Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Částka 32/2014
Platnost od 07.05.2014
Účinnost od 07.05.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. a nařízení vlády č. 315/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie vztahující se k aerosolovým rozprašovačům1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast klasifikace, označování a balení látek a směsí2) (dále jen „přímo použitelný předpis“) a upravuje technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

1) Směrnice Rady 75/324/EHS z 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.
Směrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.
Směrnice Komise 2008/47/ES ze dne 8. dubna 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.
Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

2. V § 5 se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.

3. V § 6 odst. 1 se slova „Výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.

4. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „bodů 1.2 a 1.3“ nahrazují slovy „bodu 1.2“.

5. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(3) Splněním povinnosti označit aerosolový rozprašovač podle odstavce 1 písm. c) není dotčena povinnost označit aerosolový rozprašovač podle jiného právního předpisu3) nebo podle přímo použitelného předpisu.

3) Například zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 297/2013 Sb., vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.“.

6. V § 6 odst. 4 se slova „1.4.8“ nahrazují slovy „1.4.10“ a slova „1.4.9“ se nahrazují slovy „1.4.11“.

7. V příloze č. 1 bodě 1 se slova „výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „osobou odpovědnou za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.

8. V příloze č. 1 body 1.2 a 1.3 včetně poznámek pod čarou č. 5 až 10 znějí:

1.2 Označení na aerosolovém rozprašovači

1.2.1 Označení na aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi nebo látky

Aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví nebo životního prostředí, na každém aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi se viditelně, čitelně a nesmazatelně uvedou následující údaje:

a) „Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Vyprázdněnou nádobku ani neprorážejte, ani nevhazujte do ohně.“,

b) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11,

i) symbol plamene podle vzoru uvedeném v jiném právním předpisu5) upravujícím hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

ii) upozornění „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“, v závislosti na klasifikaci rozprašovače jakožto „hořlavého“ nebo „extrémně hořlavého“.

1.2.2 Označení na aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi

Aniž jsou dotčeny požadavky přímo použitelného předpisu, mohou označení každého aerosolového rozprašovače obsahujícího směsi obsahovat místo údajů uvedených v bodech 1.2.1 a 1.3 tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:

a) při jakékoli náplni:

i) standardní věta o nebezpečnosti H229 ve znění uvedeném v přímo použitelném předpisu7),

ii) pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 podle přímo použitelného předpisu8),

iii) pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 podle přímo použitelného předpisu9),

iv) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem,

v) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny,

b) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3“ podle přímo použitelného předpisu7),

c) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ podle přímo použitelného předpisu7),

d) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ podle přímo použitelného předpisu7).

1.3 Zvláštní údaje týkající se používání aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi nebo látky

Aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví nebo životního prostředí, na každém aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi se viditelně, čitelně a nesmazatelně uvedou následující údaje:

a) veškeré dodatečné pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na zvláštní nebezpečí výrobku; je-li k aerosolovému rozprašovači obsahujícím směsi přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny,

b) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, tato upozornění:

i) pokyny pro bezpečné zacházení S2 a S16 uvedené v jiném právním předpisu6) upravujícím hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

ii) „Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty“.

5) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 402/2011 Sb.

6) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 402/2011 Sb.

7) Příloha I tabulka 2.3.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

8) Příloha IV část 1 tabulka 6.2 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

9) Příloha IV část 1 tabulka 6.4 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

10) Příloha IV část 1 tabulka 6.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.“.

9. V příloze č. 1 body 1.2 a 1.3 včetně poznámek pod čarou č. 5 až 10 znějí:

1.2 Označení na aerosolovém rozprašovači

1.2.1 Označení na aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi

Aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví nebo životního prostředí, na každém aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi se viditelně, čitelně a nesmazatelně uvedou následující údaje:

a) „Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Vyprázdněnou nádobku ani neprorážejte, ani nevhazujte do ohně.“,

b) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11,

i) symbol plamene podle vzoru uvedeném v jiném právním předpisu5) upravujícím hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

ii) upozornění „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“, v závislosti na klasifikaci rozprašovače jakožto „hořlavého“ nebo „extrémně hořlavého“.

1.2.2 Označení na aerosolovém rozprašovači obsahujícím látky

Aniž jsou dotčeny požadavky přímo použitelného předpisu, musí označení každého aerosolového rozprašovače obsahujícího látky obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:

a) při jakékoli náplni:

i) standardní věta o nebezpečnosti H229 ve znění uvedeném v přímo použitelném předpisu7),

ii) pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 podle přímo použitelného předpisu8),

iii) pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 podle přímo použitelného předpisu9),

iv) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem,

v) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny,

b) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3“ podle přímo použitelného předpisu7),

c) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ podle přímo použitelného předpisu7),

d) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ podle přímo použitelného předpisu7).

1.3 Zvláštní údaje týkající se používání aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi

Aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví nebo životního prostředí, na každém aerosolovém rozprašovači obsahujícím směsi se viditelně, čitelně a nesmazatelně uvedou následující údaje:

a) veškeré dodatečné pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na zvláštní nebezpečí výrobku; je-li k aerosolovému rozprašovači obsahujícím směsi přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny,

b) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, tato upozornění:

i) pokyny pro bezpečné zacházení S2 a S16 uvedené v jiném právním předpisu6) upravujícím hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

ii) „Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty“.

Aerosolové rozprašovače obsahující směsi mohou být označovány místo bodu 1.2.1 a místo bodu 1.3 podle bodu 1.2.2.

5) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 402/2011 Sb.

6) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 402/2011 Sb.

7) Příloha I tabulka 2.3.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

8) Příloha IV část 1 tabulka 6.2 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

9) Příloha IV část 1 tabulka 6.4 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

10) Příloha IV část 1 tabulka 6.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.“.

10. V příloze č. 1 bod 1.2 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 10 zní:

1.2 Označení na aerosolovém rozprašovači

Aniž jsou dotčeny požadavky přímo použitelného předpisu, musí označení každého aerosolového rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:

a) při jakékoli náplni:

i) standardní věta o nebezpečnosti H229 ve znění uvedeném v přímo použitelném předpisu7),

ii) pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 podle přímo použitelného předpisu8),

iii) pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 podle přímo použitelného předpisu9),

iv) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem,

v) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny,

b) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3“ podle přímo použitelného předpisu7),

c) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ podle přímo použitelného předpisu7),

d) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ podle přímo použitelného předpisu7).

7) Příloha I tabulka 2.3.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

8) Příloha IV část 1 tabulka 6.2 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

9) Příloha IV část 1 tabulka 6.4 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.

10) Příloha IV část 1 tabulka 6.1 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.

11. V příloze č. 1 se bod 1.3 zrušuje.

12. V příloze č. 1 bodě 1.4.12 písm. b) se slova „Výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.

13. V příloze č. 1 se za bod 1.4.7 vkládají nové body 1.4.8 a 1.4.9, které znějí:

1.4.8 Látkou látka podle definice v čl. 2 odst. 7 přímo použitelného předpisu.

1.4.9 Směsí směs podle definice v čl. 2 odst. 8 přímo použitelného předpisu.“.

Dosavadní body 1.4.8 až 1.4.10 se označují jako body 1.4.10 až 1.4.12.

14. V příloze č. 1 bodě 3.1.4 písm. c) se v tabulce č. 1 ve druhém řádku číslo „50“ nahrazuje číslem „80“.

15. V příloze č. 2 bodě 1 a bodě 1.4.3 písm. c) se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.

16. V příloze č. 2 bodech 1.2, 1.3 a 1.4.3 písm. b) se slova „Výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Osoba odpovědná za uvádění aerosolového rozprašovače na trh“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Aerosolové rozprašovače obsahující směsi, které splňují požadavky stanovené nařízením vlády č. 194/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a byly nebo budou uvedeny na trh před 1. červnem 2015, nemusí splňovat požadavky nařízení vlády č. 194/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to až do 1. června 2017.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou

a) čl. I bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 19. června 2014, a

b) čl. I bodů 4, 10 a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru