Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 57/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Částka 23/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 07.04.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

ZÁKON

ze dne 20. března 2014,

kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „dozor nad pověřenými osobami“ nahrazují slovy „kontrolu pověřených osob“.

2. § 8 zní:

㤠8

(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona

a) ze základního registru obyvatel

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

b) z informačního systému evidence obyvatel

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum narození,

3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

c) z informačního systému evidence občanských průkazů

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) z informačního systému evidence cestovních dokladů

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. číslo cestovního dokladu.

(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru