Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Částka 13/2014
Platnost od 28.02.2014
Účinnost od 15.03.2014
Zrušeno k 13.01.2018 (370/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

VYHLÁŠKA

ze dne 13. února 2014,

kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, se mění takto:

1. § 36 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

㤠36

Podřízený dluh

Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení o kapitálových nástrojích a podřízených půjčkách zahrnovaných do kapitálu tier 215) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“).

15) Článek 62 písm. a) a b) a články 63 až 65 nařízení.“.

2. V § 37 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

c) hodnota expozice ze sekuritizace, které by podle nařízení náležela riziková váha 1250 % 16).

16) Článek 251, anebo článek 261 nařízení.“.

3. § 48 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 22 zní:

㤠48

(K § 20 odst. 4 a § 52e odst. 4 zákona)

Aktivy s nízkým rizikem se rozumí

a) dluhové cenné papíry, které by podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko podle nařízení obdržely rizikovou váhu do výše 50 % 19), a

b) cenné papíry vydané standardním fondem22), který investuje výhradně do cenných papírů podle písmena a).

19) Článek 336 odst. 1 tabulka č. 1 nařízení.

22) § 94 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru