Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 23/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 07.04.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

ZÁKON

ze dne 20. března 2014,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny (dále jen „koncese k vedení spisovny“), jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci a které byly veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele soukromého archivu“ nahrazují slovy „archivu, popřípadě zřizovatele archivu,“.

3. V § 46 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

a) kontroluje výkon spisové služby u

1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,

2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,

3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,

4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,

b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u

1. původců uvedených v písmenu a),

2. původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili soukromý archiv,

3. původců uvedených v § 49 odst. 1 písm. c) bodech 13 až 15, kteří si zřídili soukromý archiv,

4. vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených v písmenu c), kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,

c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných nebo obdobných orgánů

1. politických stran,

2. politických hnutí,

3. spolků,

4. odborových organizací,

5. organizací zaměstnavatelů,

6. profesních komor,

7. církví,

8. náboženských společností,

9. nadací,

10. nadačních fondů,

11. ústavů,

12. obecně prospěšných společností,“.

4. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) místem, kde se nachází provozovna, ve které se vykonává koncesovaná živnost vedení spisovny, jde-li o výkon působnosti podle § 49 odst. 1 písm. r) nebo s).“.

5. V § 49 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

a) kontroluje výkon spisové služby u

1. organizačních složek státu s jinou než celostátní působností,

2. státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s jinou než celostátní působností,

3. státních podniků,

4. právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností,

5. územních samosprávných celků,

6. organizačních složek územních samosprávných celků,

7. právnických osob zřízených nebo založených územním samosprávným celkem,

8. vysokých škol,

9. škol,

10. zdravotních pojišťoven,

11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,

b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u

1. původců uvedených v písmenu a),

2. původců uvedených v písmenu c) bodech 1 až 12, kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení, s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů těchto původců a s výjimkou původců, kteří si zřídili soukromý archiv,

3. původců uvedených v písmenu c) bodech 13 až 15 s výjimkou těch, kteří si zřídili soukromý archiv,

c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u

1. politických stran,

2. politických hnutí,

3. spolků,

4. odborových organizací,

5. organizací zaměstnavatelů,

6. profesních komor,

7. církví,

8. náboženských společností,

9. nadací,

10. nadačních fondů,

11. ústavů,

12. obecně prospěšných společností,

13. obchodních společností,

14. družstev,

15. notářů,

s výjimkou jejich vrcholových nebo obdobných orgánů,“.

6. V § 49 odst. 1 písm. r) se slova „podle zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „k vedení spisovny“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

7. V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny, stanovených v § 3 odst. 4,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).

8. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:

㤠57a

(1) Výběr archiválií z dokumentů, které má povinnost uchovávat právní nástupce veřejnoprávního původce nebo soukromoprávního původce, provádí archiv, který by byl příslušný k provedení výběru archiválií u tohoto původce.

(2) Výběr archiválií z dokumentů předaných veřejnoprávním původcem, soukromoprávním původcem nebo jejich právním nástupcem k zajištění odborné správy do spisovny provozované podnikatelem, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny, provádí archiv, který je příslušný k provedení výběru archiválií u tohoto původce nebo jeho právního nástupce.“.

9. V § 68a se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pokud zvláštní právní předpis stanoví, že se při zrušení organizační součásti určeného původce, při změně působnosti určeného původce nebo jeho organizační součásti anebo při změně vlastníka nebo držitele dokumentu dokumenty předají jiné osobě, než která je uvedena v odstavci 2, určený původce uvede tuto skutečnost v plánu provádění spisové rozluky, a to včetně jednoznačné identifikace této osoby.“.

10. V § 69a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

11. § 71 zní:

㤠71

(1) Kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají

a) ministerstvo u veřejnoprávních původců a archivů s výjimkou zpravodajských služeb České republiky a jimi zřízených archivů,

b) Národní archiv u

1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek, a u archivů zřízených těmito organizačními složkami státu,

2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených těmito státními příspěvkovými organizacemi,

3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených těmito veřejnými výzkumnými institucemi,

4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem a u archivů zřízených těmito právnickými osobami,

5. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné evidenci Národního kulturního dědictví Národní archiv,

6. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci Národní archiv,

7. soukromých archivů zřízených subjektem uvedeným v § 46 odst. 1 písm. c),

c) státní oblastní archiv podle své územní působnosti u

1. organizačních složek státu s jinou než celostátní působností a u archivů zřízených těmito organizačními složkami státu,

2. státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s jinou než celostátní působností a u archivů zřízených těmito státními příspěvkovými organizacemi,

3. státních podniků a u archivů zřízených státními podniky,

4. právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností a u archivů zřízených těmito právnickými osobami,

5. územních samosprávných celků a u archivů zřízených územními samosprávnými celky,

6. organizačních složek územních samosprávných celků,

7. právnických osob zřízených nebo založených územním samosprávným celkem,

8. vysokých škol a u archivů zřízených vysokými školami,

9. škol a u archivů zřízených školami,

10. zdravotních pojišťoven a u archivů zřízených zdravotními pojišťovnami,

11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch zřízených organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených těmito veřejnými výzkumnými institucemi,

12. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné evidenci Národního kulturního dědictví státní oblastní archiv,

13. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci státní oblastní archiv,

14. soukromých archivů s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv,

15. podnikatelů, kterým byla udělena koncese k vedení spisovny.

(2) Rozhodne-li ministerstvo o změně příslušnosti archivu podle § 44 písm. q), kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonává u původce, jehož se změna příslušnosti archivu týká, nebo organizační součásti původce, jíž se změna příslušnosti archivu týká, archiv určený v rozhodnutí.

(3) Ministerstvo kontroluje bezpečnostní archivy pouze na základě výročních zpráv o činnosti.“.

12. V § 72 odstavec 1 zní:

(1) Kontrolu vykonává zaměstnanec ministerstva, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, kterého k provedení kontroly písemně pověří ředitel věcně příslušného útvaru ministerstva nebo ředitel archivu (dále jen „kontrolující“).“.

13. V § 72 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Archivní inspektor“ nahrazují slovy „Kontrolující je“ a slovo „je“ se zrušuje.

14. V § 72 odst. 3 větě první se slova „archivního inspektora“ nahrazují slovy „vydanému podle odstavce 2“, ve větě druhé se slovo „jeho“ zrušuje a věta třetí se zrušuje.

15. V § 72 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

16. V § 72 odstavec 4 zní:

(4) Na kontrolu prováděnou podle § 71 odst. 3 se odstavce 1 až 3 nepoužijí.“.

17. V § 74 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Právnická nebo fyzická osoba se jako podnikatel, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 4 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

18. V § 74 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slova „Určený původce“ vkládají slova „nebo původce uvedený v § 63 odst. 2“.

19. V § 74 odst. 11 písm. b) se slova „nebo 9“ nahrazují slovy „ , 9 nebo 10“.

20. V § 75 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

21. V § 86 se za slova „§ 19,“ vkládají slova „§ 22a,“.

22. V příloze č. 1 se v části I v bodě 2 písm. a) slova „ , zápisy z porad vedení“ zrušují.

23. V příloze č. 1 se v části I v bodě 5 na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a d) se zrušují.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru