Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/2014 Sb.Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Částka 26/2014
Platnost od 09.04.2014
Účinnost od 24.04.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2014

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany uvedených v odstavci 2, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení věcných prostředků požární ochrany do vybavení jednotek požární ochrany podle zákona o požární ochraně1).

(2) Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:

a) terminál používaný v digitální rádiové síti PEGAS, který odpovídá standardu TETRAPOL,

b) radiostanice používaná v analogových rádiových sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) přenosná motorová stříkačka, jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

d) autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „izolační dýchací přístroj“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

e) přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech (dále jen „přilba“), jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

f) ochranný oděv pro hasiče (dále jen „zásahový oděv I“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

g) ochranný oděv pro hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném terénu (dále jen „zásahový oděv II“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) doplněk zásahového oděvu I a II (dále jen „doplněk“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

i) pracovní stejnokroj II, jehož technické podmínky jsou uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce, a

j) spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní prádlo“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Vybrané technické podmínky uvedené v přílohách k této vyhlášce se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí podle jiného zákona2), oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů, podle této vyhlášky.

§ 2

Přechodné ustanovení

Pro věcné prostředky požární ochrany uvedené v § 1 odst. 2, zařazené do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

2. Vyhláška č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

3. Vyhláška č. 102/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.


§ 4

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOSTANICE

1. Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení ≤ 5 % nejméně 3 W,

h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

i) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

k) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

l) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

m) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu.

2. Přenosná radiostanice pro mužstvo, která je určena pro rádiové spojení při zásahu a ostatních činnostech jednotek požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 16,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 5 W; u radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven na 1 W bez požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

g) NF výkon při zkreslení ≤ 5 % nejméně 500 mW,

h) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

i) krytí nejméně IP 54,

j) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

k) možnost přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

l) možnost ovládání hlasem (VOX),

m) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

3. Přenosná radiostanice pro velitele, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146-174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 5 W; u radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven na 1 W bez požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

g) NF výkon při zkreslení ≤ 5 %, nejméně 500 mW,

h) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

i) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

j) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

k) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

l) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

m) krytí nejméně IP 54,

n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

o) možnost přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

p) možnost ovládání hlasem (VOX),

q) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

b) počet kanálů nejméně 99,

c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

f) VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2 úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení ≤ 5 % nejméně 3 W,

h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

i) možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích,

j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

k) možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce 9 znacích,

l) užití CTCSS v rozsahu nejméně 67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti zadání nestandardního uživatelského formátu,

m) užití funkce SCAN včetně možnosti definice priority a možnosti dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY

1. Přenosná motorová stříkačka splňuje požadavky norem uvedené v § 1 odst. 3 na přenosné motorové stříkačky používající požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění jeho sacího potrubí.

2. Přenosná motorová stříkačka je vybavena požárním odstředivým čerpadlem, které se označuje hodnotou jmenovitého výkonu požárního čerpadla v souladu s parametry specifikovanými jmenovitými otáčkami, jmenovitým výtlačným tlakem (bar), jmenovitou geodetickou sací výškou a jmenovitým průtokem čerpadla (l.min-1). Označení přenosné motorové stříkačky je vyznačeno zkratkou v prostoru obslužného místa, a to kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. Přenosná motorová stříkačka se označuje zkratkou:

a) při jmenovitém průtoku 750 l.min-1 PS 7,5,

b) při jmenovitém průtoku 1000 l.min-1 PS 10, nebo

c) při jmenovitém průtoku 1500 l.min-1 PS 15.

3. Nachází-li se jmenovitý průtok požárního odstředivého čerpadla mezi popsanými hodnotami, velikost jmenovitého průtoku požárního čerpadla se označuje podle nejbližší nižší jmenovité hodnoty průtoku.

Základní funkce přenosné motorové stříkačky

4. Konstrukce přenosné motorové stříkačky umožňuje:

a) zavodnění sacího vedení z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením při sací výšce 7,5 m,

b) čerpání a dopravu vody hadicemi z vnějšího volného zdroje,

c) dopravu vody hadicemi při napojení na vnější tlakový zdroj se vstupním tlakem nejméně 1,5 bar.

5. Sací hrdlo u přenosné motorové stříkačky je závitové 110 mm podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

6. Sací a výtlačná hrdla jsou vyvedena do prostoru, ve kterém neomezují obsluhu.

7. Přenosná motorová stříkačka je vybavena nejméně jedním výtlačným hrdlem o průměru 75 mm, opatřeným uzavírací armaturou se spojkou podle normy uvedené v § 1 odst. 3, vyvedeným do strany od podélné osy požárního čerpadla. Počet výtlačných hrdel odpovídá jmenovitému průtoku požárního čerpadla. Výška spodní hrany výtlačného hrdla je nejméně 250 mm nad zemí.

8. Konstrukce přenosné motorové stříkačky umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 8 hodin tak, aby nedošlo k překročení přípustné teploty motoru a případného převodového ústrojí k čerpadlu.

9. Pokud je přenosná motorová stříkačka vybavena akumulátorovou baterií, pak je uzpůsobena k průběžnému dobíjení akumulátorové baterie pomocí prvku umístěného v prostoru obslužného místa.

Požární odstředivé čerpadlo

10. Požární odstředivé čerpadlo je opatřeno zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.

11. Výtlačná hrdla požárního odstředivého čerpadla včetně ovládacích armatur jsou skloněna pod vodorovnou rovinu, za účelem jejich odvodnění.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY IZOLAČNÍHO DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE

1. Izolační dýchací přístroj splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou používané jako prostředky k ochraně dýchacích orgánů.

2. Izolační dýchací přístroj je klasifikován jako typ 2 podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Izolační dýchací přístroj umožňuje použití jedné tlakové láhve o vodním objemu 6 až 9 litrů nebo dvou tlakových láhví o vodním objemu každé z nich 6 až 7 litrů, s plnicím tlakem 30 MPa (300 bar). Nouzově lze použít též tlakové láhve o vodním objemu 5 a 7 litrů s plnicím tlakem 20 MPa (200 bar).

4. Nejvyšší pracovní tlak izolačního dýchacího přístroje je 30 MPa (300 bar).

5. Konstrukce izolačního dýchacího přístroje může umožňovat druhý vstup a výstup pro dálkový přívod vzduchu nebo druhou obličejovou masku anebo záchrannou vyváděcí kuklu nebo ventilaci protichemického ochranného oděvu. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na přístroje s nejvyšším pracovním tlakem 20 MPa (200 bar).

6. Popruhy a korpus izolačního dýchacího přístroje jsou vyrobeny z materiálů, které umožňují mokrý způsob dekontaminace při teplotě do 100 °C bez poškození; části z pórovitých materiálů jsou odepínatelné a vyměnitelné.

7. Hmotnost přístroje s obličejovou maskou a úplně naplněnou tlakovou lahví (tlakovými lahvemi), který je připraven k použití, nesmí být vyšší než 15 kg.

8. Ovládání ventilů pro spuštění izolačního dýchacího přístroje je pro nositele oběma rukama snadno přístupné.

9. Izolační dýchací přístroj má ručně ovladatelnou přídavnou dodávku vzduchu.

10. Ovládání přídavné dodávky vzduchu musí být umožněno i v ochranných rukavicích pro hasiče.

11. Izolační dýchací přístroj je zhotoven z materiálů, které znemožňují vznik a výboj statické elektřiny.

12. Izolační dýchací přístroj má akustické pneumatické popř. i elektronické výstražné zařízení.

13. Tlakoměr pro kontrolu přetlaku v tlakové lahvi pro zjištění zásoby vzduchu je umístěn na levém ramenním popruhu v poloze umožňující kontrolu nositelem a je cejchován v MPa nebo v barech; tlakoměr má červené pole v rozsahu 0 až 5 MPa (0 až 50 bar).

Tlaková lahev

14. Kovová tlaková lahev je schválena podle jiného právního předpisu3.

15. Značení tlakových lahví musí být trvanlivé. Umožňuje jednoznačně identifikovat tlakovou lahev a její obsah. Tlakové lahve musí být označeny současně barevným označením lahve, ražením nebo zalitím tištěného štítku pod plastovou fólii a snímatelným značením bezpečnostními nálepkami podle norem uvedených v § 1 odst. 3.

16. Kompozitová tlaková lahev je chráněna snímatelným obalem tmavomodré barvy. Součástí obalu je svisle umístěný pás z nápadného materiálu o šířce 75 mm. Obal i pás je vyroben z materiálů s omezeným šířením plamene a je odolný proti mechanickému poškození. Pás se skládá ze tří pruhů; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté fluorescenční a prostřední třetina barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

17. Připojení tlakové lahve k izolačnímu dýchacímu přístroji je provedeno závitem G 5/8”, podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

18. Součástí tlakové lahve nebo ventilu tlakové lahve je bezpečnostní prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok unikajícího plynu z tlakové lahve tak, že reakční síla nezpůsobí nekontrolovaný pohyb lahve.

Obličejová maska

19. Obličejová maska umožňuje uchycení hlavovým křížem, síťkou nebo pomocí rychloupínačů.

20. Obličejová maska může být vybavena zařízením pro hlasovou komunikaci pomocí radiostanice nebo jiného komunikačního prostředku.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘILBY

1. Přilba splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na přilby poskytující uživateli ochranu hlavy při likvidaci požárů a doprovodných činnostech a to i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech.

2. Povrch přilby a přilba za mokra vykazují elektroizolační odolnost, přilbu lze na základě elektrických vlastností zařadit do kategorie E2 a E3 podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Přilba splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 při -30 °C, lze ji podle normy uvedené v § 1 odst. 3 zařadit do kategorie označované „***“.

4. Součástí přilby je podbradní pásek jednostranně rozepínatelný v rukavicích pro hasiče.

5. Součástí přilby je chránič šíje (nátýlník).

6. Součástí přilby je obličejový štít, který poskytuje ochranu očí a podstatné části obličeje, tzv. chránič obličeje. Součástí přilby může být současně také chránič očí, pokud jej lze použít nezávisle na chrániči obličeje.

7. Všechny součásti přilby jsou vyměnitelné v rámci údržby.

8. Přilba umožňuje:

a) použití obličejové masky izolačního dýchacího přístroje se všemi způsoby uchycení podle přílohy č. 3, bodu 19 této vyhlášky,

b) uchycení svítilny,

c) montáž zařízení umožňující kombinované ovládání radiostanice hlasem a stiskem tlačítka a montáž reproduktoru,

d) umístění samolepících prvků pro označení hasičů, na povrch skořepiny přilby.

9. Materiál skořepiny je proveden v barvě žlutá, žlutá fluorescenční, nebo žlutozelená luminiscenční.

10. Přilba ve vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky může mít povrch skořepiny proveden i v jiné barvě než je uvedeno v bodě 9.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO ODĚVU I

1. Zásahový oděv I splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a doprovodných činnostech a to i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci požárů v objektech.

2. Zásahový oděv I je proveden jako dvoudílný, skládá se z kabátu a kalhot.

3. Vnější materiál zásahového oděvu I:

a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 40000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

e) je proveden v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

4. V zásahovém oděvu I může být integrován osobní ochranný prostředek proti pádu z výšky.

5. Zásahový oděv I může být vybaven technickými prvky, jako jsou například poutka pro uchycení svítilny, obličejové masky izolačního dýchacího přístroje nebo příslušenství radiostanice, pokud významným způsobem nemění vzhled oděvu.

6. Zásahový oděv I může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

7. Zásahový oděv I lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.

Kabát

8. Kabát má

a) zapínání na zdrhovadlo kryté légou zapínanou na stuhový uzávěr, případně stuhový uzávěr s kovovými karabinami; zdrhovadlo i karabiny je možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,

b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry; nejméně v jedné z těchto kapes je umístěno poutko,

c) nejméně jednu vnitřní kapsu o rozměrech nejméně 150 x 180 mm opatřenou zdrhovadlem nebo jiným uzávěrem,

d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při práci hasiče,

e) uvnitř obou rukávů uzávěrku z úpletu s palečnicí.

9. V horní části pravého předního dílu kabátu může být umístěna část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění hodnostního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.

Kalhoty

10. Kalhoty mají

a) zvýšený pas a šle,

b) rozparek krytý légou s fixací zabraňující jeho rozevření při práci.

11. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

12. Kalhoty mohou mít přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

13. Kalhoty mohou mít ve spodní části nohavic vnitřní manžetu.

Zpracování oděvu

14. Zpracování zásahového oděvu I je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

b) u kabátu jsou zejména švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, dílů rukávů, okraji límce, patek, légy a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

c) u kalhot jsou zejména švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patce a na okraji krycí légy rozparku prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm,

e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím,

g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů, h) kapsy a patky jsou zpevněny uzávěrkami,

i) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.

Nápadný materiál

15. Na horní zádové části kabátu nad pásem je, v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem „HASIČI“ může být obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce požární ochrany.

16. Pás o šířce 75 mm, skládající ze tří pruhů; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté fluorescenční a prostřední třetina barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi, je umístěn po obvodu:

a) kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu 15,

b) spodní části kabátu,

c) rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodní části rukávů,

d) spodní části nohavic.

17. Spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu, rukávů a nohavic.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO ODĚVU II

1. Zásahový oděv II splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu a doprovodných činnostech.

2. Zásahový oděv II je proveden jako dvoudílný, skládá se z blůzy a kalhot.

3. Vnější materiál zásahového oděvu II:

a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 40000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

e) je proveden v tmavomodré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

4. Zásahový oděv II může být vybaven technickými prvky, jako jsou například poutka pro uchycení svítilny, obličejové masky izolačního dýchacího přístroje nebo příslušenství radiostanice, pokud významným způsobem nemění vzhled oděvu.

5. Zásahový oděv II může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

6. Zásahový oděv II lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.

Blůza

7. Blůza má:

a) zapínání na zdrhovadlo až do límce stojatého tvaru, kryté légou po celé délce, zapínanou na stuhový uzávěr; zdrhovadlo je možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,

b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

c) v horní části pravého předního dílu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při práci hasiče,

e) zadní díl ve spodní části prodloužený,

f) v pasové části našitý z lícní strany tunel, s provlečenou pruženkou,

g) rukávy ukončené do manžety stažené ve spodní části pruženkou,

h) na manžetách rukávů našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle.

8. V horní části pravého předního dílu blůzy, nad kapsou, může být přišita část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění hodnostního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.

Kalhoty

9. Kalhoty mají:

a) všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,

b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,

c) v horní části obou předních dílů všity šikmé kapsy se zapínáním na zdrhovadlo, s kapesními váčky z vrchového materiálu,

d) ve spodní části nohavic našité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle,

e) zvýšený pasový límec s poutky na opasek a šle, zapínaný v přední části na druk,

f) nastavitelné, odnímatelné šle.

10. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

11. Kalhoty mohou mít přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

Zpracování oděvu

12. Zpracování zásahového oděvu II je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, dílů rukávů, a švy na sedle, okraji límce, patek, légy a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

c) u kalhot jsou nejméně švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patce a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm,

e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím,

g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

h) kapsy a patky, jsou zpevněny uzávěrkami,

i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,

j) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.

Nápadný materiál

13. Na horní zádové části blůzy nad pásem je, v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem „HASIČI“ může být obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce požární ochrany.

14. Pás žluté barvy o šířce 50 mm, provedený z materiálu s kombinovanými vlastnostmi, je umístěn po obvodu:

a) blůzy ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu 13,

b) spodní části blůzy,

c) rukávů blůzy ve výši prsou a ve spodní části rukávů,

d) spodní části nohavic.

15. Spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje blůzy, rukávů a nohavic.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY DOPLŇKU

1. Doplňkem se rozumí nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy a spodky s dlouhými nohavicemi používané pro zvýšení ochrany proti teplu a plameni a zlepšení komfortu a termoregulace.

2. Doplněk splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Všechny materiály doplňku mají index omezeného šíření plamene 2 nebo 3 podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

4. Základní materiál doplňku:

a) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 40 °C a v potu podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

b) je při údržbě rozměrově stálý, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 změnu rozměrů v obou směrech ≤ ± 5 %,

c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) vykazuje nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

5. Doplněk je proveden v tmavomodré barvě.

6. Doplněk lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 40 °C.

7. Okraj rukávů u nátělníku, nohavic u spodků a průkrčník jsou zhotoveny z pružných lemů.

8. Průkrčník je kulatý, nebo doplněn límečkem o šířce přibližně 80 mm a na předním díle légou zapínanou na tři knoflíky o délce přibližně 150 mm.

9. Střih doplňku je proveden jako přiléhavý.

10. Švy jsou rovné, pravidelné a pružné.

11. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

12. Na levé hrudní části nátělníku může být proveden rukávový znak a nad ním označení příslušnosti k jednotce požární ochrany nebo organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky bílou barvou nebo v barevném provedení podle jiných právních předpisů4.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRACOVNÍHO STEJNOKROJE II

1. Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a podle § 43 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy nebo polokošile, kalhot a čepice.

4. Základní materiál blůzy, kalhot a čepice:

a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 30000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 síle ≥ 450 N,

c) je odolný vůči dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání ≥ 20 N,

d) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

e) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

f) je prodyšný pro vodní páru, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 průměrnou odolnost proti vodní páře ≤ 10 m2 Pa/W,

g) je proveden v tmavomodré barvě.

5. Základní materiál polokošile:

a) splňuje požadavky uvedené v bodě 4 písm. d), e) a g),

b) vykazuje nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

6. Pracovní stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v obou směrech ≤ ± 3 %, polokošile v obou směrech ≤ ± 5 %.

7. Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle ≥ 225 N.

8. Blůzu kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C, polokošili při teplotě vody 40 °C.

9. Blůza a kalhoty se vyrábí ve variantě A nebo B.

10. Blůza a kalhoty vyrobené ve variantě A podle normy uvedené v § 1 odst. 3:

a) jsou odolné proti teplu při teplotě (180 ± 5) °C,

b) vykazují omezené šíření plamene,

c) poskytují ochranu proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení nejméně B1,

d) poskytují ochranu proti sálavému teplu, úroveň provedení nejméně C1.

11. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě A splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

12. Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B a základní materiál polokošile je odolný proti teplu při teplotě (180 ± 5) °C podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

Blůza

13. Blůza má:

a) přes přední díly a zadní díl našité sedlo z vrchového materiálu,

b) v horní části obou předních dílů svrchní nakládané náprsní kapsy o rozměrech 150 x 180 mm s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry,

c) do spodní části obou bočních švů všité kapsy s kapesními váčky z vrchového materiálu,

d) zapínání na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje, překryté légou našitou na levém předním díle, se zapínáním na 5 ks stuhových uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm,

e) na zadním díle pod sedlem zhotoveny záhyby směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybů je zašita,

f) jednodílné hlavicové rukávy, ukončené manžetou, staženou přes spodní část pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,

g) na manžetách našito spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,

h) jednodílný límec v rožcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku je všito zavěšovací poutko. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr,

i) dolní kraj ukončený páskem, přes zadní díl a část předního dílu stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,

j) nad středem pravé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěrů se smyčkami, o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění hodnostního nebo funkčního označení,

k) nad středem levé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část stuhového uzávěrů se smyčkami, o rozměrech 125 x 25 mm, pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo.

14. Blůza vyrobená ve variantě B má do vodorovných švů, pro spojení sedla s předními díly a zadním dílem, po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Polokošile

15. Polokošile má:

a) krátké rukávy,

b) límeček o šířce přibližně 80 mm,

c) na předním díle v horní části légu zapínanou na tři knoflíky o délce přibližně 150 mm,

d) v pravé horní části předního dílu umístěnu část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění hodnostního označení,

e) v levé horní části předního dílu umístěnu část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 125 x 25 mm tak, pro jmenovku nebo osobní evidenční číslo.

Kalhoty

16. Kalhoty mají:

a) na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu,

b) na zadních dílech odšité záševky,

c) v horní části obou předních dílů boční klínové kapsy,

d) v horní části pravého zadního dílu jednovýpustkovou kapsu s patkou do tvaru, se zapínáním na stuhový uzávěr,

e) přes pravý boční šev našitu nakládanou kapsu o rozměrech 180 x 190 mm krytou patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry; kapsa je umístěná ve vzdálenosti přibližně 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot,

f) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo nebo knoflíky,

g) pasový límec s podšitím 50 mm, přes boční šev stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy k záševku zadního dílu. Pasový límec je v přední části zapínán na 2 knoflíky nebo druk, na pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí.

h) dolní okraj nohavic podehnutý a prošitý,

i) ve spodní části zadních dílů našité spínadlo délky 90 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,

j) opasek o šíři 40 mm černé barvy s rychlosponou černé barvy nebo šle.

k) knoflíky o průměru 16 mm se čtyřmi otvory, které jsou přišity v počtu 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot, pokud není použit druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

17. Kalhoty vyrobené ve variantě A mají do švů na vnější straně nohavic po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

Čepice

18. Čepice má:

a) šest panelů sešitých k sobě rovnostehem. Tento šev je z rubové strany překryt paspulí a prošit dvoujehlou s rozpichem 10 mm.

b) dva čelní panely z rubové strany vyztuženy podlepením tkaninou,

c) plastový tvarovaný štítek šestkrát prošitý a potažený vnějším materiálem,

d) z vnitřní strany všit vyztužený černý potní pásek,

e) zapínání provedeno kovovou sponkou s oválným průvlakem na schování konce pásku, v horní části, vždy uprostřed panelů, kovové větrací otvory s otvorem o velikosti 4 mm,

f) na vrchlíku čepice plastový knoflík, který je potažen vnějším materiálem.

19. Čepice může mít na čele nad štítkem nápis „HASIČI“, provedený výšivkou o rozměru 58 x 16 mm (bez háčku), velkými tiskacími písmeny typu Grotesk medium. Spodek výšivky je 30 mm nad štítkem. Výšivka je provedená na střed čela čepice. Tímto nejsou dotčena ustanovení jiného právního předpisu5.

20. Čepice může mít do hrany štítku všitu paspuli žlutozelené barvy.

Zpracování stejnokroje

21. Zpracování pracovního stejnokroje II je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny párání a proti třepení obnitkováním,

b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, a švy na sedle, okraji límce, patkách kapes, krycí liště zdrhovadla a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

c) u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patkách kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm,

e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím,

g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

h) všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku, jsou zpevněna uzávěrkami,

i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,

j) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

Nápadný materiál

22. Nápadný materiál je umístěn pouze na blůze vyrobené ve variantě A.

23. Nápadný materiál splňuje podmínky pro vysoce nápadný materiál žluté barvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

24. Na horní zádové části blůzy, 10 mm pod sedlem, je v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis „HASIČI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě základního materiálu stejnokroje. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm.

25. Zvýrazňující pásek žluté barvy s kombinovanými vlastnostmi o šířce 25 mm je umístěn na předních dílech a na zadním díle blůzy tak, že jeho spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 69/2014 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY SPODNÍHO PRÁDLA

1. Spodním prádlem se rozumí triko s dlouhými nebo krátkými rukávy a spodky s dlouhými nebo krátkými nohavicemi.

2. Spodní prádlo splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

3. Spodní prádlo:

a) je stálobarevné, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 40 °C a v potu podle norem uvedených v § 1 odst. 3,

b) je při údržbě rozměrově stálé, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 změnu rozměrů v obou směrech ≤ ± 6,5 %,

c) je odolné vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) je provedeno v barvě šedé nebo šedé melé.

4. Materiál spodního prádla:

a) má vazbu pleteniny jednolícní krytou, lemy žebrovanou 1:1,

b) je proveden na okrouhlém jednolůžkovém stroji, lemy na dvoulůžkovém,

c) má složení bavlna 60 %, viskóza 40 %, lemy jsou zhotoveny z materiálu o složení bavlna 58 %, viskóza 38,5 %, elastan 3,5 %, pomocné nitě jsou z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna,

d) vykazuje plošnou hmotnost uvedenou v tabulce s tolerancí ± 8 %:

Druh spodního prádlaZákladní materiálLemy
Triko s dlouhými rukávy a spodky s dlouhými nohavicemi180 g/m2265 g/m2
Triko s krátkými rukávy a spodky s krátkými nohavicemi140 g/m2200 g/m2

5. Spodní prádlo může být vyrobeno i z jiného materiálu než je uvedeno v bodě 4, pokud tento materiál:

a) vykazuje nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

b) je odolný proti teplu při teplotě (180 ± 5) °C podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

6. Okraj rukávů u trika s dlouhými rukávy, nohavic u spodků s dlouhými nohavicemi a průkrčník jsou zhotoveny z pružných lemů.

7. Průkrčník je kulatý.

8. Švy jsou rovné, pravidelné a pružné.

9. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

10. Na levé hrudní části trika může být proveden rukávový znak a nad ním označení příslušnosti k jednotce požární ochrany nebo organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky černou barvou nebo v barevném provedení podle jiných právních předpisů6.

Poznámky pod čarou

1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4 § 5 a 6 vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
§ 43 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

5 § 43 odst. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

6 § 5 a 6 vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
§ 43 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Přesunout nahoru