Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 363/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Částka 144/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

363

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, se mění takto:

1. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 1 se slova „sestavuje Ministerstvo financí z údajů“ nahrazují slovy „je sestavován ze vstupních údajů“.

2. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 2 se slova „výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti)“ nahrazují slovem „skutečnosti“.

3. V příloze č. 3 vyhlášky v bodě č. 9.3 se slova „Hodnoty ve sloupci „Použití nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 16 výkazu NAR 1-12 OSS“ nahrazují slovy „Hodnoty ve sloupci „Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 7 výkazu NAR 1-12 OSS“.

4. V příloze č. 3 vyhlášky ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu části I., II. a III. znějí:

VZOR - FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu

5. Příloha č. 4 vyhlášky zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)

1. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (dále „NNV“) organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.

2. Údaje ve výkazu NAR 1-12 OSS jsou vypočteny v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „rozpočtová pravidla“).

3. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, a to v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) rozpočtových pravidel.

4. Údaje v řádcích výkazu jsou načítány sestupně v souladu s členěním NNV uvedeným v § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel, ve struktuře rozpočtové klasifikace. Pokud má některý údaj několik určujících kritérií, je zařazen do řádku s nejvyšší prioritou.

5. Sloupec 1, Stav NNV k 1.1. běžného roku - hodnota vypočtená podle § 47 odst. 1 bod d) rozpočtových pravidel.

6. Sloupec 2, Změna stavu NNV běžného roku - obsahuje změny stavu NNV související s ukončením a zapojením NNV ve sloupcích 3 a 4, tj. ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) rozpočtových pravidel a zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel. V případě ukončení nebo zapojení NNV se hodnoty ve sloupci 2 uvádějí se zápornou hodnotou.

7. Sloupec 3, Ukončení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. b), c), d) a e) rozpočtových pravidel.

8. Sloupec 4, Zapojení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel.

9. Sloupec 5, Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády - zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády podle § 47 odst. 5 rozpočtových pravidel.

10. Sloupec 6, Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 1 a 2.

11. Sloupec 7, Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - hodnota skutečně čerpaných NNV.

12. Sloupec 8, Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - stav nároků zapojených podle sloupce 4 a 5, snížený o skutečné čerpání nároků uvedených ve sloupci 7.

13. Sloupec 9, Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 6 a 8.

VZOR - NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru