Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/2015 Sb.Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka 52/2015
Platnost od 26.05.2015
Účinnost od 01.06.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

ze dne 14. května 2015

o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


ČÁST PRVNÍ

DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

§ 1

Druhy a součásti služebních stejnokrojů

(1) Služebními stejnokroji Policie České republiky (dále jen „policie“) jsou

a) společenský stejnokroj 92,

b) služební stejnokroj 15,

c) služebně-pracovní stejnokroj 92,

d) stejnokroj hradní policie.

(2) Součástí služebních stejnokrojů policie (dále jen „stejnokroj“) jsou doplňky stejnokrojů a hodnostní označení1).

(3) Vzory stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Doplňky stejnokrojů

(1) Doplňky stejnokrojů jsou stejnokrojové knoflíky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační a ozdobné doplňky.

(2) Stejnokroje mohou být doplněny znakem příslušnosti k útvaru, službě, odbornosti nebo stupni řízení.

§ 3

Hodnostní označení

(1) Na společenském stejnokroji 92, služebním stejnokroji 15 a služebně-pracovním stejnokroji 92 je hodnostní označení umístěno na náramenících nebo na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek stejnokroje.

(2) Na stejnokroji hradní policie je hodnostní označení umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek stejnokroje.

(3) Hodnostní označení může být umístěno i na pokrývce hlavy.

ČÁST DRUHÁ

VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE

§ 4

Způsob vnějšího označení policie

(1) Vnějším označením policie je

a) rukávový znak policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „POLICIE“ v bílém orámování na podkladu tmavomodré barvy,

b) nápis „POLICIE“, který tvoří

1. černá písmena na bílém podkladu,

2. bílá písmena na modrém podkladu,

3. žlutá písmena na tmavém podkladu, nebo

4. stříbřitá tmavě lemovaná písmena,

c) nápis „HRADNÍ POLICIE“, který tvoří bílá písmena ve světlemodrém orámování na tmavém podkladu,

d) symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“,

e) identifikační číslo, které tvoří

1. plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo,

2. žluté nebo stříbřité šestimístné číslo na tmavém podkladu, nebo

3. dvojmístné nebo trojmístné číslo na kruhové podložce,

f) látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,

g) kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,

h) znak ochranné služby, který je kruhový s vyobrazením dvouocasého lva a s textem „OCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ČR“ po obvodu,

i) označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních, které má podobu státní vlajky České republiky a nápisu „CZECH REPUBLIC“,

j) rukávová páska „POLICIE“, která je

1. bílé barvy s černým nápisem „POLICIE“, nebo

2. modré barvy s bílým nápisem „POLICIE“, nebo

k) tabule „POLICIE“, která je bílé barvy a tvoří ji nápis „POLICIE“ podle písmene b) bodu 1, vodorovný modrý pruh nad nápisem a vodorovný modrý pruh pod nápisem; v dolním pruhu může být umístěn bílý nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“.

(2) Vzory vnějšího označení jsou vyobrazeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Umístění vnějšího označení policie

§ 5

(1) Rukávový znak policie je umístěn na levém rukávu příslušné součástky společenského stejnokroje 92, služebního stejnokroje 15 a služebně-pracovního stejnokroje 92.

(2) Nápis „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 4 je umístěn na hrudi nebo na zádech, případně na dalším vhodném místě příslušné součástky služebního stejnokroje 15; nápis může být umístěn na ochranných nebo taktických pomůckách.

(3) Nápis „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 je umístěn na hrudi nebo na zádech, případně na dalším vhodném místě příslušné součástky služebně-pracovního stejnokroje 92; nápis může být umístěn na ochranných nebo taktických pomůckách.

(4) Nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 lze označit reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky a další materiál.

(5) Nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 lze označit vozidla, plavidla a letadla použitá při plnění úkolů policie a další materiál.

(6) Nápis „HRADNÍ POLICIE“ je umístěn na hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

§ 6

(1) Identifikační číslo podle § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1 je umístěno na levé straně hrudi příslušné součástky společenského stejnokroje 92, služebního stejnokroje 15 a služebně-pracovního stejnokroje 92. Příslušník policie (dále jen „policista“) vykonávající službu v občanském oděvu může identifikační číslo umístit obdobně na oděvní součástku nebo zavěsit na krk.

(2) Identifikační číslo podle § 4 odst. 1 písm. e) bodu 2 může být umístěno místo identifikačního čísla podle § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1 nebo spolu s ním na levé straně hrudi příslušné součástky služebního stejnokroje 15 a služebně-pracovního stejnokroje 92; identifikační číslo může být umístěno na reflexních, ochranných nebo taktických pomůckách.

(3) Identifikační číslo podle § 4 odst. 1 písm. e) bodu 3 je umístěno na pravé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

§ 7

(1) Látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“ je umístěn na obou rukávech nebo na hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

(2) Kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“ je umístěn na hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

(3) Znak ochranné služby může užívat policista ochranné služby při výkonu služby v občanském oděvu. Znak ochranné služby je umístěn na levé straně hrudi nebo límce svrchní oděvní součástky.

(4) Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních je umístěno nad rukávovým znakem policie na levém rukávu příslušné součástky společenského stejnokroje 92, služebního stejnokroje 15 a služebně-pracovního stejnokroje 92; státní vlajka České republiky je umístěna pod nápisem „CZECH REPUBLIC“.

(5) Rukávovou pásku „POLICIE“ může užívat policista při výkonu služby v občanském oděvu. Rukávová páska „POLICIE“ je viditelně umístěna na levém nebo pravém rukávu oděvní součástky.

(6) Tabule „POLICIE“ označuje objekty určené pro styk s veřejností, je umístěna na viditelném místě vně objektu v blízkosti vchodu určeného pro vstup veřejnosti. Tabule „POLICIE“ může mít podobu světelného panelu.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

§ 8

Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem

(1) Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem předkládá k nahlédnutí lícovou stranu průkazu s fotografií a šestimístným číslem, aniž průkaz vydá z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii umístěním služebního průkazu na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana průkazu s fotografií a šestimístným číslem.

(2) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9

Prokazování příslušnosti k policii průkazem zaměstnance policie

(1) Zaměstnanec policie prokazuje příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie obdobně podle § 6 odst. 1.

(2) Vzor průkazu zaměstnance policie je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 10

Prokazování příslušnosti k policii odznakem policie

(1) Odznak policie tvoří kovový ovál modré barvy se stříbřitým okrajem; na odznaku je uprostřed vyobrazen velký státní znak České republiky, stříbřitý meč s váhami a lipovými ratolestmi a slova „KRIMINÁLNÍ POLICIE“; v dolní části odznaku je pětimístné číslo. Vzor odznaku policie je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Policista při prokazování příslušnosti k policii odznakem policie předkládá k nahlédnutí lícovou stranu odznaku s číslem, aniž odznak vydá z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii umístěním odznaku policie na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana odznaku s číslem.

§ 11

Prokazování příslušnosti vojáků v činné službě, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky povolaných k plnění úkolů policie

(1) Vnějším označením vojáka v činné službě povolaného k plnění úkolů policie (dále jen „voják“), příslušníka Vězeňské služby České republiky a příslušníka Celní správy České republiky povolaného k plnění úkolů policie (dále jen „příslušník“) je rukávová páska „POLICIE“ [§ 4 odst. 1 písm. j)] viditelně umístěná na levém nebo pravém rukávu předepsaného stejnokroje vojáka a příslušníka.

(2) Při prokazování příslušnosti k plnění úkolů policie průkazem předkládá voják a příslušník k nahlédnutí lícovou stranu průkazu, aniž průkaz vydá z ruky.

(3) Vzory průkazů vojáka a příslušníka jsou vyobrazeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

VZORY ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ A OZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A LETADEL

§ 12

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

(1) Služební vozidlo se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s modrými a žlutými zvýrazňujícími prvky na bočních stranách a na zadní části, černým nápisem „POLICIE“ na bočních stranách, symbolem policie a černým nápisem „POLICIE“ na přední části a žlutým nápisem „POLICIE“ na zadní části. Ve vodorovném modrém pruhu na bočních stranách může být umístěn bílý nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ a symbol linky tísňového volání. Na střeše může být umístěn identifikační znak. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(2) Neumožňuje-li konstrukce služebního vozidla označení podle odstavce 1, platí odstavec 1 přiměřeně. Vozidlo je stříbrné barvy, modré a žluté zvýrazňující prvky, nápisy a symbol policie se umísťují podle možností konstrukce daného typu vozidla.

(3) Služební vozidlo, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit

a) na bočních stranách a na přední části nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1; nápis na přední části může být nahrazen symbolem policie, nebo

b) za čelním sklem nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2; za takové označení se považuje rovněž označení vozidla světelným nápisem „POLICIE“ podle jiného právního předpisu2).

Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace3) a u zaparkovaného vozidla postačí označení podle písmena b) nebo nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 umístěným za čelním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel a označení služebních vozidel podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 13

Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel

(1) Služební plavidlo se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy. Modré a žluté zvýrazňující prvky a nápis „POLICIE“ se umísťují přiměřeně podle § 12 odst. 1 s ohledem na zvláštní povahu konstrukce daného typu plavidla. Na služebním plavidle může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“, symbol policie nebo symbol linky tísňového volání.

(2) Služební plavidlo, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit na bocích nebo jiném vhodném místě nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních plavidel jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 14

Zvláštní barevné provedení a označení služebních letadel

(1) Služební letadlo se zvláštním barevným provedením a označením má povrchovou úpravu v kombinaci modré a bílé barvy, nebo modré a stříbrné barvy, je označeno na trupu nebo kýlové ploše symbolem státní vlajky České republiky ve tvaru sférického trojúhelníku a na trupu nebo kýlové ploše červenou bíle lemovanou značkou tvořenou písmeny „OK-BY“ a dalším písmenem abecední řady „A“ až „Z“. Na bočních stranách a případně též na dolní části trupu je nápis „POLICIE“ v barvě kontrastní k povrchu letadla. Na služebním letadle může být umístěn kontrastní nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“, symbol policie nebo symbol linky tísňového volání, případně též zdravotnický symbol.

(2) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních letadel jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

VZOR ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PÁSU S OZNAČENÍM „POLICIE ČR“

§ 15

(1) Pás s označením „POLICIE ČR“ tvoří střídavě bílá pole s černým nápisem „POLICIE ČR“ a červená pole s bílým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.

(2) Vzor pásu s označením „POLICIE ČR“ je vyobrazen v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ

NOŠENÍ STEJNOKROJE BÝVALÝM POLICISTOU

§ 16

(1) Policejní prezident může povolit nošení stejnokroje bývalému policistovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý policista byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a) propuštěním z důvodu

1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby4),

2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti5), nebo

3. vlastní žádosti6), nebo

b) dovršením stanoveného věku7).

(2) Policejní prezident může povolení podle odstavce 1 odejmout, jestliže by nošení stejnokroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno policie.

§ 17

(1) Bývalý policista, kterému bylo povoleno nošení stejnokroje, je oprávněn nosit druh stejnokroje podle služebního místa svého posledního služebního zařazení. Policejní prezident může povolit nošení jiného druhu stejnokroje, jestliže jej bývalý policista v průběhu služebního poměru nosil. Bývalý policista nesmí nosit stejnokroj hradní policie, místo něj užívá společenský stejnokroj 92.

(2) Bývalý policista uvedený v odstavci 1 může nosit stejnokroj při

a) slavnostních a společenských příležitostech,

b) pietních aktech,

c) příležitostech souvisejících s policií, nebo

d) významných slavnostních událostech osobního života.

(3) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví z doby služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu; to platí i pro obměňování stejnokroje a jeho doplňků.

§ 18

(1) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je umístěno označení bývalého policisty na levém rukávu příslušné součástky společenského stejnokroje 92, služebního stejnokroje 15 a služebně-pracovního stejnokroje 92. Označení bývalého policisty nahrazuje rukávový znak policie.

(2) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou není identifikační číslo.

(3) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je hodnostní označení podle nejvyššího hodnostního označení nebo hodnosti dosažené bývalým policistou během služebního poměru.

(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen v příloze č. 5 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Pro službu mimo území České republiky lze stejnokroj a vnější označení policie přizpůsobit v nezbytném rozsahu potřebám služby v zahraničí.

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Do 31. prosince 2021 lze

a) nosit stejnokroje podle vyhlášky č. 460/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 1/2011 Sb.,

b) užívat služební vozidla, plavidla a letadla policie se zvláštním barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.,

c) užívat pásy s označením „POLICIE ČR“ podle vyhlášky č. 460/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 1/2011 Sb.

(2) Do 31. prosince 2015 lze užívat odznak policie podle vyhlášky č. 460/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 1/2011 Sb.


§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.

2. Vyhláška č. 1/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.


§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 122/2015 Sb.

Vzory stejnokrojů

1. Společenský stejnokroj 92

Společenský stejnokroj 92

2. Služební stejnokroj 15

Služební stejnokroj 15

3. Služebně-pracovní stejnokroj 92

Služebně-pracovní stejnokroj 92

4. Stejnokroj hradní policie

Stejnokroj hradní policie

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 122/2015 Sb.

Vzory vnějšího označení policie

1. Rukávový znak policie

Rukávový znak policie

2. Nápisy „POLICIE“

Nápisy „POLICIE“

3. Nápis „HRADNÍ POLICIE“

Nápis „HRADNÍ POLICIE“

4. Symbol policie

Symbol policie

5. Identifikační čísla

Identifikační čísla

6. Látkový znak hradní policie

Látkový znak hradní policie

7. Kovový znak hradní policie

Kovový znak hradní policie

8. Znak ochranné služby

Znak ochranné služby

9. Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních

Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních

10. Rukávová páska „POLICIE“

Rukávová páska „POLICIE“

11. Tabule „POLICIE“

Tabule „POLICIE“

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 122/2015 Sb.

Vzory služebního průkazu, průkazu zaměstnance policie, odznaku policie, průkazu vojáka a průkazu příslušníka

1. Služební průkaz

Služební průkaz

2. Průkaz zaměstnance policie

Průkaz zaměstnance policie

3. Odznak policie

Odznak policie

4. Průkaz vojáka

Průkaz vojáka

5. Průkaz příslušníka

Průkaz příslušníka

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 122/2015 Sb.

Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel, označení služebních vozidel podle § 12 odst. 3 a pásu s označením „POLICIE ČR“

1. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

2. Označení služebních vozidel podle § 12 odst. 3

Označení služebních vozidel podle § 12 odst. 3

3. Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel

Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel

4. Zvláštní barevného provedení a označení služebních letadel

Zvláštní barevného provedení a označení služebních letadel

5. Pás s označením „POLICIE ČR“

Pás s označením „POLICIE ČR“

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 122/2015 Sb.

Vzor označení bývalého policisty

Vzor označení bývalého policisty

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3) § 20a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb.

4) § 42 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

5) § 42 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb.

6) § 42 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2003 Sb.

7) § 41 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb.

Přesunout nahoru