Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/2015 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 53/2015
Platnost od 26.05.2015
Účinnost od 01.06.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2015

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky (dále jen „zdroj“), okres Náchod, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovými parcelami číslo 408/1, 408/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 427/2, 430/6, 430/7, 436/8, 436/9, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9, 457/10, 458/1, 458/2, 458/3, 493/7, 493/8, 493/11, 658/1, 658/2, 658/3, 676/5 a 676/15 v katastrálním území Rožnov, pozemkovými parcelami číslo 358/1, 366, 369/1, 369/2 a 431/4 v katastrálním území Rtyně a pozemkovými parcelami číslo 2308 a 2309 v katastrálním území Velichovky.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území obcí Rožnov, Rtyně a Velichovky a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 lázeňského zákona)

(1) Část ochranného pásma I. stupně v místě, kde probíhá těžba zdroje, musí být oplocena. Na tuto část ochranného pásma I. stupně je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a) zřizovat veřejná pohřebiště,

b) budovat dálnice nebo dálkové produktovody,

c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot nebo olejové kotelny,

d) budovat nebo provozovat skládky odpadů nebo skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

e) provádět meliorační práce,

f) umísťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,

g) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,

h) vypouštět odpadní vody nebo závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních nebo do vodního toku včetně jejich aplikace na povrch terénu,

i) provádět práce za účelem odvodnění nebo úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku nebo pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,

j) budovat objekty pro zemědělskou výrobu nebo budovat nebo provozovat objekty průmyslové výroby nebo jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

k) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,

l) zřizovat tábory, kempy nebo jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,

m) realizovat vrty pro studny nebo tepelná čerpadla nebo budovat studny,

n) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce, nebo

o) k údržbě pozemních komunikací používat jiné než inertní posypové materiály.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 124/2015 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 124/2015 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky

Přesunout nahoru