Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 338/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 132/2014
Platnost od 29.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

338

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., k provedení § 49 odst. 12:


Čl. I

Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb. a vyhlášky č. 146/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „je dána součinem množství minerálních olejů skladovaných v daňovém skladu3) nebo ve skladu, pro který je vydáno zvláštní povolení podle zákona4), a stanoveného koeficientu ztrát při skladování za zdaňovací období“ nahrazují slovy „se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze k této vyhlášce“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

2. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „a k)“ nahrazují slovy „ , i) a k)“.

3. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „a j)“ nahrazují slovy „ , j) a k)“.

4. V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „d), e), g), h), i) a k)“ nahrazují slovy „b), d), e), g), h), i), l) a m)“.

5. V § 3 odst. 2 písm. h) se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a i)“.

6. Doplňuje se příloha, která zní:

„Příloha k vyhlášce č. 237/2005 Sb.

Výpočet výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů

Výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů se vypočte podle následujícího vzorce:

(P+VZ1+Z2)
A =——+————* k,
22

kde

A je výše technicky zdůvodněných ztrát vzniklých při skladování minerálních olejů,

P je množství minerálních olejů přijatých do daňového skladu nebo do skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, za zdaňovací období,

V je množství minerálních olejů vyskladněných z daňového skladu nebo ze skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, za zdaňovací období,

Z1 je evidované množství minerálních olejů skladovaných v daňovém skladu nebo ve skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, k prvnímu dni zdaňovacího období,

Z2 je evidované množství minerálních olejů skladovaných v daňovém skladu nebo ve skladu, pro který je vydáno povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle zákona o spotřebních daních, k poslednímu dni zdaňovacího období,

k je koeficient ztrát při skladování podle § 3 odst. 2.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru