Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 32/2014 Sb.Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Částka 14/2014
Platnost od 13.03.2014
Účinnost od 28.03.2014
Zrušeno k 04.09.2015 (206/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. února 2014

o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 217/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky při jejich skladování.

(2) Pyrotechnickými výrobky se rozumí

a) pyrotechnické výrobky kategorie 1, 2, 3, P1, T1,

b) pyrotechnické výrobky kategorie 4, P2 a T2, které se nepovažují za výbušné předměty; seznam těchto pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

c) pyrotechnické výrobky třídy I, II, III a podtřídy T0, T1, a

d) pyrotechnické výrobky třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty; seznam těchto pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Obecné požadavky na skladování

Pyrotechnické výrobky je možné skladovat jen

a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském obalu1) nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu2),

b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci, nebo zážehu,

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia, pokud není v návodu k použití, označení, nebo pokynech uvedených na výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském obalu uvedeno jinak,

e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenších spotřebitelských obalech, a

f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky1).

§ 3

Skladování v provozovnách

(1) V provozovně je možné skladovat pyrotechnické výrobky jen v prodejní místnosti nebo v příručním skladě provozovny.

(2) V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.

(3) V příručním skladě provozovny se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše

a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, opatřených podle jiného právního předpisu2) klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden takový obal každého druhu výrobku může být otevřen,

b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud nejsou splněny podmínky písmene a), nebo

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmen a) anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, opatřených podle jiného právního předpisu2) klasifikačním kódem 1.4 S.

§ 4

Zajištění bezpečnosti

V prostorách uvedených v § 3, pokud se v nich nacházejí pyrotechnické výrobky, je nutno dodržovat předpisy o požární ochraně, zejména je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a odpalovat pyrotechnické výrobky. Při opravách v těchto prostorách, které mohou ohrozit skladované pyrotechnické výrobky, je nutné pyrotechnické výrobky z těchto prostor před započetím opravy odstranit.

§ 5

Stánkový prodej

(1) Při prodeji pyrotechnických výrobků v prodejním stánku musí být dodrženy podmínky uvedené v § 2.

(2) Prodejní stánek musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.

(3) Pro zajištění bezpečnosti při stánkovém prodeji pyrotechnických výrobků je zakázáno kouřit.


§ 6

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 32/2014 Sb.

Přehled pyrotechnických výrobků kategorie 4, T2, P2, které se nepovažují za výbušné předměty

Za výbušné předměty3) se nepovažují následující pyrotechnické výrobky:

Druh pyrotechnického výrobkuSpecifikace výrobku
Pyrotechnické výrobky kategorie 4Kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných)
Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce) včetně vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných)
Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 4000 g včetně
Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 1000 g včetně
Pyrotechnické výrobky kategorie T2Pyrotechnické výrobky kategorie T2 o celkové čisté hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 250 g včetně
Pyrotechnické výrobky kategorie P2Pyrotechnické výrobky kategorie P2 určené pro použití ve vozidlech a ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2 o celkové hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 100 g včetně

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 32/2014 Sb.

Přehled pyrotechnických výrobků třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty

Za výbušné předměty3) se nepovažují následující pyrotechnické výrobky:

Druh pyrotechnického výrobkuSpecifikace výrobku
Pyrotechnické výrobky třídy IVKulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných)
Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce) 1 včetně vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných)
Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbušných látek 1 v jednom výrobku do 4000 g včetně
Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 1000 g včetně
Pyrotechnické výrobky podtřídy T2Pyrotechnické výrobky podtřídy T2, určené pro divadelní účely, 1 o celkové čisté hmotnosti výbušných látek v jednom výrobku do 250 g včetně
Pyrotechnické výrobky podtřídy T2 určené pro použití ve 1 vozidlech

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

2) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru