Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Částka 41/2014
Platnost od 04.06.2014
Účinnost od 19.06.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) pravidla monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích, hodnocení, klasifikaci, termíny, způsob a rozsah informování veřejnosti o jakosti vody v přírodním koupališti,

b) hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožování sinic, pravidla sledování výskytu sinic a pravidla vizuální kontroly znečištění vody,

c) metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah laboratorní kontroly vody ke koupání v přírodním a umělém koupališti, vody ke sprchování nebo ochlazování, termíny předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody a způsob prokázání rovnocennosti laboratorních metod a pravidel,

d) požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních nebo umělých koupališť nebo sauny,

e) mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,

f) hygienické požadavky na vydatnost, jakost, úpravu a laboratorní rozbor zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny, dezinfekci, úpravu, obměnu a teplotu vody ke koupání, hygienické požadavky na recirkulační systém, jeho vybavení a intenzitu recirkulace, vlastnosti pomůcek a materiálů vybavení umělého koupaliště a sauny, jejich údržbu a ukládání, oblečení kojenců a batolat při koupání, mikroklimatické podmínky umělého koupaliště a sauny a způsob jejich měření,

g) způsob a rozsah kontroly jakosti vody ke koupání nebo ochlazování, náležitosti provozního deníku a způsob a rozsah evidence výsledků kontrol a měření v provozním deníku,

h) hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování těchto vod, kritéria jejich klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti,

i) hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „léčebným“ zrušuje a za slovo „bazénem“ se vkládají slova „provozovaným osobou poskytující péči“.

3. Nadpis části druhé zní: „Přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách, další povrchové vody ke koupání a vodní plochy ke koupání vzniklé těžební činností“.

4. V § 3 odst. 6 se za slovo „šaten,“ vkládají slova „převlékacích kabin,“.

5. V § 4 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , které musí být sledovány na každém přírodním koupališti“ nahrazují slovy „jakosti vod“ a slovo „uvedeny“ se nahrazuje slovem „stanoveny“.

7. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se slova „Všechna přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Voda ke koupání“.

9. V § 6 odst. 2 se slova „Přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Vody ke koupání“ a slovo „sledována“ se nahrazuje slovem „sledovány“.

10. V § 7 se slova „Na všech přírodních koupalištích je nutno provádět vizuální“ nahrazují slovem „Vizuální“ a za slovo „kontrolu“ se vkládají slova „vody ke koupání je nutno provádět“.

11. V § 8 nadpis zní: „Monitorovací kalendář“.

12. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. V § 8 odst. 1 větě první se slova „uvedených v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „jednotlivých odběrů a ukazatelů, které při jednotlivých odběrech budou stanoveny“.

14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slovo „koupališť“ nahrazuje slovy „vod ke koupání“ a slovo „ukazatele“ se nahrazuje slovem „ukazatelé“.

15. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Monitorování se uskuteční nejpozději 4 dny po dni stanoveném v monitorovacím kalendáři.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 9 odst. 1 větě první se slovo „se“ nahrazuje slovy „orgán ochrany veřejného zdraví sestaví“ a slovo „sestavit“ se zrušuje.

17. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „výsledků, od kterých bylo odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění; do výsledků se nezahrnují vzorky, které byly odebrány za účelem zjištění, že krátkodobé znečištění skončilo.“ a písmena a) a b) se zrušují.

18. V § 9 odst. 4 se slova „v přírodním koupališti“ zrušují.

19. V § 9 odst. 6 se slova „U všech přírodních koupališť je nutné na“ nahrazují slovem „Na“, slovo „několika“ se zrušuje, slova „s přihlédnutím k vyhlášce“ se nahrazují slovy „podle vyhlášky“ a slovo „posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“.

20. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

21. V § 10 odst. 1 větě první se slova „U všech přírodních koupališť je nutné před“ nahrazují slovem „Před“, slovo „posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“ a ve větě poslední se slovo „koupaliště“ nahrazuje slovem „vody“.

22. V § 10 odst. 2 ve větách druhé a třetí se slova „ , při překročení limitů II. stupně se nedoporučuje koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Při přítomnosti druhů vytvářejících mohutné příhladinové květy je nutné sledovat vznik vodních květů. Při překročení limitů pro III. stupeň nelze provozovat koupání a vodní sporty“ zrušují.

23. V nadpisu § 12 se slova „a četnost“ nahrazují slovy „ , termíny a způsob“.

24. Nadpis části třetí zní: „NÁDRŽE KE KOUPÁNÍ A STAVBY POVOLENÉ K ÚČELU KOUPÁNÍ VYBAVENÉ SYSTÉMEM PŘÍRODNÍHO ZPŮSOBU ČIŠTĚNÍ VODY KE KOUPÁNÍ“.

25. § 13 zní:

㤠13

Požadavky na vybavení, čištění a provoz nádrží ke koupání a staveb povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání jsou uvedeny v § 3.“.

26. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

27. V § 14 odst. 1 se slova „v nádržích ke koupání a ve stavbách povolených ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody“ nahrazují slovy „ke koupání“.

28. V § 14 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

29. V § 15 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

30. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

31. V § 16 odst. 3 se za slovo „zdroje,“ vkládají slova „nebo u vodovodu není prováděna kontrola v ukazateli celkový organický uhlík,“.

32. V § 17 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

33. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Je-li voda z bazénu použita i pro rozvody do sprch, lze použít pouze vodu na výstupu z recirkulace a po provedení její dezinfekce.“.

34. V § 18 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Stejným způsobem musí být provedeno a provozně nastaveno odkanalizování i všech ostatních komunikačních ploch, které na ochoz přímo navazují; veškerá voda při úklidu z těchto ploch musí odtékat tak, aby nemohla negativně ovlivnit kvalitu vody v bazénu.“.

35. V § 19 odst. 3 se věta první zrušuje a ve větě druhé se za slovo „bazénů“ vkládají slova „ , nejde-li o bazén pro kojence a batolata,“.

36. V § 21 odst. 1 se na konci věty první vkládají slova „ ; do celkového objemu bazénů se počítá i objem vody v akumulační nádrži“.

37. V § 22 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

38. V § 22 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena e) až l).

39. V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „dezinfikovat“ vkládají slova „stěny a dno“.

40. V § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „podle“ nahrazuje slovy „za podmínek uvedených v“ a slova za prvním středníkem se nahrazují slovy „pouze u bazénů napojených na recirkulační systém se mohou použít i přípravky na úpravu pH a koagulaci; ozon lze pro úpravu vody použít za podmínky, že jeho dávkování bude zařazeno do recirkulačního okruhu a voda v samotném bazénu ho již nebude obsahovat. Pro úpravu vody lze používat algicidy pouze u bazénů provozovaných pro věkovou kategorii nad 12 měsíců. Použití jiných chemických přípravků pro úpravu vody bazénů pro kojence a batolata není povoleno,“.

41. V § 22 odst. 1 písm. j) se slova „je žádoucí“ nahrazují slovy „se musí“ a slova „(okolo 0,3 mg/l)“ se nahrazují slovy „(v rozmezí 0,2 - 0,4 mg/l)“.

42. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24

Hygienické požadavky na bazény provozované osobami poskytujícími péči

Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody bazénů, které jsou provozovány jako součást služby poskytované osobou poskytující péči, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

43. V § 25 odst. 3 se slova „intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť“ nahrazují slovy „intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť vyjma bazénů se sezónním provozem“.

44. V § 25 odst. 6 se slovo „způsob“ nahrazuje slovem „případná“.

45. V § 25 odst. 9 se slova „ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., příloha Č.4A-“ nahrazují slovy „v příloze č. 4 části A vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody13).

13) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.“.

46. V § 27 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ ; pokud je v rohu bazénu situován přítok vody do bazénu, odběrové místo se posune za přítok“, ve větě páté se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují a za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“.

47. V § 27 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nikoliv však v blízkosti přítoku vody do bazénu“, ve větě třetí se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují, za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“ a číslo „10“ se nahrazuje slovy „nejméně 5“.

48. V § 27 odst. 4 větě první se za slovo „bazénu“ vkládají slova „ , pokud je to technicky možné,“ a slova „10minutovém“ se nahrazují slovy „nejméně 5minutovém“.

49. V § 28 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

50. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

51. V § 30 odst. 4 se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

52. V § 31 odst. 2 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostoru pro sprchování“ a slova „obloženy obkladačkami nebo jiným omyvatelným materiálem“ se nahrazují slovy „opatřeny snadno omyvatelným povrchem“.

53. V § 31 odst. 3 se ve větě první slovo „sprch“ nahrazuje slovy „pro sprchování“ a za větu druhou se vkládá věta „Jejich počet a uspořádání stanoví zvláštní právní předpisy, které upravují technické požadavky na stavby3).“.

54. V § 31 odst. 4 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

55. V § 32 odst. 1 větě druhé se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostory pro sprchování“ a ve větě třetí se slovo „bakterií“ nahrazuje slovy „nežádoucích biologických činitelů“.

56. V § 32 odst. 2 se slova „s tekoucí vodou“ nahrazují slovy „odvětrávaná, vybavená výlevkou s vodovodní baterií pro teplou a studenou vodu. Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od podlahy.“.

57. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

58. V § 35 odst. 2 se slova „s minimální hloubkou 50 cm“ zrušují.

59. V § 35 odstavec 3 zní:

(3) Voda v bazénu nebo voda ke sprchování v ochlazovně musí odpovídat požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích s výjimkou teploty a musí plnit ochlazovací efekt. Chemický a mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této vyhlášce. Chemické vyšetření, s výjimkou stanovení obsahu volného chloru u bazénů vybavených dezinfekčním zařízením, není nutné provádět v případě bazénů, v nichž je voda neustále a úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou, a to minimálně 30 l na jednoho návštěvníka sauny, a které jsou denně čištěny a nově naplňovány. V ochlazovacích sprchách, které jsou napojeny na rozvod pitné vody, není nutno provádět chemický ani mikrobiologický rozbor vody.“.

60. V § 35 odst. 4 se slovo „chlorování“ nahrazuje slovem „dezinfikování“.

61. V § 37 odst. 1 se za slova „výlevkou s“ vkládají slova „vodovodní baterií pro“.

62. V § 37 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou prostor prohřívárny“.

63. V § 39 odst. 1 větě poslední se slovo „zpravidla“ zrušuje a za slovo „větrá“ se vkládá slovo „zpravidla“.

64. V § 40 se věta druhá zrušuje.

65. V nadpisu přílohy č. 1 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

66. V příloze č. 1 ve sloupci A bodu 1 se slovo „střevní“ nahrazuje slovem „intestinální“.

67. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

68. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Posuzování a klasifikace vody ke koupání v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností z mikrobiologického hlediska

Nevyhovující jakost

Voda ke koupání se klasifikuje jako „nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty 90. percentilu výsledků mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce vyšší než hodnoty pro „přijatelnou jakost“ stanovené ve sloupci D přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Nevyhovující jakost vody

Přijatelná jakost

Voda ke koupání se klasifikuje jako voda s „přijatelnou jakostí“:

1. jsou-li v souboru údajů o jakosti vod ke koupání za poslední posuzované období hodnoty 90. percentilu výsledků mikrobiologických ukazatelů stejné nebo nižší než hodnoty pro „přijatelnou jakost“ stanovené ve sloupci D přílohy č. 1 k této vyhlášce a

2. je-li voda ke koupání náchylná ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i) byla přijata přiměřená řídící opatření, včetně dohledu, systému včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění,

ii) jsou přijata přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

Přijatelná jakost vody

Dobrá jakost

Voda ke koupání se klasifikuje jako „dobrá“:

1. jsou-li v souboru údajů o jakosti vody ke koupání za poslední posuzované období hodnoty 95. percentilu mikrobiologických ukazatelů stejné nebo nižší než hodnoty pro „dobrou jakost“ stanovené ve sloupci C přílohy č. 1 k této vyhlášce a

2. je-li voda ke koupání náchylná ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i) byla přijata přiměřená řídící opatření, včetně dohledu, systémů včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění;

ii) jsou přijata přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

Dobrá jakost vody

Výborná jakost

Voda ke koupání se klasifikuje jako „výborná“:

1. jsou-li v souboru údajů o jakosti vody ke koupání za poslední posuzované období hodnoty 95. percentilu mikrobiologických ukazatelů stejné nebo nižší než hodnoty pro „výbornou jakost“ stanovené ve sloupci B přílohy č. 1 k této vyhlášce a

2. je-li voda ke koupání náchylná ke krátkodobému znečištění, pod podmínkou, že:

i) byla přijata přiměřená řídící opatření, včetně dohledu, systémů včasného varování a monitorování, aby se pomocí upozornění nebo případně zákazu koupání předešlo tomu, že jsou koupající se vystaveni znečištění,

ii) jsou přijata přiměřená řídící opatření, aby se předešlo příčinám znečištění či aby se tyto příčiny omezily nebo odstranily, a

iii) počet vzorků, od kterých bylo během posledního posuzovaného období odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění, nepředstavuje více než 15 % celkového počtu vzorků, jak je stanoveno v monitorovacím kalendáři pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v koupací sezoně, podle toho, které číslo je vyšší.

Výborná jakost vody

“.

69. V příloze č. 4 se v nadpisu tabulky č. 1 a tabulky č. 2 za slovo „koupaliště“ vkládají slova „provozované na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

70. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se doplňuje řádek, který zní:

5průhlednostm 6

“.

71. V příloze č. 4 ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 2 se ve vysvětlivce č. 1 věta druhá zrušuje a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka č. 6, která zní:

6. Hodnocení naměřené hodnoty se provádí v rámci souhrnného hodnocení výsledků podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.

72. V nadpisu přílohy č. 5 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“ a ve vysvětlivce pod tabulkou č. 2 se za slovo „ryby“ vkládají slova „ , peří vodních ptáků“.

73. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Pravidla pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností

Každý rozbor je vyhodnocen podle následujících pravidel:

VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“ = 1)

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Značka: značka Barva značky je modrá.

Tohoto stupně se použije, pokud nastaly všechny následující skutečnosti:

- Sinice nedosahovaly při posledním odběru hodnot I. stupně uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce nebo se jedná o koupaliště, u něhož není třeba provádět sledování sinic podle § 6 odst. 2.

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody v koupališti klasifikována jako výborná.

- Při posledním odběru nebyly zhoršeny smyslově postižitelné vlastnosti vody a průhlednost byla větší než 1 m.

VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ S MÍRNĚ ZHORŠENÝMI VLASTNOSTMI (ukazatel „jakost vody“ = 2)

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Značka: značka Barva značky je zelená.

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z kategorií „zhoršená jakost vody“, „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“:

- Průhlednost při posledním odběru byla menší než 1 m. Snížená průhlednost se nehodnotí, pokud je způsobena pro lokalitu typickým přirozeným zákalem, který však nemá původ v přítomných organismech. Při snížené průhlednosti je však ztížena záchrana tonoucích.

- Voda ke koupání byla při posledním odběru znečištěna odpady (ukazatel 1 uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce) na úrovni stupně 1 a/nebo je přítomno znečištění přírodního původu (ukazatel 2 uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce), na úrovni stupně 2.

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako dobrá.

ZHORŠENÁ JAKOST VODY (ukazatel „jakost vody“ = 3)

Obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Značka: značka Barva značky je oranžová.

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z kategorií „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“:

- Nálezy sinic a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily limity I. stupně stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako přijatelná.

- Alergické reakce u citlivých jedinců jsou prokazatelně spojeny s vodní rekreací, ale zjištěné hodnoty ukazatelů jakosti vody odpovídají kategoriím „Voda vhodná pro koupání“ nebo „Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi“.

VODA NEVHODNÁ KE KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“ = 4)

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Značka: značka Barva značky je červená.

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z kategorie „zákaz koupání“:

- Nálezy sinic a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily limity II. stupně stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako nevyhovující.

- Voda ke koupání byla při posledním odběru znečištěna odpady (ukazatel 1 uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce) na úrovni stupně 2 nebo 3 a/nebo je přítomno znečištění přírodního původu (ukazatel uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce), na úrovni stupně 3.

- Některé další smyslově postižitelné vlastnosti jako zápach, olejový film, pěna na hladině jsou takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití lokality.

VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“= 5)

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Značka: značka Barva značky je černá.

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností:

- Při posledním odběru došlo k překročení limitních hodnot III. stupně pro ukazatele vodní květ nebo sinice a chlorofyl-a (ukazatel uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce). Voda ke koupání je řazena k tomuto stupni i v případě výskytu vodního květu překračujícího limitní hodnoty III. stupně mimo standardní odběrové místo, pokud existuje reálná možnost jeho rychlého přemístění na standardní odběrové místo v případě změny směru větru nebo v případě výskytu sinic netvořících vodní květy došlo k překročení limitních hodnot III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a (ukazatele uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce).

- Opakovaně byla překročena hodnota alespoň pro jeden z mikrobiologických ukazatelů podle § 9 odst. 7.

- Existuje odůvodněné podezření, že může být vážně ohroženo zdraví koupajících se, zejména při nevysvětlitelném masivním úhynu ryb, i když ukazatele jakosti vody ke koupání jsou v pořádku, nebo při zvýšeném výskytu akutního onemocnění, jehož epidemiologické znaky poukazují na vodu ke koupání jako zdroj nákazy, a to i v případech, kdy specifický původce není ve vodě prokázán.

Odchylky z postupu:

V případě, že s ohledem na okolnosti, a to zejména na charakter přírodního koupaliště a odběrového místa, znalost dalších dat o jakosti vody, vývoj jakosti vody na hodnocené lokalitě v minulosti, počasí, okolnosti odběru a rozboru a další místní specifika nelze při hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích výše uvedený obecný postup dodržet, lze se od něj za účelem dosažení správného a aktuálního vyhodnocení kvality vody v koupališti odchýlit.

Způsob informování veřejnosti

Informace podávané veřejnosti podle § 12 odst. 2 musí obsahovat

- značku

- název kategorie

- obecný popis kategorie

- zdůvodnění, proč byla voda zařazena do dané kategorie (neplatí pro kategorii „Voda vhodná pro koupání“). Příklady zdůvodnění jsou uvedeny v tabulce:

KategoriePříklady zdůvodnění
voda vhodná ke koupání
mírně zhoršené vlastnosti vodysnížená průhlednost; znečištění odpadky; zápach vody; výskyt pěny
zhoršená jakost vodyzvýšený výskyt sinic; zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění
voda nevhodná ke koupánímasový výskyt sinic; možnost vzniku vodních květů; zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění
zákaz koupánívodní květ sinic; masový výskyt sinic; zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním; výskyt ostrých předmětů

Zákaz koupání

Pokud je vydán trvalý zákaz koupání, k jeho prezentaci pro veřejnost (na informačních tabulích poblíž koupacích vod případně i způsobem umožňujícím dálkový přístup) se využije níže uvedené bezpečnostní značení. Toto bezpečnostní značení se doporučuje použít i v případě vydání dočasného zákazu koupání.

Bezpečnostní značení - Zákaz koupání

74. V příloze č. 7 v tabulce č. 1 ve sloupci „Ukazatel“ se před slovo „enterokoky“ vkládá slovo „intestinální“ a v tabulce č. 2 se řádek čtvrtý zrušuje.

75. V příloze č. 8 se ve třetím sloupci slova „před vstupem“ nahrazují slovy „na přítoku“ a za slovo „do bazénu“ se vkládají slova „Mezní hodnota“.

76. V příloze č. 8 se v tabulce za řádek „vázaný chlor“ vkládá řádek, který zní:

chloritany, chlorečnanymg/l 2020, 21
3020, 22

“.

77. V příloze č. 8 bodu 2 se za slova „50 KTJ/100 ml“ doplňují slova „nebo hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 10 KTJ/100 ml a“ a slova „více než 100 KTJ/ml pro“ se nahrazují slovy „počty kolonií při 36 °C větší než 100 KTJ/ml“.

78. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 4 se slova „Metoda stanovení“ nahrazují slovy „Ukazatel Staphylococcus aureus je pro potřeby této vyhlášky určen metodou stanovení“, za číslo „6888-1“ se doplňují slova „(bez Změny A1),“ a slovo „ale“ se zrušuje.

79. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 5 se věta první zrušuje, ve větě čtvrté se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

80. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 6 a 7 se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“ a ve vysvětlivce č. 6 větě první se za slovo „protokolu“ vkládají slova „o výsledku laboratorní kontroly“.

81. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 8 doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota celkového organického uhlíku TOC ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „TOC“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota celkového organického uhlíku v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „TOC-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „TOC“ v bazénu po odečtení hodnoty „TOC“ v plnící vodě pro bazén.“.

82. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 9 až 11 se slovo „léčebné“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

83. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 13 slovo „aktivním“ zrušuje.

84. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 18 se doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota dusičnanů ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „NO3“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota dusičnanů v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „NO3-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „NO3“ v bazénu po odečtení hodnoty „NO3“ v plnící vodě pro bazén.“.

85. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 19 se slova „vanové koupele s náplní určenou jen pro jednu osobu a pro“ a slova „z přírodního léčebného zdroje“ zrušují, slovo „léčebných“ se zrušuje a za slovo „bazénech“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

86. V příloze č. 8 se doplňují vysvětlivky č. 20 až 22, které znějí:

20. Měří se pouze v případě, že je k dezinfekci bazénové vody používán oxid chloričitý. Jedná se o sumu obou látek.

21. Platí pro bazény, kde se provádí závodní výcvik plavců, a u dalších sportovních a výukových aktivit, které se konají více než 2 dny v týdnu.

22. Platí pro všechny bazény s výjimkou bazénů uvedených ve vysvětlivce č. 21.“.

87. V příloze č. 9 ve sloupci prvním řádku prvním se slova „či jiného dezinfekčního agens“ nahrazují slovy „(při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků)“.

88. V příloze č. 9 ve sloupci druhém řádku druhém se na začátek věty vkládají slova „hodinu před zahájením provozu a“.

89. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 1 větě první se za slovo „chlor,“ vkládají slova „chloritany, chlorečnany,“ a věta třetí až šestá se nahrazují větou „Držitel osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, chloritany, chlorečnany, popř. ozon.“.

90. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 3 se slovo „léčebné“ zrušuje a za slovo „ bazény“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

91. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 4 slovo „léčebné“ zrušuje, za slovo „bazény“ se vkládají slova „provozované osobami poskytujícími péči“ a doplňuje se věta „Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.“.

92. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 5 slova „a absorbance A254(1 cm)“ zrušují.

93. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 7 za slova „v případě“ vkládá slovo „jeho“.

94. V příloze č. 10. kapitole 2 v části „Typ 2“ se ve větě druhé slova „výukové hodiny“ nahrazují slovy „výukového dne“ a na konci druhého odstavce se doplňují slova „tak, aby bylo zajištěno dostatečné směšování vody podle § 17 odst. 2.“ a v oddíle „Voda“ se na konci věty slova v závorce zrušují.

95. V příloze č. 10 kapitole 3 se slova „je v bazénu zakázán souběh jiných činností“ nahrazují slovy „nelze v bazénu provozovaném pro tento účel provozovat jiné činnosti, které s tímto kurzem přímo nesouvisejí“ a v bodě 3 se věta poslední nahrazuje větou „K plnění může být použita pouze voda pitná nebo voda teplá, vyrobená z vody pitné.“.

96. V příloze č. 10 kapitole 3 se na konci textu bodu 4 doplňují slova „(s výjimkou ukazatele volný chlor, který by se měl pohybovat v rozmezí 0,2-0,4 mg/l.)“ a bod 5 se zrušuje.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

97. V příloze č. 12 se v řádku druhém ve sloupci druhém text v závorce včetně závorky zrušuje.

98. V příloze č. 12 se v řádku druhém doplňují slova „max. 34 °C“ a ve sloupci třetím se číslo „27“ nahrazuje číslem „30“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „28“ a za slova „28 °C“ se doplňují slova „pobytové prostory 22-26 °C“ a „vstupní prostory 20-22 °C“.

99. V příloze č. 13 se v tabulce řádku sedmém sloupci třetím číslo „26“ nahrazuje číslem „23“ a ve vysvětlivce*) pod tabulkou se číslo „35“ nahrazuje číslem „34“.

100. V příloze č. 14 tabulka č. 1 včetně textu pod tabulkou zní:

Indikátorový mikroorganismusNavážka vzorku
(g)
JednotkyPočet zkoušených vzorků při
každé kontrole**
Limit
(počet)
(KTJ* v 1 gramu)
Geohelminti živá stádia15počet5< 1***
Termotolerantní koliformní bakterie10KTJ* v 1 gramu51< 103
4< 50
Enterokoky10KTJ* v 1 gramu51< 103
4< 50

* KTJ - kolonie tvořící jednotku

** Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům.

*** Negativní nález v každém vzorku.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění této vyhlášky, se použije pro bazény projektované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky a bazény rekonstruované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou bodu 43, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru