Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Částka 61/2015
Platnost od 23.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2015

o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70, § 70a odst. 2, § 73 odst. 1, § 77 odst. 4 a § 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Výše náborového příspěvku

(1) Náborový příspěvek lze přiznat vojákovi, který při povolání do služebního poměru dosáhl vzdělání požadovaného pro služební místo, na které bude služebně zařazen po ukončení přípravy k výkonu služby výcvikem, a je mu stanovena doba trvání služebního poměru 2 roky, ve výši

a) 30000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s výučním listem; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10000 Kč, maximálně však do celkové výše 60000 Kč,

b) 40000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10000 Kč, maximálně však do celkové výše 80000 Kč,

c) 50000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10000 Kč, maximálně však do celkové výše 90000 Kč,

d) 60000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 15000 Kč, maximálně však do celkové výše 150000 Kč, nebo

e) 70000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 30000 Kč, maximálně však do celkové výše 250000 Kč.

(2) Při opětovném povolání do služebního poměru lze vojákovi přiznat náborový příspěvek, jestliže mu při dřívějším povolání nebyl vyplacen, byl vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání nebo jde-li o případy podle § 69 odst. 3 zákona o vojácích z povolání. Výše náborového příspěvku při opětovném povolání vojáka do služebního poměru se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi vyplacena v předchozím služebním poměru.

§ 2

Výše kvalifikačního příspěvku

(1) Kvalifikační příspěvek lze přiznat vojákovi, který dosáhl požadovaného vzdělání, při prvním služebním zařazení na služební místo s vyšším vzděláním, než je požadováno pro služební místo, na kterém je do té doby zařazen, ve výši

a) 80000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) 90000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání,

c) 150000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo

d) 250000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Při novém služebním zařazení lze vojákovi přiznat kvalifikační příspěvek, jestliže mu při dřívějším služebním zařazení byl vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání. Výše kvalifikačního příspěvku při novém služebním zařazení se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi již vyplacena.

(3) Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.

§ 3

Výše stravného

Za každý kalendářní den služební cesty přísluší vojákovi stravné ve výši průměru krajních hodnot finančního rozpětí stravného stanoveného pro jednotlivé doby trvání pracovní cesty podle právní úpravy sazeb stravného vydané podle § 189 odst. 1, popřípadě 2 zákoníku práce, pokud doba trvání služební cesty odpovídá době trvání pracovní cesty.

§ 4

Postup při přiznávání cestovních náhrad při služební cestě

(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, přizná cestovní náhradu při služební cestě podle doby a místa nástupu a ukončení služební cesty, způsobu dopravy a ubytování, místa plnění služebního úkolu, popřípadě dalších podmínek služební cesty; podmínky služební cesty stanoví služební orgán před jejím zahájením.

(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit stanovené místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se voják v den nástupu služební cesty zdržuje, je-li to hospodárnější.

§ 5

Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti

(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této vyhlášce.

(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyplatí se poměrné části náborového příspěvku, jejichž splatnost připadne na dobu ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Nároky vzniklé při služebních cestách a přestěhování přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Nároky na náhrady jako při služební cestě a denním dojíždění vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

2. Vyhláška č. 44/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

3. Vyhláška č. 457/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

4. Vyhláška č. 445/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

5. Vyhláška č. 203/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

6. Vyhláška č. 75/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

7. Vyhláška č. 413/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha k vyhlášce č. 281/2017 Sb.

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena takto:

Kilometrová
vzdálenost
Výše jízdnéhoKilometrová
vzdálenost
Výše jízdnéhoKilometrová
vzdálenost
Výše jízdného
kmkmkm
do 514,-větší než 231 až 240208,-větší než 520 až 530492,-
větší než 5 až 1017,-větší než 240 až 250221,-větší než 530 až 540502,-
větší než 10 až 1525,-větší než 250 až 260230,-větší než 540 až 550512,-
větší než 15 až 2028,-větší než 260 až 270239,-větší než 550 až 560522,-
větší než 20 až 2532,-větší než 270 až 280248,-větší než 560 až 570532,-
větší než 25 až 3037,-větší než 280 až 290254,-větší než 570 až 580542,-
větší než 30 až 3542,-větší než 290 až 300262,-větší než 580 až 590552,-
větší než 35 až 4047,-větší než 300 až 310272,-větší než 590 až 600562,-
větší než 40 až 4552,-větší než 310 až 320282,-větší než 600 až 610572,-
větší než 45 až 5057,-větší než 320 až 330292,-větší než 610 až 620582,-
větší než 50 až 5561,-větší než 330 až 340302,-větší než 620 až 630592,-
větší než 55 až 6066,-větší než 340 až 350312,-větší než 630 až 640602,-
větší než 60 až 7071,-větší než 350 až 360322,-větší než 640 až 650612,-
větší než 70 až 8077,-větší než 360 až 370332,-větší než 650 až 660622,-
větší než 80 až 9082,-větší než 370 až 380342,-větší než 660 až 670632,-
větší než 90 až 10089,-větší než 380 až 390352,-větší než 670 až 680642,-
větší než 100 až 11097,-větší než 390 až 400362,-větší než 680 až 690652,-
větší než 110 až 120107,-větší než 400 až 410372,-větší než 690 až 700662,-
větší než 120 až 130115, -větší než 410 až 420382,-větší než 700 až 710672,-
větší než 130 až 140122,-větší než 420 až 430392,-větší než 710 až 720682,-
větší než 140 až 150131,-větší než 430 až 440402,-větší než 720 až 730692,-
větší než 150 až 160137,-větší než 440 až 450412,-větší než 730 až 740702,-
větší než 160 až 170145,-větší než 450 až 460422,-větší než 740 až 750712,-
větší než 170 až 180153,-větší než 460 až 470432,-větší než 750 až 760722,-
větší než 180 až 190163,-větší než 470 až 480442,-větší než 760 až 770732,-
větší než 190 až 200171, -větší než 480 až 490452,-větší než 770 až 780742,-
větší než 200 až 210180, -větší než 490 až 500462,-větší než 780 až 790752,-
větší než 210 až 220192, -větší než 500 až 510472,-větší než 790 až 800762,-
větší než 220 až 230200,-větší než 510 až 520482,-větší než 800 až 810772,-
Přesunout nahoru