Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 34/2014
Platnost od 14.05.2014
Účinnost od 29.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 1 a 3 a § 4 odst. 1, 2, 4 a 7 zákona a podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slovo „organoleptického“ a slova „jejich přirozených součástí nebo provozních parametrů,“ zrušují.

2. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

3. V § 3 se za větu třetí vkládá věta „U surových nebo pitných vod, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku, nesmí být po úpravě obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah vápníku nižší než 30 mg/l.“.

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slovo „vody;“ vkládají slova „u zdrojů s minimální četností rozborů a sezónním provozem do 6 měsíců, které jsou provozovány podle § 3 odst. 2 písm. a) až d) zákona, je možno tento rozbor započítat do minimální roční četnosti podle odstavce 1,“.

5. V § 6 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „6“, za slovo „ukazatel“ se vkládá slovo „intestinální“ a slova „2 úplných rozborů“ se nahrazují slovy „1 úplný rozbor“.

6. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(3) Prokázání, že výsledky jiné metody, neuvedené v oddílu A přílohy č. 6, jsou nejméně tak spolehlivé jako výsledky laboratorní metody, jejíž použití stanoví tato vyhláška, se provede metodou uvedenou v technické normě, kterou jsou nastavena kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod10).

10) ČSN EN ISO 17994 (75 7016) - Jakost vod - Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod, část 7.2.“.

7. V § 8 odst. 1 písm. c) větě druhé se slovo „Dále“ nahrazuje slovy „U balené pitné vody určené k prodeji“ a za slovo „být“ se vkládá slovo „dále“.

8. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

9. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

č.ukazateljednotkalimittyp limituVysvětlivky
1Clostridium perfringensKTJ/100ml0MH1
2Intestinální enterokokyKTJ/100ml0NMH
KTJ/250 ml0NMH2
3Escherichia coliKTJ/100ml0NMH
KTJ/250 ml0NMH2
4koliformní bakterieKTJ/100ml0MH
KTJ/250 ml0MH2
5mikroskopický obraz - abioseston%10MH3
6mikroskopický obraz - počet organismůjedinci/ml50MH3,4
7mikroskopický obraz - živé organismyjedinci/ml0MH3,4,5
8počty kolonií při 22 °CKTJ/mlBez abnormálních změnMH6
KTJ/ml200DH7
KTJ/ml100NMH2
9počty kolonií při 36 °CKTJ/mlBez abnormálních změnMH8
KTJ/ml40DH9
KTJ/ml20NMH2
10Pseudomonas aeruginosaKTJ/250 ml0NMH2

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

č.ukazatelsymboljednotkalimittyp limituvysvětlivky
111,2-dichlorethan µg/l3,0NMH
12akrylamid µg/l0,1NMH10
13amonné iontyNH4+mg/l0,50MH
14antimonSbµg/l5,0NMH
15arsenAsµg/l10NMH
16barva mg/l Pt20MH
17benzen µg/l1,0NMH11
18benzo[a]pyrenBaPµg/l0,010NMH
19berylliumBeµg/l2,0NMH12
20borBmg/l1,0NMH
21bromičnanyBrO3µg/l10NMH13
22celkový organický uhlíkTOCmg/l5,0MH14
23dusičnanyNO3-mg/l50NMH15
24dusitanyNO2mg/l0,50NMH15
25epichlorhydrin µg/l0,10NMH10
26fluoridyF-mg/l1,5NMH
27hliníkAlmg/l0,20MH
28hořčíkMgmg/l10MH16
20-30DH16
29chemická spotřeba kyslíku
(manganistanem)
CHSK-Mnmg/l3,0MH17
30chlor volný mg/l0,30MH18
31chlorethen
(vinylchlorid)
µg/l0,50NMH10
32chloridyCl-mg/l100MH19,20
33chloritanyClO2-µg/l200MH13,18
34chromCrµg/l50NMH
35chuť přijatelná pro odběrateleMH21
36kadmiumCdµg/l5,0NMH
37konduktivitakmS/m125MH20,22
38kyanidy celkovéCN-mg/l0,050NMH
39manganMnmg/l0,050MH23
40měďCuµg/l1000NMH24
41microcystin-LR µg/l1NMH25
42niklNiµg/l20NMH26
43olovoPbµg/l10NMH26
44ozonO3µg/l50MH18
45pach přijatelný pro odběrateleMH21
46pesticidní látkyPLµg/l0,10NMH27,28
47pesticidní látky celkemPLCµg/l0,50NMH27,29
48PHpH 6,5-9,5MH20,31
49polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUµg/l0,10NMH30
50rtuťHgµg/l1,0NMH
51selenSeµg/l10NMH
52síranySO42-mg/l250MH20
53sodíkNamg/l200MH
54stříbroAgµg/l50NMH32
55tetrachlorethenPCEµg/l10NMH33
56trihalomethanyTHMµg/l100NMH34
57trichlorethenTCEµg/l10NMH33
58trichlormethan (chloroform) µg/l30MH13
59vápníkCamg/l30MH16
40-80DH16
60vápník a hořčíkCa + Mgmmol/12-3,5DH16
61zákal ZF (t,n)5MH35
62železoFemg/l0,20MH36
63teplota °C8-12DH

Použité zkratky:

KTJ - kolonie tvořící jednotka

NMH - nejvyšší mezní hodnota

MH - mezní hodnota

DH - doporučená hodnota (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vysvětlivky k tabulkám:

1. Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Tam, kde hodnota tohoto ukazatele není dodržena, musí se prozkoumat daný vodní zdroj a technologii úpravy, aby se zjistilo, zda lidské zdraví není potenciálně ohroženo přítomností patogenních mikroorganismů, jako jsou zejména kryptosporidie. Postup odpovědné osoby stanoví § 4 odst. 5 zákona.

2. Platí pouze pro balenou pitnou vodu.

3. Nedílnou součástí výsledku zkoušky jsou i další informace získané při mikroskopickém rozboru, které mohou přispět k interpretaci výsledků. Tento slovní popis obsahuje zejména složení přítomného abiosestonu (případně jeho možný původ), bližší zařazení přítomných organismů a jejich možný původ (surová voda, pomnožení v síti), jejich příslušnost k obtížně odstranitelným skupinám. V případě výskytu živých organismů u vod zabezpečených dezinfekcí je vždy nutné udat, o jaké organismy se jednalo. U podzemních vod se zaznamenává především přítomnost organismů vázaných na povrchové vody a organismů indikujících zhoršenou jakost vody. Podzemní voda s výskytem organismů vázaných na povrchové vody musí být považována za vodu podzemní ovlivněnou vodou povrchovou (viz vysvětlivka 1).

4. Organismy zahrnovanými pod tento ukazatel se pro účely vyhlášky rozumí sinice a všechny eukaryontní organismy (například řasy, prvoci, mikromycéty, vířníci, hlístice). Bakterie (s výjimkou sinic) jsou uvedeny jen ve slovním popisu, ale nepočítají se do celkového počtu organismů. Mikroskopický nález masového výskytu organotrofních bakterií (více než 100 jedinců/ml) je třeba posuzovat jako překročení MH ukazatelů č. 6, popřípadě č. 7. Produkty metabolismu železitých bakterií se řadí k abiosestonu.

5. Mezní hodnota platí pouze u vod zabezpečených dezinfekcí. Živé organismy obsahující chlorofyl se odliší pomocí autofluorescence chlorofylu. Ostatní, pokud je to možné, podle dalších znaků, jako jsou zejména pohyb, stav protoplastu.

6. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.

7. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den platí doporučená hodnota do 500 KTJ/ml.

8. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml.

9. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den, platí doporučená hodnota do 100 KTJ/ml.

10. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru (látky), vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z materiálů (například z rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody, které jsou ve styku s pitnou vodou. Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné výpočet provést a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se však provede rovněž u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.

11. Při stanovení benzenu je nutné sledovat, není-li indikována přítomnost dalších aromatických uhlovodíků (toluenu, xylenů, ethylbenzenu). Nálezu těchto látek je nutno věnovat zvýšenou pozornost. V případě kvantitativního stanovení se uvedou nálezy stanovených látek do protokolu o zkoušce.

12. Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy Be přesahují 30 % limitní hodnoty.

13. Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.

14. Bez abnormálních změn. Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10000 m3 vody denně.

15. Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů v mg/l děleného 50 a zjištěného obsahu dusitanů v mg/l děleného 3 byl menší nebo rovný 1. Součet poměrů odpovídá svým významem nejvyšší mezní hodnotě. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l.

16. Platí jako minimální hodnota v případě uvedeném v § 3 odst. 1. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení doporučené hodnoty.

17. Bez abnormálních změn. Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).

18. Obsah volného chloru, chloritanů či ozonu se stanovuje pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody. V případě využití vázaného aktivního chloru (například ve formě chloraminů) pro dezinfekci, platí pro celkový aktivní chlor mezní hodnota 0,4 mg/l.

19. V případech, kdy vyšší hodnoty chloridů jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty až do 250 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky. Pro balené pitné vody uměle doplňované minerálními látkami platí mezní hodnota 250 mg/l.

20. Voda by neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně domovních instalací. Posouzení agresivity se provádí podle TNV 757121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím.

21. V případě pochybností při senzorickém hodnocení se za přijatelné považují prahová čísla 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).

22. Měřeno při 25 °C .

23. V případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty manganu až do 0,10 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.

24. Limitní hodnota je stanovena na základě toxického působení mědi a platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli. Při koncentracích nad 100 µg/l může docházet ke změnám organoleptických vlastností vody. Pro kontrolu jakosti pitné vody podle § 4 se použije metoda náhodného vzorkování během pracovního dne, která spočívá v odběru prvních 1000 ml vody z kohoutku (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody nebo odběru vzorků vody na stanovení jiných ukazatelů). Zjistí-li se při tomto odběru překročení limitní hodnoty a je-li prokázáno, že se jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, provádí se účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncentrace látky požité spotřebiteli během jednoho týdne.

25. Stanovuje se u pitné vody upravené z povrchové vody v období, kdy lze očekávat zvýšený výskyt sinic. V případě, že osoba podle § 3 odst. 2 zákona uvede vhodný postup zaručující, že možný výskyt cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou učiněna účinná opatření k zabránění ohrožení veřejného zdraví, orgán ochrany veřejného zdraví četnost stanovení omezí nebo vypustí.

26. Limitní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli. Pro kontrolu jakosti pitné vody podle § 4 se použije metoda náhodného vzorkování během pracovního dne, která spočívá v odběru prvních 1000 ml vody z kohoutku (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody nebo odběru vzorků vody na stanovení jiných ukazatelů). Zjistí-li se při tomto odběru překročení limitní hodnoty a je-li prokázáno, že se jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, provádí se účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncentrace látky požité spotřebiteli během jednoho týdne.

27. Pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.

28. Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l.

29. Limitní hodnota se vztahuje na součet jednotlivých stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidních látek. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.

30. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně stanovených následujících specifických látek: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren. Jsou-li stanoveny další látky typu polyaromatických uhlovodíků, nelze jejich hodnotu zahrnout do ukazatele PAU.

31. Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 4,5; pro balenou pitnou vodu, která je přírodně bohatá nebo uměle obohacena oxidem uhličitým, může být minimální hodnota i nižší. U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému.

32. Týká se vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.

33. Součet koncentrací tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmí překročit 10 µg/l.

34. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.

35. V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 ZF. Jednotka se uvádí podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu.

36. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové hodnoty jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty železa až do 0,50 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody a to ani formou občasného viditelného zákalu.“.

10. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity se v řádcích 1 a 2 slovo „pneumophila“ nahrazuje slovem „spp.“.

11. V příloze č. 2 v tabulce Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity se v řádku 16 slova „mikrog/l“ nahrazují slovy „µg/l“.

12. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 2 se za slova „sprchy veřejných bazénů a koupališť“ nahrazují slovy „pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody“.

13. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 4 se doplňuje věta „Centrálním ohřevem se rozumí ohřev vody na jednom místě pro celou budovu nebo více budov.“.

14. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 9 se za slovo „pochybností“ vkládají slova „při senzorickém stanovení“ a slovo „stupně“ se nahrazuje slovy „prahová čísla“.

15. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců a jejich hygienické limity

A.

Mikrobiologické požadavky

UkazatelJednotkaLimitVysvětlivky
atypická mykobakteriaKTJ/1000ml1001,3
Escherichia coliKTJ/100ml0
Legionella spp.KTJ/100ml1002,3
počet kolonií při 36°CKTJ/1 ml200
Pseudomonas aeruginosaKTJ/100ml0
Staphylococcus aureusKTJ/100ml0

B.

Fyzikální a chemické požadavky

UkazatelJednotkaLimitVysvětlivky
chemická spotřeba kyslíku
(manganistanem)
mg/l5,0
pach přijatelný pro odběratele4
PH 6-9,5
trihalometanyµg/l100
volný chlormg/l0,1-1,05
vizuální posouzení 6
zákalZF(t,n)57

Vysvětlivky:

1. Limitní hodnota se vztahuje na součet následujících druhů atypických mykobakterií: Mycobacterium chelonae, M. kansasii, M. avium, M. intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum.

2. Vyšetření na přítomnost Legionella spp. není potřeba provádět, jestliže je ohřev prováděn v místě spotřeby , jako zejména průtokovým ohřívačem.

3. Ukazatelé se stanovují pouze v případě výroby teplé vody ze zdroje povrchové vody nebo důlní vody, s centrálním ohřevem a rozvodem.

4. V případě pochybností při senzorickém stanovení se za přijatelné považují prahová čísla 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).

5. Stanovení se provádí v místě odběru vzorků. Obsah volného a vázaného chloru, popřípadě jiného dezinfekčního přípravku se stanovuje pouze v případě použití látek obsahujících chlor při úpravě vody.

6. Například nepřítomnost povlaku nebo pěny na hladině, barva.

7. V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde (t) znamená turbidimetrickou a (n) nefelometrickou metodu.“.

16. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

A. Minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků pitné vody (mimo balené vody)

Počet obyvatel
zásobované oblasti
[§ 2písm.d)]
při denní spotřebě 200 l
na osobu
Objem vody rozváděné
či produkované
v zásobované oblasti
(m3 / den) *)
Roční počet vzorků
pro krácený rozbor **)
Roční počet vzorků
pro úplný rozbor **)
≤ 50≤ 1011 za dva roky
> 50 až ≤ 100> 10 až ≤ 2021
> 100 až ≤ 500> 10 až ≤ 10031
> 500 až ≤ 5000> 100 až ≤ 100042
> 5000 až ≤ 50000> 1000 až ≤ 100004
+ 3 na každých
1000 m3/den
(včetně nedokončených)
z celkového objemu
1
+ 1 na každých
3300 m3/den
(včetně nedokončených)
z celkového objemu
> 50000 až ≤ 500000> 10000 až ≤ 1000003
+ 1 na každých
10000m3/den
(včetně nedokončených)
z celkového objemu
> 500000> 10000010
+ 1 na každých
25000 m3/den
(včetně nedokončených)
z celkového objemu

Vysvětlivky k tabulce:

*) Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel. Pokud počet zásobovaných obyvatel, zejména vzhledem k sezónní rekreaci, výrazně kolísá a nelze jej jednoznačně určit, bere se jako základ stanovení četnosti průměrný objem vyrobené vody (m 3 /den) za roční období.

**) Příklad výpočtu: pro objem rozváděné vody 5200 m3/den je počet krácených rozborů 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborů 3 [1 + (2 x 1)].

B. Minimální roční četnost odběru a rozsahu rozborů vzorků balené pitné vody stáčené do láhví nebo kontejnerů za účelem jejího prodeje

Objem vody denně vyráběné pro prodej v láhvích nebo kontejnerech v m3Roční počet vzorků pro krácený rozborRoční počet vzorků pro úplný rozbor
≤ 10121
> 10 až ≤ 60241
> 602 na každých 5 m3 (včetně nedokončených) z celkového objemu1 na každých 100 m3 (včetně nedokončených) z celkového objemu

Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok.“.

17. V příloze č. 5 se v tabulce doplňuje řádek 24, který zní:

24teplota

“.

18. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru, se na začátek čtvrtého řádku vkládá slovo „intestinální“, na desátém řádku se slovo „legionely“ nahrazuje slovy „Legionella spp.“ a doplňuje se nový řádek, který zní: „Staphylococcus aureus“.

19. V příloze č. 6 v tabulce A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru, ve sloupci Metoda, se číslo „12780“ nahrazuje číslem „16266“, číslo „757711“ se nahrazuje číslem „757712“, za slova „ČSN ISO 11731“ se vkládají slova „a ČSN ISO 11731-2“ a na konci sloupce k ukazateli Staphylococcus aureus se doplňují slova „ČSN EN ISO 6888-1 (beze změny A1) *)“.

20. V příloze č. 6 ve sloupci Alternativní metoda se slova „Detekce Escherichia coli (E.coli) a koliformů pomocí metody Colelert ® 18/Qunati-Tray ®*)“ nahrazují slovy „ČSN EN ISO 9308-2“ a vysvětlivka pod tabulkou „*) čísla patentů v USA: 5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne 21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997; 5.753.456 ze dne 19. května 1998“ se nahrazuje vysvětlivkou „*) v bodě 4.1. uvedené normy se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody“.

21. V příloze č. 6 v tabulce B řádku prvním sloupci třetím se slovo „Přesnost“ nahrazuje slovem „Preciznost“ a v textu pod tabulkou se slovo „přesností“ nahrazuje slovem „precizností“.

22. V příloze č. 6 ve vysvětlivkách k tabulce v bodu 2 větách první, druhé, třetí a páté se slovo „přesnost“ nahrazuje slovem „preciznost“, v bodu 2 ve větě čtvrté se slovo „přesnosti“ nahrazuje slovem „preciznosti“ a v bodu 10 se slovo „přesností“ nahrazuje slovem „precizností“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru