Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2014 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Částka 3/2014
Platnost od 14.01.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2014

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“).

§ 2

Údaj

Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému1) a finanční výkazy.

§ 3

Finanční výkazy z rozpočtového systému

Finanční výkazy sestavované ze vstupních údajů v rozpočtovém systému jsou

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS),

b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS).

§ 4

Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu

(1) Finanční výkazy předkládané do centrálního systému účetních informací státu jsou

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF),

b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M),

c) výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO),

d) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U),

e) výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS).

(2) Finanční výkazy sestavují podle

a) odstavce 1 písm. a) státní fondy,

b) odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady,

c) odstavce 1 písm. c) státní příspěvkové organizace,

d) odstavce 1 písm. d) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u kterých je zaměstnanost regulována vládou,

e) odstavce 1 písm. e) organizační složky státu.

§ 5

Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu stanoví jiný právní předpis2).

§ 6

Rozsah sestavení finančních výkazů

(1) Rozsah sestavení finančního výkazu uvedeného v

a) § 3 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,

b) § 3 písm. b) stanoví příloha č. 4 této vyhlášky,

c) § 4 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 5 této vyhlášky,

d) § 4 odst. 1 písm. b) stanoví příloha č. 6 této vyhlášky,

e) § 4 odst. 1 písm. c) stanoví příloha č. 7 této vyhlášky,

f) § 4 odst. 1 písm. d) stanoví příloha č. 8 této vyhlášky,

g) § 4 odst. 1 písm. e) stanoví příloha č. 9 této vyhlášky.

(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu se uvádějí v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

§ 7

Utajované informace

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.

§ 8

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2014 a výkazu o zaměstnanosti regulované vládou se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2. Vyhláška č. 403/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

3. Vyhláška č. 451/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

4. Vyhláška č. 10/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 347/2015 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2015 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 395/2016 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2016 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 466/2017 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 344/2019 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2019 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1. Organizační složka státu

1.1 Zpracovává a aktualizuje v rozpočtovém systému údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová skladba).

1.2 Zajišťuje v rozpočtovém systému za uplynulý kalendářní měsíc objemový soulad mezi údaji o příjmech a výdajích a stavem na příjmových a výdajových účtech vedených u České národní banky.

1.3 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky REF 1-04 OSS.

1.4 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U. Výjimkou je Bezpečnostní informační služba, která výkaz o zaměstnanosti regulované vládou nepředkládá.

2. Státní příspěvková organizace

2.1 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U, a to v případě, že je u ní zaměstnanost regulována vládou.

2.2 Předkládá ročně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO.

3. Správce kapitoly

3.1 Ověřuje průběžně v rozpočtovém systému správnost údajů za kapitolu.

3.2 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly opravu údajů u příslušných organizačních složek státu.

3.3 Schvaluje údaje za kapitolu formou uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.

3.4 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly otevření posledního uzavřeného kalendářního měsíce.

3.5 Ověřuje v centrálním systému účetních informací státu správnost výkazů a sumář za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi.

3.6 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly opravu předávaných výkazů u příslušných organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací.

3.7 Schvaluje sumář za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly.

4. Státní fond

4.1 Předkládá do centrálního sytému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1-12 SF.

4.2 Schvaluje v centrálním systému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1-12 SF na úrovni státního fondu.

5. Ministerstvo financí

5.1 Zajišťuje neprodleně dostupnost výkazů sestavených z údajů rozpočtového systému.

5.2 Provádí uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému pro kontrolní účely.

5.3 Provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.

5.4 Schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.

6. Způsob předložení údajů

6.1 Vkládání údajů do rozpočtového systému se děje podle podmínek určených v technickém manuálu k rozpočtovému systému.

6.2 Formát, struktura, přenos a zabezpečení předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny jiným právním předpisem2).

7. Termíny předložení údajů a uzávěrky období

7.1 Organizační složka státu zpracovává a aktualizuje údaje v rozpočtovém systému průběžně.

7.2 Organizační složka státu zajišťuje objemový soulad mezi údaji o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní měsíc v rozpočtovém systému a stavem na příjmových a výdajových účtech u České národní banky do 3 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 11. ledna následujícího roku.

7.3 Organizační složka státu zajišťuje aktualizaci údajů a změny v rozpočtové klasifikaci v rozpočtovém systému nejpozději do 10. dne po skončení měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 25. ledna následujícího roku.

7.4 Ministerstvo financí provádí pro účely kontroly údajů ze strany správců kapitol uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 11. den po skončení měsíce, za období leden až prosinec 26. ledna následujícího roku.

7.5 Správce kapitoly zajišťuje schválení údajů formou uzavření uplynulého kalendářního měsíce za kapitolu v rozpočtovém systému nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 1. února následujícího roku.

7.6 Ministerstvo financí provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 15. den následujícího měsíce a za období leden až prosinec 2. února následujícího roku.

7.7 Organizační složka státu a státní příspěvková organizace předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.

7.8 Organizační složka státu předkládá do centrálního systému účetních informací státu přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky REF 1-04 OSS nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.

7.9 Správce kapitoly schvaluje sumář výkazu REF 1-04 OSS za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.

7.10 Státní fond předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz FIN 1-12 SF nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.

7.11 Státní fond schvaluje výkaz FIN 1-12 SF v centrálním systému účetních informací státu nejpozději poslední pracovní den před 20. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.

7.12 Státní příspěvková organizace předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO v termínu nejpozději poslední pracovní den před 28. únorem příslušného rozpočtového roku.

8. Správci kapitol v rozpočtovém systému a státní fondy v centrálním systému účetních informací státu provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o poskytnutých transferech a půjčkách na hodnoty transferů a půjček přijatých územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušným územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí a regionální radou, jejich dohledání a opravu.

9. Předkladatel údajů odpovídá za úplnost, správnost a včasnost předložených údajů.

10. V případě účinnosti rozpočtového provizoria jsou termíny uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému a předložení údajů i schválení sumáře v centrálním systému účetních informací shodné jako v případě, kdy rozpočtové provizorium není. U kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém rozpočtové provizorium skončí, nedochází k uzavírání v rozpočtovém systému ze strany správců kapitol.

11. Pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití udělí organizační složky státu České národní bance, která vede jejich účty, souhlas s předáváním údajů z výpisů z účtů Ministerstvu financí.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

1. Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předávají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - FIN 2-12 M (dále jen „výkaz“) - za vlastní hospodaření. Způsob předávání a systém prováděných kontrol stanoví jiný právní předpis2).

2. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje údaje za hospodaření městských částí a městských obvodů.

3. Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných obcemi, jež se nachází na území příslušného kraje, a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. S ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu2), si krajský úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím nebo předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního systému účetních informací státu. Ke stanovení způsobu a určení metody kontroly úplnosti a správnosti výkazů předaných do centrálního systému účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu.

4. V případě hlavního města Prahy kontroluje předání úplného a správného výkazu do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy.

5. Krajský úřad, s ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu2) stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí termíny pro předání výkazů tak, aby měl krajský úřad možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. Termíny stanovené krajským úřadem musí obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů, přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7. Předložení opisu výkazu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu předkládání krajskému úřadu stanoví krajský úřad podle svých potřeb. V případě, že krajský úřad přebírá od účetní jednotky též elektronickou podobu rozpočtových dat, kterou se rozumí skutečnost po jednotlivých účetních případech, jednotlivá rozpočtová opatření a data schváleného rozpočtu, z kterých je možné výkaz vygenerovat a ověřit správnost s výkazem zaslaným do centrálního systému účetních informací státu, není již opis výkazu schváleného statutárním zástupcem krajským úřadem vyžadován.

6. Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu uvedeného v bodě 1. předají krajskému úřadu i další potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad. Jedná se zejména o komentář k výkazu, ve kterém se uvedou důvody chyb a rozdílů ve výkazu.

7. Termíny pro předložení úplných a správných výkazů krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad do centrálního systému účetních informací státu a pro potvrzení úplnosti a správnosti výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí krajskými úřady v centrálním systému účetních informací státu:

7.1 Za měsíční období do 20. dne následujícího měsíce.

7.2 Za období leden až prosinec do 10. února následujícího roku.

7.3 Připadne-li termín na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

7.4 Za období leden a za období červenec se výkazy nepředkládají.

7.5 Údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad budou uvedeny ve výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku.

8. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o přijatých transferech a půjčkách na hodnoty transferů poskytnutých správci kapitol a státními fondy. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí v součinnosti s příslušným správcem kapitoly a státním fondem jejich dohledání a opravu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a skutečnosti v členění dle vybraných třídění rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 OSS na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5. Konečným rozpočtem výdajů organizační složky státu se rozumí rozpočet těchto výdajů upravený o všechna provedená rozpočtová opatření. Je to schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání, tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení z celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to včetně rozpočtových opatření s datem nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, která Ministerstvo financí zaneslo do chronologické evidence rozpočtových opatření v rozpočtovém systému.

7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně a upravují se při každém rozpočtovém opatření.

8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

9. Vzor finančního výkazu FIN 1-12 OSS

9.1 Část I. FIN 1-12 OSS - Globální výkaz

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění dle vybraných třídění podle platné rozpočtové skladby.

9.2 Část II. FIN 1-12 OSS - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

V této části výkazu se uvádějí

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů,

d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňuje kapitola 396 Státní dluh).

9.3 Část III. FIN 1-12 OSS - Závazné ukazatele státního rozpočtu

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Ve sloupci „Mimorozpočtové prostředky“ se uvádějí příjmy a výdaje s podkladovou jednotkou 2 - posílení rozpočtu rezervním fondem a s podkladovou jednotkou 3 - posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky podle pokladového třídění rozpočtové skladby.

Hodnoty ve sloupci „Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 7 výkazu NAR 1-12 OSS.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)

1. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (dále „NNV“) organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.

2. Údaje ve výkazu NAR 1-12 OSS jsou vypočteny v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „rozpočtová pravidla“).

3. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, a to v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) rozpočtových pravidel.

4. Údaje v řádcích výkazu jsou načítány sestupně v souladu s členěním NNV uvedeným v § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel, ve struktuře rozpočtové klasifikace. Pokud má některý údaj několik určujících kritérií, je zařazen do řádku s nejvyšší prioritou.

5. Sloupec 1, Stav NNV k 1.1. běžného roku - hodnota vypočtená podle § 47 odst. 1 bod d) rozpočtových pravidel.

6. Sloupec 2, Změna stavu NNV běžného roku - obsahuje změny stavu NNV související s ukončením a zapojením NNV ve sloupcích 3 a 4, tj. ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) rozpočtových pravidel a zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel. V případě ukončení nebo zapojení NNV se hodnoty ve sloupci 2 uvádějí se zápornou hodnotou.

7. Sloupec 3, Ukončení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. b), c), d) a e) rozpočtových pravidel.

8. Sloupec 4, Zapojení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel.

9. Sloupec 5, Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády - zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády podle § 47 odst. 5 rozpočtových pravidel.

10. Sloupec 6, Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 1 a 2.

11. Sloupec 7, Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - hodnota skutečně čerpaných NNV.

12. Sloupec 8, Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - stav nároků zapojených podle sloupce 4 a 5, snížený o skutečné čerpání nároků uvedených ve sloupci 7.

13. Sloupec 9, Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 6 a 8.

VZOR - NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF) sestavují státní fondy. Státní fondy mají přidělené číslo podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí České republiky

504 Státní fond kultury České republiky

505 Státní fond kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

1.1 Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 SF na příslušný rok se rozumí údaje rozpočtu státního fondu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

1.2 Rozpočtem po změnách se rozumí veškeré změny schváleného rozpočtu státního fondu, v členění dle platné rozpočtové skladby, provedené nejpozději k poslednímu dni vykazovaného období.

1.3 Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

2. Vzor finančního výkazu FIN 1-12 SF

2.1 Část I. FIN 1-12 SF - Rozpočtové příjmy a část II. FIN 1-12 SF Rozpočtové výdaje a financování

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku podle

a) paragrafů odvětvového třídění,

b) položek druhového třídění,

c) nástrojů nástrojového třídění,

d) prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby.

2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí. Prostorová jednotka se používá u všech příjmů a výdajů. Rozpočtové položky financování zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování, se nepoužívá odvětvového, nástrojového a prostorového třídění.

3. Část III. FIN 1-12 SF - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

3.1 V této části výkazu se uvádějí

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) saldo příjmů a výdajů,

d) úhrn třídy 8 - financování.

3.2 Vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:

součet příjmů v části I.∑ (třídy 1 až 4) sl. 1,2,3=r. 3010 sl. 31,32,33
součet výdajů v části II.∑ (třídy 5 a 6) sl. 1,2,3=r. 3060 sl. 31,32,33
součet údajů financování v části II.∑ (třída 8) sl. 1,2,3=r. 3200 sl. 31,32,33

3.3 Vazby v části III. výkazu:

r. 3010 sl. 31,32,33=r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014) sl. 31,32,33
r. 3060 sl. 31,32,33=r. (3061 + 3062) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32,33=r. (3010 - 3060) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32,33=- r. 3200 sl. 31,32,33

4. Část IV. FIN 1-12 SF - Stavy a obraty na bankovních účtech

Vazba v této části výkazu:

sl. 43=sl.41 - sl.42 s respektováním znaménka

5. Část IX. FIN 1-12 SF - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

5.1 V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček

a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

b) v členění podle účelových znaků,

c) v členění podle kódu územní jednotky.

5.2 Vazby mezi částí IX. a II. výkazu:

Pro položky uvedené v bodě 5.1 a) vykázané v části IX. platí

∑ údaj sl. 93 UZ, územní jednotka=∑ údaj sl. 3 § dané položky

tzn., že součet všech údajů sl. 93 dané položky za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy.

5.3 Pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 2 (CZ0x).

VZOR-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)

1. Výkaz sestavují územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech, výdajích a financování schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku, orgány dobrovolného svazku obcí nebo výborem regionální rady.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům:

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

261 - Pokladna

281 - Krátkodobé úvěry

451 - Dlouhodobé úvěry.

6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku v členění podle rozpočtové skladby, a to podle

a) paragrafů odvětvového třídění,

b) položek druhového třídění.

7. Část III. - Financování

7.1 V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;

7.2 U účtů krátkodobých a dlouhodobých úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto:

úhrada výdajů se zatřídí, jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 451, ve třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 451, od počátku roku.

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.) (stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.) (stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8215Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.) (stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru+platba inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech+snížení zvýšení
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek+snížení zvýšení

8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

8.1 V této části výkazu se uvádějí

a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,

b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,

c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,

d) úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,

e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

f) úhrn třídy 8 - Financování.

8.2 Konsolidace peněžních operací se provádí

a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada; na této úrovni se konsolidace provádí i v případě statutárních měst a hlavního města Prahy,

b) na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování.

8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou tyto příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmyanoanoanoano
4138 - Převody z vlastní pokladnyanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmyanoanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
5321- Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdajeanoanoanoano
5348 - Převody do vlastní pokladnyanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341- Investiční transfery obcímneanoanoano
6342- Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdajeanoanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územíneanonene
jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.

8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu

a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41,42,43=r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43
r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4250 - 4460) sl.. 41,42,43
r. 4200 sl. 41,42,43=r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43=r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4200 + 4470) sl. 41.42,43
r. 4440 sl. 41,42,43=r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43
r. 4470 sl. 41,42,43=r. (4450 - 4460) sl. 41,42 43
r. 4440 sl. 41,42,43=-r. 4470 sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 41,42,43=r. 8000 sl. 1,2,3

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=0

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) sl..71,72,73
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 - r. 7380 sl. 71,72,73

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4193 + 4194) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r. 4424 sl. 41,42,43

e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 +4130 + 4140 + 4145 +4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41.42,43

8.5 Vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:

r. 4191 sl. 41,42,43=r. 7090 sl. 71,72,73
r. 4192 sl. 41,42,43=r. 7140 sl. 71,72,73
r. 4193 sl. 41,42,43=r. 7290 sl. 71,72,73
r. 4194 sl. 41,42,43=r. 7360 sl. 71,72,73
r. 4421 sl. 41,42,43=r. 7170 sl. 71,72,73
r. 4422 sl. 41,42,43=r. 7220 sl. 71,72,73
r. 4423 sl. 41,42,43=r. 7400 sl. 71,72,73
r. 4424 sl. 41,42,43=r. 7470 sl. 71,72,73

9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

10. Část VI. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

10.1 V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů a pokladny

a) základních běžných účtů územních samosprávných celků,

b) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,

c) pokladny,
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn., že údaj má znaménko
minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.

10.2 Vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6030 + 6040) sl. 63=r. (8115+ 8125+ 8215+ 8225) sl. 3

11. Část VII. - Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně zejména pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím nebo dobrovolným svazkům obcí, případně krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.

12. Část VIII. - Tato část výkazu se nevyplňuje.

13. Část IX. - Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

13.1 V této části výkazu se uvádějí údaje přijatých transferů a půjček

a) uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216,4218,4223,4240,8113 a 8123,

b) v členění podle účelových znaků zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva financí.

13.2 Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu.

14. Část X. - Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

14.1 V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček

a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

b) v členění podle účelových znaků zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva financí,

c) v členění podle kódu územní jednotky.

14.2 Vazby mezi částí X. a II. výkazu:

Pro každou položku vykázanou v části X. platí

∑ údaj sl. 103 UZ, územní jednotka=∑ údaj sl. 3 § dané položky

tzn., že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II.

14.3 Převedení prostředků z bankovního účtu regionální rady na bankovní účet příjemce se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a kódu územní jednotky.

14.4 Pro transfery a půjčky poskytnuté obci nebo dobrovolnému svazku obcí se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky NUTS 2 (CZ0x).

15. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XI. jsou sledovány příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

16. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)

1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na jiný právní předpis3).

2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM1-04U)

Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, v detailu viz vzor níže.

VZOR

ZAM1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

ZAM1-04 U Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

1. Část I obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 rozpočtových pravidel. Ministerstvo obrany je oprávněno použít prostředky získané z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit, a to do vyčerpání zdroje (ř. 1506).

2. Kontrolní vazby v rámci části I výkazu:

sl. 157 = sl. (151 + 152 - 153 - 155 +156)

ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)

ř. 1508 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)

3. Význam sloupců v části I výkazu:

sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny zpět do rezervního fondu, vyjma prostředků uvedených ve sloupci 156,

sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,

sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády,

sl. 156 - převod nečerpaných prostředků do rezervního fondu podle § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

4. Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu organizačních složek státu podle rozpočtové skladby - v této části se uvádějí ve sloupci 161 pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle odvětvového, druhového a zdrojového třídění rozpočtové skladby).

5. Kontrolní vazby mezi částí I a II výkazu:

ř. 1508sl. 152 + ř. 1508sl. 156 = ∑ (třídy 2 až 4) sl. 161

ř. 1508sl. 153 + ř. 1508sl. 155 = ∑ (třídy 5 a 6) sl. 161

VZOR

REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

REF 1-04 OSS - Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby

REF 1-04 OSS - Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb.

2) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru