Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 345/2014 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Částka 138/2014
Platnost od 31.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

345

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2014

o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1118455070558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1218455070558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101416800000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1416800000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 86721131288 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39000000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1040870000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7434739068 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 814349000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se stanoví ve výši 300000000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2014, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2014 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a které nebyly v letech 2013 a 2014 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2015.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2014 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2014 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 345/2014 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1118455070558
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1218455070558
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1040870000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7434739068
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy814349000
Schodek-100000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů101416800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-1416800000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 345/2014 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho
povinné pojistné na důchodové pojištění
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho
z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00025000000
304Úřad vlády České republiky0002678944314340148
305Bezpečnostní informační služba0001444000000
306Ministerstvo zahraničních věcí550000000001000000000
307Ministerstvo obrany1000003333496886296310834323450858062018737
308Národní bezpečnostní úřad250000005500000
309Kancelář veřejného ochránce práv00073020924932480
312Ministerstvo financí256200005478174984869488873909680624273900010
313Ministerstvo práce a sociálních věcí38975118758234666772229563096269355670832761
314Ministerstvo vnitra13000000620708283455126097771683966457610267171
315Ministerstvo životního prostředí9000000073252911565005551756
317Ministerstvo pro místní rozvoj1300000001235991670112334916701
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27000000001695976230615196253306
327Ministerstvo dopravy800000000060904341995940434199
328Český telekomunikační úřad178150000010800178862650886
329Ministerstvo zemědělství6200000004588778783234398812832
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy4000000071873807247000000000
334Ministerstvo kultury10000002646910000
335Ministerstvo zdravotnictví2000000000254201157293897692
336Ministerstvo spravedlnosti0789800772702045130200233652791152932
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001470998452099845
345Český statistický úřad0001615435013094350
346Český úřad zeměměřický a katastrální470000000001100000000
348Český báňský úřad500000025500000
349Energetický regulační úřad2031140000060000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže40000000015000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00000
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání40500000025000000
374Správa státních hmotných rezerv000900000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0428142753805713300
377Technologická agentura České republiky00059754825975482
381Nejvyšší kontrolní úřad0003390000
396Státní dluh00072000000000
397Operace státních finančních aktiv ***)15000000000017310000000
398Všeobecná pokladní správa57130160000000192495800000
CELKEM57508475800040067219984735637049156514269811271186721131288
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1118455070558

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 345/2014 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky389497988
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1071571787
303Senát Parlamentu521306940
304Úřad vlády České republiky888818264
305Bezpečnostní informační služba1207324000
306Ministerstvo zahraničních věcí6378802385
307Ministerstvo obrany43783137234
308Národní bezpečnostní úřad325636636
309Kancelář veřejného ochránce práv112301825
312Ministerstvo financí17288182978
313Ministerstvo práce a sociálních věcí533282710722
314Ministerstvo vnitra55071981661
315Ministerstvo životního prostředí9411906545
317Ministerstvo pro místní rozvoj14793393355
321Grantová agentura České republiky3683086907
322Ministerstvo průmyslu a obchodu38725936500
327Ministerstvo dopravy35740529350
328Český telekomunikační úřad770413586
329Ministerstvo zemědělství53755293193
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy135904523416
334Ministerstvo kultury10889523999
335Ministerstvo zdravotnictví6801226486
336Ministerstvo spravedlnosti23392507109
343Úřad pro ochranu osobních údajů148848507
344Úřad průmyslového vlastnictví168019930
345Český statistický úřad928609440
346Český úřad zeměměřický a katastrální2827606698
348Český báňský úřad136701530
349Energetický regulační úřad238216789
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže237335429
355Ústav pro studium totalitních režimů163145865
358Ústavní soud179921001
361Akademie věd České republiky4522355819
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání54816604
374Správa státních hmotných rezerv2246616853
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost360657028
376Generální inspekce bezpečnostních sborů267631978
377Technologická agentura České republiky2864898160
381Nejvyšší kontrolní úřad518197117
396Státní dluh64466315805
397Operace státních finančních aktiv*)1814200000
398Všeobecná pokladní správa142121363139
CELKEM1218455070558

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 345/2014 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60000
Výdaje celkem389497988
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky109352911
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány211870077
Celkové výdaje na lesní hospodářství68275000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci57774654
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)18875527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb529778
Platy zaměstnanců v pracovním poměru52977787
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem91577000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1071571787
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1071571787
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci347887868
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)118218527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1669415
Platy zaměstnanců v pracovním poměru166941474
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2500000
Výdaje celkem521306940
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR521306940
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci163918054
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)55732138
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb916108
Platy zaměstnanců v pracovním poměru91610751
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33670000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem26789443
Výdaje celkem888818264
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem26789443
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem14340148
příjmy z prostředků finančních mechanismů11249295
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR888818264
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR567616266
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády321201998
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci318762637
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)108379296
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2763803
Platy zaměstnanců v pracovním poměru236329351
Platy státních úředníků40050751
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)139701000
v tom:ze státního rozpočtu celkem139701000
v tom:institucionální podpora celkem4)139701000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky95000000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity43602618
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16419379
v tom:ze státního rozpočtu2079231
podíl rozpočtu Evropské unie14340148
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem14061619
v tom:ze státního rozpočtu2812324
podíl prostředků finančních mechanismů11249295
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12667400

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem144400000
Výdaje celkem1207324000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem144400000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem144400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1207324000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem105000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem650000000
Výdaje celkem6378802385
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem100000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem100000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6378802385
v tom:transformační spolupráce61000000
humanitární pomoc73000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1552583189
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí15000000
zahraniční vysílání rozhlasu27000000
vrcholné návštěvy20185000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech47300000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4582734196
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci714580096
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)242957233
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7076822
Platy zaměstnanců v pracovním poměru441563382
Platy státních úředníků266118712
Zahraniční rozvojová spolupráce608166000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.20000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem410000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3568105466
Výdaje celkem43783137234
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy100000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3333496886
v tom:pojistné na důchodové pojištění2963108343
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti370388543
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem234508580
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem62018737
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem172489843
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR24720520029
Vytváření a rozvoj systému obrany státu8747021639
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany655610499
Zajištění strategického zpravodajství2014335740
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil489953390
Zajištění dávek důchodového pojištění4240000000
Zajištění ostatních sociálních dávek2757000000
Zajištění státní sportovní reprezentace158695937
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10856582569
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4422902103
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb97662132
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2343481903
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru7151853794
Platy státních úředníků270877481
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)422977000
v tom:ze státního rozpočtu celkem422977000
v tom:institucionální podpora celkem4)89977000
účelová podpora celkem4)333000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)333000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)78103000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality4777000
Program protidrogové politiky587000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.878000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem64891876
v tom:ze státního rozpočtu2873139
podíl rozpočtu Evropské unie62018737
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4826733729

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800000
Výdaje celkem325636636
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu325636636
v tom:výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti67381258
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu258255378
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci155078393
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)52726653
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1531369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru153136771
Platy státních úředníků0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem47846234

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7302092
Výdaje celkem112301825
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7302092
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4932480
příjmy z prostředků finančních mechanismů2019612
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv112301825
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59497817
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)20125389
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb537813
Platy zaměstnanců v pracovním poměru53781422
Platy státních úředníků0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5192084
v tom:ze státního rozpočtu259604
podíl rozpočtu Evropské unie4932480
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem2524515
v tom:ze státního rozpočtu504903
podíl prostředků finančních mechanismů2019612
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12639669

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4483118122
Výdaje celkem17288182978
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)25620000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti547817498
v tom:pojistné na důchodové pojištění486948887
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti60868611
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3909680624
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem273900010
příjmy z prostředků finančních mechanismů87600614
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3548180000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány9040750967
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2332898376
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4365481002
v tom:sociální dávky487759000
výdaje na činnost celní správy3877722002
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1514801920
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra34250713
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8828251329
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3001602771
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb87736720
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5368305177
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1739103167
Platy státních úředníků1602417225
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů59708376
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.135000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem322242846
v tom:ze státního rozpočtu48342836
podíl rozpočtu Evropské unie273900010
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem94318605
v tom:ze státního rozpočtu6717991
podíl prostředků finančních mechanismů87600614
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2827359791

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem396670163517
Výdaje celkem533282710722
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)609349000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti389751187582
v tom:pojistné na důchodové pojištění346667722295
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti43083465287
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6309626935
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5670832761
příjmy z prostředků finančních mechanismů68794174
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)570000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění384764593300
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče40250000000
Dávky nemocenského pojištění23800000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi11914899360
Dávky osobám se zdravotním postižením2738194000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti11000000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách21000000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem6656707775
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů823000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3700000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu14123448814
Neinvestiční nedávkové transfery11733011873
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti374855600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci6224320350
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)2765573862
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb61743276
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4697561113
Platy státních úředníků1479500343
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7208345407
v tom:ze státního rozpočtu1537512646
podíl rozpočtu Evropské unie5670832761
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem74610429
v tom:ze státního rozpočtu5816255
podíl prostředků finančních mechanismů68794174
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1412293233

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 95000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 165000000 Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7904049291
Výdaje celkem55071981661
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6207082834
v tom:pojistné na důchodové pojištění5512609777
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti694473057
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1683966457
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem610267171
příjmy z prostředků finančních mechanismů173699286
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem900000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR29215822613
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR7224658388
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu9146173425
Výdaje na sportovní reprezentaci48201235
Dávky důchodového pojištění4997311000
Ostatní sociální dávky4439815000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24439835544
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)8246760942
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb241575563
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3848678130
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru19842087370
Platy státních úředníků466840628
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)359930000
v tom:ze státního rozpočtu celkem359930000
v tom:institucionální podpora celkem4)59930000
účelová podpora celkem4)300000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)300000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)55159000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality56250000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem813187326
v tom:ze státního rozpočtu202920155
podíl rozpočtu Evropské unie610267171
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem216516938
v tom:ze státního rozpočtu42817652
podíl prostředků finančních mechanismů173699286
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1834275736

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7326191156
Výdaje celkem9411906545
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7325291156
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5005551756
příjmy z prostředků finančních mechanismů155602400
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2164137000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny642500000
Technická ochrana životního prostředí3016000000
Ochrana klimatu a ovzduší2438307437
Ostatní činnosti v životním prostředí3315099108
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci648170721
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)220101131
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6389369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru485692770
Platy státních úředníků153243924
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5224531476
v tom:ze státního rozpočtu218979720
podíl rozpočtu Evropské unie5005551756
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem171753000
v tom:ze státního rozpočtu16150600
podíl prostředků finančních mechanismů155602400
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6627598231

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12361216701
Výdaje celkem14793393355
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1300000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12359916701
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12334916701
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem25000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu13590002177
v tom:Horská služba107000000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch13483002177
Podpora bydlení346336000
Územní plánování a stavební řád36274378
Ostatní činnosti resortu820780800
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci379944224
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)128734635
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3551548
Platy zaměstnanců v pracovním poměru207450702
Platy státních úředníků146698648
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12804089208
v tom:ze státního rozpočtu469172507
podíl rozpočtu Evropské unie12334916701
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1544465421

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem3683086907
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109736267
Dotace jiným subjektům3573350640
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45030403
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14439111
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb196110
Platy zaměstnanců v pracovním poměru19611101
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)3683086907
v tom:ze státního rozpočtu celkem3683086907
v tom:institucionální podpora celkem4)109736267
účelová podpora celkem4)3573350640
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16986762306
Výdaje celkem38725936500
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)27000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16959762306
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15196253306
příjmy z prostředků finančních mechanismů65509000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1698000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání19174995639
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje1686900000
Výdaje spojené s další činností resortu2164040861
Dotace na obnovitelné zdroje energie15700000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci733357522
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)248560983
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7058547
Platy zaměstnanců v pracovním poměru440289811
Platy státních úředníků265564099
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)2840585333
v tom:ze státního rozpočtu celkem857252000
v tom:institucionální podpora celkem4)507434000
účelová podpora celkem4)349818000
podíl prostředků zahraničních programů3)1983333333
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)349818000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)149800000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem17988253306
v tom:ze státního rozpočtu2792000000
podíl rozpočtu Evropské unie15196253306
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem65509000
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů65509000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem224100000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6170434199
Výdaje celkem35740529350
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6090434199
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5940434199
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava7711546000
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury24932105878
v tom:dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR5832105878
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.0
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury19100000000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3096877472
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci389050254
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)132282699
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3782656
Platy zaměstnanců v pracovním poměru288321108
Platy státních úředníků89944211
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3328950
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5957088244
v tom:ze státního rozpočtu16654045
podíl rozpočtu Evropské unie5940434199
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem171494156

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1097832886
Výdaje celkem770413586
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)17815000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1080017886
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2650886
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1077367000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu770413586
v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny105000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady53000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu612413586
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci229438064
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)77918879
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2220955
Platy zaměstnanců v pracovním poměru195695422
Platy státních úředníků26400000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3118691
v tom:ze státního rozpočtu467805
podíl rozpočtu Evropské unie2650886
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem87400000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem45893987832
Výdaje celkem53755293193
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem45887787832
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem93101832
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem34305711000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11488975000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu42760411000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu38763711000
ostatní výdaje3996700000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1500000000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1300000000
ostatní dotace200000000
Podpora lesního hospodářství317000000
Podpora vodního hospodářství1600000000
v tom:výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1600000000
Podpora neziskovým organizacím75000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost7502882193
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2032201997
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)690977976
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb20119192
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1216098116
Platy státních úředníků795476189
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)819652000
v tom:ze státního rozpočtu celkem819652000
v tom:institucionální podpora celkem4)395652000
účelová podpora celkem4)424000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)424000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)390252000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráceo
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem126893953
v tom:ze státního rozpočtu33792121
podíl rozpočtu Evropské unie93101832
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem38763711000
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu23611000000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu880000000
podpora venkova - ze státního rozpočtu3400000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie10200000000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu178000000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie494711000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2181653823

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7187780724
Výdaje celkem135904523416
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7187380724
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7000000000
příjmy z prostředků finančních mechanismů97828724
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89552000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy38718397100
v tom:vysoké školy21491733845
výzkum, experimentální vývoj a inovace17226663255
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací90194342853
Podpora činnosti v oblasti mládeže206073000
Podpora činnosti v oblasti sportu2981136340
v tom:sportovní reprezentace1063512340
všeobecná sportovní činnost1917624000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace2188186515
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1616387608
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci842846777
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)279865315
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6486743
Platy zaměstnanců v pracovním poměru374374552
Platy státních úředníků275657101
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)17226663255
v tom:ze státního rozpočtu celkem11263617255
v tom:institucionální podpora celkem4)6779932155
účelová podpora celkem4)4483685100
podíl prostředků zahraničních programů3)5963046000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)2522632100
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)5246252000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)923130000
Zahraniční rozvojová spolupráce110000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8134000
Program protidrogové politiky12196000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19873000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8653820136
v tom:ze státního rozpočtu1653820136
podíl rozpočtu Evropské unie7000000000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem133412534
v tom:ze státního rozpočtu35583810
podíl prostředků finančních mechanismů97828724
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3352130000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

Souhrnné ukazatelev Kč
Příjmy celkem264701000
Výdaje celkem10889523999
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem264691000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů100000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem164691000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem499901000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3496805705
v tom:finanční náhrada2052052705
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1444753000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury281034983
v tom:rozvoj a obnova materiálně technické základny9383000
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie0
výdaje na činnost úřadu246669583
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím24982400
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4929223801
v tom:příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3236546281
program péče o národní kulturní poklad1063785684
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení628891836
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů0
Kulturní služby, podpora živého umění604320110
v tom:program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů75000000
kulturní aktivity486790110
veřejné informační služby knihoven42530000
Záchrana a obnova kulturních památek532159000
v tom:integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví22159000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek510000000
Podpora kultury národnostních menšin31478000
v tom:podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin29962000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení12710000
Státní fond kinematografie501891400
v tom:dotace na filmové pobídky500000000
dotace ze státního rozpočtu1891400
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci131367987
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)43895096
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1207171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru94393170
Platy státních úředníků26323940
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)499901000
v tom:ze státního rozpočtu celkem499901000
v tom:institucionální podpora celkem4)125559000
účelová podpora celkem4)374342000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)374342000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)123216000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1209334
v tom:ze státního rozpočtu1209334
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem132000000
v tom:ze státního rozpočtu32000000
podíl prostředků finančních mechanismů100000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1736929520

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2562011572
Výdaje celkem6801226486
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2542011572
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem93897692
příjmy z prostředků finančních mechanismů226313880
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2221800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1853054044
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1477979873
Ústavní péče1111070000
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1085951757
Zdravotnické programy651643812
Ostatní činnosti ve zdravotnictví621527000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1117997867
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)380119275
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10774885
Platy zaměstnanců v pracovním poměru765376209
Platy státních úředníků312112368
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1477979873
v tom:ze státního rozpočtu celkem1477979873
v tom:institucionální podpora celkem4)427979873
účelová podpora celkem4)1050000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1050000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)406435000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality400000
Program protidrogové politiky16018000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.10509000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)20000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem101490840
v tom:ze státního rozpočtu7593148
podíl rozpočtu Evropské unie93897692
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem243084107
v tom:ze státního rozpočtu16770227
podíl prostředků finančních mechanismů226313880
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1372175194

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2792137299
Výdaje celkem23392507109
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti789800772
v tom:pojistné na důchodové pojištění702045130
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti87755642
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2002336527
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem91152932
příjmy z prostředků finančních mechanismů46341595
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1864842000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část14768319310
v tom:platy soudců3755351600
platy státních zástupců1373138800
ostatní výdaje justiční části9639828910
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8624187799
v tom:dávky důchodového pojištění750150000
ostatní sociální dávky700121000
ostatní výdaje vězeňské části7173916799
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11744918511
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3988901261
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb115343744
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4008980431
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2340294610
Platy státních úředníků56157891
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1373138800
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality6605000
Program protidrogové politiky4355000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem106316761
v tom:ze státního rozpočtu15163829
podíl rozpočtu Evropské unie91152932
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem58038829
v tom:ze státního rozpočtu11697234
podíl prostředků finančních mechanismů46341595
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1026184218

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem148848507
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů148848507
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47121037
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)16021153
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb449405
Platy zaměstnanců v pracovním poměru28693662
Platy státních úředníků8000000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8246800
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14200000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem227099845
Výdaje celkem168019930
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem147099845
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2099845
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem145000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví168019930
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci82950612
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)28160160
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb821116
Platy zaměstnanců v pracovním poměru61621600
Platy státních úředníků20490000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2624806
v tom:ze státního rozpočtu524961
podíl rozpočtu Evropské unie2099845
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10300000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16154350
Výdaje celkem928609440
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16154350
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13094350
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3060000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu928609440
v tom:výdaje na volby a referenda0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu928609440
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci538228273
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)182934955
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4968612
Platy zaměstnanců v pracovním poměru386076155
Platy státních úředníků109213368
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1569600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16444320
v tom:ze státního rozpočtu3349970
podíl rozpočtu Evropské unie13094350
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem52771000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem580000000
Výdaje celkem2827606698
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)470000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2827606698
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1524102802
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)518202023
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb15267990
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1148533977
Platy státních úředníků373724212
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem192850000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2600000
Výdaje celkem136701530
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)50000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2550000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu136701530
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci82733257
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)28129307
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb826422
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49175604
Platy státních úředníků33466572
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem11655000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem209114000
Výdaje celkem238216789
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)203114000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu238216789
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119855139
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)40750749
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1176070
Platy zaměstnanců v pracovním poměru84190357
Platy státních úředníků31832000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1584700
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem24350000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem237335429
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže237335429
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci108838418
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37005063
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1068936
Platy zaměstnanců v pracovním poměru57354462
Platy státních úředníků44091019
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů5448100
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem34820000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem163145865
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů81530222
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek81615643
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86926718
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)29555085
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb840693
Platy zaměstnanců v pracovním poměru69724289
Platy státních úředníků14345022
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5376000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem179921001
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu179921001
v tom:platy soudců27799200
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu152121801
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci88042238
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)29142643
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb846839
Platy zaměstnanců v pracovním poměru56884710
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem34284000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4522355819
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu4522355819
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40467610
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)13758988
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb393404
Platy zaměstnanců v pracovním poměru39340355
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4522355819
v tom:ze státního rozpočtu celkem4522355819
v tom:institucionální podpora celkem4)4522355819
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)3070335000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismůo

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6550000
Výdaje celkem54816604
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4050000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem54816604
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26523576
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)9018016
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb159124
Platy zaměstnanců v pracovním poměru10896158
Platy státních úředníků5016144
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem750000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem90000000
Výdaje celkem2246616853
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2226946853
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil19670000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci128210295
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)43279507
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1268922
Platy zaměstnanců v pracovním poměru94669981
Platy státních úředníků32222325
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2226946853
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem81985000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem360657028
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost360657028
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci109891323
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37364966
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1098381
Platy zaměstnanců v pracovním poměru78025939
Platy státních úředníků31661792
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem129808000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem42814275
Výdaje celkem267631978
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti42814275
v tom:pojistné na důchodové pojištění38057133
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti4757142
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů262031978
Sociální dávky5600000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci156083695
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)52648897
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1542257
Platy zaměstnanců v pracovním poměru18307321
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru135918331
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4360000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5975482
Výdaje celkem2864898160
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5975482
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5975482
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR112387160
Dotace jiným subjektům2752511000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35532288
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12080977
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb297778
Platy zaměstnanců v pracovním poměru29777778
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)2864898160
v tom:ze státního rozpočtu celkem2858922678
v tom:institucionální podpora celkem4)106411678
účelová podpora celkem4)2752511000
podíl prostředků zahraničních programů3)5975482
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)2752511000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7029978
v tom: ze státního rozpočtu1054496
podíl rozpočtu Evropské unie5975482

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem339000
Výdaje celkem518197117
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu518197117
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci257799632
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)87651875
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2371853
Platy zaměstnanců v pracovním poměru237185360
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem68160000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7200000000
Výdaje celkem64466315805
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů101416800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-1416800000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7200000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7200000000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu64466315805
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3231000000
Výdaje celkem1814200000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1500000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1731000000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)1731000000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1150000000
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku130000000
ostatní transfery do jiných kapitol1020000000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady319200000
Ostatní výdaje345000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem590551180000
Výdaje celkem142121363139
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)571301600000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19249580000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19249580000
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3839628862
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření5200000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky6922174000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9164880000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51040870000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 67434739068
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7814349000
Další prostředky pro územní samosprávné celky325595000
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně62181000000
Ostatní výdaje4137689209
Odvody do rozpočtu Evropské unie39000000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem705000000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu1155438000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru0
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru0
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem705000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 345/2014 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský113744000113744000
Jihočeský7805300078053000
Plzeňský7057900070579000
Karlovarský5056300050563000
Ústecký8751400087514000
Liberecký6107200061072000
Královéhradecký7248800072488000
Pardubický6616000066160000
Kraj Vysočina6616000066160000
Jihomoravský112692000112692000
Olomoucký7385400073854000
Zlínský7373900073739000
Moravskoslezský114252000114252000
Úhrn10408700001040870000

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

V porovnání s rokem 2014 nedochází ke změně výše příspěvku (příspěvek pro rok 2015 nebyl valorizován).

Příloha č. 6 k zákonu č. 345/2014 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
Středočeský10708272001070827200
Jihočeský511331000511331000
Plzeňský9213732483595600492809332
Karlovarský233143500233143500
Ústecký599350500599350500
Liberecký2047496328811800330859296
Královéhradecký439168500439168500
Pardubický418376600418376600
Kraj Vysočina430100300430100300
Jihomoravský558408010134065001018990580
Olomoucký475752500475752500
Zlínský461535800461535800
Moravskoslezský6514760945979200952493960
Úhrn2336006874113790007434739068

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 345/2014 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč
Příspěvek na výkon státní správy*)814349000
Úhrn814349000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 345/2014 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2)3).

Vzorec:

B
P =—————× SO
A+√SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost37,192984226849363,486
2Působnost matričního úřadu156,545207615415649,93
3Působnost stavebního úřadu79,6438832313651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu294,034454330603755,44

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

4) pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2014 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6)7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ———× SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 -———) × SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost51,616236511049236,450
Působnost matričního úřadu188,15503156129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250424782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu62,839435278737025,6812115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561888133857031,56529827,05584

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

8) pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)7633994
Černošice9)7633994
Nýřany9)7633994
Šlapanice9)7633994
Brno10)11)176938463
Ostrava10)127504157
Plzeň10)25629505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů; z důvodu dopadů účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dojde pro rok 2015 k nárůstu příspěvku u Brna o 499200 Kč

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2015 je výsledná částka příspěvku pro rok 2014.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2015 je stanovena, stejně jako v roce 2014, ve výši 61063 Kč. Meziroční pokles příspěvku oproti roku 2014 je výsledkem poklesu počtu obyvatel hl. m. Prahy.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2015.

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.

Přesunout nahoru