Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 313/2014 Sb.Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Částka 126/2014
Platnost od 19.12.2014
Účinnost od 29.12.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

313

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014

o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu (dále jen „zvíře v zájmovém chovu“) při jejich neobchodních přesunech,

b) způsob výroby, vydávání a číslování pasů,

c) způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah,

d) požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a

e) vzor pasu.

§ 2

Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem

Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem2) provádí veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona.

§ 3

Způsob výroby, vydávání a číslování pasů

(1) Výrobce pasů opatří pasy

a) průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,

b) 10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a

c) 16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.

(2) Evidenční číslo pasu obsahuje

a) na prvních dvou místech písmena „CZ“ a

b) na následujících místech číslo z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.

§ 4

Způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah

(1) Komora vede evidenci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Evidence obsahuje

a) údaje podle čl. 23 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,

c) způsob označení a číslo transpondéru nebo tetování zvířete v zájmovém chovu,

d) evidenční číslo pasu a

e) údaje o zvířeti v zájmovém chovu, jimiž jsou

1. druh,

2. plemeno,

3. datum narození,

4. pohlaví a

5. barva.

(3) Údaje o dodaných a vydaných pasech se předávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné s využitím internetových stránek Komory.

(4) Výrobce pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů distributorovi pasů nebo schválenému veterinárnímu lékaři, je-li výrobce pasů současně distributorem pasů.

(5) Distributor pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů schválenému veterinárnímu lékaři.

(6) Schválený veterinární lékař předá údaje o vydaném pasu uvedené v odstavci 2 písm. b) až e) do 3 pracovních dnů od vystavení pasu.

§ 5zrušeno

§ 6

Vzor pasu

Vzor pasu3) je uveden v příloze k této vyhlášce. Vzorem pasu uvedeným v příloze nejsou dotčeny doplňkové požadavky na jeho vystavení uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 577/2013.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

2. Bod 2 § 42 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2014.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 313/2014 Sb.

Vzor pasu

Vzor pasu - Pas zvířete v zájmovém chovu

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.

2) Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.

3) Příloha III prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

Přesunout nahoru