Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 66/2015
Platnost od 30.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2015,

kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 46e odst. 5 a § 46j odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2014/82/EU ze dne 24. června 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence.“.

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Komise, před kterou se skládá zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti, má 3 členy. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 5 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „v rozsahu zpráv a metody komunikace uvedených v předpisu Evropské unie8)“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Žadatel musí být v českém jazyce schopen porozumět slovu i písmu a komunikovat slovem i písmem alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES.
Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii.“.

4. V § 16 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a k předložení dokladů o splnění podmínek zdravotní způsobilosti“.

5. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Zkoušku ze všeobecné odborné způsobilosti je možné dvakrát opakovat. Pokud žadatel nesloží zkoušku ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.“.

6. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.

Rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů

1. Základní obecné znalosti, dovednosti a postupy nezbytné pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího zní:

1.1. Činnost strojvedoucího, pracovní prostředí, úloha a odpovědnost strojvedoucího během provozování drážní dopravy, osobní a zvláštní požadavky vyplývající z povinností strojvedoucího

1.1.1. znalost hlavní náplně právních předpisů a pravidel týkajících se provozování drážní dopravy a bezpečnosti, zejména požadavků a postupů pro vydávání osvědčení strojvedoucího, pro přepravu nebezpečných věcí, ochranu životního prostředí a protipožární ochranu,

1.1.2. porozumění odborným, personálním a zvláštním požadavkům, zejména převážně samostatná práce, výkon práce ve směnách, osobní ochrana a bezpečnost,

1.1.3. pochopení, jaké chování není slučitelné s výkonem činností důležitých pro bezpečnost provozování drážní dopravy, zejména vlivem léků, alkoholu, drog a jiných psychoaktivních látek, nemoci, stresu, únavy,

1.1.4. znalost provozních předpisů, zejména pravidel upravujících činnost strojvedoucích, používání tabulek traťových poměrů,

1.1.5. znalost odpovědnosti a pravomocí zúčastněných osob,

1.1.6. pochopení významu přesnosti při výkonu povinností a v pracovních metodách,

1.1.7. pochopení aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména pravidel chování na trati a v její blízkosti, pravidel chování při bezpečném nastupování do hnacího vozidla a vystupování z něho, metodiky organizace práce a pracovních prostředků, bezpečnostních předpisů pro zaměstnance a používání osobních ochranných pracovních prostředků,

1.1.8. znalost pravidel chování při výkonu práce strojvedoucího, zejména zvládání stresu, zvládání extrémních situací,

1.1.9. znalost zásad ochrany životního prostředí, zejména hospodárného způsobu jízdy.

1.2. Organizace drážní dopravy

1.2.1. znalost zásad, předpisů a opatření týkajících se bezpečnosti při organizování drážní dopravy,

1.2.2. určení odpovědnosti a funkce zúčastněných osob.

1.3. Základní požadavky v oblasti železniční infrastruktury

1.3.1. znalost systémových a strukturálních zásad a parametrů železniční infrastruktury,

1.3.2. znalost obecné charakteristiky tratí, železničních stanic, seřaďovacích nádraží,

1.3.3. znalost železničních staveb, zejména mostů, tunelů, výhybek,

1.3.4. znalost provozních režimů, zejména provozu na jednokolejné a dvojkolejné trati,

1.3.5. znalost systémů návěstní soustavy a řízení vlaků,

1.3.6. znalost bezpečnostních zařízení, zejména indikátorů horkoběžnosti ložiskové skříně, detektorů kouře v tunelech,

1.3.7. znalost technického provedení napájecích soustav, zejména trolejového vedení, třetí kolejnice.

1.4. Základní požadavky provozní komunikace

1.4.1. znalost významu komunikace a postupů při komunikaci,

1.4.2. určení kontaktních osob při provozování drážní dopravy a jejich úlohy a odpovědnosti, zejména zaměstnanců provozovatele dráhy, ostatního personálu ve vlaku a jeho pracovních povinností,

1.4.3. určení situace, která vyžaduje zahájení komunikace,

1.4.4. pochopení metod komunikace.

1.5. Skladba vlaků a technické požadavky na nákladní a osobní drážní vozidla

1.5.1. znalost typů trakce, zejména elektrické, motorové, parní,

1.5.2. znalost uspořádání drážního vozidla, zejména podvozků, vozidlové skříně, kabiny strojvedoucího, ochranných systémů,

1.5.3. znalost systémů označování drážních vozidel,

1.5.4. znalost dokumentace o řazení vlaku,

1.5.5. znalost jednotlivých druhů brzdných systémů, výpočet potřebných brzdících procent a vah,

1.5.6. určování rychlosti vlaku,

1.5.7. určování druhů táhlového a narážecího ústrojí, nejvyššího zatížení a nejvyšší síly na háku,

1.5.8. znalost fungování a účelu systému řízení vlaků.

1.6. Všeobecná nebezpečí při provozování drážní dopravy

1.6.1. pochopení zásad bezpečnosti dopravy,

1.6.2. znalost nebezpečí spojených s provozováním drážní dopravy a způsobu jejich snižování,

1.6.3. znalost událostí souvisejících s bezpečností a pochopení, jaké chování či reakce jsou požadovány,

1.6.4. znalost postupů při nehodách s účastí osob, zejména evakuace,

1.6.5. znalost základů pravidel Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.

1.7. Základní fyzikální principy

1.7.1. pochopení, jaké síly působí na kolo drážního vozidla,

1.7.2. určení faktorů, které ovlivňují zrychlení a brzdný účinek, zejména povětrnostní podmínky, brzdné zařízení, snížená adheze, sypání pískem,

1.7.3. ovládání základů elektrotechniky, zejména obvody, měření napětí.

2. Školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů

Školení k získání základních obecných znalostí, dovedností a postupů zahrnuje oblasti uvedené v bodě 1 a provádí se v minimální délce 120 hodin.“.

7. V příloze č. 3 se v části 1.6. Bezpečnost dopravy doplňuje bod 1.6.5., který zní:

1.6.5. Znalost systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru