (dokument Ministerstva průmyslu a obchodu),
i) znalost příslušného teritoria, včetně regionálních vazeb
Elektronické komunikace a poštovní službya) Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie,
b) Akta Světové poštovní unie,
c) Evropský regulační rámec pro služby a sítě elektronických komunikací,
d) Evropský regulační rámec pro poštovní služby,
e) zákon o ochraně spotřebitele,
f) zákon o poštovních službách,
g) zákon o elektronických komunikacích,
h) zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací,
i) Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v.2.0 - Cesta k digitální ekonomice schválená vládou České republiky,
j) Národní plán rozvoje sítí nové generace schválený vládou České republiky
Veřejné investování a zadávání veřejných zakázeka) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,
b) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
c) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem,
d) zákon o zadávání veřejných zakázek,
e) usnesení vlády České republiky o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,
f) usnesení vlády České republiky k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek,
g) usnesení vlády České republiky k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek,
h) strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro příslušné období schválená vládou České republiky
Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondya) Smlouva o Evropské unii,
b) Smlouva o fungování Evropské unie,
c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,
g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,
h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,
j) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011,
k) Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020,
l) Národní strategický referenční rámec pro programové období 2007-2013,
m) rozpočtová pravidla,
n) zákon o podpoře regionálního rozvoje,
o) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
p) zákon o finanční kontrole,
r) usnesení vlády České republiky k Pravidlům řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020,
s) usnesení vlády České republiky k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období let 2014 až 2020 a jejich institucionálnímu zabezpečení
Regionální rozvoja) Smlouva o fungování Evropské unie,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,
h) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
i) obecní zřízení,
j) krajské zřízení,
k) zákon o hlavním městě Praze,
l) rozpočtová pravidla,
m) zákon o rozpočtovém určení daní,
n) zákon o podpoře regionálního rozvoje,
o) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
p) zákon o pohřebnictví,
q) zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
Cestovní rucha) zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
b) koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice
Bydlenía) zákon o státní sociální podpoře,
b) zákon o Státním fondu rozvoje bydlení,
c) zákon o sociálních službách,
d) zákon o pomoci v hmotné nouzi,
e) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
f) občanský zákoník,
g) zákon o obchodních korporacích,
h) zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
i) zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev,
j) koncepce bydlení České republiky schválená vládou České republiky,
k) koncepce sociálního bydlení České republiky schválená vládou České republiky
l) programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 až 2020 (IROP) v rozsahu části Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení schválený vládou České republiky
Uzemní plánovánístavební zákon
Stavební řáda) zákon o přestupcích,
b) zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) stavební zákon,
d) zákon o vyvlastnění,
e) zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Zemědělstvía) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
c) zákon na ochranu zvířat proti týrání,
d) zákon o krmivech,
e) zákon o ochraně chmele,
f) zákon o zemědělství,
g) zákon o hnojivech,
h) zákon o ekologickém zemědělství,
i) zákon o ochraně práv k odrůdám,
j) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,
k) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
l) zákon o oběhu osiva a sadby,
m) zákon o rybářství,
n) zákon o vinohradnictví a vinařství
o) zákon o rostlinolékařské péči
Lesní hospodářstvía) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
b) zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,
c) zákon o ochraně přírody a krajiny,
d) lesní zákon,
e) zákon o právu na informace o životním prostředí,
f) zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
g) zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Myslivosta) zákon na ochranu zvířat proti týrání
b) zákon o myslivosti
Rybářství a včelařstvía) zákon na ochranu zvířat proti týrání,
b) zákon o rybářství
Vodní hospodářstvía) vodní zákon,
b) zákon o vodovodech a kanalizacích,
c) stavební zákon
Potravinářská výroba a péče o potravinya) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin,
g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89,
h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách,
i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES,
j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004,
k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
m) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa,
n) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,
o) veterinární zákon,
p) zákon o ochraně veřejného zdraví,
q) zákon o obalech,
r) zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci,
s) kontrolní řád
Veterinární péčea) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004,
g) nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu,
h) zákon na ochranu zvířat proti týrání,
i) zákon o regulaci reklamy,
j) zákon o krmivech,
k) veterinární zákon,
l) plemenářský zákon,
m) zákon o odpadech,
n) zákon o obalech,
o) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,
p) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
q) zákon o léčivech,
r) kontrolní řád
Rostlinolékařská péčea) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS,
b) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
c) zákon o rostlinolékařské péči,
d) kontrolní řád
Pozemková správa a krajinotvorbaa) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
b) zákon o zeměměřictví,
c) lesní zákon,
d) zákon o pozemních komunikacích,
e) zákon o oceňování majetku,
f) zákon o zemědělství,
g) vodní zákon,
h) zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
i) stavební zákon,
j) katastrální zákon
Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politikya) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
d) zákon o zemědělství,
e) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
Zabezpečování obrany státu a správa vojenských Újezdůa) Charta Spojených národů,
b) Ženevské úmluvy na ochranu obětí války,
c) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I),
d) Dodatkový protokol o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II),
e) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III),
f) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní,
g) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků zaozbrojeného konfliktu,
h) Severoatlantická smlouva,
i) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
j) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
k) zákon o ozbrojených silách České republiky,
l) zákon o vojácích z povolání,
m) zákon o zajišťování obrany České republiky,
n) zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
o) zákon o válečných veteránech,
p) branný zákon,
q) zákon o Vojenském zpravodajství,
r) zákon o Vojenské policii,
s) zákon o službě vojáků v záloze,
t) Obranná strategie České republiky schválená vládou České republiky,
u) Bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
v) Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky schválená vládou České republiky,
w) Koncepce přípravy občanů k obraně státu schválená vládou České republiky,
x) Audit národní bezpečnosti schválený vládou České republiky
Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerva) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
b) zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv,
c) zákon o nouzových zásobách ropy,
d) zákon o zajišťování obrany České republiky,
e) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
f) krizový zákon,
g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakostizákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
Dopravaa) zákon o silniční dopravě,
b) zákon o drahách,
c) zákon o vnitrozemské plavbě,
d) zákon o pozemních komunikacích,
e) zákon o civilním letectví,
f) zákon o námořní plavbě,
g) zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury,
h) zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
i) zákon o silničním provozu,
j) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
k) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících,
l) dopravní politika České republiky
Ochrana přírody a krajinya) nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců,
b) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
c) nařízení Komise (EU) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,
e) zákon o životním prostředí,
f) horní zákon,
g) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
h) zákon o geologických pracích,
i) zákon o ochraně přírody a krajiny,
j) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
k) lesní zákon,
l) zákon o právu na informace o životním prostředí,
m) zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
n) zákon o zoologických zahradách,
o) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
p) zákon o obchodování s ohroženými druhy
Technická ochrana životního prostředía) zákon o životním prostředí,
b) zákon o právu na informace o životním prostředí,
c) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,
d) zákon o odpadech,
e) vodní zákon,
f) zákon o obalech,
g) zákon o integrované prevenci,
h) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
i) zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů,
j) zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,
k) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
l) chemický zákon,
m) zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
n) zákon o ochraně ovzduší,
o) zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
p) zákon o prevenci závažných havárií
Státní statistická službaa) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice,
c) zákon o státní statistické službě,
d) kodex evropské statistiky přijatý Výborem pro Evropský statistický systém
Zeměměřictví a katastr nemovitostía) zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech,
b) zákon o zeměměřictví,
c) katastrální zákon,
d) jednací řád katastrálního úřadu,
e) návod pro vedení a správu katastru nemovitostí,
f) návod pro obnovu katastrálního operátu a převod,
g) návod pro správu geodetických základů,
h) návod pro tvorbu a vedení základních map České republiky
Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušninya) horní zákon,
b) zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
c) zákon o geologických pracích,
d) zákon o státním podniku,
e) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,
f) zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků,
g) správní řád,
h) stavební zákon,
i) zákon o nakládání s těžebním odpadem,
j) zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,
k) kontrolní řád,
l) zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,
m) Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená vládou České republiky
Průmyslové vlastnictvía) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví,
b) Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží,
c) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,
d) Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů,
e) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu,
f) Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví,
g) Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů,
h) Smlouva o patentové spolupráci (PCT),
i) Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění,
j) Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek,
k) Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek,
l) Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění,
m) Úmluva o udělování evropských patentů,
n) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS),
o) Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů,
p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů,
q) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství,
r) nařízení Rady (ES) č. 1891/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů,
s) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory),
t) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách,
u) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie,
v) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96,
w) zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích,
x) zákon o užitných vzorech,
y) zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví,
z) zákon o ochraně biotechnologických vynálezů,
za) zákon o ochraně průmyslových vzorů,
zb) zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,
zc) zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin,
zd) zákon o ochranných známkách,
ze) zákon o správních poplatcích,
zf) zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podporya) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu čl. 101 až 109,
b) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy,
c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků,
d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,
e) nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě,
f) nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu,
g) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
h) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
i) nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,
j) rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
k) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
l) zákon o ochraně hospodářské soutěže,
m) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,
n) správní řád,
o) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
p) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem,
q) zákon o zadávání veřejných zakázek,
r) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbranía) atomový zákon,
b) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní,
c) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
d) správní řád,
e) kontrolní řád
Ochrana utajovaných informacízákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ochrana osobních údajůa) Listina základních práv Evropské unie,
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV,
d) trestní řád v rozsahu obecných ustanovení,
e) zákon o zpracování osobních údajů,
f) zákon o některých službách informační společnosti,
g) zákon o elektronických komunikacích,
h) zákon o Policii České republiky v rozsahu ustanovení o práci s informacemi,
i) zákon o základních registrech,
j) kontrolní řád,
k) zákon o kybernetické bezpečnosti
Odborné zabezpečení činnosti vládya) Ústava České republiky,
b) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
c) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
d) zákon o jednacím řádu Senátu,
e) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,
f) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
g) legislativní pravidla vlády,
h) jednací řád vlády,
i) obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
j) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv,
k) směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání,
l) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí
Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolánía) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
b) zákon o vojácích z povolání,
c) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
d) správní řád,
e) zákoník práce,
f) zákon o státní službě,
g) zákon o službě vojáků v záloze,
h) zákon o zahraniční službě v rozsahu ustanovení o služebních a pracovněprávních vztazích v souvislosti s výkonem zahraniční služby
i) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců,
j) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa,
k) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců,
l) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech,
m) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení,
n) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů
Evropská politika vládya) Smlouva o Evropské unii,
b) Smlouva o fungování Evropské unie,
c) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
d) nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem,
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise,
f) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,
g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie,
h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999,
i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
j) jednací řád Evropského parlamentu v rozsahu čl. 128 až 130,
k) jednací řád Evropské rady,
l) jednací řád Rady Evropské unie,
m) závěry Rady o Strategii Evropské unie pro Podunají,
n) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie Evropské unie pro Podunají,
o) Ústava České republiky,
p) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
q) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
r) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
s) zákon o jednacím řádu Senátu,
t) zákon o svobodném přístupu k informacím,
u) zákon o podpoře regionálního rozvoje,
v) statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schválený vládou České republiky,
w) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv v rozsahu ustanovení čl. 6 až 24 a čl. 27 až 29,
x) směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů,
y) Otevřeně o Evropě. Komunikační strategie o evropských záležitostech - aktuální znění schválené vládou České republiky,
z) statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,
za) jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni schválený vládou České republiky,
zb) jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni schválený vládou České republiky,
zc) statut Rady hospodářské a sociální dohody České republiky,
zd) Koncepce politiky ČR v EU (2015) schválená vládou České republiky,
ze) Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky

Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky

Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky

Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky

Přesunout nahoru