Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 301/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122/2014
Platnost od 18.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

301

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb. a vyhlášky č. 473/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „344“ zrušuje.

2. V § 14 odst. 3 písm. h) se slova „záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby““ nahrazují slovem „zbožím“.

3. V § 14 odst. 6 písm. a) se písmeno „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 14 odst. 6 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40000 Kč.“.

5. V § 14 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nevykazovaná v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek““.

6. V § 22 odst. 3 písmeno b) zní:

b) „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,“.

7. V § 22 odst. 3 písmeno d) zní:

d) „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.“.

8. V § 23 odst. 2 se slova „Jiné přímé daně“ nahrazují slovy „Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ a slova „Jiné daně a poplatky“ se nahrazují slovy „Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“.

9. V § 26 odst. 2 písm. d) se slova „minulých období“ nahrazují slovy „předcházejících účetních období“ a slova „minulých účetních“ se nahrazují slovy „předcházejících účetních“.

10. V § 29 odst. 4 se slova „výdaje minulých“ nahrazují slovy „výdaje předcházejících účetních“, slova „hospodaření minulých“ se nahrazují slovy „hospodaření předcházejících“ a slova „rozpočtu minulých“ se nahrazují slovy „rozpočtu předcházejících účetních“.

11. V § 31 písm. c) se slova „Dlouhodobé dluhy z ručení“ nahrazují slovy „Dlouhodobé závazky z ručení“.

12. V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:

b) „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům,“.

13. V § 32 odst. 5 písm. a) se slova „D.III.19.“ nahrazují slovy „D.III.18.“.

14. V § 32 odst. 5 písm. b) se slova „D.III.20.“ nahrazují slovy „D.III.19.“.

15. V § 32 odst. 5 písm. c) se slova „D.III.21.“ nahrazují slovy „D.III.20.“.

16. V § 32 odst. 6 písm. a) se slova „D.III.22.“ nahrazují slovy „D.III.21.“.

17. V § 32 odst. 6 písm. b) se slova „D.III.23.“ nahrazují slovy „D.III.22.“.

18. V § 32 odst. 6 písm. c) se slova „D.III.24.“ nahrazují slovy „D.III.23.“.

19. V § 32 odst. 6 písm. d) se slova „D.III.25.“ nahrazují slovy „D.III.24.“.

20. V § 32 odst. 6 písm. e) se slova „D.III.26.“ nahrazují slovy „D.III.25.“.

21. V § 32 odst. 7 písm. a) se slova „D.III.28. Krátkodobé dluhy z ručení“ nahrazují slovy „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“.

22. V § 32 odst. 7 písm. b) se slova „D.III.29.“ nahrazují slovy „D.III.28.“.

23. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „D.III.30. Dluhy z neukončených finančních operací“ nahrazují slovy „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.

24. V § 32 odst. 7 písm. d) se slova „D.III.32.“ nahrazují slovy „D.III.31.“.

25. V § 32 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.34.“.

26. V § 32 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.

27. V § 32 odst. 8 písm. c) se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.36.“, slova „D.III.19.“ se nahrazují slovy „D.III.18.“, slova „D.III.20.“ se nahrazují slovy „D.III.19.“, slova „D.III.21.“ se nahrazují slovy „D.III.20.“ a slova „D.III.38.“ se nahrazují slovy „D.III.37.“.

28. V § 33 odst. 3 písm. a) se slovo „minulá“ nahrazuje slovem „předcházející“.

29. V § 35 písm. c) se slova „dotací poskytovaných“ nahrazují slovy „dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména“.

30. V § 40 písm. c) se slova „dotací poskytovaných“ nahrazují slovy „dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména“.

31. V § 41 písm. e) se slova „daně z nemovitostí a daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí“.

32. V § 43 odst. 4 písm. a) se slova „Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých dluhů“ nahrazují slovy „Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků“.

33. V § 44 odst. 10 písm. g) a h) se slovo „minulých“ nahrazuje slovy „předcházejících účetních“.

34. V § 46 odst. 3 písm. c) a f) se slovo „minulých“ nahrazuje slovy „předcházejících účetních“ a slovo „minulá“ se nahrazuje slovem „předcházející“.

35. V § 48 odst. 4 se slova „P.VII.1.“ nahrazují slovy „P.VIII.5.“.

36. V § 48 odstavec 5 zní:

(5) Hodnota položky „P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ se stanoví jako součet položek „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“, „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“, „P.I.3. Vyřazené pohledávky“, „P.I.5. Ostatní majetek“, „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“, „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“, „P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou“, „P.IV. Další podmíněné pohledávky“, „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“, „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“, „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ a „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ snížený o součet položek „P.I.4. Vyřazené závazky“, „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“, „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“, „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“, „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“, „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“, „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“, „P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku“, „P.VII. Další podmíněné závazky“, „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ a „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“.“.

37. V § 50 písm. a) se slova „krátkodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „krátkodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

38. V § 50 písm. b) se slova „krátkodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „krátkodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

39. V § 52a písm. a) se slova „dlouhodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „dlouhodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

40. V § 52a písm. b) se slova „dlouhodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „dlouhodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

41. V nadpise § 53 se slovo „dluhy“ nahrazuje slovem „závazky“.

42. V § 53 písm. a), c), e) a g) se slova „Krátkodobé podmíněné dluhy“ nahrazují slovy „Krátkodobé podmíněné závazky“.

43. V § 53 písm. b), d), f) a h) se slova „Dlouhodobé podmíněné dluhy“ nahrazují slovy „Dlouhodobé podmíněné závazky“.

44. V § 55 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

45. V § 55 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) v případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby.“.

46. V § 55 se odstavce 9 až 12 zrušují.

47. V § 66 se odstavec 10 zrušuje.

48. V § 67 odst. 1 se slova „podmíněných dluhů“ nahrazují slovy „podmíněných závazků“.

49. V § 69 odst. 1 písm. b) a c) se slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“.

50. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha

Rozvaha“.

51. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavený k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položkyNázev položkyBěžné účetní období
P.Stav peněžních prostředků k 1. lednu
A.Peněžní toky z provozní činnostisoučet Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)součet A.I.1. až A.I.6.
A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)součet A.II.1. až A.II.4.
A.II.1Změna stavu krátkodobých pohledávek
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
A.IV.Přijaté podíly na zisku
B.Peněžní toky z dlouhodobých aktivsoučet B.I. + BII. + BIII.
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
BII.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktivsoučet B.II.1. až B.II.4.
B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
BIII.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledáveksoučet C.I. + C.II. + C.III.
C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)
F.Celková změna stavu peněžních prostředkůsoučet A. + B. + C.
H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)
R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dnisoučet P. + F. + H.“.

52. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Přehled o změnách vlastního kapitálu
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavený k ....
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
1234
Číslo položkyNázev položkyMinulé účetní obdobíZvýšení stavuSnížení stavuBěžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. + B. + C. + D.A. + B. + C. + D.A. + B. + C. + D.A. + B. + C. + D.
A.Jmění účetní jednotky a upravující položkysoučet A.I. až A.VII.součet A.I. až A.VII.součet A.I. až A.VII.součet A.I. až A.VII.
I.Jmění účetní jednotkysoučet A.I.1. až A.I.6.součet A.I.1. až A.I.6.
1.Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu--
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci--
3.Bezúplatné převody--
4.Investiční transfery--
5.Dary--
6.

Ostatní

--
II.Fond privatizace
III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetkusoučet A.III.1. až A.III.6.součet A.III.1. až A.III.6.
1.Svěření majetku příspěvkové organizaci--
2.Bezúplatné převody--
3.Investiční transfery--
4.Dary--
5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti--
6.

Ostatní

--
IV.Kurzové rozdíly
V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metodysoučet A.V.1. až A.V.3.součet A.V.1. až A.V.3.
1.Opravné položky k pohledávkám--
2.Odpisy--
3.

Ostatní

--
VI.Jiné oceňovací rozdílysoučet A.VI.1. až A.VI.3.součet A.VI.1. až A.VI.3.
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů--
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji--
3.Ostatní--
VII.Opravy předcházejících účetních obdobísoučet A.VII.1. až A.VII.2.součet A.VII.1. až A.VII.2.
1.Opravy minulého účetního období--
2.Opravy předchozích účetních období--
B.Fondy účetní jednotky
C.Výsledek hospodaření
D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodařeni

“.

53. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha

Příloha“.

54. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Přehled tvorby a použití fondu privatizace
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavený k...
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
Číslo položkyNázev položkyBĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
H.I.Počáteční zůstatek
H.II.Tvorbasoučet H.II.1. až H.II.6.
1.Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období
2.

Výsledek hospodaření (zisk) předcházejících účetních období

3.

Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek

4.

Dary

5.

Oceňovací rozdíly

6.

Ostatní

H.III.Použitísoučet H.III.1. až H.III.5.
1.Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období
2.Výsledek hospodaření (ztráta) předcházejících účetních období
3.Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám
4.Oceňovací rozdíly
5.Ostatní
H.IV.Konečný zůstatekH.I. + H.II.- H.III.
H.V.Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období-
1.Převody do státního rozpočtu
2.

Bezúplatné převody dlouhodobého majetku

“.

55. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013 - Software

014 -Ocenitelná práva

015 - Povolenky na emise a preferenční limity

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Účtová skupina 03 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Kulturní předměty

035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

067 - Dlouhodobé půjčky

068 - Termínované vklady dlouhodobé

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ~

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073 - Oprávky k software

074 - Oprávky k ocenitelným právům

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ~

081 - Oprávky ke stavbám

082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky

Účtová skupina 11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu

112 - Materiál na skladě

119 - Materiál na cestě

Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastní výroby

123-Výrobky

Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby

131 - Pořízení zboží

132 - Zboží na skladě

138 - Zboží na cestě

139 - Ostatní zásoby

Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

142 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

144 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

146 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení

149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152 - Opravné položky k software

153 - Opravné položky k ocenitelným právům

154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku

Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

161 - Opravné položky k pozemkům

162 - Opravné položky ke kulturním předmětům

163 - Opravné položky ke stavbám

164 - Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám

176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku

177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku

Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám

181 - Opravné položky k materiálu

182 - Opravné položky k nedokončené výrobě

183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby

184 - Opravné položky k výrobkům

185 - Opravné položky ke zboží

186 - Opravné položky k ostatním zásobám

Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu

192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým

194 - Opravné položky k odběratelům

195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

196 - Opravné položky k pohledávkám ze správy daní

198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení

199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky

Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů

222 - Příjmový účet organizačních složek státu

223 - Zvláštní výdajový účet

224 - Běžné účty státních fondů

225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu

227 - Účet hospodaření státního rozpočtu

Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků

236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

241 - Běžný účet

243 - Běžný účet FKSP

244 - Termínované vklady krátkodobé

245 - Jiné běžné účty

247 - Účty spravovaných prostředků

248 - Souhrnné účty

249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

256 -Jiné cenné papíry

Účtová skupina 26 - Peníze

261 - Pokladna

262 - Peníze na cestě

263-Ceniny

Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky

281 - Krátkodobé úvěry

282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

289 - Jiné krátkodobé půjčky

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky

311 - Odběratelé

312 - Směnky k inkasu

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní

Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé

322 - Směnky k úhradě

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

325 - Závazky z dělené správy

326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Účtová skupina 33 -Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

335 - Pohledávky za zaměstnanci

336 - Sociální zabezpečení

337 - Zdravotní pojištění

338 - Důchodové spoření

Účtová skupina 34 -Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů

342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

343 - Daň z přidané hodnoty

344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní

351 - Přijaté zálohy daní

352 - Pohledávky ze správy daní

353 - Přeplatky na daních

354 - Závazky z vrátek nepřímých daní

355 - Zúčtování z přerozdělování daní

356 - Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

357 - Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

358 - Ostatní pohledávky ze správy daní

359 - Ostatní závazky ze správy daní

Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení

362 - Krátkodobé závazky z ručení

363 - Pevné termínové operace a opce

364 - Závazky z neukončených finančních operací

365 - Pohledávky z finančního zajištění

366 - Závazky z finančního zajištění

367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů

368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

375 - Zprostředkování krátkodobých transferů

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

378 - Ostatní krátkodobé závazky

Účtová skupina 38 - Účty příštích období a dohadné účty

381 - Náklady příštích období

383 - Výdaje příštích období

384 - Výnosy příštích období

385 - Příjmy příštích období

388 - Dohadné účty aktivní

389 - Dohadné účty pasivní

Účtová skupina 39 -Vnitřní zúčtování

395-Vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování

Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 - Jmění účetní jednotky

402 - Fond privatizace

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

405 - Kurzové rozdíly

406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407 - Jiné oceňovací rozdíly

408 - Opravy předcházejících účetních období

Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

411 - Fond odměn

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

414 - Rezervní fond z ostatních titulů

416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond

419 - Ostatní fondy

Účtová skupina 43 -Výsledky hospodaření

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účtová skupina 44 - Rezervy

441 - Rezervy

Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

456 - Dlouhodobé závazky z ručení

457 - Dlouhodobé směnky k úhradě

459 - Ostatní dlouhodobé závazky

Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

Účtová skupina 47 - Dlouhodobé zálohy na transfery

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů

Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

491 - Počáteční účet rozvažný

492 - Konečný účet rozvažný

493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období

499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů

Účtová třída 5 - Náklady

Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu

502 - Spotřeba energie

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

504 - Prodané zboží

506 - Aktivace dlouhodobého majetku

507 - Aktivace oběžného majetku

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

Účtová skupina 51 - Služby

511 - Opravy a udržování

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentaci

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

518 - Ostatní služby

Účtová skupina 52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady

524 - Zákonné sociální pojištění

525 - Jiné sociální pojištění

527 - Zákonné sociální náklady

528 - Jiné sociální náklady

Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční

532 - Daň z nemovitostí

538 - Jiné daně a poplatky

539 - Vratký nepřímých daní

Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542 - Jiné pokuty a penále

543 - Dary a jiná bezúplatná předání

544 - Prodaný materiál

547 - Manka a škody

548 - Tvorba fondů

549 - Ostatní náklady z činnosti

Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

554 - Prodané pozemky

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Účtová skupina 56 - Finanční náklady

561 - Prodané cenné papíry a podíly

562 - Úroky

563 - Kurzové ztráty

564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou

569 - Ostatní finanční náklady

Účtová skupina 57 - Náklady na transfery

571 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů

Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní

586 - Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

Účtová skupina 60 -Výnosy z vlastních výkonů a zboží

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602 - Výnosy z prodeje služeb

603 - Výnosy z pronájmu

604 - Výnosy z prodaného zboží

605 - Výnosy ze správních poplatků

606 - Výnosy z místních poplatků

607 - Výnosy ze soudních poplatků

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů

Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob

633 - Výnosy ze sociálního pojištění

634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty

635 - Výnosy ze spotřebních daní

636 - Výnosy z majetkových daní

637 - Výnosy z energetických daní

638 - Výnosy z daně silniční

639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642 - Jiné pokuty a penále

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

644 - Výnosy z prodeje materiálu

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

647 - Výnosy z prodeje pozemků

648 - Čerpání fondů

649 - Ostatní výnosy z činnosti

Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

669 - Ostatní finanční výnosy

Účtová skupina 67 -Výnosy z transferů

671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů

Účtová skupina 68 -Výnosy ze sdílených daní a poplatků

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní

686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní

688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

905 - Vyřazené pohledávky

906 - Vyřazené závazky

909 - Ostatní majetek

Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky

931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky

971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“.

Čl. II

V čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, body 12. až 17. znějí:

12. Stav položky rozvahy „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

13. Stav položky rozvahy „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

14. Stav položky rozvahy „D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

15. Stav položky rozvahy „D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

16. Stav položky rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

17. Stav položky rozvahy „D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“.“.


Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 14, 55 a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2014.

3. Stav položky rozvahy „B.II.14. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

4. Stav položky rozvahy „B.II.16. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

5. Stav položky rozvahy „D.III.16. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

6. Stav položky rozvahy „D.III.18. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru