Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 152/2015 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2026, 1,00 %

Částka 62/2015
Platnost od 25.06.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 27. března 2015,

jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2026, 1,00 %


Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015-2026, 1,00 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí

Název: Státní dluhopis České republiky, 2015-2026, 1,00 %

Zkrácený název: ČR, 1,00 %, 26

Pořadové číslo emise: 95.

Jmenovitá hodnota: 10000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Emisní kurz: určen aukcí

Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele

Kategorie dluhopisu: státní dluhopis

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 24. 6. 2015

Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 27. 5. 2026

Datum emise: 26. 6. 2015

Datum splatnosti: 26. 6. 2026

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,00 % p. a.

Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky

ISIN: CZ0001004469

Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703137

Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703145

Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703152

Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703160

Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703178

Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000703186

Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000703194

Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000703202

Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000703210

Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000703228

Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000703236

Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000703244

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.

3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.

4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).

5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 27. 5. počínaje rokem 2016. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 26. 6. 2016 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 27. 5. 2016. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 27. 5. 2026 vylučují.

6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,00 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 26. 6. příslušného roku počínaje rokem 2016. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

7. Výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 26. 6. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 26. 6. (tento den vyjímaje) roku následujícího. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 26. 6. 2015 (včetně tohoto dne) do 26. 6. 2016 (tento den vyjímaje). Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je výnos nebo poměrný výnos dluhopisu vypočítáván (standard ACT/ACT ICMA). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.

8. Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).

9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů se určí kurzem dosaženým v aukci.

10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, které se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem (dále jen „primární dealer“) nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím primárních dealerů nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.

11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden formou americké aukce pořádané dne 24. 6. 2015 Českou národní bankou. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a formu příslušných aukcí. Oznámení o aukci se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.

12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů činí 50000000000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 26. 6. 2026. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 27. 5. 2026. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.

15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA–.

16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.

17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními podmínkami uveřejněním v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.

19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru