Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/2015 Sb.Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

Částka 64/2015
Platnost od 29.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2015

o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Pacient vojenského poskytovatele

(1) Vojenský poskytovatel poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení zřízeném ministerstvem pacientovi, kterým je

a) voják z povolání,

b) voják v záloze vykonávající vojenskou činnou službu (dále jen „voják v záloze ve službě“),

c) žák nebo student školy nebo školského zařízení zřízených ministerstvem (dále jen „žák nebo student“),

d) student nebo účastník programů celoživotního vzdělávání vojenské vysoké školy (dále jen „student vojenské vysoké školy“),

e) válečný veterán, nebo

f) voják, jehož služební poměr zanikl propuštěním z důvodu dosažení důchodového věku stanoveného zákonem o důchodovém pojištění1) nebo z důvodu splnění podmínky nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění2), pokud voják dosáhl důchodového věku stanoveného zákonem o důchodovém pojištění1).

(2) Na základě volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení poskytuje vojenský poskytovatel zdravotní služby také státnímu zaměstnanci v ministerstvu, státnímu zaměstnanci ve správním úřadu v působnosti ministerstva, zaměstnanci zařazenému v Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii nebo Vojenském zpravodajství, občanskému zaměstnanci zaměstnanému v ozbrojených silách České republiky, zaměstnancům ve správních úřadech v působnosti ministerstva v pracovním poměru a rodinným příslušníkům vojáků z povolání.

(3) Pokud to neohrozí plnění základních úkolů vojenského poskytovatele podle jiných právních předpisů3) nebo poskytování zdravotní péče pacientům uvedeným v odstavcích 1 a 2, může vojenský poskytovatel poskytovat zdravotní služby také dalším osobám.

§ 2

Zvláštní podmínky poskytování zdravotních služeb vojenským poskytovatelem a svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb

(1) Ministerstvo a vojenští poskytovatelé pro poskytování zdravotních služeb vytvářejí podmínky a zajišťují jejich organizační zabezpečení zohledňující

a) specifické postavení pacienta podle § 1 odst. 1, místo vzniku poškození jeho zdraví a jeho práva a povinnosti vyplývající z jeho postavení při plnění úkolů ozbrojených sil České republiky nebo při přípravě na jejich plnění a

b) druhy a formy zdravotní péče poskytované vojenskými poskytovateli.

(2) Pokud to souvisí s plněním úkolů ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích na základě mezinárodních smluv, vojenský poskytovatel poskytuje zdravotní služby také mimo území České republiky.

(3) Voják z povolání může svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb uplatnit pro obory zubního lékařství nebo gynekologie a porodnictví.

(4) Ředitelem Vojenského zpravodajství určený příslušník Vojenského zpravodajství může svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb uplatnit také pro registrujícího poskytovatele zdravotních služeb4), je-li to nutné k utajení jeho příslušnosti k Vojenskému zpravodajství nebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Vojenského zpravodajství.

§ 3

Zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem

Podle druhů a forem zdravotní péče vojenští poskytovatelé poskytují zdravotní služby ve zdravotnických zařízeních označených jako

a) Centrum zdravotních služeb,

b) odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny,

c) polní nemocnice,

d) Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany,

e) vojenská nemocnice,

f) Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice,

g) Ústav leteckého zdravotnictví, h) Vojenský rehabilitační ústav,

i) vojenská lázeňská léčebna, j) Vojenský zdravotní ústav, k) Centrum zdravotnického materiálu.

§ 4

Zvláštní podmínky poskytování ambulantní a lůžkové péče

(1) Poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecného praktického lékařství je pro vojáka z povolání, žáka nebo studenta nebo studenta vojenské vysoké školy registrující vojenský poskytovatel zdravotních služeb.

(2) Voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení podle zákona o zdravotních službách pro obory zdravotních služeb zubní lékařství nebo gynekologie a porodnictví.

(3) Vojákovi z povolání a vojákovi v záloze ve službě poskytuje ambulantní péči vojenský poskytovatel ve zdravotnickém zařízení zřízeném ministerstvem v místě výkonu služby nebo v místě, ve kterém se připravuje k plnění úkolů ozbrojených sil České republiky. Pokud není takové zdravotnické zařízení zřízeno, poskytuje ambulantní péči

a) vojákovi z povolání jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství na základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb uzavřené s Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky, nebo

b) vojákovi v záloze ve službě poskytovatel zdravotních služeb na základě smlouvy o poskytování ambulantní péče uzavřené se zdravotní pojišťovnou, jíž je voják v záloze ve službě pojištěncem.

(4) Vojenský poskytovatel poskytuje ambulantní péči

a) žáku nebo studentovi ve zdravotnickém zařízení v místě sídla školy nebo školského zařízení, nebo

b) studentu vojenské vysoké školy v místě jejího sídla.

(5) Pacientovi podle § 1 odst. 1, který není uveden v odstavcích 3 a 4 a kterému je poskytována ambulantní péče vojenským poskytovatelem, je k poskytování této zdravotní péče příslušné zdravotnické zařízení vojenského poskytovatele v místě bydliště pacienta.

(6) Vojenský poskytovatel poskytující ambulantní péči v oboru všeobecného praktického lékařství zajišťuje s přihlédnutím k úrovni svého personálního a věcného vybavení také návštěvní službu.

(7) Vojákovi z povolání vyslanému k plnění úkolů ministerstva do zahraniční operace poskytuje vojenský poskytovatel ambulantní péči v místě plnění těchto úkolů s využitím systému zdravotnického zabezpečení jednotlivých vojenských jednotek a na útvarovém obvazišti.

§ 5

Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

(1) Dočasnou pracovní neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz posuzuje u vojáka z povolání vojenský registrující poskytovatel; pokud vojenský poskytovatel nepřijal vojáka z povolání do péče za účelem poskytování primární péče, posuzuje dočasnou pracovní neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz u vojáka z povolání jiný poskytovatel zdravotních služeb, s nímž příslušný služební orgán podle zákona o vojácích z povolání5) uzavřel smlouvu o poskytování zdravotních služeb.

(2) Dočasnou pracovní neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz u vojáka z povolání, kterou stanovil lékař jiného poskytovatele zdravotních služeb, než je uvedeno v odstavci 1, oznamuje služební orgán registrujícímu poskytovateli neprodleně po obdržení informace o jejím vystavení.

§ 6

Zajištění lůžkové péče

(1) Pokud onemocnění nebo úraz pacienta, který je vojákem z povolání, vojákem v záloze ve službě, žákem nebo studentem nebo studentem vojenské vysoké školy, není možné diagnostikovat, stabilizovat nebo léčit v rámci primární ambulantní péče, rozhodne ošetřující zdravotnický pracovník vojenského poskytovatele, který poskytl ambulantní péči, o jeho přijetí na lůžko ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele lůžkové péče poskytující zdravotní služby v požadovaném oboru zdravotní péče. Je-li to nezbytné pro zajištění neodkladné zdravotní péče v zájmu zdraví pacienta nebo není-li vojenskému poskytovateli uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v požadovaném oboru, může ošetřující zdravotnický pracovník vojenského poskytovatele, který poskytl ambulantní péči, rozhodnout také o přijetí osoby podle věty první na lůžko ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele lůžkové péče.

(2) Voják z povolání je přednostně přijímán na lůžko ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele lůžkové péče se sídlem v místě bydliště vojáka.

(3) V případě život ohrožujících stavů je pacient podle odstavce 1 přepravován k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby.

§ 7

Zvláštní podmínky poskytování pracovnělékařských služeb

(1) Pracovnělékařské služby zajišťují ve spolupráci s příslušnými služebními orgány, představenými státních zaměstnanců ve správních úřadech v působnosti ministerstva, vedoucími zaměstnanci zaměstnanců ve správních úřadech v působnosti ministerstva v pracovním poměru a vedoucími organizačních celků ministerstva vojenští poskytovatelé, kterým bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo v oboru pracovní lékařství.

(2) Pravidelný dohled zaměřený na ochranu zdraví a ochranu před nemocemi z povolání a pracovními úrazy na pracovištích vojáků z povolání nebo státních a dalších zaměstnanců zařazených v ministerstvu nebo jiném správním úřadu v působnosti ministerstva zajišťují vojenští poskytovatelé pracovnělékařských služeb.

(3) Organizační útvar vojenské zdravotnické služby určený ministrem obrany ve spolupráci s Centrem zdravotních služeb předkládá ministerstvu ke schválení dlouhodobou koncepci pracovnělékařských služeb v působnosti ministerstva zpracovanou na základě poznatků získaných v souvislosti s výkonem pravidelného dohledu podle odstavce 2 a stanovující organizaci pracovnělékařských služeb v působnosti ministerstva způsobem využívajícím jejich preventivní charakter k předcházení možného působení negativního vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví lidí.

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti vojáka k výkonu vojenské činné služby provádějí vojenští lékaři a odvodní a přezkumné komise podle právních předpisů upravujících posuzování zdravotní způsobilosti vojáků6).

(2) Posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu provádějí vojenští lékaři a přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví.

§ 9

Zdravotnická dopravní služba

(1) Vojenský poskytovatel zdravotnické dopravní služby na základě rozhodnutí ošetřujícího zdravotnického pracovníka vojenského poskytovatele zajišťuje

a) přepravu vojáka z povolání, vojáka v záloze ve službě, žáka nebo studenta nebo studenta vojenské vysoké školy k poskytovateli zdravotních služeb nebo k poskytovateli zdravotních služeb a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí dalších zdravotních služeb,

b) přepravu mezi vojenskými nebo smluvními civilními zdravotnickými zařízeními, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb pro pacienta registrovaného vojenským poskytovatelem nebo v odůvodněných případech pro jinou osobu, kteří pro náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo úraz vyhledali zdravotnické zařízení zřízené ministerstvem nebo je jim poskytována zdravotní péče vojenským poskytovatelem podle jiného právního předpisu7), nebo

c) rychlou přepravu zdravotnického pracovníka vojenského poskytovatele k zabezpečení neodkladné péče u jiného vojenského poskytovatele nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb.

(2) Vojenský poskytovatel zdravotnické dopravní služby zajišťuje rovněž přepravu nemocného nebo zraněného vojáka z povolání, je-li to nezbytné k zajištění dalšího poskytnutí zdravotních služeb v souvislosti s plněním jeho úkolů v zahraniční operaci nebo s jeho převozem ze zahraniční operace k zajištění následné lůžkové nebo jiné odpovídající zdravotní péče na území České republiky.

§ 10

Centrum zdravotních služeb

(1) Centrum zdravotních služeb je zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství a fyziatrie. Součástí Centra zdravotních služeb jsou pracoviště útvarových obvazišť, která jsou zřizována jako organizační součást pluku, praporu nebo oddílu vojenského útvaru a která jsou personálně a věcně vybavena k poskytování neodkladné a akutní péče na místě vzniku poškození zdraví.

(2) Centrum zdravotních služeb zejména

a) poskytuje primární ambulantní péči, a je-li k tomu věcně a personálně vybaveno, rovněž návštěvní službu a zdravotní péči v oboru zubního lékařství,

b) poskytuje lůžkovou stacionární péči,

c) plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, týkající se zajišťování zdravotnické podpory aliančních jednotek na území České republiky,

d) zajišťuje pracovnělékařské služby,

e) zajišťuje v působnosti ministerstva poradenství v oblasti ochrany zdraví a ochrany před nemocemi z povolání a pracovními úrazy,

f) posuzuje zdravotní způsobilost vojáka z povolání k výkonu činné služby,

g) podílí se na zdravotnickém zabezpečení přípravy ozbrojených sil České republiky zajišťováním odborné první pomoci a akutní péče, a to především s využitím útvarových obvazišť,

h) podílí se na vzdělávání vojenských lékařů a dalších vojenských zdravotnických pracovníků.

(3) Centrum zdravotních služeb s využitím odborných sil a prostředků útvarového obvaziště dále

a) umožňuje zdravotnickým pracovníkům zvyšovat jejich kvalifikaci a odbornou erudici na jiných pracovištích vojenských poskytovatelů poskytujících primární ambulantní péči nebo přednemocniční neodkladnou péči,

b) podílí se na zajišťování zdravotních služeb na pracovištích Centra zdravotních služeb,

c) v průběhu krizových situací zajišťuje třídění raněných a nemocných podle stupně postižení a provádí nezbytné úkony ke stabilizaci jejich zdravotního stavu do doby jejich předání k přepravě k cílovému poskytovateli zdravotních služeb,

d) podílí se na zdravotnickém zabezpečení výcviku a přípravy ozbrojených sil České republiky zajišťováním odborné první pomoci,

e) podílí se na přípravě vojáků z povolání, popřípadě dalších osob, k poskytování první pomoci.

(4) Útvarové obvaziště poskytuje zdravotní péči zejména vojákovi z povolání při plnění jeho úkolů ve vojenských operacích a dalším osobám po vzniku krizové situace, pro řešení jejíchž následků byla vyžádána pomoc ozbrojených sil České republiky8).

(5) Postavení Centra zdravotních služeb má rovněž zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů zařazených do Vojenského zpravodajství poskytujících zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství, zubního lékařství a fyziatrie.

§ 11

Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny

(1) Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny je zdravotnické zařízení vojenského poskytovatele zdravotnické záchranné služby, jehož součástí je výjezdová základna letecké výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

(2) Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny zejména

a) zajišťuje poskytování přednemocniční neodkladné péče osobě se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života na místě vzniku takové události, které směřuje k obnovení nebo stabilizaci jejich základních životních funkcí,

b) zajišťuje poskytování soustavné zdravotní péče a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, a to až do okamžiku předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče,

c) zajišťuje přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak,

d) na základě žádosti oprávněné osoby zajišťuje leteckou zdravotnickou přepravu, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb v souvislosti s plněním úkolů v zahraničních operacích nebo s leteckou přepravou ze zahraničních operací k zajištění následné lůžkové nebo jiné odpovídající zdravotní péče na území České republiky, nelze-li přepravu zajistit jinak,

e) podílí se na zdravotnickém zabezpečení výcviku a zdravotnické přípravě ozbrojených sil České republiky,

f) podílí se na dalším vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v přednemocniční neodkladné péči a v problematice třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení lidí v důsledku mimořádných událostí nebo krizových stavů.

(3) Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny zajišťuje vojenský zdravotnický personál letecké výjezdové skupiny pro plnění úkolů Armády České republiky podle zákona o ozbrojených silách9); letadla v takovém případě zajišťuje Armáda České republiky.

(4) Letecké výjezdové skupiny výjezdové základny odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny mohou být za podmínek stanovených zákonem o zdravotnické záchranné službě10) začleněny do výjezdových základen poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

§ 12

Polní nemocnice

(1) Polní nemocnice je vojenské mobilní zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů ambulantní, specializované ambulantní, jednodenní a lůžkové péče, určené k poskytování zdravotních služeb vojákovi z povolání na místě plnění jeho úkolů, zejména v zahraniční operaci, nebo po vyhlášení krizového stavu na území České republiky i dalším osobám.

(2) Polní nemocnice zejména

a) poskytuje primární ambulantní péči, specializovanou ambulantní péči a akutní lůžkovou péči intenzivní a standardní,

b) plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

§ 13

Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany

(1) Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany je zdravotnickým zařízením, které umožňuje poskytovat pacientu s infekčním onemocněním zdravotní služby v izolaci11) nebo v individuálním léčebném režimu karanténních opatření12).

(2) Za účelem ochrany a podpory veřejného zdraví poskytuje Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany akutní lůžkovou péči intenzivní a standardní osobám s vysoce nebezpečnou nákazou13), a to za účelem zajištění diagnostické, dispenzární a léčebné péče.

(3) Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany zajišťuje zejména

a) diagnostickou péči a protiepidemické zabezpečení ozbrojených sil České republiky po návratu ze zahraniční operace v epidemiologicky rizikové oblasti,

b) izolaci a lůžkovou péči v režimu karanténních opatření osobě s vysoce nebezpečnou nákazou,

c) izolaci osoby, která onemocněla infekčním onemocněním nebo jeví příznaky takového onemocnění, podle opatření Ministerstva zdravotnictví přijímaných na základě úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti ochrany veřejného zdraví a z Mezinárodního zdravotního řádu,

d) zálohu lůžek pro přijetí osob s vysoce nebezpečnou nákazou k lůžkové péči v případě vyčerpání kapacity Centra vysoce nebezpečných nákaz Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce,

e) odborný výcvik a teoretickou přípravu vojáků z povolání, zdravotnických pracovníků nevojenských poskytovatelů zdravotních služeb a zahraničních specialistů.

(4) Na základě pověření ministerstva14) může Specializovaná infekční nemocnice odboru biologické ochrany provádět výzkumnou nebo vývojovou činnost související s jejími základními úkoly, a to zejména v oblasti detekce a identifikace biologických agens.

§ 14

Vojenská nemocnice

(1) Vojenská nemocnice je zdravotnickým zařízením vojenských poskytovatelů ambulantní, jednodenní a lůžkové péče.

(2) Vojenská nemocnice zejména

a) poskytuje primární ambulantní péči, specializovanou ambulantní péči, akutní lůžkovou péči, intenzivní a standardní a následnou a dlouhodobou lůžkovou péči,

b) zajišťuje posudkovou péči, lékařské posudky a pracovnělékařské služby,

c) podílí se na dalším vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků vojenských poskytovatelů,

d) plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

(3) Na základě pověření ministerstva14) může vojenská nemocnice provádět výzkumnou nebo vývojovou činnost související s jejími základními úkoly.

§ 15

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice

(1) Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice je vojenskou nemocnicí, která poskytuje zdravotní služby podle § 14.

(2) Na odborných pracovištích Ústřední vojenská nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice se uskutečňuje klinická a praktická výuka studentů lékařských fakult vysokých škol, výzkumná a vývojová činnost, specializační příprava lékařů a vzdělávání dalších zdravotnických pracovníků.

(3) Klinickou a praktickou výuku a výzkumnou a vývojovou činnost podle odstavce 2 provádí Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice na základě smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou; smlouva upravuje zejména rozsah, strukturu a personální zajištění klinické a praktické výuky, podmínky poskytování zdravotních služeb, vzájemné spolupráce při výzkumné a vývojové činnosti a výši úhrady nákladů spojených s těmito činnostmi.

(4) Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice plní úkoly Ústředního informačního a logistického centra systému zajištění distribuce krve, transfuzních přípravků a krevních derivátů v České republice pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech osob postižených na zdraví pro případy vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, krizového stavu, při kterém došlo k hromadnému urgentnímu příjmu osob postižených na zdraví, nebo mimořádné události při vyhlášení druhého a vyššího stupně poplachu podle příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému.

§ 16

Ústav leteckého zdravotnictví

(1) Ústav leteckého zdravotnictví je zdravotnickým zařízením vojenských poskytovatelů specializované ambulantní zdravotní péče a specifických zdravotních služeb poskytovaných vojenskému a civilnímu leteckému personálu v oboru leteckého lékařství.

(2) Ústav leteckého zdravotnictví poskytuje specifické zdravotní služby lidem, pro jejichž výkon služby nebo práce je nezbytné posouzení zvláštní zdravotní způsobilosti podle jiného právního předpisu15).

(3) Ústav leteckého zdravotnictví poskytuje specifické zdravotní služby osobám, u kterých je posuzována zdravotní způsobilost k vojenské činné službě, pokud si posudková nebo přezkumná komise vyžádá další odborná vyšetření vzhledem k nemožnosti zjistit přesně zdravotní stav posuzované osoby na základě její vlastní odborné činnosti.

(4) Ústav leteckého zdravotnictví dále zajišťuje zejména

a) posudkovou péči pro stanovení zdravotní způsobilosti leteckého personálu nebo osob podle odstavce 2,

b) pracovnělékařské služby,

c) další vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v oboru leteckého lékařství a hyperbarické medicíny,

d) pregraduální přípravu a výcvikovou činnost pro studenta vojenské vysoké školy, vojenský a civilní letecký personál, pro posádky řízení letového provozu, výsadkáře a potápěče,

e) expertizní činnost zaměřenou na vyšetření a objasnění příčin leteckých nehod a prevenci jejich vzniku,

f) zdravotní služby v oboru leteckého lékařství vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

(4) Na základě pověření ministerstva14) může Ústav leteckého zdravotnictví provádět výzkumnou nebo vývojovou činnost související s jeho základními úkoly.

§ 17

Vojenský rehabilitační ústav

(1) Vojenský rehabilitační ústav je zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů poskytujících léčebnou rehabilitační péči, jejíž součástí je také stanovení souboru individuálních opatření působících jako prevence možného poškození zdraví, stabilizujících zdravotní stav pacienta anebo podporujících jeho léčbu, nebo minimalizujících možná rizika poškození zdraví, včetně doporučení úpravy životního stylu.

(2) Vojenský rehabilitační ústav poskytuje

a) komplexní léčebně rehabilitační péči po úrazech a nemocech podle jiného právního předpisu16),

b) preventivní léčebně rehabilitační péči a mimořádnou léčebně rehabilitační péči17) vojákům z povolání.

§ 18

Vojenská lázeňská léčebna

(1) Vojenská lázeňská léčebna je zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů poskytujících léčebnou rehabilitační péči v místech umožňujících využití přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek příznivých k léčení podle lázeňského zákona.

(2) Vojenské lázeňské léčebny poskytují

a) lázeňskou léčebně rehabilitační péči po úrazech a nemocech18),

b) preventivní programy zdravého životního stylu vojákům z povolání,

c) preventivní léčebně rehabilitační péči a mimořádnou léčebně rehabilitační péči17) vojákům z povolání.

§ 19

Vojenský zdravotní ústav

(1) Vojenský zdravotní ústav je zdravotnickým zařízením vojenských poskytovatelů určeným k výkonu činností spojených s ochranou a podporou veřejného zdraví na pracovištích ozbrojených sil České republiky, správních úřadů v působnosti ministerstva, Generálního štábu Armády České republiky, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.

(2) Vojenský zdravotní ústav zajišťuje zejména

a) hygienicko-protiepidemické zabezpečení vojáků z povolání při plnění úkolů na území České republiky nebo mimo ně v rámci plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích,

b) plnění úkolů souvisejících s výkonem státní správy v agendě ochrany veřejného zdraví v oblasti epidemiologie, hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny práce a ochrany před neionizujícím zářením,

c) plnění úkolů ministerstva stanovených atomovým zákonem,

d) mikrobiologické a chemické vyšetřování pitných vod z vojenských i veřejných vodních zdrojů, mikrobiologickou laboratorní diagnostiku pro epidemiologické účely a laboratorní testy, měření a vyšetření pro hygienické účely,

e) plnění expertizních a výzkumných úkolů v oborech hygieny, epidemiologie a mikrobiologie,

f) plnění úkolů spojených s ochranou vojáků z povolání proti biologickým zbraním a jiným biologickým prostředkům (dále jen „biologické zbraně“) při plnění jejich úkolů na území České republiky nebo mimo ně v rámci plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích, a to

1. detekci biologických zbraní,

2. identifikaci biologických zbraní,

3. profylaxi biologických zbraní,

4. preventivní a represivní protiepidemická opatření proti užití biologických zbraní,

5. transport osob postižených na zdraví,

6. hospitalizaci a izolaci nemocných a z nákaz podezřelých osob,

g) vyčleňování mobilních biologických týmů k řešení událostí podléhajících mezinárodním zdravotním předpisům a dalších situací spojených s výskytem vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky, a to na vyžádání Ministerstva zdravotnictví nebo pro plnění úkolů integrovaného záchranného systému,

h) plnění úkolů v oblasti biologické ochrany a preventivní medicíny vyplývajících z členství České republiky v NATO, popřípadě z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

(3) Vojenský zdravotní ústav je provozovatelem sérové banky Armády České republiky.

(4) Vojenský zdravotní ústav je vakcinačním střediskem Armády České republiky, které provádí

a) zvláštní a mimořádná očkování pacientů podle § 1 odst. 1 a 2,

b) vakcinaci vojáků z povolání a dalších osob vysílaných k plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích.

(5) Vojenský zdravotní ústav plní úkoly centra drogové epidemiologie Armády České republiky, k jehož úkolům náleží především monitorování stavu případného zneužívání návykových látek mezi vojáky v činné službě nebo státními anebo jinými zaměstnanci zařazenými ve správních úřadech v působnosti ministerstva. Za účelem vyhodnocování tohoto stavu a přijímání účinných opatření k odstraňování zjištěných negativních jevů nebo jejich předcházení vede Vojenský zdravotní ústav evidenci drogové epidemiologie, ve které zpracovává agregovaná data v jednotlivých sledovaných oblastech drogové epidemiologie Armády České republiky. Poskytovateli dat zpracovávaných v evidenci drogové epidemiologie jsou vojenští poskytovatelé a na základě dohody uzavřené s ministerstvem Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky; data předávaná Vojenskému zdravotnímu ústavu do evidence drogové epidemiologie jsou poskytována v anonymizované podobě.

(6) Vojenský zdravotní ústav využívá pro vyhodnocování zdravotního stavu vojáků z povolání a posouzení epidemiologické situace v Armádě České republiky epidemiologická data, která zpracovává v agregované podobě v informačním systému preventivní medicíny; zdrojem těchto anonymizovaných dat jsou vojenští poskytovatelé, popřípadě na základě dohody uzavřené s ministerstvem Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky.

§ 20

Centrum zdravotnického materiálu

Centrum zdravotnického materiálu

a) je zdravotnické zařízení určené k zásobování vojenských poskytovatelů léčivy, léčivými přípravky, zdravotnickým materiálem a zdravotnickými prostředky a k jejich kontrole,

b) se podílí na kontrole nakládání s léčivy a se zdravotnickými prostředky u vojenských poskytovatelů,

c) zajišťuje zásobování veterinárními léčivy, léčivými přípravky, zdravotnickým materiálem a zdravotnickými prostředky určenými poskytovatelům veterinární péče na pracovištích a v útvarech ozbrojených sil České republiky zajišťujících péči o zdraví zvířat a jeho ochranu,

d) je určeno k nákupu, skladování, ke kontrole stavu zásob a jakosti distribuovaných léčiv a zdravotnických prostředků specificky používaných vojenskými poskytovateli a k provádění zkoušek jejich lékové stability,

e) zabezpečuje pro vojenské poskytovatele instalaci, instruktáž používání, údržbu a servis zdravotnických prostředků; v případě specifických požadavků vojenských poskytovatelů se podílí na jejich vývoji, výzkumu, zkušebnictví a zavádění ke správnému užití k účelům, pro něž jsou určeny, a to včetně vývoje a výzkumu zdravotnického materiálu,

f) zajišťuje v oblasti nakládání s humánními a veterinárními léčivy, léčivými prostředky, zdravotnickým materiálem a zdravotnickou technikou zejména

1. nákup humánních a veterinárních léčiv, léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků, jejich uchovávání a distribuci,

2. dodržování podmínek správného zacházení s humánními a veterinárními léčivy a léčivými přípravky, jejich přípravu, úpravu, distribuci a výdej,

3. dodržování podmínek správného používání humánních a veterinárních léčiv a léčivých přípravků při poskytování zdravotní a veterinární péče a jejich odstraňování,

4. výrobu a kompletaci speciálních zdravotnických souprav pro použití ve zdravotnických zařízeních zřizovaných ministerstvem,

5. kontrolu humánních a veterinárních léčiv a léčivých přípravků,

6. skladování, údržbu a obměnu stanovených zásob humánních a veterinárních léčiv, léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků,

7. opravy a revize speciální zdravotnické techniky a přístrojů vojenských poskytovatelů.


§ 21

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních, se zrušuje.


§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

5) § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb.

6) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

7) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.

10) § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.

11) § 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 2 písm. a) vyhlášky č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 94 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 337/2008 Sb.

16) § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 97 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) Například § 33 odst. 2 až 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské rehabilitační péče.

Přesunout nahoru