Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 106/2015 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby

Částka 44/2015
Platnost od 04.05.2015
Účinnost od 04.05.2015
Zrušeno k 01.07.2019 (1/2019 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015

o oborech státní služby

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Obory státní služby

Obory státní služby jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby.

2. Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.

Obory státní služby

1. Finance

(zejména fiskální politika, státní rozpočet, státní závěrečný účet, státní pokladna, finanční hospodaření, veřejnosprávní kontrola mimo oblasti spadající do oboru státní služby Audit, správa cen, správa účetnictví, správa dotací a návratných finančních výpomocí)

2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

(zejména daňová politika, rozvoj soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, správa daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, převádění vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, oceňování pro potřeby správy daní, daňové poradenství)

3. Audit

(zejména interní audit, veřejnosprávní kontrola podle § 7 zákona o finanční kontrole, audit podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, přezkum hospodaření územních samosprávných celků)

4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

(zejména ochrana zahraničních investic, členství v mezinárodních finančních a ekonomických organizacích a jejich orgánech, koordinace příjmu zahraniční pomoci, podpora a financování vývozu)

6. Loterie a jiné podobné hry

7. Finanční trh

8. Ekonomická ochrana státu

(zejména zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

9. Zahraniční vztahy a služba

(zejména zahraniční politika, diplomatická služba, konzulární služba, rozvojová a humanitární pomoc)

10. Školství, výchova a vzdělávání

11. Mládež, tělovýchova a sport

12. Výzkum, vývoj a inovace

13. Umění

14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy

15. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb

16. Církve a náboženské společnosti

17. Ochrana práv duševního vlastnictví

18. Média, audiovize, regulace vysílání

19. Nepojistné sociální dávkové systémy

20. Sociální služby a sociální práce

21. Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika

22. Sociální pojištění

23. Lékařská posudková služba

24. Zaměstnanost

25. Pracovněprávní vztahy

26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci

27. Bezpečnost práce

28. Zdravotnictví a ochrana zdraví

29. Legislativa a právní činnost

30. Lidská práva

31. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

33. Systém veřejné správy

(zejména koordinace organizace a výkonu veřejné správy, poskytování informací o činnosti vykonavatelů veřejné správy)

34. Všeobecná vnitřní správa

35. Archivnictví a spisová služba

36. Informační a komunikační technologie

37. Energetika

38. Surovinová politika

39. Průmysl

40. Stavebnictví

(zejména výroba stavebních hmot, výkon činností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení harmonizačních podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, stavební výroba)

41. Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodu

42. Podnikání a živnosti

(zejména rozhodování ve věci živnostenského podnikání, správa živnostenského rejstříku, věci malých a středních podnikatelů)

43. Ochrana spotřebitele a trhu

(zejména technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, ochrana spotřebitele, puncovnictví a zkoušení drahých kovů)

44. Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy

(zejména spolupráce s institucemi Evropské unie při výkonu společné obchodní politiky a v otázkách vnitřního trhu Evropské unie, sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizace obchodní spolupráce s mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními)

45. Elektronické komunikace a poštovní služby

46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

48. Regionální rozvoj

49. Cestovní ruch

50. Bydlení

51. Územní plánování

52. Stavební řád

53. Zemědělství

54. Lesní hospodářství

55. Myslivost

56. Rybářství a včelařství

57. Vodní hospodářství

58. Potravinářská výroba a péče o potraviny

(zejména bezpečnost potravin)

59. Veterinární péče

60. Rostlinolékařská péče

61. Pozemková správa a krajinotvorba

62. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

63. Zabezpečování obrany státu a správa vojenských Újezdů

64. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

65. Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti

66. Doprava

67. Ochrana přírody a krajiny

(zejména ochrana přírody, krajiny a lesa, ochrana ohrožených druhů, ochrana půdy, ochrana nerostných zdrojů a horninového prostředí, geologie)

68. Technická ochrana životního prostředí

(zejména posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a integrovaný registr znečišťování, odpadové hospodářství, ochrana vod, environmentální rizika a ekologické škody, geneticky modifikované organismy, ochrana klimatu, ochrana ovzduší, ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů)

69. Státní statistická služba

70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí

71. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny

72. Průmyslové vlastnictví

73. Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory

74. Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraní

75. Ochrana utajovaných informací

76. Ochrana osobních údajů

77. Odborné zabezpečení činnosti vlády

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

79. Evropská politika vlády

Přesunout nahoru