Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/2014 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Částka 129/2014
Platnost od 23.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2015 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“), a regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“):

a) poskytovateli lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona,

b) poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c) poskytovateli specializované ambulantní péče, poskytovateli hemodialyzační zdravotní péče a poskytovateli v odbornostech 903, 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“),

d) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) poskytovateli v oboru zubního lékařství,

f) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i) poskytovateli zdravotnické záchranné služby, poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli lékařské pohotovostní služby a poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j) poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami a

k) poskytovateli lékárenské péče.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky rok 2013.

(2) Hodnoceným obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky rok 2015.

(3) Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2013, poskytovatelem vykázané do 31. března 2014 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2014. Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2015, poskytovatelem vykázané do 31. března 2016 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2016.

(4) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních zdravotních služeb nebo zdravotních služeb vyžádaných. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem v konkrétní odbornosti ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet unikátních pojištěnců spočte jako součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(5) Globálním unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem lůžkové péče v libovolné odbornosti v rámci vlastních či vyžádaných zdravotních služeb v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem, bez ohledu na to v které odbornosti, ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu globálních unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených u daného poskytovatele pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet globálních unikátních pojištěnců spočte jako součet globálních unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu globálních unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(6) Při výpočtu celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za zdravotní výkony (dále jen „výkon“) za referenční období podle příloh č. 1, 3, 5 až 8 k této vyhlášce se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2015, do nichž nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

(7) Pokud došlo v referenčním období ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada ve stejné výši jako v případě českých pojištěnců.

§ 4

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9, 10, 12 až 14 k této vyhlášce.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, hrazené paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství nehrazených podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna omezí výši úhrady poskytovatelům v oboru zubní lékařství tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství v roce 2015 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tyto hrazené služby, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu neodkladné péče oproti roku 2013, zdravotní pojišťovna tento větší objem uhradí.

§ 9

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč a pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 15

(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2013, navýšené o 100 Kč. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu k 31. prosinci 2013 sjednána, stanoví se úhrada ve výši 1050 Kč.

(2) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2013, navýšené o 300 Kč. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu k 31. prosinci 2013 sjednána, stanoví se úhrada ve výši 1350 Kč.

(3) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2013. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu k 31. prosinci 2013 sjednána, stanoví se úhrada ve výši 380 Kč.

(4) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2013. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu k 31. prosinci 2013 sjednána, stanoví se úhrada ve výši 480 Kč.

(5) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů. Tento výkon může být pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného pobytu pojištěnce.

(6) Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. prosinci 2013, navýšené o 100 Kč. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu k 31. prosinci 2013 sjednána, stanoví se úhrada ve výši 740 Kč.

§ 16

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu výkonů, ve znění účinném v referenčním období, vykázaných zdravotní pojišťovně v referenčním období. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. Toto ustanovení se nevztahuje na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče při poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.

§ 17

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 12 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvanáctinásobku počtu receptů v referenčním období, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.


§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 4

A) Hrazené služby podle § 4 odst. 1

1. Úhrada poskytovateli v roce 2015 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou případového paušálu a úhradu za ambulantní péči (dále jen „ambulantní složka úhrady“). Pro výpočet individuální paušální úhrady jsou do výpočtu zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2014, poskytovatelem vykázané do 31. března 2015 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2015.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1 Výše a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů4) (dále jen „Klasifikace“) do bazí

a) 0501, 0507, 0511 a 0516,

b) 0522, 0523, 0524, 0526, 0527 a 0528

uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce (dále jen „vyjmenované baze“) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem. Pokud smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje i jiné hrazené služby, než je uvedeno ve větě první, nezapočítává se tato úhrada ani úhrada za hrazené služby zařazené podle Klasifikace do vyjmenovaných bazí do úhrady uvedené v bodě 3.

Nedojde-li k dohodě o výši úhrady individuálně smluvně sjednané složky úhrady mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou do 30. května 2015, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši ÚHRhozz vypočtené takto:

vz. 005

kde

vz.002 Úhrada poskytovateli v hodnoceném období.
vz.003 Počet případů u daného poskytovatele ve vyjmenované bazi v hodnoceném období, kde i = 1 až n, kde n je počet vyjmenovaných bazí.
X nabývá hodnoty 0,95 pro baze uvedené v bodě 2.1 písm. a) a hodnoty 0,75 pro baze uvedené v bodě 2.1 písm. b)
vz.004 Celková úhrada poskytovateli za vyjmenovanou bázi v roce 2014, kde i = 1 až n, kde n jsou baze vyjmenované v bodě 2.1 písm. a), resp. v bodě 2.1 písm. b).
vz.006 Počet případů u daného poskytovatele ve vyjmenované bázi v roce 2014 kde i = 1 až n, kde n je počet vyjmenovaných bazí.
min Funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, se stanoví podle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku, maximálně však ve výši uvedené v bodech 2.2.1 až 2.2.5:

2.2.1 Pro onemocnění:

a) Fabryho choroba,

b) Gaucherova choroba,

c) Niemen-Pickova choroba,

d) Mukopolysacharidóza I,

e) Mukopolysacharidóza II,

f) Mukopolysacharidóza VI,

g) Pompeho choroba,

h) Hyperamonemie u dětí s dědičnou poruchou metabolismu urey a glutaminu a

i) Dědičná tyrozinemie typu I

se stanoví maximální úhrada na jednoho unikátního pojištěnce ve výši 100 % dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2014, během nichž byla léčba poskytována. Maximální úhrada na unikátního pojištěnce se vypočte takto:

Uhri,2014
Uhrmax,i =12 *——————
Mi,2014

kde:

i nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet výše uvedených onemocnění

Uhrmax,i je maximální úhrada v roce 2015 na jednoho unikátního pojištěnce pro onemocnění i

Uhri,2014 je celková úhrada v roce 2014 za léčbu onemocnění i

Mi,2014 je součet měsíců, po které byla léčba onemocnění i poskytována každému jednotlivému pojištěnci s tímto onemocněním v roce 2014.

2.2.2 Pro onemocnění:

a) revmatoidní artritis,

b) Bechtěrevova choroba,

c) psoriatrická artritis,

d) Crohnova choroba,

e) colitis ulcerosa,

f) psoriáza těžká,

g) plicní arteriální hypertenze,

h) astma,

i) Parkinsonova choroba a

j) juvenilní artritida

se stanoví maximální úhrada ve výši 96 % dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2014, během nichž byla léčba poskytována, vynásobené 108 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2014. Maximální úhrada se vypočte takto:

vz.007

i nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet výše uvedených onemocnění

Uhrmax je maximální úhrada v roce 2015

Uhri,2014 je celková úhrada v roce 2014 za léčbu onemocnění i

Mi,2014 je součet měsíců, po které byla léčba onemocnění i poskytována každému jednotlivému pacientovi s tímto onemocněním v roce 2014

UOPi,2014 je počet unikátních pojištěnců léčených v roce 2014 na příslušné onemocnění uvedené v písmenech a) až j).

2.2.3 Pro onemocnění roztroušená skleróza se stanoví maximální úhrada ve výši 96 % dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady vypočtené z těch měsíců roku 2014, během nichž byla léčba poskytována, vynásobené 108 % počtu unikátních pojištěnců léčených v roce 2014. Maximální úhrada se vypočte takto:

vz.008

Uhrmax je maximální úhrada v roce 2015

Uhr2014 je celková úhrada v roce 2014 za léčbu onemocnění roztroušená skleróza

M2014 součet měsíců, po které byla léčba onemocnění roztroušená skleróza poskytována každému jednotlivému pacientovi s tímto onemocněním v roce 2014

UOP2014 je počet unikátních pojištěnců léčených v roce 2014 na onemocnění roztroušená skleróza.

2.2.4 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví maximální úhrada na jeden podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2014.

2.2.5 Pro onemocnění neuvedená v bodech 2.2.1 až 2.2.4 se stanoví maximální úhrada ve výši 96 % celkové úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou za rok 2014, vynásobené 104 %. Maximální úhrada se vypočte takto:

vz.009

i nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet onemocnění spadajících do bodu 2.2.5

Uhrmax je maximální úhrada v roce 2015

Uhri,2014 je celková úhrada v roce 2014 za léčbu onemocnění i

2.2.6 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 až 2.2.5 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem.

2.2.7 Do celkového limitu úhrady stanoveného podle bodů 2.2.1 až 2.2.5 se započítávají i léčivé přípravky předepsané v roce 2014 na recept v případě, že v hodnoceném období jsou tyto léčivé přípravky vykazovány jako zvlášť účtované léčivé přípravky a současně pokud v hodnoceném období dále splňují podmínky pro léčivé přípravky označené symbolem „S“ podle vyhlášky č. 376/2011 Sb.

3. Úhrada formou případového paušálu

3.1 Případy hospitalizací se při výpočtu CM2015,012 a CM2013,012 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro Klasifikaci a sestavování případů hospitalizací platných pro rok 2015.

3.2 Pro výkony doprovodu č. 00031, 00032 a 31130 podle seznamu výkonů, vyjmuté z platby případovým paušálem, se stanoví paušální úhrada ve výši 100 Kč.

3.3 Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem a uvedené v příloze č. 14 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2014.

3.4 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně.

3.5 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se ve výši CELK PUdrg,2015 podle výrazu (i), kdy individuální paušální úhrada (IPU) je poměrně snížena, nedojde-li k dosažení alespoň 96 % produkce referenčního období (CM2013,012) vážené koeficientem přechodu pojištěnců (Kpp13), a od poměrně snížené individuální paušální úhrady je odečtena úhrada za vyžádanou extramurální péči v hodnoceném období (EM2015).

Individuální paušální úhrada (IPU) se vypočte podle výrazu (ii) jako 103 % úhrady roku 2014 násobené koeficientem přechodu pojištěnců (Kpp14).

Objem produkce hodnoceného období (CMred,2015,012) se stanoví podle výrazu (iii) tak, že do výše 105 % průměrné referenční produkce na případ (vz.001) násobené počtem případů v hodnoceném období (PPdrg,2015) je brána plná hodnota (CM2015,012) a nad tuto hranici je objem produkce poměrně snížen v závislosti na výši nedosažení potřebného počtu případů (PPdrg,2015).

Výpočet všech výše uvedených složek úhrady se provede takto:

(i)

{CMred,2015,012}
CELK PUdrg,2015 = min1;————————————* IPU – EM2015,
0,96 * Kpp13 * CM2013,012

a kde IPU je individuální paušální úhrada vypočtená takto:

(ii)

IPU = 1,03 * (PUdrg,2014 + RPhosp,2013) * Kpp14
Kpp14 koeficient změny podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele na celkovém počtu pojištěnců čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele mezi 1. lednem 2015 a 1. lednem 2014. Tento koeficient se stanoví jako index změny počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji poskytování hrazených služeb mezi 1. lednem 2014 a 1. lednem 2015, přičemž tyto koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
PUdrg,2014 je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v roce 2014, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, včetně vypořádání regulačních omezení s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, zvýšené o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce v roce 2014. Pokud je poskytovatel v průběhu celého hodnoceného období držitelem certifikátu kvality a bezpečí podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, ve znění pozdějších předpisů, může mu zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU zvýšit PUdrg,2014 až o jedno procento.
RPhosp,2013 je objem regulačních poplatků za akutní lůžkovou péči, vybraných poskytovatelem v referenčním období, vykázaných zdravotní pojišťovně signálním výkonem č. 09544 podle seznamu výkonů platného v referenčním období.
CM2013,012 je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce vynásobených indexy 2015.
EM2015 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.
Kpp13 koeficient změny podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele na celkovém počtu pojištěnců čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele mezi 1. lednem 2015 a 1. lednem 2013. Tento koeficient se stanoví jako index změny počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji poskytování hrazených služeb mezi 1. lednem 2013 a 1. lednem 2015, přičemž tyto koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.
min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a kde:

(iii)

{(CM2013,012)0,8},
CMred,2015,012 = minCM2015,012; (CM2015,012)0,2 *1,05 * PPdrg,2015 *———————
PPdrg,2013

a kde:

CM2015,012 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobených indexy 2015.

PPdrg,2015 počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPdrg,2013 počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

4. V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům a dále v případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč.

5. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 919, 921, 925 a 927 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci a při propuštění z hospitalizace.

5.1. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části D) přílohy č. 2 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nepoužijí.

5.2. Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatele v odbornostech 903, 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se pro specializovanou ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatele v odbornostech 903, 905, 919 a 927 nepoužijí.

5.3. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v části A) bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části B) přílohy č. 4 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 nepoužijí.

5.4. Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodů 1 a 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce.

5.5. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodů 1 a 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce.

5.6. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodů 1 a 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce.

5.7. Pro výkony poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce.

5.8. Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle § 8.

5.9. Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby se hradí podle § 14.

5.10. Maximální úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 5.1 až 5.9 se stanoví ve výši:

Úhr_ambmax = Úhr_amb2014 * 1,03 * Kpp14

kde:

Úhr_ambmax je maximální celková úhrada poskytovateli za hrazené služby, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce, poskytnuté v hodnoceném období podle odstavců 5.1 až 5.9.

Úhr_amb2014 je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v roce 2014 podle odstavců 5.1 až 5.9, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.

Kpp14 koeficient změny podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele na celkovém počtu pojištěnců čerpajících hrazené služby u daného poskytovatele mezi 1. lednem 2015 a 1. lednem 2014. Tento koeficient se stanoví jako index změny počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji poskytování hrazených služeb mezi 1. lednem 2014 a 1. lednem 2015, přičemž tyto koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce;

5.11. Pro nasmlouvaný výkon č. 09563 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč a pro nasmlouvaný výkon č. 88101 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Výkony uvedené ve větě první zdravotní pojišťovna nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 5.1 až 5.10.

5.12. Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 14 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich jednotkové ceny v roce 2014.

6. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

7. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 103 % průměrné měsíční zálohy roku 2014, vynásobené koeficientem přechodu pojištěnců Kppi4 podle přílohy č. 12, zvýšené o jednu dvanáctinu objemu regulačních poplatků za ambulantní péči, vybraných poskytovatelem v roce 2013, vykázaných zdravotní pojišťovně výkonem č. 09543 podle seznamu výkonů platného v referenčním období. Do výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zahrne změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb dohodnuté podle bodu 6, včetně změny počtu hospitalizací, počtu bodů a počtu unikátních pojištěnců. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace s výjimkou zvláštní lůžkové péče

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, a výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném období se stanoví ve výši 109 % paušální sazby zajeden den hospitalizace, která byla sjednána pro rok 2014.

c) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu (HB) stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví výsledná hodnota bodu (HBred). Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých zdravotních výkonů

FS je fixní složka úhrady podle písmene c)

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

vz.010

kde:

HB hodnota bodu podle písmene c)

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet unikátních pojištěnců v referenčním období

UOPho počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

c) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,99 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,49 Kč.

d) Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce (PBref/UOPref), nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období (PBho).

3. Zvláštní lůžková péče

Pro zvláštní lůžkovou péči poskytovanou ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení úhrady formou případového paušálu

1.1. Regulační omezení uvedená v bodě 1.4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v těchto případech:

a) Pokud zdravotní pojišťovna sdělila poskytovateli do 30. dubna 2015 hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněnou hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období, a zároveň

b) Pokud zdravotní pojišťovna oznámila poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů.

1.2. Revizi jednotlivého případu podle bodu 1.4 písm. a) zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a) na případy v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal 10 či méně než 10 případů, nebo

b) maximálně na X případů v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal více než 10 případů a na níž nebyla uplatněna revize podle bodu 1.4 písmene b) nebo c), kde X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bázi.

1.3. Na DRG baze, v nichž poskytovatel vykázal více než 10 případů, uplatní pojišťovna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), s výjimkou případů popsaných v bodě 1.2 písm. b).

1.4. Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy u konkrétního poskytovatele, sníží poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný CM takto:

a) při revizi jednotlivého případu sníží CM o:

(CMpůvodní – CMrevidovaný) × 2

nebo

b) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky méně významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní – CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × Σ CM baze × 0,2

nebo

c) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní – CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) × Σ CM baze × 0,8,

kde:

CM baze součet relativních vah příslušné DRG baze

DRG baze agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace4). Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

DRG skupina skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace4)

Relativní váha index 2015, který je uvedený pro každou DRG skupinu v příloze č. 9 a 10 k této vyhlášce

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze
více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze
méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele

CMpůvodní počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou

CMrevidovaný počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace4) zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči

2.1 Regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2015 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

(i) Celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

(ii) Celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, vyjma vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem;

(iii) Počet globálních unikátních pojištěnců ošetřených v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce vyšší než 100 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 105 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.3 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, vyjma vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce vyšší než 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, vyjma vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 5.1 až 5.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 55 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2015 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2.4 Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2.2 a 2.3.

2.5 Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2.2 a 2.3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

2.6 V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodech 2.2 a 2.3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 5

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a) 52 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 49 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,

c) 47 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 49 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a),

Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7 a indexů podle bodu 7.

2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKANÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

5. Pro výkony č. 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032 a výkony očkování č. 02125 a 02130 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč. Hodnota bodu výkonů pravidelného očkování č. 02100 a 02105 se stanoví ve výši 1,10 Kč.

6. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

7. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let:

Věková skupinaIndex
0 - 4 roky3,91
5 - 9 let1,70
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců, a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 4 až 7 části A) použijí obdobně.

C) Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

D) Regulační omezení

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek skupiny 2 - Pomůcky pro inkontinentní, uvedených v oddíle C přílohy č. 3 zákona (dále jen „pomůcky pro inkontinentní“) předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontitnentní předepsané poskytovatelem v roce 2014 a zároveň pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem v roce 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 25 % z tohoto překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Pokud poskytovatel doloží, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců, použijí se regulační omezení podle věty první přiměřeně. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 105 % celkové úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem v roce 2014.

1.2. Pokud průměrná úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 110 % celostátní průměrné úhrady za pomůcky pro inkontinentní a zároveň pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za pomůcky pro inkontinentní předepsané poskytovatelem v roce 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 50 % z tohoto překročení.

1.3. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony CRP (č. 02230) a INR (č. 01443) podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v roce 2015, převýší 120% celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči a za výkony CRP (č. 02230) a INR (č. 01443) podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, v hodnoceném období převýší 100% celkové úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů v roce 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

1.4. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči v odbornosti 902 a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v hodnoceném období převýší 100% celkové úhrady za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2014, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužije, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 1.1 až 1.4.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud celková úhrada za veškeré předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní nepřevýší předpokládanou výši úhrad na příslušný druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní v roce 2015 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2015 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2015 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v roce 2015 registroval 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

8. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 až 1.4 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2015.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB):

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1,08 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hemodialyzační péči se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,90 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,75 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 903 -klinická logopedie podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 919 - adiktolog podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1 Kč.

d) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 -radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,68 Kč.

e) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,68 Kč.

f) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1,03 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č.73028 a 73029 podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Hodnota bodu (HB) se stanoví ve výši 1,03 Kč, fixní složka úhrady (FS) se stanoví ve výši 0,31 Kč a výsledná hodnota bodu (HBred) se stanoví takto: .

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS je fixní složka úhrady

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

vz.011

kde:

HB je hodnota bodu

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období, do něhož se nezapočte 40 % bodů uhrazených v referenčním období ve snížené hodnotě bodu

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet unikátních pojištěnců v referenčním období

UOPho počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

3. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

4. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se PBref podle bodu 2 navýší o počet bodů, který odpovídá poskytovatelem vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným výkonům.

5. Výpočet výsledné hodnoty bodu v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije:

a. v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost,

b. v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům,

c. u výkonu č. 09555.

V těchto případech se výkony hradí výslednou hodnotou bodu (HBred) ve výši 1,03 Kč.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2015 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

(i) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

(ii) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

(iii) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období.

4. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2015 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál u poskytovatelů specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

7. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

8. Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

9. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

10. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

11. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, nebo neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

12. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

13. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15% objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

14. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodů 2 až 4 zdravotní pojišťovna vypočte a uplatní za každou odbornost zvlášť.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč.

2. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo × PUROo,

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo č. 09511 podle seznamu výkonů,

PUROo průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období.

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 se při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem navýší stejným způsobem jako v referenčním období.

4. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se úhrada stanoví podle bodu 1.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč.

7. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v důsledku nárůstu počtu těhotných pojištěnek.

8. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

9. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost

10. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši jedné dvanáctiny 100 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

1.1 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Vystaví-li poskytovatel v hodnoceném období alespoň 50 % lékařských předpisů, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, v elektronické podobě, použije se jako hranice pro snížení celkové úhrady podle věty první částka 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období.

1.2 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2015 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

3. Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 nebo 1.2.

4. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.1, pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v roce 2015 nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

5. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2015 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

6. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

7. V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, nebo neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, zdravotní pojišťovna použije pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

8. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za zdravotní výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

9. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n=kapacita nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

10. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek s úhradou vyšší než 15000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se tato úhrada do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví výsledná hodnota bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB) 1,03 Kč.

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu (HB):

a. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbornosti 810 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1,05 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,37 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89711 až 89725 a č. 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,67 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,37 Kč.

b. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 818, 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,70 Kč. V případě, že poskytovatel neprokáže, že je v hodnoceném období držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN ISO 15189 nebo osvědčení o auditu II NASKL, hodnota bodu (HB) podle věty první se stanoví ve výši 0,55 Kč. V případě, že poskytovatel získal osvědčení v průběhu hodnoceného období, stanoví se hodnota bodu podle věty první od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž osvědčení nabylo platnosti.

c. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 816 a 817 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,50 Kč. V případě, že poskytovatel neprokáže, že je v hodnoceném období držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo osvědčení o auditu II NASKL, hodnota bodu podle věty první se stanoví ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel získal osvědčení v průběhu hodnoceného období, stanoví se hodnota bodu podle věty první od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž osvědčení nabylo platnosti.

3. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde:

HBred - je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS - je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a)

VS -je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

vz.012

kde:

HB - hodnota bodu podle bodu 2 písm. a)

PBref - celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě bodu

PBho - celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref- počet unikátních pojištěnců v referenčním období

UOPho - počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. b) a c) nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz × PUROicz

kde:

POPicz počet unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v hodnoceném období,

PUROicz průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v referenčním období.

5. Jde-li o odbornosti uvedené v bodě 2, písm. b) a c), stanoví se celková výše úhrady podle bodu 4 souhrnně pro všechny odbornosti v daném písmenu uvedené.

6. U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, neměl v referenčním období smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo pokud poskytovatel v dané odbornosti v referenčním období hrazené služby neposkytoval, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 a 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil méně než 50 unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodů 3 a 4 nepoužije.

8. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodů 3 a 4 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 100 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro výkony dopravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví výsledná hodnota bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB) 0,90 Kč.

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Výsledná hodnota boduje součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých zdravotních výkonů

FS je fixní složka úhrady podle písmen a) až b)

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

vz.013

kde:

HB je hodnota bodu podle písmen a) a b)

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě bodu

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet unikátních pojištěnců v referenčním období

UOPho počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

a) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1,02 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,70 Kč.

b) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,90 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,63 Kč.

3. Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce (PBref/UOPref), nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období (PBho).

4. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu podle bodu 2 průměrný počet bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 105 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů výsledná hodnota bodu (HBred) stanoví ve výši hodnoty bodu (HB) 0,90 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Hodnota bodu (HB) se stanoví ve výši 0,80 Kč, fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,40 Kč a výsledná hodnota bodu (HBred) takto:

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS je fixní složka úhrady

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

vz.014

kde:

HB je hodnota bodu

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě bodu

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet unikátních pojištěnců v referenčním období

UOPho počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

3. Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce (PBref/UOPref), nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období (PBho).

4. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu podle bodu 2 průměrný počet bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu
úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy s výslednou hodnotou bodu (HBred). Výsledná hodnota boduje součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS je fixní složka úhrady podle písmen a) a b)

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

vz.015

kde:

HB je hodnota bodu podle písmen a) a b)

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období

UOPref počet přepravených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon přepravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu

UOPho počet přepravených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta zdravotnická dopravní služba

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

a) Pro poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,96 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,58 Kč.

b) Pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,81 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,40 Kč.

2. Pokud poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu méně než 50 přepraveným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, stanoví se výsledná hodnota bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB) podle bodu 1 písm. a) a b).

3. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu podle bodu 1 průměrný počet bodů na jednoho přepraveného pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

5. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin

BazeIR-DRG4)Název skupinyIndex 2015
050105011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC13,3977
050105012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC14,1683
050105013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC17,2009
050705070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU5,0907
051105111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC2,9492
051105112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC3,3581
051105113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC4,2280
051605161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC2,2852
051605162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC2,4223
051605163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC2,4604
052205221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,1971
052205222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,3880
052205223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC9,6231
052305231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,2821
052305232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,0204
052305233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,7213
052405241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,0504
052405242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,8727
052405243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC7,1955
052605261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,9480
052605262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,7752
052605263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,7752
052705271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,9366
052705272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,6685
052705273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,3670
052805281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,9820
052805282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC5,4860
052805283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,2516

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin

IR-DRG4)Název skupinyIndex 2015
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC20,2989
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC22,6905
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC30,2884
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC13,6501
00022TRANSPLANTACE JATER S CC13,6501
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC17,1323
00031ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC15,8635
00032ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC27,5976
00033ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC27,5976
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC13,4935
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN(11-21DNÍ)SCC13,4935
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC13,8681
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,0935
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) SCC7,0935
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC7,7703
00060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)81,2091
00070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ110,4444
00080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM52,6309
00090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)37,8735
00100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM33,1500
00110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)22,9223
00121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC20,0536
00122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC20,0536
00123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC20,3392
00131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC12,3761
00132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC12,3761
00133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC12,6480
00141AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC5,4395
00142AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC5,8183
00143AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC7,2000
00151SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC2,2380
00152SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC2,8840
00153SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC4,4022
00161ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM BEZ CC60,1461
00162ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM S CC60,1461
00163ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM S MCC60,1461
00171ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC22,8077
00172ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC22,8077
00173ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC22,8077
00180IMPLANTACE NEUROSTIMULATORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI25,4780
00181IMPLANTACE NEUROSTIMULATORU BEZ CC0,0000
00182IMPLANTACE NEUROSTIMULATORU S CC0,0000
00183IMPLANTACE NEUROSTIMULATORU S MCC0,0000
00190IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULATORU A LÉKOVÉ PUMPY11,3441
01011KRANIOTOMIE BEZ CC3,2886
01012KRANIOTOMIE S CC4,5995
01013KRANIOTOMIE S MCC6,4973
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,4582
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC3,2223
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC5,4600
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC1,6901
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,2838
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,1957
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,4486
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,6146
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC1,1317
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,2354
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,3439
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,3444
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,2430
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,5007
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC5,4183
01070ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI MOZKOVÉM INFARKTU7,1898
01080ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI JINÝCH ONEMOCNĚNÍCH NERVOVÉHO SYSTÉMU3,9877
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,6232
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC1,0922
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC2,3912
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,6053
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7363
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,1041
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,4302
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC0,5644
01323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,7790
01331NETRAUMATICKE INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENI BEZ CC1,0829
01332NETRAUMATICKE INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,6121
01333NETRAUMATICKE INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENI S MCC2,2204
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,8194
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC1,1127
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,7233
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,5962
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,6641
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,0883
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4700
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5367
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,6739
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVU BEZ CC0,4956
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,5818
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVU S MCC0,7448
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,0704
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,4266
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,2842
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,9780
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,3898
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,2188
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC0,9675
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,1444
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC1,5141
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA BEZ CC0,4883
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S CC0,6456
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S MCC1,2366
01421EPILEPTICKY ZÁCHVAT BEZ CC0,4924
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,6420
01423EPILEPTICKY ZÁCHVAT S MCC1,1584
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,4129
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,5330
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,7168
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,6737
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,1159
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC2,3755
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2238
01452OTŘES MOZKU S CC0,2541
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4775
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,3836
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,5099
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,7590
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,1362
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,6634
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC2,1766
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,4635
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,5593
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,6752
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,9810
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC1,0816
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC1,2448
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,5296
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,5585
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,5585
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,5678
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,7369
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,8888
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,5396
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,7254
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,7492
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,3416
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,4081
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,6441
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRUDUSNICI BEZ CC4,2319
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRUDUSNICI S CC5,7766
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRUDUSNICI S MCC10,2548
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,1906
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC4,2904
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC6,8559
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONU NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,9525
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONU NA HLAVĚ A KRKU S CC3,1009
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC5,5757
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC1,3632
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC2,1192
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC2,3596
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,2995
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,5963
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,6458
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC1,0863
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,3223
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,6953
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,6889
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,6889
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,8452
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,4620
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,5761
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,6392
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,5690
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,8245
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,4097
03100KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT22,2683
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,4519
03302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,5142
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,8573
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4311
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,5064
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,6096
03321EPISTAXE BEZ CC0,2927
03322EPISTAXE S CC0,3851
03323EPISTAXE S MCC0,5019
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,3243
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,4455
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,5815
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,9968
03342NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC1,0035
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC1,4948
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,3537
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,4179
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,5478
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,3069
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC4,1272
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,4514
04021MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,8815
04022MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC2,9550
04023MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC4,4035
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8415
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,2127
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,4085
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC1,2303
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC1,8685
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,1578
04310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ1,6667
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC0,7345
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC0,8339
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,0006
04331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,3645
04332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,6141
04333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC0,9741
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4907
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6173
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8408
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7317
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,9602
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,5545
04361PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,5767
04362PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,7310
04363PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,0580
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC BEZ CC0,4544
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC S CC0,6048
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC S MCC0,9336
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,3981
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,5508
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,8134
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,5808
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,7424
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1181
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,7339
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC0,8661
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,2956
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4171
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,5591
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8203
05000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,4204
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC13,0696
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC13,0696
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC16,1010
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI BEZ CC7,5532
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S CC9,3162
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S MCC10,8863
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC9,8039
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC10,7579
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC13,1732
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC8,6451
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC9,3354
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC11,2100
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC7,2607
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC7,3728
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC8,4928
05081OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI BEZ CC4,4077
05082OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S CC5,5256
05083OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S MCC6,7655
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC5,4064
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,2601
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC9,3116
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,0091
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC3,3085
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,2257
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,6559
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,0084
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC10,3792
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,4443
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC2,8512
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC3,8053
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,1221
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC2,8592
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC3,8086
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,7841
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,3184
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,5216
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1552
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,3374
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,7841
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,9637
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,2788
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC2,0263
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,5257
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,5798
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,5798
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,8517
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,2410
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,5273
05291SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,3397
05292SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,4627
05293SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,7695
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC0,7269
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,0691
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,9162
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,4182
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,5460
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,6764
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4947
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7905
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,6321
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,4270
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,7343
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,3575
05341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC1,1678
05342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC1,6814
05343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC3,1145
05351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,5472
05352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,6826
05353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC1,0408
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,4298
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,5310
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,6945
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,2284
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,4484
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC2,6918
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,4208
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,5430
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,6242
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,3564
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,4761
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,6549
05401HYPERTENZE BEZ CC0,3008
05402HYPERTENZE S CC0,3745
05403HYPERTENZE S MCC0,5103
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,3893
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,5341
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC0,9460
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENI BEZ CC0,3660
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENI S CC0,5577
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENI S MCC0,9344
05431ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,3173
05432ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,3943
05433ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,5075
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,3533
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,4458
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,6430
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,3933
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,6641
05453KARDIOMYOPATIE S MCC1,0370
05461SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,5586
05462SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,7782
05463SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC0,7782
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,3202
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,4547
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,7765
05481ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC4,2656
05482ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC4,6105
05483ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,6255
05491ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC3,0547
05492ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC3,4453
05493ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHEMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,0892
05501ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY BEZ CC2,0526
05502ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S CC2,6484
05503ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S MCC2,7443
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,2925
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,0857
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC6,3652
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNIKU BEZ CC3,0146
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,6451
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC5,2952
06031MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZCC1,6419
06032MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,5544
06033MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC4,1984
06041UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBRISNICE BEZ CC1,0368
06042UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC1,1915
06043UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC1,5580
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,9787
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2714
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,6333
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZCC1,1377
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,2121
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,3958
06071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC2,0243
06072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC2,5404
06073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC3,5693
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,6566
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,9568
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,4998
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,5256
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,7340
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,9523
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,9965
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,7214
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,1797
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE BEZ CC1,1465
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S CC1,6645
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S MCC2,5504
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4206
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,5452
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,7551
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,3866
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,5923
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,1186
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,4008
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,5983
06323PORUCHY JÍCNU S MCC1,0942
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,3897
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,5804
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC0,7953
06341VASKULARNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,6143
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,8482
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,3119
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3801
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,5464
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,0540
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7348
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,8739
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,4259
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2808
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,3896
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5646
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3067
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,4618
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,8560
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC4,1487
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC5,3486
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC8,5013
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,3694
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,9916
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC5,7420
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKE BEZ CC1,5229
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKE S CC2,1760
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKE S MCC3,6797
07041LAPAROSKOPICKA CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,2241
07042LAPAROSKOPICKA CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,4394
07043LAPAROSKOPICKA CHOLECYSTEKTOMIE S MCC1,9244
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,6010
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,0768
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC3,7718
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,4940
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,6106
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,0593
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,4715
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,6116
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC0,8213
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,6332
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,8941
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC2,2508
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,4370
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,6473
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,0614
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,4718
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,6590
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0732
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC15,2061
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC16,8329
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC19,1709
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC2,8046
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC3,5151
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC7,5570
08031FUZE PATERÉ, NE PRO DEFORMITY BEZ CC4,9933
08032FUZE PATERÉ, NE PRO DEFORMITY S CC5,1798
08033FUZE PATERÉ, NE PRO DEFORMITY S MCC7,4107
08041VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC3,0220
08042VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC3,1104
08043VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC3,7127
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC3,1175
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC3,5307
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC4,5648
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC5,5681
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC5,5681
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC5,5681
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC1,5904
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,1614
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC4,1863
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,3786
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,7606
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,7041
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,7853
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,8407
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC4,8230
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,6756
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC1,9702
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE SMCC3,7325
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,2205
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,5762
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC2,3685
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,3799
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,4689
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC1,0504
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,7434
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU S CC1,3508
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU S MCC2,6443
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,8113
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC1,0674
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,8910
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,3656
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,7649
08161VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC0,5377
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,8030
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,7579
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,6093
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,2509
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,8362
08181VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC3,4820
08182VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC3,5596
08183VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC3,9120
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,6010
08192ARTROSKOPIE S CC0,6189
08193ARTROSKOPIE S MCC0,6912
08201REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY BEZCC4,5165
08202REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S CC5,0720
08203REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S MCC6,8116
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,4941
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,6080
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,1875
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,4735
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,6284
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC0,9721
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,3224
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,4248
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,7207
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,5672
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,6690
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,0184
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,6764
08342OSTEOMYELITIDA S CC0,8917
08343OSTEOMYELITIDA S MCC1,6812
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,8229
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,1104
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC1,8598
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,5554
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,7837
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,9826
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,4270
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,5031
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,7500
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC0,4191
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC0,5198
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC0,6834
08391SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,5071
08392SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,6734
08393SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC0,8714
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,3477
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,4911
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,5448
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,3043
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,4633
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,6814
09011KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,7382
09012KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,2360
09013KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC2,4816
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,9337
09022VÝKONY NA PRSECH S CC1,1864
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,3089
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,4487
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,7222
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,5221
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,5377
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,5969
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,8563
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC0,3315
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S CC0,4845
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S MCC0,6009
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,4867
09322FLEGMÓNA S CC0,6470
09323FLEGMÓNA S MCC0,9716
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,2457
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,3114
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,6223
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,3430
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,4804
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,5338
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,6665
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚKU MOZKOVÉM S CC3,0916
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC7,0087
10021KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,5666
10022KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,5944
10023KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,3728
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC2,7160
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC2,7160
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC5,7160
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,8620
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,9731
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,4348
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,3031
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,5163
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC2,1221
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,5552
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,2443
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,7162
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,3837
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,5269
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,9057
10311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC0,3777
10312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC0,4210
10313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S MCC0,6425
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,4317
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,5613
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC0,7483
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,3211
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,4788
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,8712
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC6,2384
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC6,2965
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC9,2160
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC5,6808
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC7,4203
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC10,1105
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,4029
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,9612
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC4,5897
11041DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC1,2642
11042DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC1,9074
11043DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC3,3151
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9877
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,1982
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,8847
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2478
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,5299
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,9595
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,6502
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,8037
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC1,0402
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,5458
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,7873
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC1,3480
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,4608
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,6490
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHANÍ S MCC1,0041
11311NEFRITIDA BEZ CC0,4749
11312NEFRITIDA S CC0,5036
11313NEFRITIDA S MCC1,1800
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4186
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,5493
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,7672
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC1,0031
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC1,5538
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC1,6581
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,3014
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4511
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,7404
11351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,2800
11352SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,4357
11353SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC0,5607
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,3224
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,3962
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,4648
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,3108
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,4628
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,7704
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC2,5254
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC2,6161
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC3,7871
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,5321
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,8846
12023VÝKONY NA PENISU S MCC1,8571
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2147
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,4319
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,8748
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,5326
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,7539
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC1,2059
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,3639
12052CIRKUMCIZE S CC0,4074
12053CIRKUMCIZE S MCC0,4074
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,7094
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,0389
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC2,0499
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3160
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5278
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,6899
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,2579
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,3579
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,5278
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,0379
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC3,8293
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC5,5216
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,0407
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC2,5680
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC4,6577
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC1,7836
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC2,2158
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC3,0541
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,3289
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,4619
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,5592
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,8250
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC1,0693
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,0693
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,9385
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,2311
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,2311
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,3066
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4255
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,5458
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,6500
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,7074
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,7074
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,3447
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,3936
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,3937
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8450
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC1,1841
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,6880
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3442
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4564
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,5855
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3223
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4034
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,6699
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,1990
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,2972
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU SMCC0,4106
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,3683
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,5837
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,8567
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC1,0900
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC1,2166
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC1,4471
14621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC0,9929
14622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC1,4144
14623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,2277
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,8435
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,9158
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,9158
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,2590
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,3050
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,3050
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1556
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,2729
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,2729
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2633
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,3622
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,4347
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2385
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3347
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3347
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC1,0436
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,1020
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC1,1020
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,4002
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC0,4002
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,1829
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3187
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4433
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4598
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1763
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,1763
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,1763
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,3143
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,5597
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,7452
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2674
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3734
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3734
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC0,1206
15602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S CC0,1786
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC0,3149
15611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACI ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,3056
15612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACI ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,0304
15613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACI ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC20,7049
15621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC38,1079
15622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC38,1079
15623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC38,1079
15631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,5944
15632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC12,7228
15633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC23,1431
15641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC12,1263
15642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC12,1263
15643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC23,9729
15651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC4,2394
15652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC4,2394
15653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC9,8686
15661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC6,1990
15662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC18,5524
15663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC18,5524
15671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC1,9339
15672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC2,5570
15673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,9950
15681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC6,2574
15682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC6,4098
15683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC14,8389
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,4162
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,0106
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC2,7575
15701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC2,1849
15702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC4,0353
15703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC12,0015
15711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,2847
15712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC0,6144
15713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC2,3282
15720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ2,5181
15731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,4075
15732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC1,3040
15733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC3,7282
15741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCI BEZ CC0,6773
15742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCI S CC0,6773
15743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC1,4581
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,2212
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,2690
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,3530
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,5831
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC3,5818
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC4,4639
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC0,6986
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC0,9601
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC2,1714
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,5103
16302AGRANULOCYTÓZA S CC0,8315
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC1,3856
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,5678
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC0,7209
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,2354
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,2248
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,4884
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC0,4884
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,5640
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,7159
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,0424
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU BEZ CC0,4928
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S CC0,6705
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S MCC1,0672
17011LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,7897
17012LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC3,3699
17013LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC7,8467
17021LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC0,8605
17022LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,7740
17023LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC3,1025
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC3,0436
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC4,8160
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,1144
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,0321
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC1,7348
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC3,6732
17301AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,9098
17302AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,9220
17303AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC3,0923
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,6622
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,7631
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC1,8254
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,5243
17322RADIOTERAPIE S CC2,2609
17323RADIOTERAPIE S MCC2,3997
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,4881
17332CHEMOTERAPIE S CC0,5542
17333CHEMOTERAPIE S MCC0,6857
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,5444
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,6621
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,0513
17351CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC0,8648
17352CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC2,0211
17353CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC10,6128
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,7285
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC2,9986
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC5,8894
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE BEZCC1,4333
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S CC1,8081
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S MCC3,7226
18301SEPTIKÉMIE BEZ CC0,9277
18302SEPTIKÉMIE S CC1,1065
18303SEPTIKÉMIE S MCC2,0205
18311POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,5419
18312POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S CC0,8245
18313POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S MCC1,3070
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,4566
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,6024
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,7759
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,3822
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5433
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6838
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,5928
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,8170
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,2636
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,5132
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC3,0382
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC4,3302
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,3774
19302SCHIZOFRENIE S CC1,4171
19303SCHIZOFRENIE S MCC1,6429
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,1844
19312PSYCHÓZY S CC1,1844
19313PSYCHÓZY S MCC1,2714
19321PORUCHY OSOBNOSTI BEZ CC0,9255
19322PORUCHY OSOBNOSTI S CC0,9589
19323PORUCHY OSOBNOSTI S MCC1,7865
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,5103
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,5103
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC1,5103
19341DEPRESE BEZ CC0,9702
19342DEPRESE S CC0,9702
19343DEPRESE S MCC1,3653
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,5613
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,5769
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,6951
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,7475
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,7475
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC0,8436
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,9075
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,9075
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,9075
19381PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY BEZ CC2,0875
19382PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S CC2,0875
19383PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY S MCC2,0875
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,4043
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,5304
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,5743
19400DUŠEVNÍ PORUCHY S ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ NEBO S REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKOU STIMULACI3,0227
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1232
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,1380
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,2822
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC1,1314
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC1,7567
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC2,3453
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,5613
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,6001
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC2,3879
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,3105
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,3899
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,6362
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,5007
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,6099
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC1,0924
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC1,6034
21012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC1,9900
21013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC5,2659
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,2775
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC2,3587
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC4,8452
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC0,6988
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC0,8759
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MISTE NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC3,1769
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,1973
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,2786
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,5653
21321OTRAVA A TOXICKÉ UCINKY LEKU (DROG) BEZ CC0,3304
21322OTRAVA A TOXICKÉ UCINKY LEKU (DROG) S CC0,5590
21323OTRAVA A TOXICKÉ UCINKY LEKU (DROG) S MCC1,4831
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,3874
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,6431
21333KOMPLIKACE PŘI LECENI S MCC1,2141
21341SYNDROM TÝRANÉHO DITETE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,4195
21342SYNDROM TÝRANÉHO DITETE NEBO DOSPĚLÉHO S CC0,4195
21343SYNDROM TÝRANÉHO DITETE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC0,4195
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNI, OTRAVY A TOXICKÝCH UCINKU BEZ CC0,2766
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNI, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,4221
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNI, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,3023
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENI DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,3562
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENI DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE S CC0,3562
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENI DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE S MCC0,6095
22510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM7,7276
22521NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,6813
22522NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC8,0092
22523NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC12,8015
22530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU1,4823
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,8374
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,2200
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC5,3521
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,5662
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,1063
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC3,0716
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,6449
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC0,8772
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC2,1686
23301REHABILITACE BEZ CC0,5817
23302REHABILITACE S CC0,6733
23303REHABILITACE S MCC0,9595
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,3113
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,4474
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,7217
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,2568
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,3583
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC0,8495
23330REHABILITACE > 55 DNÍ4,9457
23340REHABILITACE 49-55 DNÍ4,3032
23351REHABILITACE 42-48 DNÍ BEZ CC3,8100
23352REHABILITACE 42-48 DNÍ S CC3,8100
23353REHABILITACE 42-48 DNÍ S MCC3,8100
23361REHABILITACE 35-41 DNÍ BEZ CC2,7781
23362REHABILITACE 35-41 DNÍ S CC2,7781
23363REHABILITACE 35-41 DNÍ S MCC3,0086
23371REHABILITACE 28-34 DNÍ BEZ CC2,1828
23372REHABILITACE 28-34 DNÍ S CC2,2477
23373REHABILITACE 28-34 DNÍ S MCC2,3075
23381REHABILITACE 21-27 DNÍ BEZ CC1,5775
23382REHABILITACE 21-27 DNÍ S CC1,6872
23383REHABILITACE 21-27 DNÍ S MCC1,8542
23391REHABILITACE 14-20 DNÍ BEZ CC1,2645
23392REHABILITACE 14-20 DNÍ S CC1,3427
23393REHABILITACE 14-20 DNÍ S MCC1,4991
23401REHABILITACE 5-13 DNÍ BEZ CC0,7615
23402REHABILITACE 5-13 DNÍ S CC0,7909
23403REHABILITACE 5-13 DNÍ S MCC0,8634
24010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAZNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,9390
24020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV1,5844
24031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,3839
24032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,3839
24033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,3839
24301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC0,6206
24302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC1,4459
24303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC5,1283
24311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PRES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENI BEZ CC0,1349
24312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,1349
24313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,1349
24320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAZNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,8853
24331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC1,6980
24332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC1,6980
24333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC1,6980
24341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,8683
24342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,9266
24343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC0,9266
24350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV1,2144
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,7867
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,7867
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC9,1407
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,0659
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,0659
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC6,6018
25030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM48,5544
25040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM37,3448
25051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC23,6816
25052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC23,6816
25053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC23,6816
25061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC17,3429
25062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC17,3429
25063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC17,3429
25071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC14,1607
25072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC16,9420
25073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC16,9420
25301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,8919
25302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC0,8919
25303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC1,6237
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC1,3182
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,3182
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC1,3182
25320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)53,8925
25330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)20,2698
25341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC15,4542
25342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC15,4542
25343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC15,4542
25361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC9,2479
25362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC9,2479
25363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC9,2479
25370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI POLYTRAUMATU3,1790
88871ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,0028
88872ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,2574
88873ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,4207
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,6993
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,8388
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,0919
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,6804
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,1490
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,4382
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,1100
99990NEZAŘADITELNÉ0,1100

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Výše úhrad hrazených služeb podle § 8 odst. 2

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00900Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat při první registraci pojištěnce nově přijatého do péče, to je kód 00900 nelze vykázat v případě, že poskytovatelem byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901 a 00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946. Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vyk ázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost 014
398 Kč
00901Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00901 a 00901, resp. 00946 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
410 Kč
00902Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vyk v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
323 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření. Kód nelze vykázat v případě registrace pacienta daným poskytovatelem. Kód se vykazuje 1× na jednu diagnózu/ 1 poj/ 1 rok, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz maximálně 3/1 poj./1 rok.
Nelze kombinovat s kódem 00908. Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5); 015; 605
200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s druhou preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, kódem 00901 popřípadě 00946 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Odbornost - 014
105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Kód lze vykazovat pouze v souvislosti se stomatologickými výkony, nikoliv s výrobky. U dětí lze vykázat i bez kurativního výkonu.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat jen s kódy 00900,00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
295 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Lze vykázat 1/1 den
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015
410 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení Odbornost - 014; 015;605225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 poskytovatelem, který snímek indikoval.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE5); 605
581 Kč
00913Zhotovení ortopantomo gramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/2 roky
Pro odb. 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE a odbornost 015, 605 lze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti se specializovanou péčí; v ostatních případech (např. u vlastních registrovaných pacientů) platí omezení kódu 1/2 roky. Pro LSPP a v případě úrazové diagnózy lze vykázat bez omezení,
275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků.

Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů , může kód vykázat i tento zubní lékař.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 poskytovatel
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 015; 605
270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605
100 Kč
00917Anestézie infiltrační
Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
80 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stály zub - fotokompozitní výplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
315 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stály zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu 1 špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
242 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Lokalizace - zub
Odbornost-014;015;605
126 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek zinkoxydfosfátovým cementem. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub pouze tehdy, pokud následuje konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu. Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
181 Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace jedenkrát. Při případné exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací 1 zubního kazu II- stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
265 Kč
00931Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné parodontologické péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1× za 2 kal. roky. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace
Lze vykázat 1× za 2 kalendářní roky
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00932Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Odstup mezi vykázáním kódů 00932 musí být v takovém minimálním intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby, lze vykázat minimálně v měsíčních odstupech. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivalní ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Nelze vykázat s kódy 00900, 00901 a 00946.
Odbornost - 014
243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivalní oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat s chirurgickýmivýkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)1000 Kč
00935Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CP 3,4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
600 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice). Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015
44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné specializované péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1 za 2 kal. roky. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné dokumentace onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.
Lze vykázat 1× za 2 kalendářní roky.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
300 Kč
00943Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE, 605
88 Kč
00945Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00946, 00947, 00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.
Odbornost - 014; 015
10 Kč
00946Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č.l zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00946 a 00946, resp. 00901 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost-014
336 Kč
00947Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
263 Kč
00949Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
87 Kč
00950Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
168 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentéza temporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
1155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE, 015; 605
630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), za každý ošetřený kořen. Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně jednoduché fixace plastickým materiálem popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE , 605
750 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - kvadrant
Odbornost - 014; 015; 605
105 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolem čelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE, 605
600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.
Lze vykázat 5/10 dnů
Odbornost - 014; 015; 605
45 Kč
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5)
Odbornost - 014; 015; 605
300 Kč
00963Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva, včetně ceny aplikace, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
53 Kč
00965Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem dopravy.
Odbornost - 014; 605
Výkon je hrazen na podkladě doporučení praktického lékaře
210 Kč
00966Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00967Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), vystavil.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00968Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem v ambulanci! poskytovatele ambulantních hrazených služeb
Ošetření na základě písemného doporučení jiného lékaře při neodkladných stavech. V souvislosti s léčením tohoto neodkladného stavu lze vykázat pouze 1×, písemná zpráva. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pacienta již kód 00968 nelze znovu vykázat.
Kód nelze naúčtovat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem v případě přeposlání od jednoho lékaře k druhému, kteří pracují v rámci daného poskytovatele (tj. mezi jednotlivými IČP daného poskytovatele).
Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není určen ani pro ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv odbornosti..
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH. ' Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení).
11000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/730 dní
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
91 Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangováného nebo jinak de strnovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/730 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
69 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 kalendářní rok
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014; 015; 605
39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku
Poskytovatel vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
0 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.
Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a poskytovatele
Odbornost - 015
600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - na jeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
1300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu v daném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Odbornost - 015
800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle individuálního léčebného postupu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015
210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist
S časovým odstupem 3 let lze vykázat jedenkrát na čelist v návaznosti na kód 00982 a jedenkrát na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
700 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje
Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle individuálního léčebného postupu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.
Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, maximálně po dobu 4 let.
Odbornost - 015
220 Kč
00987Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce - skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce
Odbornost - 015
53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce
Odbornost - 015
210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6 zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí (1× na kvadrant).
Odbornost - 015
300 Kč
00994Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku 10 let.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
900 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky

Index změny počtu pojištěnců mezi 1.1.2015 a 1.1.2014
kraj / ZPVZPČRVoZPČPZPOZPZPŠZPMV ČRRBP
Hlavní město Praha1.0141.0331.0610.9851.0001.0251.000
Jihočeský0.9911.0161.0310.9771.0001.0121.000
Jihomoravský0.9941.0311.0060.9901.0001.0071.014
Karlovarský0.9830.9920.9801.0971.0001.0121.000
Kraj Vysočina0.9971.0091.0110.9671.0001.0051.000
Královehradecký0.9841.0320.9981.0140.9981.0311.000
Liberecký0.9931.0100.9771.0660.9971.0221.000
Moravskoslezský0.9820.9510.9981.0841.0000.9931.003
Olomoucký0.9881.0061.0021.0821.0000.9931.062
Pardubický0.9901.0301.0091.0461.0001.0211.000
Plzeňský0.9920.9970.9911.0221.0001.0281.000
Středočeský0.9941.0281.0021.0210.9971.0301.000
Ústecký0.9921.0031.0061.0061.0001.0061.000
Zlínský0.9911.0351.0121.0431.0000.9990.998

Vysvětlení zkratek:

VZP ČR - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

ZPŠ - Zdravotní pojišťovna Škoda

ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

RBP - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Koeficienty změny počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven podle krajů České republiky

Index změny počtu pojištěnců mezi 1.1.2015 a 1.1.2013
kraj / ZPVZPČRVoZPČPZPOZPZPŠZPMV ČRRBP
Hlavní město Praha1.0171.0761.1940.9831.0001.0571.000
Jihočeský0.9731.0141.1191.0151.0001.0401.000
Jihomoravský0.9711.1381.0390.9941.0001.0331.015
Karlovarský0.9551.0271.0321.1901.0001.0221.000
Kraj Vysočina0.9851.0281.0291.0881.0001.0231.000
Královehradecký0.9621.0461.0131.1291.0201.0571.000
Liberecký0.9801.0250.9901.2071.0651.0591.000
Moravskoslezský0.9300.9651.0061.1821.0001.0131.033
Olomoucký0.9571.0361.0071.1641.0001.0261.057
Pardubický0.9741.0641.0341.1511.0001.0481.000
Plzeňský0.9671.0600.9951.0901.0001.0551.000
Středočeský0.9801.0981.0131.0691.0021.0661.000
Ústecký0.9701.0521.0261.0471.0001.0401.000
Zlínský0.9731.0521.0391.0651.0001.0361.005

Vysvětlení zkratek:

VZP ČR - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

VoZP - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

ZPŠ - Zdravotní pojišťovna Škoda

ZPMV ČR - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

RBP - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 324/2014 Sb.

Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem

1. Z platby případovým paušálem jsou vyjmuty:

1.1. Léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

B02BB01

B02BD01

B02BD02

B02BD03

B02BD04

B02BD05

B02BD06

B02BD07

B02BD08

B02BD09

B02BD10

B05AA02

1.2. Tyto individuálně vyráběné léčivé přípravky:

Kryoprotein (0207926)

Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití (0207921)

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení ČSÚ č. 274/2014 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

5) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru