Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Částka 14/2014
Platnost od 13.03.2014
Účinnost od 15.03.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

36

VYHLÁŠKA

ze dne 4. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 a § 184 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 370/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ze závažných organizačních důvodů může ředitel školy stanovit pořadí zkoušek odlišně.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „je stanoveno“ nahrazují slovy „ředitel školy stanoví“.

3. V § 2 odst. 4 se za slova „25 až 30 témat“ vkládají slova „zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka“.

4. V § 4 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé“.

5. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka7), může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku.“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) § 75 odst. 2 školského zákona.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku.“.

7. V § 6 odst. 1 se slova „ředitel školy stanoví témata pro závěrečnou zkoušku“ nahrazují slovy „se koná závěrečná zkouška“.

8. V § 6 odst. 4 se za slovo „losovat“ vkládají slova „u jedné zkušební komise“.

9. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 10a

Odměňování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři

Předsedovi zkušební komise pro závěrečné zkoušky a předsedovi zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. Počet hodin výkonu činnosti vykáže předseda řediteli školy. Odměna je splatná v pravidelných termínech výplaty mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2014.


Ministr:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Přesunout nahoru