Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 365/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 145/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

365

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb. a vyhlášky č. 149/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav sděluje exekutorovi čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

2. V § 10a odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

3. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.

Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce

a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).

b) Soubor je kódován v UTF-8.

c) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - majiteli účtu, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).

d) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):

EU_[číslo_exekutora]_EP_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

název datového souboru s vyrozuměním o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 exekučního řádu:

EU_[číslo_exekutora]_PM_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml

TYPY DATOVÝCH SOUBORŮ

1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny

• Definuje jednoduché i komplexní datové typy

Jednoduché datové typy

Jednoduché datové typy

názevdatový typrozsahhodnotaPopis
NeprazdnyRetezecstringNeprázdný řetězec, délka větší či rovnající se 1
PrazdnyElementstring0Prázdný řetězec
KodMenystring3Kód měny, pouze 3 velká písmena
KodStatustring2Kód státu, pouze 2 velká písmena
NumerickyRetezecstringPouze číslice
CisloEvidencnistring„E" a čísla
TelefonniCislostring13Telefonní číslo ve tvaru
+XXX XXXXXXXXX
TypVystavcestringSOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutorČíselník typů výstavců.
Podporované hodnoty:
KodVystavcestring33 číslicový kód výstavce exekučního příkazu
PlatebniSymbolstring101 až 10 čísel
ICstring8Identifikační číslo exekutora
StatusMajitelestringPOVINNYP - Povinný
MANŽEL KAM - Manžel/manželka
SPOLUDLUŽNÍKS - Spoludlužník

Komplexní datové typy

Element Common/CisloUctu

elementdatový typrozsahpovinnápopis
predcisliString6NePředčíslí čísla účtu
cisloUctuString10AnoČíslo účtu
kodBankyString4AnoKód banky

Element Common/IdentifikaceDokumentu

elementdatový typrozsahpovinnápopis
spisovaZnackaNeprazdnyRetezecAnoID exekučního případu, např. 067 EX 1243/13
poradoveCisloNeprazdnyRetezecAnojednoznačné ID dokumentu v rámci jednoho případu

Element Common/Ucet

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
cisloUctuCisloUctuAnoČíslo účtu ve tvaru PPPPPP-CCCCCCCCCC/KKKK resp. CCCCCCCCCC/KKKK
poradipositive integerNePořadí bude doplněno pouze v případě, zeje povinný majitelem účtu. Pořadí účtů povinných musí být unikátní i v případě více povinných (povinný - 1, Manžel - 2, Povinný - 3, 4, atd.).

Element Common/Adresa

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
uliceNeprazdnyRetezecNeUlice, nepovinný údaj
budova/cisloPopisneNumerickyRetezecNeUrčení budovy. Všechny elementy jsou nepovinné, ale alespoň jedno z cisloPopisne, cisloOrientacni,
budova/cisloOrientacniNeprazdnyRetezecNe
budova/cisloEvidencniCisloEvidencniNeCisloEvidencni musí být vyplněno. Jediná povolená kombinace 2 hodnot je vyplnění cisloPopisne a cisloOrientacni.
obecNeprazdnyRetezecAnoMěsto nebo obec
pscString5AnoPSC
statKodStatuAnoDvouznakový kód státu dle ISO 3166-1; Česká republika: CZ

Element Common/JmenoPrijmeni

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
jmenoNeprazdnyRetezecAnoJméno osoby
prijmeniNeprazdnyRetezecAnoPříjmení osoby

Element Common/Osoba

Element Common/ZastupitelnaOsoba popisuje osobu (libovolného typu - fyzická, FOP, právnická), která může být zastupována jinou osobou, opět libovolného typu.

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
osobaOsobaAno
zastupceOsobaNe

Element Common/KontaktniOsoba

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniNeJméno a příjmení kontaktní osoby
funkceNeprazdnyRetezecNeFunkce osoby v organizaci/úřadě
telefonTelefonniCisloNeTelefon kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (+420775332675)

Element Common/MajitelUctu

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
osobaZastupitelnaOsobaAno
statusStatusMajiteleAnoStatus majitele účtu - (P)ovinný / (M)anžel/ka / (S)poludlužník
ucetUcetAnoÚčty osoby - majitele

Element Common/FyzickaOsoba popisuje fyzickou osobu. Identifikace: alespoň jedno z: {rodné číslo (preferované), datum narození} je povinné

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
rodneCisloString10NeRodné číslo osoby ve formátu 8752025403 resp. 470328688 (bez lomítka). Rodné číslo a datum narození jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.
datumNarozeniDateNeDatum narození osoby ve formátu yyyy-mm-dd, např. 1987-02-02
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniAnoJméno a příjmení fyzické osoby
bydlisteAdresaAnoAdresa bydliště osoby
telefonTelefonniCisloNeKontaktní telefon na osobu

Element Common/FyzickaOsobaPodnikatel

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
ICSimpleAnoIČ fyzické osoby - podnikatele
jmenoPrijmeniJmenoPrijmeniNeJméno a příjmení fyzické osoby podnikatele ("FOP"). Jméno a příjmení a název jsou nepovinné, ale alespoň jedno musí být uvedeno. V opačném případě je zpráva nevalidní.
nazevNeprazdnyRetezecNeObchodní firma FOP
sidloAdresaAnoSídlo FOP
telefonTelefonniCisloNeKontaktní telefon na FOP

Element Common/PravnickaOsoba

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
ICSimpleAnoIC právnické osoby
nazevNeprazdnyRetezecAnoNázev právnické osoby
sidloAdresaAnoAdresa (sídlo) právnické osoby
kontaktKontaktniOsobaNeKontaktní osoba v právnické osobě, mělo by se to řídit především metadaty a ČJ a proto není nezbytně nutné pracovat s kontaktní osobou v rámci organizace/úřadu.

Element Common/Vystavce

Elementdatový typrozsahpovinnápopis
PravnickaOsobaAno
typVystavceTypVystavceAnoTyp výstavce. Podporované hodnoty:
SOUDNI_EXEKUTOR - soudní exekutor
kodVystavceKodVystavce3Ano3 číslicový kód výstavce exekučního příkazu

2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz

• Substituční skupina Common.xsd

Element elektronickyPrikaz definuje strukturu údajů elektronického příkazu, dle specifikace výstavce pro banku.

elementdatový typrozsahpovinnápopis
identifikaceIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikační údaje exekučního příkazu
datumVydaniDateAnoDatum vydání exekučního příkazu ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam
obecneUdajezakladniMenaAnoObecné údaje exekučního příkazu
vystavceVýstavceAnoVýstavce exekučního příkazu
majitelUctuMajitelUctuAnoMajitelé a jejich účty
opravnenyZastupitelnaOsobaAnoOprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno
pohledavkaPohledávkaAnoPohledávka v exekuci

Element elektronickyPrikaz/obecneUdaje/zakladniMena popisuje kód měny.

elementdatový typrozsahpovinnápopis
SystemVypoctuStringAnoKód měny dle ISO 4217.
Mandatorní údaj, měna by měla odpovídat měně hlavní pohledávky. Další propočty jsou právě v této měně. Česká koruna: CZK

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu pro výpočet systému úroků.

elementdatový typrozsahpovinnápopis
zakladniMenaKodMeny4AnoSystém výpočtu úroků

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda

elementdatový typrozsahpovinnápopis
PeriodaString4AnoPerioda vyplácení pravidelné částky

Element elektronickyPrikaz/Pohledavka popisuje základní strukturu pohledávky.

elementdatový typRozsahpovinnápopis
idpositive integerAnoJednoznačný identifikátor položky - důležité pro identifikaci v případě změny
castkaDecimalAnoJistina, základ pro výpočet úroku, pevná částka
menaKodMenyAnoMěna pohledávky
typTypPohledavkyAnoUrčuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.
poradipositive integerAnoPriorita/Pořadí - Priorita pro výpočet při placení
platebniUdajePlatebniUdajeAnoPlatební údaje pro úhradu pohledávky

Element elektronickyPrikaz/PlatebniUdaje definuje platební údaje pro úhradu pohledávky.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
ucetPrijemceCisloUctuAnoÚčet, na který má být pohledávka uhrazena
variabilniSymbolPlatebniSymbolNeVariabilní symbol pro úhradu pohledávky
specifickySymbolPlatebniSymbolNeSpecifický symbol pro úhradu pohledávky

Element elektronickyPrikaz/TypPohledavky určuje, o jaký typ položky jde - 4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se pevná částka.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
JistinaPrazdnyElementAno
pravidelnaCastkaPravidelnaCastkaAno
jistinaVcetneUrokuUrocenyTypAno
samostatnyUrokUrocenyTypAno

Element elektronickyPrikaz/UrocenyTyp definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje úročením. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
systemVypoctuUrokuSystemVypoctuAnoUrčuje systém (periodu) výpočtu úroků
urokovaSazbaDecimalAnoSazba vyjádřená v procentech, v případě výpočtu dle ŘEPO sazby pak výše odchylky od ŘEPO sazby (Ano pouze v případě, že vyžadují úročení)
datumOdDateAnoPočátek periody pro výpočet úroku
datumDoDateNeKonec periody pro výpočet úroku; nevyplněno znamená "do splacení"
MinDecimalNeMinimální zasílaná částka
MaxDecimalNeMaximální zasílaná částka

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu definuje výčet možných period výpočtu úroků.

hodnotaPopis
U0001Denní
U0007Týdenní
U0014Čtrnáctidenní
U0100Měsíční
U0300Čtvrtletní
U0600Pololetní
U1200Roční
R0001ŘEPO - FIX
R0002Řepo - pohyblivá

Element elektronickyPrikaz/PravidelnaCastka definuje výši pohledávky, která se pravidelně navyšuje o danou pevnou částku. Výsledná částka se omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
periodaPeriodaAnoPerioda navyšování pohledávky
datumOdDateAnoPočátek období pro začátek výpočtu výše pohledávky
datumDoDateNeKonec období pro výpočet výše pohledávky
minDecimalNeMinimální zasílaná částka
maxDecimalNeMaximální zasílaná částka

Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda výčtem definuje vyplácení pravidelné částky

hodnotaPopis
U0001Denní
U0007Týdenní
U0014Čtrnáctidenní
U0100Měsíční
U0300Čtvrtletní
U0600Pololetní
U1200Roční
R0001ŘEPO - FIX
R0002Řepo - pohyblivá

3. Datový soubor Právní moc

• Substituční skupina Common.xsd

• Kořenový element pravniMoc

elementdatový typrozsahpovinnápopis
identifikaceIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikační údaje právní moci
datumVydaniDateAnoDatum nabytí právní moci ve formátu yyyy-mm-dd, např. 2014-04-05. Mandatorní údaj, pro zpracování nemá význam
exekucniPrikazIdentifikaceDokumentuAnoIdentifikace exekučního příkazu, ke kterému se váže právní moc
neucetniDataNeucetniDataEPNeNeúčetní data EP v rozsahu Povinný, Oprávněný a Výstavce EP shodně s Exekučním příkazem. Pouze pro účely konverze datového souboru na textový dokument. Při elektronickém zpracování nebudou tato neúčetní data zpracovávána.

Element pravniMoc /NeucetniDataEP

elementdatový typrozsahpovinnápopis
vystavcePravnickaOsobaAnoVýstavce exekučního příkazu
majitelUctuMajitelUctuAnoMajitelé a jejich účty
opravnenyZastupitelnaOsobaAnoOprávněný - účastník (účastníci) exekučního řízení, v jehož prospěch je toto vedeno

4. Datový soubor Odpověď banky

• Substituční skupina Common.xsd

Element Odpoved je abstraktní (obecný) typ pro odpovědi. Vždy je nutné použít konkrétní typ (nevalidniSoubor/validniSoubor).

elementdatový typrozsahpovinnápopis
nevalidniSouborStringVýběrPokud se nepodaří validovat soubor, identifikuje se názvem.
validniSouborIdentifikaceDokumentuVýběrPokud se podaří validovat soubor, identifikuje se číslem jednacím (spisová značka + pořadové číslo listu).
idPridelenoBankouStringNeID přiděleno bankou -použité pro zpětnou identifikaci
datumVydaniBankouDateAnoDatum zpracování v bance
kodPrijetiStringAnoObecný kód vyjadřující, zda banka dokument přijala ke zpracování nebo jej odmítla. Kód vyjadřující vlastní výsledek zpracování je dále v odpovědi (v elementu pro konkrétní typ dokumentu, na který banka odpovídá).
zpravaStringNeLibovolný text, který si banka přeje sdělit

Element Odpoved/OdpovedNaPravniMoc popisuje speciální typ odpovědi - odpověď na přijetí právní moci. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď, avšak rozšíření je prázdné.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
OdpovedAno

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz je speciální typ odpovědi - odpověď na exekuční příkaz. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď o informace týkající se pouze zpracování exekučního příkazu.

elementdatový typRozsahpovinnáPopis
OdpovedAno
kodZpracovaniEPKodZpracovaniEPAnoSpecifický kód zpracování exekučního příkazu
zpracovaniUctuZpracovaniUctuAnoVýsledek zpracování na konkrétním účtu

Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz/ZpracovaniUctu/cisloUctu

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
predcislistringNePředčíslí účtu
cisloUctustring10AnoČíslo účtu
kodBankystring4AnoKód banky

Element Odpoved/NeuspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o neúspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze neúspěšného zpracování, avšak rozšíření je prázdné.

elementdatový typrozsahpovinnáPopis
ZpracovaniUctuAno

Element Odpoved/UspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o úspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o informace týkající se pouze úspěšného zpracování, kdy byl účet nalezen a je možné k němu poskytnout informace.

elementdatový typRozsahpovinnáPopis
ZpracovaniUctuAno
beznyZustatekStringAnoČástka zůstatku na účtu by měla být konečná ke dni uvedenému v datu. Pokud je běžný zůstatek záporný, uvádí se 0.
menaKodMenyAnoMěna účtu
predchoziEPBooleanAnoIndikace předchozích EP na účtu
vysePredchozichEPDecimalNeZbývající výše všech vymáhaných pohledávek doručených D-l a starších. Uvádí se v měně účtu. Povinné, pokud je predchoziEP = true.
stavKeDniDateAnoUdává, k jakému datu se vztahuje běžný zůstatek a suma předchozích exekucí.

Jednoduché datové typy

elementdatový typhodnotaPopis
KodPrijetiDokumentuString001Dokument přijat ke zpracování
String500Dokument odmítnut - nesplňuje formální kritéria. Neprošel validačními kritérii nebo jej např. nelze naparovat na odkazovaný dokument.
String999Obecná zpráva (v poli Zpráva) - v případě, že se nejedná o odpověď na konkrétní dokument
KodZpracovaniEPstring010EP zpracován, banka jej dále eviduje (detaily blokací jsou sděleny u jednotlivých účtů)
String510EP odmítnut, banka jej zpracovala, ale dále jej neeviduje
KodZpracovaniUctuString011Blokace na účtu provedena
String511Účet nenalezen
String512Účet ukončen
String513Daný typ účtu nepodléhá režimu PPzU

“.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministryně:

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.

Přesunout nahoru