Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2014
Platnost od 23.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

326

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.

Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:

35.710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI

Výkony

číslonázev
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.“.

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který zní:

49.7. Výjimka z frekvenčního omezení

Výkon

číslonázev
09119Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.“.

4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39 vkládá položka 40, která zní:

40. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče“.

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako položky 41 a 42.

5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

„000854059“.

6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:

7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče

Jedná se o OD 00085.

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

1. Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.

2. Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.“.

7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoelimmační metody), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,00 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,51 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,60 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,40 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,22 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,82 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,19 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,76 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 30,15 - 97,94.

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče., tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 180,80 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.“.

8. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

„ 7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,34
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,55
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,71
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,46
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,81
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,18
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,55
49Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km10,04
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,27
60

Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu

31,74
70Jízda vozidly ZZS41,72
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,72
74Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému31,74
77Jízda vozidly PPNP40,72
80Přeprava infekčního pacienta28,43“.

9. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna výkony č. 11022 a 11023 znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3340
OMbez omezení
Čas výkonu40ZUMne
Body318ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3320
OMbez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body159ZULPne“.

10. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11111 vkládá výkon č. 11112, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body97ZULPne“.

11. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11511 vkládá výkon 11512, který zní:

KategorieP
OF1/1 týden
OMSA
Čas výkonu0ZUMano
Body5200ZULPne“.

12. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12024 vkládá výkon č. 12026, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 rokL335
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body52ZULPne“.

13. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12240, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 12/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu35ZUMne
Body215ZULPne“.

14. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13023 vkládají výkony č. 13024 a 13026, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne“.

15. V příloze v Kapitole 104 - endokrinologie se na konec doplňuje výkon č. 14220, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body347ZULPne“.

16. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 15024, 15026, 15028 a 15030, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL33150
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150ZUMano
Body17818ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40ZUMano
Body359ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body57755ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMano
Body1338ZULPne“.

17. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se výkony č. 15032 a 15034 zrušují.

18. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15101 a 15105 znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.

19. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15101 vkládá výkon č. 15103, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.

20. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15105 vkládá výkon č. 15107, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano“.

21. V příloze za Kapitolu 106 - geriatrie se vkládá Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče, která zní:

„Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/3 měsíce, při každé jiné akutní diagnózeL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 měsícL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 čtvrtletí; při propuštění z hospitalizaceL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne“.

22. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se za výkon č. 17220 vkládá výkon č. 17223, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF20/1 rokL3310
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMne
Body129ZULPne“.

23. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se výkony č. 17119, 17250, 17252 a 55223 zrušují.

24. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 se za výkon č. 17633 vkládá výkon č. 17697, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovištiL3345
Čas výkonu120ZUMano
Body11955ZULPano“.

25. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se za výkon č. 18023 vkládají výkony č. 18024, 18026 a 18028, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body133ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 24/1 rokL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body184ZULPne
KategorieP
OF1/1 den, 12/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu0ZUMne
Body477ZULPne“.

26. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se za výkon č. 18522 vkládají výkony č. 18523, 18524, 18525, 18526 a 18529, které znějí:

KategorieP
OF1/1 den, 365/1 rok
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body3797ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokL3330
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 21/životL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiS3390
Čas výkonu0ZUMne
Body500ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokS3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body113ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OFl/lden,25/lL33120
čtvrtletí, 25/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu480ZUMano
Body2513ZULPano“.

27. V příloze v Kapitole 108 - nefrologie se výkony č. 18540 a 18570 zrušují.

28. V příloze za Kapitolu 109 - revmatologie se vkládá Kapitola 110 - klinická osteologie, která zní:

„Kapitola 110 - klinická osteologie

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne“.

29. V příloze v Kapitole 203 - infekční lékařství se na konec doplňuje výkon č. 23101, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body116ZULPne“.

30. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25135 vkládají výkony č. 25136 a 25137, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denL338
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body74ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokS2225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body801ZULPne“.

31. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25245 vkládá výkon č. 25260, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body583ZULPne“.

32. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 25097, 25098 a 25099, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3325
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMano
Body701ZULPano
KategoriePNositelINDXČas
L3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body431ZULPano
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body679ZULPano“.

33. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25111 vkládá výkonč. 25112, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, může být zaveden různý počet chlopníL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120ZUMano
Body2775ZULPano“.

34. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25115 vkládá výkon č. 25116, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OFBOM - bez omezeníL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body1803ZULPano“.

35. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25119 vkládá výkon č. 25120, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body18221ZULPne“.

36. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25123 vkládá výkon č. 25124, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF3x v jednom sezeníL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMano
Body715ZULPne“.

37. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25125 vkládá výkon č. 25126, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body2961ZULPano“.

38. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se za výkon č. 25129 vkládá výkon č. 25130, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
L3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body2284ZULPano“.

39. V příloze v Kapitole 301 - dětské lékařství se výkon č. 31110 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35113 vkládá výkon č. 35115, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 denSI130
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu60ZUMne
Body44ZULPne“.

41. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie výkony č. 35201, 35203 a 35205 znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 měsíc, 12/1 rokL3315
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu15ZUMne
Body137ZULPne
KategoriePNositelINDX Čas
OF1/1 měsícL33 20
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu20ZUMne
Body164ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3350
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu50ZUMne
Body409ZULPne“.

42. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie se za výkon č. 44023 vkládá výkon č. 44024, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/6 měsícůL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne“.

43. V příloze v Kapitole 407 - nukleární medicína se za výkon č. 47275 vkládají výkony č. 47303 a 47304, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 8/1 rokL3390
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22180
J2260
Čas výkonu240ZUMne
Body6976ZULPano
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22120
J2230
S111440
Čas výkonu1440ZUMne
Body10569ZULPano“.

44. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkon č. 51871 zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL2215
OMbez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body172ZULPne“.

45. V příloze v Kapitole 606 - ortopedie se za výkon č. 66023 vkládá výkon č. 66024, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
L3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiK22120
K1190
Čas výkonu120ZUMne
Body2915ZULPne“.

46. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se výkony č. 72021, 72022 a 72023 zrušují.

47. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie se na začátek vkládá výkon č. 72024, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne“.

48. V příloze v Kapitole 705 se výkony č. 75171 a 75173 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78830 vkládá výkon č. 78840, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciS33120
Čas výkonu600ZUMne
Body88744ZULPne“.

50. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se za výkon č. 06713 vkládají výkony č. 06714, 06715 a 06716, které znějí:

KategorieP
OF1/1 pacient a 1 výjezd
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body450ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
S3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body98ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denS335
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu5ZUMne
Body15ZULPne“.

51. V příloze v Kapitole 720 - paliativní medicína se na konec doplňují výkony č. 80053, 80054 a 80055, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/životL3360
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne“.

52. V příloze v Kapitole 697 - algeziologie - léčba bolesti - skupina 1 se na konec doplňuje výkon č. 80200, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF3/1 den, 6/1 rokL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMano
Body1057ZULPano“.

53. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se výkon č. 81647 zrušuje.

54. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se na konec doplňují výkony č. 81753, 81755 a 81757, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/životJ225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5ZUMne
Body75ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denJ2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body727ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF4/životJ225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5ZUMne
Body75ZULPne“.

55. V příloze v Kapitole 806 - mamografický screening se na začátek vkládají výkony č. 89178, 89223 a 89225, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/6 měsícůL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body590ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/2 rokyL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body590ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body295ZULPne“.

56. V příloze v Kapitole 806 - mamografický screening se výkony č. 89221 a 89222 zrušují.

57. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89179, 89221 a 89439 zrušují.

58. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89177 vkládá výkon č. 89180, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body299ZULPano“.

59. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89813 vkládá výkon č. 89815, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/čtvrtletíL33240
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciJ22240
Čas výkonu240ZUMne
Body37 470ZULPano“.

60. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21003 vkládá výkon č. 21004, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 čtvrtletíK3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body548ZULPne“.

61. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21019 vkládá výkon č. 21020, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denK2215
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body140ZULPne“.

62. V příloze v Kapitole 902 - fyzioterapeut se za výkon č. 21115 vkládá výkon č. 21116, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 10/3 měsíceK2210
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body62ZULPne“.

63. V příloze v Kapitole 905 - zrakový terapeut se na konec doplňují výkony č. 75200, 75202, 75204, 75208 a 75210, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 den (obou, pravého, levého bez a s korekcí)Kl113
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu13ZUMne
Body53ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body595ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK2260
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body445ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF3/1 denK3325
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body206ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denK3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body529ZULPne“.

64. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06129 vkládají výkony č. 06130 a 06132, které znějí:

KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 rokS2245
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMano
Body110ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rok; při změně inhalačního systémuS2210
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body24ZULPne“.

65. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se za výkon č. 06141 vkládá výkon č. 06142, který zní:

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 365/1 rokS22300
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu300ZUMne
Body713ZULPne“.

66. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra se výkon č. 06133 zrušuje.

67. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

KategorieP
OMA - pouze ambulantně
OF18/1 den
Čas výkonu0ZUMne
Body8ZULPne
KategorieP
OMA - pouze ambulantně
OF18/1 den
Čas výkonu0ZUMne
Body8ZULPne“.

68. V příloze Kapitola 917 - ergoterapeut zní:

„Kapitola 917 - ergoterapeut

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 čtvrtletíS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS2245
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu45ZUMne
Body107ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 čtvrtletíS3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body89ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/čtvrtletíS2230
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body71ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 6/1 čtvrtletíS2220
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body48ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 36/1 čtvrtletíS2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body105ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denS3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body134ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2230
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body99ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 48/1 čtvrtletíS2230
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body79ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2211
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu11ZUMne
Body49ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 24/1 čtvrtletíS2211
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu11ZUMne
Body49ZULPne
KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 denS3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMano
Body89ZULPne“.

69. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09543 a 09544 znějí:

KategorieP
OFbez omezení
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne
KategorieP
OFbez omezení
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne“.

70. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá výkon č. 09552, který zní:

KategorieP
OF1/1 recept
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body0ZULPne“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru