Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 40/2014
Platnost od 29.05.2014
Účinnost od 13.06.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb. a vyhlášky č. 398/2010 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „předmětů“ vkládají slova „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.

2. V úvodní větě vyhlášky se slova „a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c)“.

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a a 1b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

㤠1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kontrolní značkou značka uvedená v příloze č. 4, která není zkušební značkou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona,

b) jednotnou zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.2, nebo 1.1.3,

c) národní identifikační značkou zkušebny značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.1,

d) národní zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 2.

§ 1b

Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad stanoveným způsobem, který je tvořen

a) jednotnou zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna národní identifikační značkou zkušebny a vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky,

b) jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky na každé silně namáhané části předložené samostatně k ověření, nebo

c) národní zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky, a jedná-li se o zbraň zakázanou6), i číslem zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je tvořen národní zkušební značkou s číslem certifikátu o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební značkou vyznačenou spolu s národní identifikační značkou zkušebny.

(3) Na každou nově vyrobenou vojenskou zbraň7), která není určená pro Armádu České republiky, výrobce v případě, že je zbraň označena identifikačními údaji, kterými jsou rok výroby, výrobce nebo stát původu a výrobní číslo zbraně, vyznačí kontrolní značku podle přílohy č. 4. Výrobce pak takto označenou zbraň předloží úřadu ke kontrole způsobu označení.

6) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

7) Bod 17 části první přílohy zákona o zbraních.“.

4. V § 2 odst. 6 písm. c) se slova „zkušební značky“ nahrazují slovy „národní identifikační značky zkušebny a jednotné zkušební značky“, slova „části I.“ se zrušují, za slovo „který“ se vkládá slovo „takto“ a slova „touto zkušební značkou,“ se zrušují.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jejich ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) označením země nebo místa původu,

d) výrobním číslem,

e) ráží použitého střeliva,

f) rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním čísle stanovené střelné zbraně,

g) údajem nebo údaji na každé hlavni o délce nábojové komory, pokud jde o stanovenou střelnou zbraň s hlavní nebo hlavněmi s hladkým vývrtem,

h) údajem o ráži každé hlavně, pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráži na hlavni, pokud má stanovená střelná zbraň každou z hlavní stejné ráže,

i) pokud je hlaveň určena výhradně pro použití černého prachu, jednoznačným údajem o této skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,

j) údajem každé brokové hlavně o měřeném průměru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,

k) údajem o ráži na válci revolveru, pokud je možno vyměnit válec revolveru.“.

6. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 12 a 10/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm a pro ráži 20 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku stanovené střelné zbraně se středovým zápalem je tlumič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stanovená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem 2014 musí být předložen k ověření nejpozději při předložení první stanovené střelné zbraně, která jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 4 až 16.

7. V § 3 se odstavec 14 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.

8. V § 3 odst. 14 a § 4 odst. 1 se slova „příslušnou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „stanoveným způsobem“.

9. V § 3 odst. 14 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) v případě zbraně nabíjené černým prachem i maximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky a použité střely.“.

10. V § 3 odst. 15 se slova „identifikační značkou úřadu podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „národní identifikační značkou zkušebny“.

11. V § 5 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12. V § 5 odst. 5 písm. d) se slova „zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „stanoveným způsobem“.

13. V § 6 odst. 8 písm. c) se číslovka „I.“ nahrazuje číslovkou „2“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

a) při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem,

b) stanoveným způsobem označí úřad každou hlaveň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných hlavní, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně. U revolverů označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, každou nábojovou komoru a důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad označí stanoveným způsobem alespoň jednu z hlavních částí zbraně,

c) není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování stanovené střelné zbraně s více hlavněmi označí úřad stanoveným způsobem každou hlaveň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,

d) při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem určeným v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,

e) při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,

f) při typové zkoušce označí kontrolovaná osoba nebo úřad zkušební značkou pro pyrotechnické výrobky podle údaje uvedeného v certifikátu o typové zkoušce na každém pyrotechnickém výrobku; pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožní, provede se označení na nejmenším spotřebitelském obalu. Označení se provádí v obou případech formou potisku nebo nálepky,

g) při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování úřad označí jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič hluku, který splní stanovené technické požadavky,

h) při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel jejího opatření tlumičem hluku úřad na stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, doplní k vyznačeným zkušebním značkám číslo zkušebního protokolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem hluku.“.

15. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

16. V § 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

17. V příloze 1 části 1.3 se slova „stálé kanceláře“ nahrazují slovy „Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (dále jen „C. I. P.“)“.

18. V příloze 1 části 2.6 písm. a) se za slovo „hlaveň“ doplňují slova „náboji s olověnými broky“, slovo „ocelové“ se nahrazuje slovem „bezolovnaté“ a slova „stálé kanceláře“ se nahrazují slovem „C. I. P.“.

19. V příloze 1 části 2.6 písm. a) tabulka zní:

„Tlak na tlakoměru č.: (MPa)
1212
Rážepři zkoušce
běžnévyšší
12 a větší9345 - 6013245 - 60
169845 - 6013245 - 60
20 a menší10445 - 6013245 - 60
12/70 - ocelové brokyhybnost =< 13,5 Ns13250
hybnost >= 15 Ns
12/73-76 - ocelové brokyhybnost =< 15 Ns13250
hybnost >= 17,5 Ns
12/89 - ocelové brokyhybnost =< 19 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
10/89 - ocelové brokyhybnost =< 22 Ns13250
hybnost >= 22 Ns
16/70 - ocelové brokyhybnost =< 9,5 Ns--
20/70 - ocelové brokyhybnost =< 11 Ns13250
hybnost >= 12,5 Ns
20/76 - ocelové brokyhybnost =< 12 Ns13250
hybnost >= 14 Ns“.

20. V příloze č. 1 části 2.6 písm. b) se slovo „Zkušební“ nahrazuje slovy „U pistolí a revolverů zkušební“, za slova „o 30 % vyšší“ se vkládají slova „a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně o 25 % vyšší“ a za slovo „ráže“ se vkládají slova „určeného pro příslušnou zbraň“.

21. V příloze č. 1 části 2.6 písm. f) se slova „stálé kanceláře“ nahrazují slovem „C. I. P.“.

22. V příloze č. 1 části 2.6 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou 2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů dvojím způsobem:

1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení musí splňovat požadavky rozhodnutí C. I. P.“.

23. V příloze č. 1 části 5.3 písm. c) bodech 1 a 2 se slovo „ráž“ nahrazuje slovem „ráže“.

24. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Zkušební značky stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků a jejich části

1 Zkušební značky ve smyslu § 5 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich části, které jsou uznávány na základě Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969, kterou je Česká republika vázána a která České republice zakládá členství v Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C. I. P.)

1.1 Značky platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011. Značení alespoň na jedné hlavní části zbraně, nebo střelivu zahrnuje vždy jednotnou zkušební značku a národní identifikační značku zkušebny, a pokud se nejedná o značení střeliva nebo homologaci zbraní, i označení roku, kdy byla značka vyznačena.

1.1.1 Národní identifikační značky zkušeben

Česká republika (1)Česká republika
KielKiel(2)
Kolín nad RýnemKolín nad Rýnem(3)
MellrichstadtMellrichstadt(4)
MnichovMnichov(5)Německá spolková republika
SuhlSuhl(6)
UlmUlm(7)
BraunschweigBraunschweig(8)
VídeňVídeň(9)Republika Rakousko
FerlachFerlach(10)
Belgické království (11)Belgické království
Chilská republika (12)Chilská republika
Španělské království (13)Španělské království
Francouzská republika (14)Francouzská republika
Italská republika (15)Italská republika
Finská republika (16)Finská republika
LondýnLondýn(17)Spojené království Velké Británie a Severního Irska
BirminghamBirmingham(18)
Maďarská republika (19)Maďarská republika
IževskIževsk(20)
KlimovskKlimovsk(21)Ruská federace
Klimovsk IIKlimovsk II(22)
KrasnozavodskKrasnozavodsk(23)
Slovenská republika (24)Slovenská republika
Spojené arabské emiráty (25)Spojené arabské emiráty

1.1.2 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v září 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značky č. 5 a č. 6 se nedoplňují vyznačením roku zkoušky.

1.1.3 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013

Obyčejná zkouška(1)Obyčejná zkouška
Vyšší zkouška(2)Vyšší zkouška
Zkouška s černým střelným prachem(3)Zkouška s černým střelným prachem
Zkouška s „ocelovými broky“(4)Zkouška s „ocelovými broky“
Homologační značka(5)Homologační značka
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva

Poznámka: Značka č. 5 je na místě teček doplněná číslem rozhodnutí o homologaci. Značka č. 5 a značka č. 6 se nedoplňují označením roku zkoušky.

1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v říjnu 2014, v případě střeliva v říjnu 2016

1.2.1 Česká republika

Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva(1)Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů(2)Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů
Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach(3)Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach
Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - obyčejná zkouška
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(5)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Opakované ověřování všech typů zbraní(6)Opakované ověřování všech typů zbraní
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(7)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(8)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Typová kontrola střeliva do plynových zbraní(9)Typová kontrola střeliva do plynových zbraní
Typová kontrola střeliva(10)Typová kontrola střeliva
Typová kontrola střeliviny(11)Typová kontrola střeliviny
Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky(12)Kusové ověřování brokovnic - ocelové broky

1.2.2 Spolková republika Německo

a) Značky a kontrolní označení používané od roku 1991

Konečná zkouška bezdýmným prachem(1)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(2)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Konečná zkouška černým prachem(3)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(4)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Nová (opakovaná) zkouška(5)Nová (opakovaná) zkouška
Dobrovolná zkouška(6)Dobrovolná zkouška
Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních(8)Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(9)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm(10)Kontrola střeliva, zkušebna
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovSuhlUlm
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky (11)

b) Značky používané NSR v letech 1945 až 1990 včetně

Předběžná zkouška (12)Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem (13)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachemneboKonečná zkouška bezdýmným prachem(14)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek (15)Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Dobrovolná zkouška (16)Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravěneboZkouška po opravě(17)Zkouška po opravě
Vyšší zkouška bezdýmným prachemneboVyšší zkouška bezdýmným prachem(18)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střelyneboZkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(19)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm(20)Rozlišovací značka zkušebny
HannoverKielKolín n/RýnemMellrichstadtMnichovBerlínUlm

c) Značky používané NDR v letech 1975 až 1990 včetně

Konečná zkouška bezdýmným prachem(21)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely(22)Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely
Vyšší zkouška bezdýmným prachem(23)Vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška po opravě(24)Zkouška po opravě
Kontrola střeliva(25)Kontrola střeliva

d) Značky používané NDR v letech 1950 až 1975 včetně

Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně(26)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně
Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně(27)Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška(28)Konečná zkouška
Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku(29)Prohlídka po konečné zkoušce - vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku
Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“(30)Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“
Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením(31)Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením
Zkouška po opravě(32)Zkouška po opravě
Zkušebna Suhl(33)Zkušebna Suhl
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)(34)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)

e) Značky používané NDR v letech 1945 až 1950 včetně

Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně(35)Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně
Konečná zkouška černým prachem(36)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(37)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Zkušebna Suhl(38)Zkušebna Suhl

f) Značky Německa používané v letech 1939 až 1945 včetně

Předběžná zkouška(39) Předběžná zkouška
Konečná zkouška černým prachem(40) Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach(41) Konečná zkouška zbraní na bezdýmný střelný prach
Značky pro speciální zbraně(42) Značky pro speciální zbraně
Dobrovolná zkouška(43) Dobrovolná zkouška
Zkouška po opravě(44) Zkouška po opravě
Oberdorf n/ NeckaremSuhl Zella-Mehlis(45) Rozlišovací značka zkušebny

Oberdorf n/ Neckarem

Suhl Zella-Mehlis

g) Značky Německa používané do roku 1939 včetně

Předběžná zkouška (1. zkouška)(46)Předběžná zkouška (1. zkouška)
Konečná zkouška (2. zkouška)(47)Konečná zkouška (2. zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)(48)Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)
Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením(49)Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením
Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)(50)Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)
Zkouška po opravě(51)Zkouška po opravě
Značka pro zahraniční zbraně(52)Značka pro zahraniční zbraně
Zkouška kulovnic bezdýmným prachem(53)Zkouška kulovnic bezdýmným prachem
Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem(54)Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem

1.2.3 Republika Rakousko

Vídeň Ferlach
Předběžná zkouška hlavníPředběžná zkouška hlavní(1)Předběžná zkouška hlavní
Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem(2)Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem
Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachemKonečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem(3)Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem
Zbraň odmítnutá při kusovém ověřeníZbraň odmítnutá při kusovém ověření(4)Zbraň odmítnutá při kusovém ověření
Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem(5)Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(8)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.4 Belgické království

a) Pušky předovky s hladkým vývrtem - povinná zkouška

Obyčejná zkouška - hlaveň(1)Obyčejná zkouška - hlaveň
Obyčejný zkouška - dnový šroub(2)Obyčejný zkouška - dnový šroub
Vyšší zkouška - hlaveň(3)Vyšší zkouška - hlaveň
Vyšší zkouška - dnový šroub(4)Vyšší zkouška - dnový šroub

b) Pušky nabíjené zezadu s hladkým vývrtem

Provizorní dobrovolná zkouška hlavně(5)Provizorní dobrovolná zkouška hlavně
Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr(6)Povinná zkouška obyčejná - hlaveň, závěr
Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr(7)Povinná zkouška vyšší - hlaveň, závěr

c) Terčovnice

Zkouška černým prachem - hlavně(8)Zkouška černým prachem - hlavně
Zkouška černým prachem - závěr(9)Zkouška černým prachem - závěr
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr(10)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, závěr

d) Palné zbraně s drážkovaným vývrtem

Povinná zkouška - hlaveň, závěr(11)Povinná zkouška - hlaveň, závěr

e) Revolvery

Zkouška černým prachem - hlaveň, rám(12)Zkouška černým prachem - hlaveň, rám
Zkouška černým prachem - válec(13)Zkouška černým prachem - válec
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec(14)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, rám, válec

f) Automatické pistole

Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části(15)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené části

g) Pistole pro náboje „Flobert“ nebo revolverové náboje

Zkouška černým prachem - hlaveň(16)Zkouška černým prachem - hlaveň
Zkouška černým prachem - zkoušené součásti(17)Zkouška černým prachem - zkoušené součásti
Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti(18)Zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti

h) Zahraniční zbraně

Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(19)Obyčejná zkouška - hlaveň, zkoušené součásti
Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti(20)Vyšší zkouška - hlaveň, zkoušené součásti

i) Vojenské zbraně

Hlaveň(21)Hlaveň
Zkoušené součásti(22)Zkoušené součásti

j) Ostatní značky

Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto(23)Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto
Kontrola střeliva(24)Kontrola střeliva
Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(25)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(26)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(27)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.5 Chilská republika

Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek(1)Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek
Identifikační značka zkušebny(2)Identifikační značka zkušebny
Zkouška brokovnic - ocelové broky(3)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.6 Španělské království

Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních(1)Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních
Zkouška předovek - černý prach(2)Zkouška předovek - černý prach
Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu(3)Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu
Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(4)Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu(5)Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu
Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem(6)Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem
Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem(7)Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem
Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.(8)Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P.
Kontrola střeliva(9)Kontrola střeliva
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(10)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(11)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.7 Francouzská republika

a) Dobrovolné zkoušky

Dokončené hlavně - obyčejná zkouška(1)Dokončené hlavně - obyčejná zkouška
Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem(2)Dokončené hlavně - zkouška vyšším předepsaným tlakem
Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem(3)Dokončené hlavně - zkouška nejvyšším předepsaným tlakem

b) Povinné zkoušky

Přístroje postavené na roven zbraním(4)Přístroje postavené na roven zbraním
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem(5)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška černým prachem
Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu(6)Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu
Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem(7)Dokončené palné zbraně - obyčejná zkouška bezdýmným prachem
Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem(8)Dokončené palné zbraně - vyšší zkouška bezdýmným prachem
Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(9)Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem(10)Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem
Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem(11)Dokončené palné zbraně - nová (opakovaná) zkouška černým prachem
Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(12)Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem(13)Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem
Zkouška krátkých zbraní(14)Zkouška krátkých zbraní
Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní(15)Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní
Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní(16)Označení odmítnutých (vyřazených) zbraní
Kontrola střeliva(17)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(18)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.8 Italská republika

Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních(1)Identifikační značky zkušebny v Gardone Val Trompia - Brescia, je vyražena na všech zbraních
Konečná zkouška černým prachem(2)Konečná zkouška černým prachem
Konečná zkouška bezdýmným prachem(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem
Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem(4)Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem
Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu(5)Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Zkouška brokovnic - ocelové broky(7)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: od roku 2006 používá Italská republika i novou podobu značek, kdy má ozubené kolo 16 zubů. Obě podoby se mohou objevovat současně a jsou považovány za platné.

1.2.9 Finská republika

Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo(1)Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo
Obyčejná zkouška(2)Obyčejná zkouška
Zkouška černým prachem(3)Zkouška černým prachem
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska

LondýnBirmingham
Provizorní zkouška hlavněProvizorní zkouška hlavně(1)Provizorní zkouška hlavně
Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismusKonečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus(2)Konečná zkouška bezdýmným prachem - mechanismus
Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveňKonečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň(3)Konečná zkouška bezdýmným prachem - hlaveň
Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prachKonečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach(4)Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach
Vyšší zkouškaVyšší zkouška(5)Vyšší zkouška
Nové (opakované) ověřeníNové (opakované) ověření(6)Nové (opakované) ověření
Kontrola střelivaKontrola střeliva(7)Kontrola střeliva
Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látekZkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(8)Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámky: Pracovní tlak, na který byla zbraň zkoušena, vyjádřený v tunách na čtvereční palec, je vyznačen na hlavni - například: 3 Tons.
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory jsou rovněž vyznačeny na hlavni - například: 12, 2 1/2ʺ.

1.2.11 Maďarská republika

Provizorní dobrovolná zkouška(1)Provizorní dobrovolná zkouška
Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu(2)Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu
Nová (opakovaná) zkouška(3)Nová (opakovaná) zkouška
Vyšší zkouška(4)Vyšší zkouška
Kontrola střeliva(5)Kontrola střeliva
Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J(6)Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek
Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J
Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek(7)Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
Konečná zkouška černým prachem(8)Konečná zkouška černým prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(9)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.2.12 Ruská federace

Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva(1)Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva(2)Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva(3)Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva
Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010(4)Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva - platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010
Zkouška brokovnic - ocelové broky(5)Zkouška brokovnic - ocelové broky

Poznámka: Značka č. 2 (značka zkušebny v Klimovsku) je platná pouze, je-li doplněna vyznačeným dvojčíslím roku, v zobrazeném případě se tedy jedná o značku z roku 1996.

1.2.13 Slovenská republika

Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů(1)Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů
Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach(2)Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach
Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu(3)Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu
Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška(4)Kusové ověřování brokovnic - vyšší zkouška
Homologace zbraní a expanzních přístrojů(5)Homologace zbraní a expanzních přístrojů
Kontrola střeliva(6)Kontrola střeliva
Kontrola střelivin(7)Kontrola střelivin
Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec(8)Identifikační značka Úřední zkušebny střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec
Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem(9)Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem
Zkouška brokovnic - ocelové broky(10)Zkouška brokovnic - ocelové broky

1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992

1.3.1 Republika Jugoslávie

Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem(1)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem
Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(2)Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem(3)Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem
Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce(4)Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce
Opakovaná zkouška černým prachem(5)Opakovaná zkouška černým prachem
Opakovaná zkouška bezdýmným prachem(6)Opakovaná zkouška bezdýmným prachem
Předběžná zkouška vložných hlavní(7)Předběžná zkouška vložných hlavní
Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem(8)Předběžná zkouška vložných hlavní vyšším předepsaným tlakem
Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem(9)Předběžná zkouška vložných hlavní nejvyšším předepsaným tlakem
Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků(10)Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků
Zkušební (přejímací) značka(11)Zkušební (přejímací) značka
Zkušební značka - mechanismus závěru(12)Zkušební značka - mechanismus závěru
Mezinárodní značka pro měřicí přístroj(13)Mezinárodní značka pro měřicí přístroj
Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně(14)Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně
Zkušební značka- správně spájené hlavně(15)Zkušební značka- správně spájené hlavně
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory(16)Jmenovitá ráže a délka nábojové komory
Značka zkušebního technika(17)Značka zkušebního technika
Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)(18)Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)
Označení zahrdlení hlavně(19)Označení zahrdlení hlavně
Hmotnost hlavně(20)Hmotnost hlavně
Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek(21)Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek
Kontrola střeliva(22)Kontrola střeliva

2 Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky

Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se uvádí číslo certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třídu stupně nebezpečnosti; velikost písma je min. 2,1 mm)(1)Zkušební značka pro pyrotechnické výrobky (pod písmeny ČÚZZS se uvádí číslo certifikátu typu/dvojčíslí roku jeho vydání a třídu stupně nebezpečnosti; velikost písma je min. 2,1 mm)
Zkušební značka pro střelné zbraně, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě(2)Zkušební značka pro střelné zbraně, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě
Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě(3)Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě“.

25. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

Kontrolní značky

Kontrolní značka pro vojenské zbraně, které nejsou určeny do výzbroje Armády České republiky(1)Kontrolní značka pro vojenské zbraně, které nejsou určeny do výzbroje Armády České republiky“.

Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označit místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém případě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro označování se obdobně užije ustanovení § 8 písm. b) vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát o homologaci určit označování stanovených střelných zbraní místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. V takovém případě musí být zbraň označena i dvojčíslím roku ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát o typové kontrole střeliva určit označování stanoveného střeliva místo stanoveným způsobem označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru