Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 357/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.04.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

357

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).“.

2. V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).“.

3. V § 62 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Byl-li finanční příspěvek poskytnut na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů nebo nebyl-li použit na účel, na který byl poskytnut, je příjemce povinen jej v plné výši vrátit.“.

4. V § 62 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Finanční příspěvek lze poskytnout z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona.

(4) Finanční příspěvek podle tohoto zákona nelze poskytnout, pokud byla na stejný účel poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.


v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru