Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/2015 Sb.Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Částka 46/2015
Platnost od 13.05.2015
Účinnost od 01.07.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

112

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2015

o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 32 odst. 4, § 42 odst. 6, § 43 odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 2 a 8, § 48 odst. 9 a § 54 odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) postup při skládání zkoušky k prokázání odborných znalostí a dovedností, způsob jejího hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky,

b) náležitosti plánu výuky a výcviku potřebných pro výkon funkce člena posádky lodě (dále jen „plán výuky a výcviku“) a náležitosti osvědčení o absolvování takové výuky a výcviku,

c) výčet a charakteristiku zvláštních činností, jejichž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby na určitých typech lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále jen „zvláštní činnosti“),

d) podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti,

e) vzory průkazů způsobilosti,

f) obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka,

g) vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti a vzor potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,

h) údaje zapisované do námořnické knížky a vzor námořnické knížky a

i) text kapitánského slibu.

§ 2

Postup při skládání zkoušky

(1) Zkouška k prokázání odborných znalostí a dovedností k výkonu určité funkce v rámci posádky lodě (dále jen „zkouška“) se provádí na základě písemné přihlášky k provedení zkoušky podané fyzickou osobou (dále jen „zkoušený“) u Úřadu. Přílohou přihlášky k provedení zkoušky jsou doklady prokazující dosaženou praxi a absolvování požadované výuky a výcviku k výkonu funkce člena posádky lodě.

(2) Termíny konání zkoušek stanoví Úřad.

Hodnocení zkoušky

§ 3

(1) Úroveň prokazovaných znalostí a dovedností při zodpovídání otázek z jednotlivých oblastí znalostí a dovedností se hodnotí klasifikačními stupni

a) 1 - velmi dobře,

b) 2 - dobře,

c) 3 - dostatečně, nebo

d) 4 - nedostatečně.

(2) Klasifikačním stupněm „1 - velmi dobře“ je hodnocen zkoušený, který vynikajícím způsobem ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na všechny položené doplňkové otázky správně odpovídá.

(3) Klasifikačním stupněm „2 - dobře“ je hodnocen zkoušený, který dobře ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na položené doplňkové otázky správně odpovídá a dokáže své znalosti aplikovat.

(4) Klasifikačním stupněm „3 - dostatečně“ je hodnocen zkoušený, který dostatečně ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky a většinou odpovídá správně, nedopouští se podstatných chyb, jeho odpovědi však vyžadují pomoc ze strany člena komise.

(5) Klasifikačním stupněm „4 - nedostatečně“ je hodnocen zkoušený, který nesplnil požadavky pro klasifikační stupeň „3 - dostatečně“ nebo zkoušený, který ze zkoušky po jejím zahájení odstoupil.

§ 4

(1) Odpovědi zkoušeného na otázky zadané k jedné oblasti znalostí a dovedností se hodnotí výslednou průměrnou známkou.

(2) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Pro hodnocení „prospěl“ nesmí zkoušený obdržet ze žádné oblasti znalostí a dovedností hodnocení „4 - nedostatečně“.

§ 5

Obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky

Protokol o průběhu a výsledku zkoušky obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště zkoušeného,

b) datum a místo konání zkoušky,

c) evidenci zadaných otázek v souladu s osnovou zkoušky a jejich jednotlivé hodnocení,

d) celkový výsledek zkoušky zkoušeného a

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 6

Náležitostí plánu výuky a výcviku a náležitosti osvědčení o jejich absolvování

(1) Náležitosti plánu výuky a výcviku jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti osvědčení o absolvování výuky a výcviku jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Zvláštní činnosti

Zvláštní činnosti jsou

a) individuální záchranné techniky,

b) poskytování základní první pomoci,

c) poskytování první pomoci,

d) poskytování rozšířené první pomoci,

e) činnost záchranáře,

f) činnost záchranáře s použitím rychlého záchranářského člunu,

g) protipožární činnost,

h) rozšířená protipožární činnost,

i) zajišťování vlastní osobní bezpečnosti a uvědomování si sociální odpovědnosti z hlediska bezpečnosti plavby,

j) plnění úkolů lodního bezpečnostního důstojníka,

k) základní zajišťování ochrany lodi,

l) plnění dalších úloh k zajištění ochrany lodi,

m) zvládání krizových situací,

n) základní činnosti u nákladových operací na ropných a chemických tankerech,

o) rozšířené činnosti u nákladových operací na ropných tankerech,

p) rozšířené činnosti u nákladových operací na chemických tankerech,

q) základní činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny,

r) rozšířené činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny,

s) nákladové operace s volně loženými nebezpečnými látkami, nebo

t) nákladové operace s balenými nebezpečnými látkami.

Charakteristika zvláštních činností

§ 8

(1) Individuální záchranné techniky zahrnují činnosti nutné k osobní záchraně a přežití v případě totální zkázy lodi, zejména bezpečné opuštění lodi, použití záchranných člunů a vorů a jiných prostředků záchrany a obsluhu jejich vybavení, vysílání nouzových signálů.

(2) Poskytováním základní první pomoci se rozumí zejména přijetí bezprostředních opatření v případě nehody vůči zraněným osobám nebo při jiné zdraví ohrožující mimořádné události.

(3) Poskytováním první pomoci se rozumí zejména poskytování první pomoci osobám v případě úrazu nebo nemoci na lodi následně po poskytnutí základní první pomoci bezprostředně v místě úrazu.

(4) Poskytováním rozšířené první pomoci se rozumí poskytování pomoci a další nutné péče o zraněné a nemocné osoby po dobu jejich přítomnosti na lodi, včetně použití publikací vydaných pro tento účel Mezinárodní námořní organizací a další pomocné literatury, a s využitím možností celosvětového systému zdravotních konzultací poskytovaných s pomocí radiokomunikací.

(5) Činností záchranáře je zejména činnost vykonávaná v zájmu záchrany osoby spatřené v moři, použití osobní výbavy záchranáře a vybavení záchranářského člunu, vydávání správných pokynů k jeho spouštění a vyzvedávání zpět na loď, vyzvedávání osoby z moře nebo trosečníka na záchranářský člun, poskytování základní první pomoci trosečníkovi v moři.

(6) Činností záchranáře s použitím rychlého záchranářského člunu je zejména činnost v zájmu záchrany osoby spatřené v moři s použitím rychlého záchranářského člunu a jeho řízení, použití osobní výbavy záchranáře a vybavení rychlého záchranářského člunu, vydávání správných pokynů k spouštění a vyzvedávání rychlého záchranářského člunu zpět na loď, pátrání po osobě v moři nebo trosečníkovi a jeho vyzvedávání na rychlý záchranářský člun, poskytování základní první pomoci trosečníkovi v moři.

§ 9

(1) Protipožární činnost zahrnuje zejména snižování rizika vzniku požáru, prvotní hašení požáru, práce v rámci hasicího týmu a používání protipožárního vybavení lodí.

(2) Rozšířená protipožární činnost zahrnuje zejména plánování a řízení protipožárních činností, kontrolu systémů a zařízení pro hašení požárů a vyšetřování nehod souvisejících s požárem.

(3) Zajišťování vlastní osobní bezpečnosti a uvědomování si sociální odpovědnosti z hlediska bezpečnosti plavby zahrnuje zejména dodržování bezpečných pracovních postupů a nouzových postupů, přispívání k účinné komunikaci na lodi a udržování dobrých mezilidských vztahů na lodi s přihlédnutím k možnému mnohonárodnostnímu a multikulturnímu složení posádky lodi.

(4) Plnění úkolů lodního bezpečnostního důstojníka zahrnuje zejména zpracovávání, vedení a dohlížení nad realizací plánu ochrany lodi, vyhodnocování bezpečnostních rizik a provádění pravidelných kontrol lodi z hlediska její ochrany.

(5) Základní zajišťování ochrany lodi zahrnuje zejména zvyšování povědomí a všímaní si možných hrozeb pro loď, včetně pirátství, včasné oznamování podezřelých jevů velení lodi, dodržování havarijních a nouzových postupů souvisejících s ochranou lodi.

(6) Plnění dalších úloh k zajištění ochrany lodi zahrnuje zejména plnění konkrétně přidělených úkolů podle plánu ochrany lodi, rozpoznávání bezpečnostních rizik a hrozeb a řádné používání zabezpečovacích zařízení a systémů instalovaných na lodi.

(7) Zvládání krizových situací zahrnuje zejména organizování nouzových postupů, zejména komunikace s cestujícími a jinými osobami na lodi při mimořádných situacích a jejich řízení.

§ 10

(1) Základní činnosti u nákladových operací na ropných a chemických tankerech zahrnují zejména plánování a přispívání k bezpečné manipulaci s tekutým nákladem, přijímání opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence.

(2) Rozšířené činnosti u nákladových operací na ropných tankerech zahrnují, kromě činností dle odstavce 1, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem surové ropy, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence.

(3) Rozšířené činnosti u nákladových operací na chemických tankerech zahrnují kromě činností dle odstavce 1, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem tekutých chemikálií, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(4) Základní činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny zahrnují zejména plánování a přispívání k bezpečné manipulaci s nákladem zkapalněných plynů, přijímání opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(5) Rozšířené činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny zahrnují, kromě činností dle odstavce 4, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem zkapalněných plynů, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(6) Činnosti u nákladových operací s volně loženými nebezpečnými látkami zahrnují zejména plánování a dohled nad umisťováním a ložením jednotlivých druhů hromadného, volně loženého nebezpečného zboží a správné zacházení s ním, předcházení rizikům hrozícím podle jednotlivých tříd nebezpečnosti zboží.

(7) Činnosti u nákladových operací s balenými nebezpečnými látkami zahrnují zejména plánování a dohled nad umisťováním a ložením jednotlivých druhů baleného nebezpečného zboží a správné zacházení s ním, předcházení rizikům hrozícím podle jednotlivých tříd nebezpečnosti zboží.

§ 11

Podmínky zdravotní způsobilosti

Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky k práci na lodi (dále jen „zdravotní způsobilost“) a nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Lékařská prohlídka

§ 12

Lékařská prohlídka se provádí na žádost člena posádky lodě (dále jen „posuzovaná osoba“), zaměstnavatele, provozovatele lodi, velitele lodi nebo Úřadu (dále jen „žadatel“). V žádosti žadatel vždy uvede funkci člena posádky lodi, příslušnou činnost, pro kterou je zdravotní způsobilost posuzována a důvod jejího vyžádání. Žádost se podává písemně nebo do záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

§ 13

(1) Obsahem lékařské prohlídky je základní vyšetření, které zahrnuje

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost, nebo nemocí, které by se pravděpodobně zhoršily v důsledku služby na moři,

b) pracovní anamnézu; zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů,

c) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce,

d) vyšetření EKG a

e) základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.

(2) Základní vyšetření se rozšiřuje o odborná vyšetření, kterými jsou

a) oční vyšetření, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, při dalších lékařských prohlídkách vždy u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby nebo hlídkové služby,

b) otorinolaryngologické vyšetření u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby nebo hlídkové služby, strojní strážní služby a strojní posádky, a to včetně prahové tónové audiometrie, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, při dalších lékařských prohlídkách orientační otorinolaryngologické vyšetření u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby, hlídkové strážní služby, strojní strážní služby a strojní posádky,

c) otorinolaryngologické vyšetření, včetně prahové tónové audiometrie, po 10 letech od začátku expozice hluku u strojní strážní služby a strojní posádky,

d) stomatologické a psychiatrické vyšetření, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, a

e) další odborná vyšetření, jestliže jsou indikována posuzujícím lékařem, pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost, nebo nemocí, které by se pravděpodobně zhoršily v důsledku služby na moři, potřebné.

(3) Odborná vyšetření podle odstavce 2 lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím lékařem.

(4) Pokud posuzovaná osoba při lékařské prohlídce nepředloží výpis ze zdravotnické dokumentace podle právního předpisu upravujícího specifické zdravotní služby2) a nejde o případy podle odstavce 2 písm. a) až d), provede se vždy odborné vyšetření oční, otorinolaryngologické a psychiatrické a dále laboratorní vyšetření v rozsahu krevní obraz a diferenciální rozpočet, alkalická fosfatáza, alanintransferáza, aspartátaminotransferáza, bilirubin, kreatinin a glykemie.

(5) V žádosti posuzujícího lékaře o provedení dalšího odborného vyšetření se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.

§ 14

Posuzování zdravotní způsobilosti

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti se provádí při stabilizovaném zdravotním stavu; za stabilizovaný zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a pracovní schopnosti.

(2) Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat, pokud na základě lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna nemoc, která vylučuje zdravotní způsobilost. Při zjištění nemoci, která omezuje zdravotní způsobilost, lze posuzovanou osobu za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat pouze na základě kladného závěru odborného vyšetření.

(3) Dosahuje-li člen posádky lodě předepsané zrakové ostrosti s korekcí, musí mít po dobu plavby k dispozici náhradní brýle nebo kontaktní čočky.

§ 15

Náležitosti lékařského posudku

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace4) obsahuje

a) údaje o funkci posuzované osoby a dále údaje o rizikových faktorech souvisejících s vykonávanou činností a

b) termín provedení další prohlídky, je-li to odůvodněné zdravotním stavem posuzované osoby.

§ 16

Osvědčení o zdravotní způsobilosti

Vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 17

Vzory průkazů způsobilosti

Vzory průkazů způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 18

Uznání průkazů způsobilosti

(1) Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Zápisy do námořnické knížky

§ 19

Údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a) údaje o totožnosti držitele námořnické knížky,

b) údaje o nalodění držitele námořnické knížky,

c) údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky a

d) jiné údaje.

§ 20

Údaje o totožnosti držitele námořnické knížky jsou jeho

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) státní příslušnost,

d) den, měsíc a rok narození,

e) pohlaví,

f) místo narození,

g) výška,

h) barva vlasů,

i) barva očí,

j) zvláštní znamení,

k) krevní skupina a

l) vlastnoruční podpis.

§ 21

Údaje o nalodění držitele námořnické knížky jsou

a) údaje charakterizující loď, na které je držitel námořnické knížky naloděn, a to

1. jméno lodě,

2. volací znak lodě,

3. rejstříkový přístav lodě,

4. vlastník lodě,

5. hrubá prostornost lodě v RT,

6. čistá prostornost lodě v RT a

7. výkon hlavních strojů lodě v kW,

b) funkce držitele námořnické knížky na lodi, ve které je držitel námořnické knížky zařazen v rámci lodní posádky,

c) místo a datum nalodění držitele námořnické knížky,

d) místo a datum vylodění držitele námořnické knížky a

e) doba služby držitele námořnické knížky na lodi.

§ 22

Údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky jsou

a) jména lodí, na kterých držitel námořnické knížky byl naloděn,

b) funkce držitele námořnické knížky na lodích, ve kterých byl naloděn,

c) celková doba služby držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn v příslušné funkci, a

d) evidenční číslo námořnické knížky, podle které byly zapsány údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky.

§ 23

Jiné údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a) evidenční číslo námořnické knížky,

b) mezinárodní kód vydávajícího státu,

c) datum vydání námořnické knížky,

d) datum uplynutí platnosti námořnické knížky a

e) označení Úřadu, který námořnickou knížku vydal.

§ 24

Vzor námořnické knížky

Vzor námořnické knížky je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 25

Kapitánský slib

Text kapitánského slibu zní:

„Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě.“

§ 26

Přechodné ustanovení

Osoby, které byly uznány zdravotně způsobilými k výkonu funkce na lodi podle stávajících předpisů, se považují za zdravotně způsobilé do uplynutí platnosti průkazu způsobilosti, nejdéle do 31. prosince 2016.


§ 27

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě, se zrušuje.


§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Náležitosti plánu výuky a výcviku

1. Název nebo obchodní firma, identifikační číslo a adresa sídla právnické osoby

2. Identifikace výuky a výcviku včetně odkazu na konkrétní pravidla Přílohy a Předpisu mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, která je součástí právního řádu

3. Vymezení odborných znalostí a dovedností, které mají uchazeči získat včetně vymezení počtu hodin věnovaných získávání příslušných znalostí a dovedností

4. Doba trvání kurzu

5. Určení minimálního a maximálního počtu účastníků kurzu

6. Vstupní požadavky na účastníky kurzu

7. Požadavky na hodnocení úspěšného absolvování výuky a výcviku

8. Popis a vzor vedení evidence kurzu, kterou se dokládá skutečný průběh výuky a výcviku, včetně jmen účastníků, lektorů a hodnotitelů

9. Požadavky na odbornost lektorů a hodnotitelů

10. Popis materiálního zabezpečení a vybavení, včetně literatury, která bude k dispozici

11. Popis a vzor závěrečného hodnocení uchazečů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Náležitosti osvědčení o absolvování výuky a výcviku

1. Název nebo obchodní firma a sídlo akreditované právnické osoby

2. Identifikace druhu výuky a výcviku včetně odkazu na konkrétní pravidla Přílohy a Předpisu mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, která je součástí právního řádu

3. Jméno, popřípadě jména, příjmení a případný akademický titul účastníka výuky a výcviku

4. Datum a místo narození, státní občanství účastníka výuky a výcviku

5. Jména lektorů, popřípadě hodnotitelů

6. Datum začátku a konce výuky a výcviku

7. Datum a místo vystavení osvědčení

8. Jméno a podpis pověřeného zástupce akreditované právnické osoby

9. Otisk razítka akreditované právnické osoby

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Podmínky zdravotní způsobilosti

I. Zdravotní kontraindikace pro nalodění na námořní obchodní lodi

1.1. Infekční nemoci

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména chronická forma infekčních a parazitárních nemocí nebo bacilonosičství, může-li být zdrojem epidemiologicky závažného přenosu onemocnění na jiné osoby.

1.2. Zhoubná nádorová onemocnění

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. veškerá onemocnění vyvolaná zhoubným bujením buněk (mimo basocelulárního karcinomu kůže) do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od vyléčení poslední recidivy nebo

2. basocelulární karcinom kůže do vyléčení.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. nádorová onemocnění v anamnéze nebo

2. basocelulární karcinom v anamnéze.

1.3. Endokrinní a metabolické nemoci

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. všechny formy endokrinních a metabolických nemocí, které nejsou plně kompenzovány pravidelným perorálním příjmem léků nebo u nichž lze s ohledem na charakter a dosavadní průběh nemoci očekávat, že bude potřeba dávky léků v příštím období významně měnit,

2. obezita, při níž tělesná hmotnost v kilogramech převyšuje hodnotu m určenou vztahem: m = (tělesná výška v centimetrech - 100) x 1,35 nebo

3. diabetes mellitus, který způsobuje zdravotní komplikace, a to zejména

a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo

b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo

c) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. všechny formy endokrinních a metabolických nemocí, které jsou plně kompenzovány pravidelným perorálním příjmem léků nebo kompenzaci léky nevyžadují nebo

2. diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii a neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 2 roky.

1.4. Choroby krve a krvetvorných orgánů

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. vrozené/dědičné/hemolytické anemie nebo

2. získané hemolytické anemie s opakovanými projevy hemolýzy.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení.

1.5. Duševní nemoci

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

2. organický amnestický syndrom,

3. organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

4. nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

5. akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

6. mentální retardace,

7. pervazivní vývojové poruchy,

8. vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými operacemi,

9. organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

10. klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability,

11. závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách,

12. pravidelné požívání alkoholu nebo návykových látek nebo

13. pravidelné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. postencefalitický syndrom,

2. závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

3. závažné poruchy spánku,

4. občasné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost,

5. závislost na alkoholu (alkoholismus), návykových látkách v anamnéze po uplynutí bezpečného abstinenčního období; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem nebo

6. opakované akutní intoxikace v anamnéze.

Pravidelná lékařská kontrola u uvedených nemocí je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

1.6. Nemoci nervového systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. degenerativní, cévní a zánětlivá onemocnění nervového systému nebo poúrazové stavy nervového systému, které způsobují poruchu koordinace pohybů nebo rovnováhy nebo řeči s narušením dorozumívání nebo poruchy vědomí nebo spánku, případně provázené dlouhodobými bolestmi,

2. stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují závažné psychické, smyslové nebo motorické poruchy, nebo

3. epilepsie po dobu 5 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,

4. stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců bezzáchvatového období nebo

5. záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná narkolepsie a kataplexie.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. cévní příhoda mozková v anamnéze,

2. abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu,

3. stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické poruchy,

4. stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 1 roce od tohoto záchvatu,

5. epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od vysazení léčby nebo

6. nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo.

1.7. Nemoci nosní, ušní a krční

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vyžadující léčbu,

2. afonie a těžší dysfonie s narušením dorozumívání nebo

3. nesplnění požadavků na sluch dle části II.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. chronické hnisavé záněty vedlejších dutin nosních nebo středouší,

2. závažné nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku,

3. jiná onemocnění ucha nebo

4. jiná nedoslýchavost než uvedená v části II.

1.8. Nemoci oběhového systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. závažná onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu,

2. těžko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze,

3. dvě a více atak tromboembolické nemoci v anamnéze,

4. těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,

5. varikozní komplex, který se dle anamnézy již alespoň dvakrát manifestoval vznikem bércového vředu nebo

6. stavy po implantaci defibrilátoru.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. srdeční chlopňové vady a jiné vady bez poruchy hemodynamiky,

2. patologický nález při elektrokardiografickém vyšetření bez ohledu na příčinu,

3. arteriální systémová hypertenze,

4. srdeční arytmie,

5. stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení) nebo

6. trvalá kardiostimulace.

1.9. Nemoci dýchacího systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. všechny nemoci vedoucí ke snížení vitální kapacity plic pod 80 % náležité hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a forsírované vitální kapacity plic pod hodnotu 0,6 včetně situací, kdy je tento poměr snížen pod uvedenou hodnotu jen během záchvatů,

2. dva nebo více spontánních pneumothoraxů v anamnéze,

3. parciální nebo globální dechová nedostatečnost bez ohledu na příčinu,

4. chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

5. chronická obstrukční plicní nemoc nebo

6. alergické astma bronchiale.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. nealergické astma bronchiale,

2. jiné alergické nemoci dýchacích cest nebo

3. chronické nemoci dýchacího systému výše neuvedené.

1.10. Nemoci zažívacího systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. nedokonale sanovaný kariesní chrup,

2. vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku podle následujících kritérií:

a) peptický vřed do 3 let od prokázaného zahojení,

b) tzv. pseudoulcerosní syndrom a jiné obtíže do 1 roku od stavů, které vyžadovaly léčbu,

c) perforace vředu nebo penetrace vředu nebo masivní krvácení z vředu do 1 roku po chirurgickém vyléčení základní choroby v anamnéze,

3. kolostomie,

4. chronická apendicitis,

5. dvě nebo více atak akutní pankreatitidy v anamnéze, chronická recidivující pankreatitida s funkční nedostatečností zevně sekretorické části pankreatu,

6. kýly do 3 měsíců po chirurgickém vyléčení,

7. stav po virové hepatitidě typu A, B, C, D nebo E do 6 měsíců po stabilizaci hodnot aktivity enzymů ALT a AST v krvi,

8. chronická jaterní onemocnění provázená poruchou jaterních funkcí nebo výraznější biochemickou aktivitou nebo hyperbilirubinemií (s hodnotou celkového bilirubinu vyšší než 50mmol/l),

9. prokázaná Crohnova nemoc, ulcerozní kolitis a jiná onemocnění, k jejichž projevům patří recidivující průjmy,

10. stavy vyžadující dlouhodobě dietní stravování významně odlišné od obvyklého stravování na lodích nebo

11. rozsáhlejší hemorhoidální uzle s anamnézou opakovaných zánětů.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. stavy po břišních operacích, jestliže po nich přetrvávají zažívací obtíže středního nebo těžšího stupně,

2. ataka akutní appendicitidy, která nebyla léčena operací, v anamnéze,

3. virová hepatitida typu B, C, D v anamnéze,

4. prolaps rekta,

5. fissura ani,

6. periproktální píštěl nebo

7. chronická nebo opakující se onemocnění zažívacího systému výše neuvedená.

1.11. Nemoci vylučovacího systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. všechna onemocnění ledvin vedoucí k poklesu glomerulární filtrace vztažené na standardní povrch těla pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu nebo způsobující zvýšení koncentrace močoviny nebo kreatininu v krvi nad fysiologickou mez,

2. rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla nebo

3. částečná nebo úplná obstrukce alespoň části vylučovacího systému.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. uroinfekce,

2. prokázaná urolithiasa včetně asymptomatické nebo

3. chronická onemocnění ledvin a močových cest výše neuvedené.

1.12. Nemoci kožní

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. těžké a rozsáhlé formy kožních onemocnění nebo

2. kožní nemoci, u nichž je důvodná obava, že by se mohly v horkém nebo vlhkém klimatu výrazně zhoršit.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy nebo

2. chronické kožní nemoci.

1.13. Nemoci pohybového systému

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. amputace horní končetiny v předloktí a vyšší,

2. amputace dolní končetiny v bérci a vyšší,

3. ankylosa nebo velmi výrazné omezení hybnosti ramenního nebo loketního nebo kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu nebo

4. poúrazová změna zánětlivé nebo degenerativní onemocnění páteře nebo velkého kloubu vyžadující soustavné nebo opakované léčení nebo výrazně omezující stabilní chůzi nebo držení těla, zejména revmatoidní arthritis, Bechtěrevova nemoc, onemocnění páteře spojená s opakovanými atakami spondylogenních algických syndromů v anamnéze, těžší arthrosa kyčelní, kolenní nebo hlezenní.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména jiné onemocnění výrazně znesnadňující stabilní chůzi zejména dermatomyositis, tzv. viklavý kloub, pakloub dolní končetiny nebo omezující lokomoci.

1.14. Nemoci oční

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. xeroftalmie,

2. oboustranná ptosa víček,

3. glaukom,

4. diplopie nebo

5. nesplnění požadavků na zrakovou ostrost a barvocit dle části III.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. těžší formy chronického zánětu spojivek,

2. nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu nebo

3. jiné chronické nebo závažné nemoci oka nebo očních adnex.

1.15. Ostatní

A. Nemoci, vady nebo stavy vylučující zdravotní způsobilost pro nalodění, a to zejména

1. stavy po transplantaci, náhradě, implantaci orgánu, srdeční chlopně, cévy nebo kloubu,

2. únavový syndrom těžšího stupně bez ohledu na příčinu,

3. gravidita a šestinedělí nebo

4. chronické záněty ženských pánevních orgánů.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pro nalodění na základě závěrů odborného vyšetření, a to zejména

1. zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů nebo

2. jiná onemocnění ženského pohlavního ústrojí.

II. Požadavky na sluch

A Pracovníci palubního oddělení a navigační strážní služba

1. Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost menší než 2 metry od mluvícího,

2. je-li na jednom uchu sluch horší než je výše uvedeno, požaduje se srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na druhém uchu na vzdálenost menší než 5 metrů od mluvícího,

3. při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 15 % (dle Fowlera).

B Pracovníci strojního oddělení

Při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).

C Pracovníci hospodářského oddělení

1. Srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na každém uchu zvlášť na vzdálenost menší než 1 metr od mluvícího,

2. je-li na jednom uchu sluch horší než je výše uvedeno, požaduje se srozumitelnost šepotu pro jednotlivá slova na druhém uchu na vzdálenost menší než 2 metry od mluvícího,

3. při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 40 % (dle Fowlera).

III. Požadavky na zrakovou ostrost a barvocit

Kategorie členů posádky loděVidění na dálku s pomůckou, v desítkovém zápisu SnellenVidění na blízkoBarevné viděníZorná poleSeroslepostDiplopie
(dvojité vidění)
Jedno okoDruhé okoObě oči, s pomůckou nebo bez ní
Kapitáni, palubní důstojníci a členové posádky, kteří musí plnit povinnosti hlídky0,50,5Vidění požadované pro navigaci lodí (např. vyhledávání na mapách a námořních publikacích, použití přístrojů a vybavení na můstku a rozpoznání navigačních znaků)Normální barevné viděníNormální zorná poleVidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezeníBez zřejmé přítomnosti tohoto stavu
Všichni strojní důstojníci, elektrodůstojníci, elektrotechnici a členové posádky tvořící součást strojní strážní služby0,40,4Vidění požadované ke čtení přístrojů zblízka, k zacházení s vybavením a k rozpoznání systémů/součástí podle potřebyVadné barevné vidění, kde ty s jemným nedostatkem barevného vidění mohou prokázat svou schopnost vidět a rozpoznat barevné signální světlaDostačující zorná poleVidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezeníBez zřejmé přítomnosti tohoto stavu
GMDSS radiooperátoři0,40,4Vidění požadované ke čtení přístrojů zblízka, k zacházení s vybavením a k rozpoznání systémů/součástí podle potřebyVadné barevné vidění B, kde ty s vadným barevným viděním mohou prokázat svou schopnost rozpoznat barevné kódy povrchu v krátké vzdálenosti, například ty, které používá na barevném odlišení počítačových obrazovek.Dostačující zorná poleVidění požadované k plnění všech nutných funkcí za tmy bez omezeníBez zřejmé přítomnosti tohoto stavu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti

ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ PRO PRÁCI NA MOŘI / MEDICAL CERTIFICATE FOR SEA SERVICE

ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ PRO PRÁCI NA MOŘI / MEDICAL CERTIFICATE FOR SEA SERVICE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Vzory průkazů způsobilosti

1. Průkaz odborné způsobilosti-oprávnění pro výkon funkce na velitelské a provozní úrovni

Průkaz odborné způsobilosti-oprávnění pro výkon funkce na velitelské a provozní úrovni (přední a zadní strana)

2. Průkaz odbornosti-oprávnění pro výkon funkce na pomocné úrovni

Průkaz odbornosti-oprávnění pro výkon funkce na pomocné úrovni (přední a zadní strana)

3. Průkaz odbornosti-oprávnění pro výkon zvláštních činností

Průkaz odbornosti-oprávnění pro výkon zvláštních činností (přední a zadní strana)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti

Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka

I. Znalostí právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby

A. Obsah zkoušky

a) zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě - předmět úpravy a základní pojmy,

b) právo vlajky a námořní rejstřík,

c) státní dozor v námořní plavbě - význam, pravomoc Úřadu,

d) státní vlajka České republiky - význam ve vztahu k námořní plavbě, práva a povinnosti dotčených subjektů,

e) posádka lodě - složení lodní posádky, odborná a zdravotní způsobilost, průkazy způsobilosti,

f) velitel lodě - pravomoc, zastupování státu vlajky,

g) společná havárie - důvod vzniku, postup velitele po jejím vyhlášení, rozvrh, vymahatelnost dispaše,

h) námořní protest - důvod podání, základní charakteristika,

i) námořní nehoda a záchrana na moři z právního hlediska,

j) opatření při neodvratné zkáze lodě, při narození a úmrtí na lodi, při nezvěstnosti a pádu přes palubu,

k) trestný čin spáchaný na lodi,

l) služba na lodi a pracovněprávní vztahy členů lodních posádek,

m) pracovní smlouva s občanem České republiky,

n) pracovní smlouva s cizím státním příslušníkem,

o) kvalifikace členů posádky lodě z hlediska mezinárodních smluv,

p) přepravní doklady - konosament, Charter party, odpovědnost za náklad,

q) pojištění - lodě, nákladu, odpovědnosti,

r) P and I Club - význam, rozsah činnosti,

s) pobřežní moře, kontinentální šelf, volné moře podle Úmluvy OSN o mořském právu,

t) způsobilost lodě k plavbě (seaworthiness) a

u) mezinárodní úmluvy v oblasti námořní plavby a jejich spojitost s právním řádem České republiky.

B. Jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů

II. Znalosti anglického jazyka pro odbornou způsobilost kapitán a první palubní důstojník

A. Obsah zkoušky

a) písemné sestavení anglického textu

1. obchodní korespondence,

2. dokumentů a korespondence týkající se nákladu,

3. dokumentů týkajících se nehody nebo srážky lodí,

4. telegramu týkajícího se nehody lodi v souvislosti se znečištěním mořského prostředí,

5. námořního protestu,

6. telegramu v případě nouze,

7. telegramu v případě onemocnění na lodi,

8. výpisu z lodního deníku a

9. telegramu nebo korespondence týkající se splnění formalit vyžadovaných přístavními orgány,

b) aktivní znalost základní námořní terminologie v anglickém jazyce uvedené ve Standardním námořním navigačním slovníku,

c) aktivní znalost anglického jazyka

1. společenská konverzace,

2. obchodní problematika,

3. případ nehody nebo srážky lodí,

4. případ znečištění mořského prostředí,

5. případ pátrání nebo záchranné akce,

6. případ jednání s přístavními a celními orgány,

7. případ využití služeb v přístavu,

8. případ poškození nákladu, pro případ oprav lodního tělesa a lodních mechanismů a

9. terminologie v oblasti námořního práva a vnitrostátního práva státu přístavu.

B. Jiné doklady osvědčující znalosti anglického jazyka

Doklad o úspěšném složení zkoušky z anglického jazyka odpovídající alespoň úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

III. Znalosti anglického jazyka pro odbornou způsobilost první strojní důstojník a druhý strojní důstojník

A. Obsah zkoušky

a) písemné sestavení anglického textu

1. dopisy související se zajištěním opravy lodních zařízení,

2. objednávky náhradních součástek ke strojnímu zařízení,

3. objednávky paliva a olejů, potvrzení příjmů,

4. korespondence s výrobcem týkající se provozu motoru, strojů nebo mechanických zařízení a

5. korespondence týkající se prohlídky lodí,

b) aktivní znalost anglického jazyka:

1. problematika oprav zařízení, výměny součástek, termínů jejich provedení, přejímky prací,

2. terminologie v oblasti nástrojů používaných ve strojovně,

3. případ havárie strojního zařízení,

4. názvosloví a popis jednotlivých strojních systémů,

5. terminologie v oblasti ochrany mořského prostředí,

6. společenské konverzace a

7. terminologie zkratek užívaných v oblasti lodního strojního zařízení.

B. Jiné doklady osvědčující znalosti anglického jazyka

Doklad o úspěšném složení zkoušky z anglického jazyka odpovídající alespoň úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti (přední a zadní strana)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 112/2015 Sb.

Vzor námořnické knížky

Vzor námořnické knížky

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.

2) § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

3) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

Přesunout nahoru