Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/2015 Sb.Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Částka 60/2015
Platnost od 19.06.2015
Účinnost od 01.07.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2015

o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 12n odst. 7, § 63e odst. 3, § 66 odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b) a § 67 odst. 2 a 4 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) požadavky na umístění ubytovacích, provozních, kancelářských a stravovacích prostor, prostor pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostor s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením a zvláštních prostor pro nemocné na lodi (dále jen „prostory lodě“), jejich počet, rozměry, použité materiály a vybavení,

b) vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky,

c) seznam léčiv a zdravotnických prostředků, které je držitel průkazu způsobilosti zdravotníka oprávněn vydat z lodní lékárničky pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře,

d) způsob udržování léčiv a zdravotnických prostředků v lodní lékárničce, hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky a systém jejich kontroly,

e) obsah kurzu rozšířené první pomoci,

f) obsah evidence ošetřených osob po dobu plavby,

g) náležitosti popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s právními předpisy upravujícími požadavky pro práci na moři2) (dále jen „náležitosti popisu opatření“), a

h) vzor evidence pracovní doby člena posádky lodě.

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hrubou prostorností prostornost vypočtená v souladu s mezinárodní úmluvou o vyměřování lodí, jíž je Česká republika vázána3), která se udává v registrovaných tunách (RT),

b) lodí určenou ke zvláštnímu účelu loď o hrubé prostornosti větší než 500 RT s vlastním mechanickým pohonem, na které pracuje, kromě členů posádky zajišťujících její bezpečnou námořní plavbu, více než 12 dalších osob zajišťujících výkon činností souvisejících s tímto zvláštním účelem,

c) kolizní přepážkou první vodotěsná přepážka v trupu lodě ve směru od přídě podle mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři, jíž je Česká republika vázána4), oddělující první vodotěsný úsek od ostatních prostor v lodním trupu,

d) nákladovou značkou značka na boku lodě vyznačená v souladu s mezinárodní úmluvou o nákladové značce, jíž je Česká republika vázána5).

§ 3

Minimální výška stropu

Minimální výška stropu ve všech prostorech lodě určených pro ubytování, odpočinek, stravování a případné ošetřování členů posádky lodě je 203 centimetrů.

Ubytovací prostory

§ 4

(1) Loď musí být vybavena dostatečným počtem ložnic, aby každý člen posádky měl k dispozici samostatnou ložnici. Ložnice pro muže a ženy musí být oddělené.

(2) Ustanovení odstavce 1 věty první se nepoužije na lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT a na lodě určené ke zvláštnímu účelu. Počet ložnic na lodi o hrubé prostornosti menší než 3000 RT se považuje za dostatečný, pokud je zajištěno, že jednu ložnici obývají nejvýše dva členové posádky.

(3) Loď musí být vybavena přilehlou obývací místností, denní místností nebo jiným rovnocenným prostorem pro velitele, prvního strojního důstojníka a prvního palubního důstojníka.

§ 5

Ložnice musí být umístěny nad úrovní nákladové značky ve střední části nebo zadní části lodě. Neumožňuje-li velikost, typ nebo účel lodě umístění ve střední nebo zadní části lodě, lze ložnice výjimečně umístit v přední části lodě. Ložnice nelze umístit před kolizní přepážkou.

§ 6

(1) Ložnice musí být umístěny tak, aby do nich nevedl žádný přímý otvor z nákladového prostoru, strojovny, lodní kuchyně, prostor pro skladování, sušáren nebo společných sanitárních zařízení. Ty části přepážek, které oddělují tato místa od ložnic, a vnější přepážky musí být zhotoveny z oceli nebo jiného schváleného materiálu a musí být vodotěsné a plynotěsné.

(2) Materiály použité pro stavbu vnitřních přepážek, obložení a oplechování, podlah a spojů musí být vhodné pro daný účel a musí přispět k zajištění zdravého prostředí na lodi.

§ 7

(1) Ložnice musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno jejich osvětlení přirozeným světlem.

(2) Ložnice musí být zároveň vybaveny dostatečným umělým osvětlením.

§ 8

(1) Nejmenší podlahová plocha ložnice činí

a) 4,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti menší než 3000 RT,

b) 5,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti 3000 RT až 10000 RT,

c) 7m2 na lodi o hrubé prostornosti nad 10000 RT.

(2) Podlahová plocha ložnice na lodi o hrubé prostornosti menší než 3000 RT, kterou obývají 2 členové posádky, je nejméně 7 m2.

(3) Nemá-li člen posádky lodě v důstojnické funkci k dispozici soukromou obývací místnost, denní místnost nebo jiný rovnocenný prostor, nejmenší podlahová plocha ložnice pro něj určené činí

a) 7,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti menší než 3000 RT,

b) 8,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti 3000 RT až 10000 RT,

c) 10m2 na lodi o hrubé prostornosti nad 10000 RT.

§ 9

Ustanovení pro lodě určené ke zvláštnímu účelu

(1) Nejmenší podlahová plocha ložnice pro lodní mužstvo na lodi určené ke zvláštnímu účelu činí

a) 7,5 m2, pokud jí obývají dva členové posádky,

b) 11,5 m2, pokud jí obývají tři členové posádky,

c) 14,5 m2, pokud jí obývají čtyři členové posádky,

d) 3,6 m2 na každého člena posádky v ložnici, kterou obývají více než čtyři členové posádky.

(2) Nemá-li člen posádky lodě určené ke zvláštnímu účelu v důstojnické funkci k dispozici soukromou obývací místnost, denní místnost nebo jiný rovnocenný prostor, nejmenší podlahová plocha jeho ubytovacích prostor na osobu činí

a) 7,5 m2 pro důstojníky provozní úrovně a

b) 8,5 m2 pro důstojníky velitelské úrovně.

§ 10

Další vybavení ložnic

(1) Ložnice musí být vybaveny samostatnými lůžky pro každého člena posádky. Vnitřní rozměry lůžka jsou nejméně 198 x 80 cm.

(2) Každý člen posádky musí mít v ložnici k dispozici uzamykatelnou šatní skříň o objemu nejméně 475 litrů a zásuvku, nebo jiný rovnocenný prostor, o objemu nejméně 56 litrů. Je-li zásuvka součástí šatní skříně, objem šatní skříně se zásuvkou musí být nejméně 500 litrů. Šatní skříň musí být vybavena policí.

(3) Všechny ložnice musí být vybaveny upevněným, sklápěcím nebo vysouvacím stolem nebo pultem a sedacím nábytkem.

(4) Všechny ložnice musí být vybaveny umyvadlem s teplou a studenou tekoucí sladkou vodou, pokud není umyvadlo umístěno ve vlastní osobní koupelně.

(5) Ložnice musí být vybaveny tak, aby usnadňovaly úklid.

§ 11

Kancelářské, provozní prostory a prostory pro odpočinek a volný čas

(1) Každá loď musí být vybavena samostatnými kancelářemi nebo společnou lodní kanceláří pro palubní oddělení a pro strojní oddělení.

(2) Na každé lodi musí být vhodně umístěná a vybavená prádelna.

(3) Každá loď musí mít prostory pro odpočinek na otevřené palubě přístupné všem členům posádky lodě v době jejich volna.

§ 12

Stravovací prostory a prostory pro přípravu jídel a nápojů

(1) Každá loď musí být vybavena prostory pro přípravu jídel, společné stravování a občerstvení členů posádky vykonávajících službu. Prostory lodních kuchyní, přípraven jídla a jídelen musí vyhovovat ustanovení § 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

(2) Vybavení kuchyní a přípraven jídla musí obsahovat prvky zabezpečení proti pádu nádob nebo jejich vylití.

(3) Stravovací prostory musí být řádně vybavené nábytkem a zařízením s ohledem na počet členů posádky lodě, kteří je budou užívat. Součástí jídelních stolů musí být vybavení proti sklouznutí nádobí se stolů.

(4) Stravovací prostory musí být umístěny mimo oblast ložnic a co nejblíže lodní kuchyni. Pro osvětlení stravovacích prostor se § 7 použije obdobně.

§ 13

Sanitární zařízení

(1) Každý člen posádky lodě musí mít vhodný přístup k sanitárním zařízením splňujícím zdravotní a hygienické normy. Pro muže a ženy musí být zajištěna oddělená sanitární zařízení.

(2) Všechny prostory se sanitárním zařízením musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno jejich odvětrávání do volného prostoru vně lodě.

(3) Na každé lodi musí být sanitární zařízení snadno přístupná z velitelského můstku a prostoru strojovny nebo velínu strojovny.

(4) Na každých šest členů posádky lodě, kteří nemají svá osobní sanitární zařízení, musí být na vhodném místě umístěná nejméně jedna toaleta, jedno umyvadlo a jedna vana nebo sprcha.

(5) Ve všech umývárnách musí být k dispozici teplá a studená tekoucí sladká voda.

§ 14

Zvláštní prostory pro nemocné

Má-li posádka lodě, jejíž plavba přesahuje dobu tří dnů, 15 nebo více členů, musí být na lodi k dispozici zvláštní prostory pro nemocné, které jsou využívány výhradně pro zdravotnické účely. Tyto prostory musí být za všech povětrnostních podmínek snadno přístupné a musí umožňovat rychlou a řádnou péči o nemocné osoby.

§ 15

Další povinná vybavení

(1) Ubytovací prostory, každá samostatná kabina radiostanice a centrální velín strojovny musí být vybaveny klimatizací.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na lodě, které jsou pravidelně provozovány v oblasti, kde použití klimatizace nevyžadují mírné klimatické podmínky.

(3) Všechny prostory lodě musí být vybaveny vhodným systémem vytápění.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na lodě, které jsou provozovány výhradně v tropických oblastech.

(5) Na lodi pravidelně zajíždějící do přístavů s velkým výskytem hmyzu musí být okna a dveře prostor lodě vybaveny snímatelnými sítěmi proti vnikání hmyzu. Prostory lodě musí být rovněž vybaveny prostředky k hubení hmyzu.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije na prostory lodě vybavené klimatizačním nebo ventilačním zařízením s nuceným prouděním vzduchu.

§ 16

(1) Na lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT se nepoužijí ustanovení § 4 odst. 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 4 první věty a § 13 odst. 3.

(2) Na lodě o hrubé prostornosti menší než 200 RT se kromě ustanovení uvedených v odstavci 1 nepoužijí ustanovení § 8, 9, § 10 odst. 4, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 1.

§ 17

Vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky

K zajištění zdravotních služeb poskytovaných členům posádky lodě musí být loď vybavena alespoň výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a zdravotní příručkou pro lodě. Celkové množství léčiv a zdravotnických prostředků musí odpovídat počtu členů posádky lodě, povaze cesty, povaze nákladu a činnostem, které mají být během cesty vykonávány.

§ 18

Způsob udržování a hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky

(1) Všechna léčiva a zdravotnické prostředky musí být uloženy v samostatné lodní ošetřovně nebo v prostorách určených k tomuto účelu (dále jen „lodní ošetřovna“). Klíč od lodní ošetřovny musí být uložen u lékaře. Není-li lékař na lodi přítomen, musí být klíč uložen u velitele lodě nebo u službukonajícího palubního důstojníka.

(2) Léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce označeny symbolem L, musí být v lodní ošetřovně uloženy v samostatné skřínce. Klíč od této skřínky musí být uložen u lékaře. Není-li na lodi lékař přítomen, musí být klíč uložen u velitele lodě nebo službukonajícího palubního důstojníka a musí být k dispozici členu posádky, který je držitelem průkazu způsobilosti zdravotníka.

(3) Držitel průkazu způsobilosti zdravotníka je oprávněn vydat léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce označeny symbolem L, pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře.

§ 19

Kontrola stavu léčiv a zdravotnických prostředků

(1) Lékař zajišťuje pravidelnou kontrolu stavu léčiv a zdravotnických prostředků. Léčiva a zdravotnické prostředky nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávané nebo připravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované musí být odstraněny v souladu s jinými právními předpisy6). Není-li na lodi lékař přítomen, pravidelnou kontrolu zajišťuje držitel průkazu způsobilosti zdravotníka.

(2) O kontrole stavu léčiv a zdravotnických prostředků se provádí záznam ve zdravotním deníku. Přílohou zdravotního deníku je kontrolní doklad, který obsahuje seznam léčiv a zdravotnických prostředků včetně obsahu lékárniček první pomoci umístěných v záchranných člunech a vorech, jejich předepsané množství podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a skutečné množství, které se nachází na lodi.

(3) Každý záznam o kontrole stavu léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotním deníku a kontrolní doklad je potvrzován velitelem lodě.

§ 20

Obsah kurzu rozšířené první pomoci

Obsah kurzu rozšířené první pomoci tvoří

a) rekapitulace znalostí získaných absolvováním kurzů základní první pomoci a první pomoci podle mezinárodní smlouvy upravující normy výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, která je součástí právního řádu České republiky7),

b) rozšířená první pomoc a péče o zraněné

1. při zranění hlavy a páteře,

2. při zranění uší, nosu, krku a očí,

3. při vnějším a vnitřním krvácení,

4. při popálení, opaření, omrzlinách,

5. při vymknutí, zlomeninách a svalových zraněních,

6. při poraněních, včetně způsobů hojení ran a prevence infekce,

7. při akutních břišních příhodách,

8. ošetření otevřených poranění a znalosti obvazových technik,

9. informace o tišení bolesti a

10. informace o technikách šití a svorkování ran,

c) všeobecné zásady a postupy při ošetřování nemocného,

d) rozšířená první pomoc při zdravotních obtížích zejména

1. při náhlých onemocněních,

2. při sexuálně přenášených nemocích a

3. při tropických a infekčních nemocích,

e) základní informace o alkoholismu a toxikomanii,

f) rozšířená první pomoc při bolestech zubů,

g) rozšířená první pomoc při gynekologických potížích, těhotenství a porodu,

h) rozšířená první pomoc a péče o trosečníky,

i) opatření v případě úmrtí na moři,

j) hygiena včetně sterilizace, desinfekce a dezinsekce,

k) prevence nemocí včetně očkování,

i) zásady vedení zdravotních záznamů a znalosti námořních zdravotnických předpisů.

§ 21

Obsah evidence ošetřených osob po dobu plavby

Evidence ošetřených osob po dobu plavby obsahuje zejména

a) identifikační údaje ošetřené osoby,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře nebo držitele průkazu způsobilosti zdravotníka, který provedl zápis do evidence,

c) datum provedení zápisu do evidence, datum a čas ošetření,

d) informace o zdravotním stavu ošetřeného, o průběhu a výsledku ošetření a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem ošetřeného a s postupem při ošetření a

e) popis porady s lékařem, došlo-li ke konzultaci prostřednictvím rádia nebo družice.

§ 22

Náležitosti popisu opatření

Náležitosti popisu opatření jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 23

Formulář evidence pracovní doby

Vzor formuláře evidence pracovní doby členů posádky lodě je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 142/2015 Sb.

Vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky

I. LÉČIVA

Léčivá látka a formaVelikost baleníPočet baleníDispozice
1) Kardiovaskulární léčiva:
a) Analeptika:
1. Epinephrini hydro chloridum inj sol5x1ml/1mg1L
2. Norepinephrini tartras inj sol5x1ml/1mg1L
3. Digoxinum por tbl nob30x0,125mg1L
4. Theophyllinum monohydricum inj sol5x10ml/240mg2L
5. Theophyllinum monohydricum Etofyllinum inj sol5x2ml1L
6. Atropini sulfas monohydricus inj sol10x1ml/0,5mg2L
b) Angina pectoris:
1. Glyceroli trinitras orm tbl slg20x0,5mg2L
2. Glyceroli trinitras solutio orm spr slg1x10gm2L
c) Diuretika:
1. Furosemidum por tbl nob50x40mg2L
2. Furosemidum inj sol5x2ml/20mg1L
d) Antihemorrhgika a Uterotonika jen pro ženy:
1. Phytomenadionum inj sol (fytomenadion - vitamín K1)5x1ml/10mg1L
2. Acidum aminomethylbenzoicum inj sol5x5ml/50mg1L
3. Methylergometrini maleas inj sol10x1ml/0,2mg1L
e) Antihypertenziva:
1. Caproprilum por tbl nob30x25mg1L
2. Atenololum por tbl flm28x50mg2L
2) Gastrointestinální léčiva:
a) Gastrické poruchy:
1. Ranitidini por tbl flm30x150mg2L
2. Algedrati suspensio Magnesii hydroxidum por sus30x5ml (sáčky)5L
b) Antiemetika:
1. Triethylperazini dimaleas ret sup6x6,5mg (čípky)4L
c) Projímadla:
1. Atropini sulfas monohydricus por tbl nob20x2,5mg2L
2. Diphenoxylati hydro chloridum Glyceroli 85% ret sup10x2,06gm (čípky)2
3. Natrii picosulfas por gtt sol1x30ml3
d) Antidiarrhoika a Intestinální antiseptika (viz Střevní antiseptika):
1. Carbo activatus por tbl nob20x320mg20
e) Na hemoroidy:
1. LidocainumTribenosidum ret sup10x (čípky)7
3) Analgetika a spasmolytika:
a) Analgetika, antipyretika:
1. Metamizolum natricum + Pitofenoni hydrochloridum por gtt sol1x50ml10L
2. Metamizolum natricum inj sol10x2ml (1gm)1L
3. Indometacinum ret sup10x50mg (čípky)2L
4. Coffeinum Paracetamolum Propyphenazonum por tbl nob10x3L
5. Defebrin exp. orig10x2L
6. Paracetamolum por tbl nob24x500mg25
7. Acidum acetylsalicylicum por tbl nob10x500mg100
8. Ibuprofenum por tbl flm100x400mg2
b) Analgetika antodyna:
1. Morphini hydrochloridum trihydricum inj sol10x1ml/10mg2L
2, Tramadoli hydrochloridum inj sol5x50mg/1ml1L
c) Spasmolytika:
1. Butylscopolamini bromidum inj sol5x1ml/20mg1L
2. Fenpiverini bromidum ret sup5xsupp (čípky)5L
3. Paracetamolum Pitofenoni hydrochloridum +
Codeini phosphas hemihydricus +
Drotaverini hydrochloridum por tbl nob
24x40mg2L
4. Eucalypti etheroleum + por gtt sol1x10ml5
Menthae piperitae etheroleum +
Curcumae longae rhizomatis pigmenta Frangulaemodin +
Magnesii salicylas
5. Lipasum Pancreatinum Proteasum por tbl ent30x220mg5
4) Přípravky na nervový systém:
a) Anxyolitika (Uklidnění, proti úzkosti):
1. Diazepamum inj sol10x2ml/10mg2L
2. Diazepamum por tbl nob20x10mg2L
3. Diazepamum por tbl nob20x5mg5L
b) Neuroleptika:
1. Chlorpromazini hydrochloridum inj sol10x5ml/25mg1L
2. Moxastini teoclas coffeinum por tbl nob10x20L
3. Zolpidemi tartras por tbl flm20x10mg3L
4. Midazolamum por tbl flm10x7,5mg3L
c) Proti mořské nemoci:
Viz výše Moxastini teoclas coffeinum por tbl nob
d) Antiepileptika:
V případě náhlého propuknutí viz Diazepam výše.
5) Antialergika a Antianafylaktika:
a) Antihistaminika:
1. Bisulepini hydrochloridum inj10x2ml/1mg1L
2. Calcii glucinas monohydricus inj sol10x10ml/1gm1L
3. Calcii saccharas tetrahydricus inj sol
4. Calcii chloridum dihydricus inj sol5x10ml1L
5. Dosulepini hydrochloridum por tbl obd30x25mg2L
6. Loratadinum por tbl nob30x10mg2L
7. Dimetindeni maleas drm gel1x30gm/30mg3L
b) Glukokortikoidy inj.:
1. Hydrocortisonum inj piv sol1x100mg5L
2. Prednisonum por tbl nob20x5mg5L
6) Přípravky pro respirační systém:
a) Bronchodilatancia:
1. Salbutamoli sulfas inh sus pss200x100rg3L
b) Antitusika:
1. Codeini phosphas hemihydricus por tbl nob10x15mg6L
c) Expektorans (usnadnění vykašlávání):
1. Guaifenesinum Butamirati citras por tbl nob20 tbl3
2. Ambroxoli hydrochloridum por cps pro20x75mg6
7) Protiinfekční přípravky:
a) Antibiotika:
1. Doxycyklinum hyclas por tbl nob10x100mg10L
2. Doxycyklinum monohydricum por tbl nob10x100mg10L
3. Phenoxymethylpenicilinum kalicum por tbl nob30x750mg5L
4. Amoxicillinum trihydricum Kalii clavulanas por tbl flm14x1gm6L
5. Amoxicilinum trihydricum por tbl sus20x1000mg5L
6. Clindamycini dihydrogenophosphas por cps dur16x150mg2L
7. Clarithromycinum por tbl flm14x500mg15L
8. Amoxicillinum trihydricum Kalii clavulanas inj piv sol5x1,2gm2L
9. Cemroximum axetili por tbl flm10x500mg3L
b) Sulfonamidy:
1. Metronidazolum por tbl nob20x250mg3L
2. Sulfamethoxazolum Trimethoprimum por tbl nob20x480mg5L
c) Močová antiseptika:
1. Nitrořurantoinum por cps pro50x100mg5L
2. Species urologicae20x1,5gm sáč.5
(Millefolii herba Betulae folium Polygoni avicularis herba
Ononidis radix Petroselini radix Sambuci nigrae flos
Uvae ursi folium Urticae herba čaj. Směs)
d) Střevní antiseptika:
1. Cloroxinum tbl flm20x250mg20
2. Nifuroxazidum por cps dur14x200mg20
3. Rifaximinum por tbl flm12x200mg20
e) Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny:
1. Anatoxinum tetanicum purificatum inj.10x0,5ml1L
8) Rehydratace, výživa a náhrada krevní plazmy:
1. Glucosum monohydricum Inf sol500ml-PE lahev5L
2. Trimecaini hydrochloridum urt gel1x20gm/200mg5L
3. Carbethopendecinii bromidum
4. Natrii chloridum 0,9% inf sol1x250ml -PE10L
5. Fluidex Generica (rehydratační roztok) eff. tbl.Šumivé tbl x2020L
9) Přípravky na zevní použití:
a) Kůže:
1. Hydrogenii peroxidum 3g per 100g, sol1x100ml10
2. Benzododecinii bromati solutio 10% sol1x50ml10
3. Clotrimazolum drm crm1x20gm/200gm5L
4. Zinci undecylenas Acidum undecylenicum drm lac ung1x30gm5L
5. Natrii hyaluronas Sulfadiazinum argenteum drm crm1x20gm3L
6. Acidum boricum Guaiazulenum +
Zinci oxidum Ichthammolum drm ung
1x30gm5L
7. Bacitracinum zincicum Neomycini sulfas drm ung1x10gm10L
8. Dexamethasoni dipropionas drm crm1x30gm 0,05%2L
9. Triamcinoloni acetonidum Cloroxinum drm ung1x20gm3L
10. Guaiazulenum Matricariae etheroleum ung1x30gm5
11. Ibuprofenum Heparinoidum 10% drm crm1x50gm10
12. Heparinoid S drm crm1x30gm10
13. Hydrocortisoni acetas drm ung1x10gm 1%5
14. Aviril dětský zásyp s azulenemdóza 100gm10
15. Dexpanthenolum drm spr sus1x130gm5
-Trimecaini hydrochloridum 200 mg, +
Carbethopendecinii bromidum 40 mg, gel
1x20gm5
b) Oči:
1. Chloramphenicolum Dexamethasoni +
natrii phosphas oph gtt sol
1x5ml3L
2. Bacitracinum zincicum Neomycini sulfas oph ung1x5gm3L
3. Hydrocortisoni acetas oph ung1x5gm/25mg3L
4. Guaiazulenum oph ung1x5gm/7,5mg5
5. Carbethopendecinii bromidum oph ung1x5gm/5mg5
6. Acidum boricum Benzododecinii bromidum oph aqa2x50ml sklo10
7. Carbethopendecinii bromidum drm spr sol1x45ml10
8. Solutio trimecainii chlorati 1% drops11x10ml2
c) Uši:
1. Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum +
oph + aur gtt sol
1x5ml5L
2. Lidocaini hydrochloridum Phenazonum aur gtt sol1x16gm3L
3. Hydrogenii peroxidum 3g per 100g, solviz přípravky na kůži
d) Ústní dutina a krk:
1. Hexetidinum orm spr1x30ml5
2. Fusafunginum nas+orm spr sol10ml/400d2
3. Carbethopendecinii bromidum nas gtt sol1x10ml10
4. Oxymetazolini hydrochloridum 0,05% nas spr1x10ml5
e) Lokální anestetikum:
1. Trimecaini hydrochloridum inj sol10x10ml1L
2. Chloraethyl sol spray1x100ml5
3. Eugenia caryophyllata, + Alcohol denat, sol1x10ml5
10) Antimalarika a Antiparazitika
1. Proquanili hydrochloridum Atovaquonum s prevencí 28x počet posádky + 4 x 12 léčbaL
2. Doxycyklinum monohydricum jen prevence proti p.falciparum 48x počet posádkyL
11) Antidota:
V případě přepravy výbušných látek a předmětů, stlačených, zkapalněných nebo pod tlakem rozpuštěných plynů, hořlavých kapalin, hořlavých pevných látek, samozápalných látek, látek, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, látek podporující hoření, organických peroxidů, toxických látek, infekčních látek, radioaktivních látek, žíravých látek a jiných nebezpečných látek musí být samostatná lodní ošetřovna doplněna příslušnou skupinou antidot podle informace povinně doprovázející dokumentaci příslušného druhu nebezpečného zboží včetně návodů k použití v množství odpovídajícím potřebě ošetření všech členů posádky lodě, není-li příslušný prostředek standardní součástí výbavy, a to zejména o
1. všeobecné lékyL
2. kardio-vaskulární lékyL
3. léky pro trávicí traktL
4. léky pro nervový systémL
5. léky pro dýchací systémL
6. protiinfekční lékyL
7. léky zevního použitíL

II. VÝSTROJ A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

1) Vybavení pro resuscitaci:
a) Defibrilátor pro nouzové laické použití1 soupravaL
b) Přístroj pro ruční resuscitaci1L
c) Kyslíkový resuscitační přístroj1L
d) Mechanický odsávač z horních cest dýchacích1L
e) Kanyla pro resuscitaci z úst do úst1L
2) Obvazy a chirurgický šicí materiál:
a) Chirurgické rukavice50L
b) Set chirurgického šicího materiálu1L
c) Set staplerů1L
d) Sterilní rouška na popáleniny (různá velikost)10L
e) Sterilní tlakový obvaz5L
f) Zinkoldihové obinadlo5L
g) Elastická adhezivní bandáž (různá velikost)10
h) Adhezivní obvaz10
i) Gázový obvaz20
j) Gázový obvaz trubicový na prsty10
k) Stlačená sterilní gáza10 balíčků
1) Obvazová vata10 balíčků
m) Troj cípy šátek na zlomenou ruku1
n) Nevstřebatelný šicí materiál s jehlou20
o) Mastný tyl10
3) Chirurgické nástroje:
a) Skalpel a jednorázové čepele10L
b) Buben na nástroje nerez1L
c) Nůžky chirurgické2L
d) Nůžky na obvazy1L
e) Rozvěrač mechanický malý1L
f) Peán malý2L
g) Peán střední2L
h) Jehelec autofix1L
i) Bozemann malý1L
4) Materiál pro prohlídky a dohled:
a) Jednorázová ústní lopatka50L
b) Reaktivní proužky na moč (alespoň 5 látek)50L
c) Tabulka na záznam teplot (běžný list na záznam)
d) Fonendoskop1L
e) Tonometr1L
f) Lékařský teploměr3L
g) Formulář o vylodění ze zdravotních důvodů20L
5) Materiál pro injekce, výplachy, punkce a katetrizaci:
a) Močová cévka (různé velikosti)5L
b) Nástroje pro cévkování (hadička a sáček na sběr moči k cévkám)5L
c) Sada pro rektální infuzi1L
d) Jednorázová infuzní sada5L
e) Injekční stříkačka jednorázová (různé velikosti)50L
6) Všeobecný materiál:
a) Podložní mísa1L
b) Ohřívací láhev (různá velikost)3L
c) Láhev na moč2L
d) Ledovací sáček (různá velikost)5L
7) Materiál pro imobilizaci a fixaci:
a) Tvarovatelná dlaha na prsty2L
b) Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku2L
c) Nafukovací dlaha1L
d) Dlaha na stehna2L
e) Krční ortéza2L
f) Thomasova dlaha nebo tlaková matrace1L
8) Materiál pro dezinfekci, dezinsekci a profylaxi:
a) Desident Cavicide spray 200ml (dezinfekce povrchů a nástrojů)10L
b) Body Cutaseot F spray 250ml / 500ml (dezinfekce kůže)2L
c) Peroxid vodíku 3% roztok 100g100g lahvička10L
d) Povidonum iodinatum drm sol120 ml2L
e) Kalii permanganas5grL
f) Ethanolum 60% roztok100 ml1L
9) Různé:
Aqua pro injectione par lqf20x10 ml-amp LD PE20L

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 142/2015 Sb.

Náležitosti popisu opatření

Popis opatření obsahuje popis pravidel a postupů, jimiž provozovatel lodi zajišťuje dodržení požadavků na

1. minimální věk pro zaměstnání členů posádky,

2. stanovení postupů pro zjišťování zdravotní způsobilosti členů posádky lodě před naloděním,

3. odbornou způsobilost členů posádky lodě podle jednotlivých funkcí, ve kterých budou na lodi zaměstnáni,

4. pravidla uzavírání pracovních smluv členů posádky lodě a jejich náležitosti nebo předepsaný formulář pracovní smlouvy,

5. pravidla pro výběr a spolupráci se subjekty zprostředkujícími zaměstnání, využívá-li vlastník nebo provozovatel služeb těchto subjektů,

6. pracovní dobu a dobu odpočinku,

7. obsazenost lodě členy posádky včetně jejich počtu, funkčního složení a požadované kvalifikace,

8. ubytovací prostory na lodi,

9. lodní prostory s vybavením pro odpočinek a volný čas,

10. zabezpečení stravování a zásobování,

11. zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví a předcházení nehodám,

12. zajištění první pomoci a nutné péče o členy posádky na palubě lodě,

13. způsob vyřizování stížností na lodi a

14. zabezpečení výplaty mezd.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 142/2015 Sb.

Vzor formuláře evidence pracovní doby členů posádky lodě

Vzor formuláře evidence pracovní doby členů posádky lodě

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel.
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.

2) Například zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, oznámená pod č. 253/1995 Sb.

4) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb.

5) Mezinárodní úmluva o nákladové značce (LOAD LINE), 1966, oznámená pod č. 129/1969 Sb.

6) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7) Mezinárodní smlouva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, oznámená pod č. 53/1995 Sb.

Přesunout nahoru