Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 100/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 42/2015
Platnost od 30.04.2015
Účinnost od 01.05.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., nařízení vlády č. 32/2013 Sb. a nařízení vlády č. 118/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „tato veřejná podpora“ nahrazují slovy „veřejná podpora, a to v její celkové výši,“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

3. § 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

㤠4

Maximální míra veřejné podpory pro investiční akci v oblasti datových center činí 25 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1.

§ 5

Za jednu investiční akci se považují všechny dílčí investiční akce zahájené jednou nebo více osobami považovanými za propojený podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem6) v období 3 let na území jednoho kraje.

6) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije maximální míra veřejné podpory podle § 4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru