Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Částka 13/2014
Platnost od 28.02.2014
Účinnost od 01.03.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

30

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. února 2014

o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.

§ 2

(1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává

a) Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

b) Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

c) krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,

d) krajskému úřadu, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.

(2) Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1000 Kč.

(3) Výše finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

(4) S ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován. Po vydání rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku poukazuje finanční prostředky na bankovní účet žadatele Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství.

(5) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení spolek, společník společnosti1) nebo člen sdružení bez právní subjektivity oprávněný k tomu smlouvou o sdružení, přikládá k žádosti kopii zakladatelského dokumentu nebo smlouvy.

(6) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení nájemce nebo pachtýř, přikládá k žádosti kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci nebo pachtýři.

(7) Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku nejdříve 1. září; v případě finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV lze ohlášení doručit nejpozději 31. března. Ohlášení je platné pro období ode dne doručení ohlášení do 31. srpna. Ohlášení se podává souhrnně za všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení.

(8) Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII tohoto nařízení se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v přílohách č. 11 a 12 k tomuto nařízení.

(9) V případě změny některé ze skutečností uvedených v ohlášení nebo žádosti, které se týkají údajů o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, žadatel bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými doklady.

ČÁST DRUHÁ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

HLAVA I

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

§ 3

(1) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa2) (dále jen „vlastník lesa“), anebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a, nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese je

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu, nebo

e) vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách. K žádosti se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku uvedeného v odstavci 3přikládají kopie faktur s uvedením druhu použitých technologií a počtu technických jednotek, odpovídajících části I přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Ke kopiím faktur se přikládá výpis z lesní hospodářské evidence, případně výrobně technické doklady, s uvedením porostních skupin, ve kterých byly technologie použity, a odpovídajícího počtu technických jednotek. V případě splnění předmětu finančního příspěvku svépomocí se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku přikládá výpis z lesní hospodářské evidence nebo výrobně technické doklady.

(6) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(7) Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 k tomuto nařízení. V případě kombinace několika ekologických a k přírodě šetrných technologií v rámci jednoho vyklizovacího procesu se použije sazba, která je pro žadatele výhodnější.

(8) Pro určení sazby finančního příspěvku musí být lesy zařazeny do kategorie

a) lesů ochranných3),

b) lesů zvláštního určení4) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích5), nebo

c) lesů hospodářských6) a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(9) Výše finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese nesmí překročit, vzhledem k ploše, na kterou žadatel uplatňuje ekologické a šetrné technologie, částku 300 EUR/ha7). Tato částka se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, ve kterém se finanční příspěvek poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

(10) Výše finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

HLAVA II

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

§ 4

Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8), nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu a nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem nebo v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8).

(2) Předmětem finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku je

a) přirozená obnova,

b) umělá obnova síjí,

c) umělá obnova sadbou první,

d) umělá obnova sadbou opakovaná,

e) zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,

f) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách, nebo

g) výchova lesních porostů do 40 let věku.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.

(5) Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku jsou uvedeny v části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro určení sazby finančního příspěvku musí být soubory lesních typů zařazeny do skupin uvedených v části VIII přílohy č. 1 k tomuto nařízení a do kategorie

a) lesů ochranných,

b) lesů zvláštního určení, s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích, nebo

c) lesů hospodářských a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(6) Výše finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

(7) Finanční příspěvky podle § 5 až 8 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020.

§ 5

Přirozená obnova

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9) a

c) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 6

Umělá obnova síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 7

Umělá obnova sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje také na

a) lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo

b) podsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.

§ 8

Umělá obnova sadbou opakovaná

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích a tímto nařízením jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr. Poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná zpravidla dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, popřípadě kombinací těchto pěstebních výkonů, s nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou, a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30). Odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, popřípadě kombinací těchto opatření, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm, s tvarovanou korunou a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30).

§ 9

Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

(1) Finanční příspěvek na zajištění lesních porostů15) ve lhůtě podle lesního zákona16) lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

b) na zajištěné lesní porosty nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na ochranu porostů podle zákona o zemědělství17).

(2) U zajištěného lesního porostu se vykazuje plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění.

§ 10

Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách

Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

§ 11

Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

HLAVA III

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

§ 12

Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(2) Předmětem finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin je

a) přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin,

b) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí,

c) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první,

d) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovaná,

e) zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě,

f) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,

g) výchova lesních porostů do 40 let věku,

h) zřizování nových oplocenek, nebo

i) individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin doručí žadatel Ministerstvu životního prostředí do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin jsou uvedeny v části III přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro určení sazby finančního příspěvku musí být soubory lesních typů zařazeny do skupin uvedených v části VIII přílohy č. 1 k tomuto nařízení a do kategorie

a) lesů ochranných,

b) lesů zvláštního určení, s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích, nebo

c) lesů hospodářských a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(6) Výše finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

(7) Finanční příspěvky podle § 13 až 16 a § 20 až 21 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020.

§ 13

Přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9),

c) na obnovované ploše je alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanovené jiným právním předpisem18) a

d) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 14

Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13),

c) na obnovované ploše je alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanovené jiným právním předpisem18) a

d) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 15

Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje na skutečný počet sazenic, pokud dosáhne alespoň minimálního procentuálního zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného jiným právním předpisem18), nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje také na

a) lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo

b) podsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.

§ 16

Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovaná

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12), obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje na skutečný počet sazenic, pokud dosáhne alespoň minimálního procentuálního zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného jiným právním předpisem18), nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(5) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(7) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(8) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky uvedené v § 8 odst. 7 pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

§ 17

Zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě

(1) Finanční příspěvek na zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin15) ve lhůtě podle lesního zákona16) lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) na zajištěné lesní porosty nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zákona o zemědělství17) a

c) je dodrženo procento melioračních a zpevňujících dřevin ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění18).

(2) U zajištěného lesního porostu melioračních a zpevňujících dřevin se vykazuje plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění.

§ 18

Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách

Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

b) došlo ke změně dřevinné skladby z porostů stanovištně či geograficky nepůvodních na porosty s alespoň minimálním zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin stanoveným jiným právním předpisem18).

§ 19

Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

b) zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin při výchově lesního porostu nepokleslo oproti stavu před zásahem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 20

Zřizování nových oplocenek

Finanční příspěvek na zřizování nových oplocenek lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) minimální výška nově zřízených oplocenek je 160 cm a

c) zřízením nových oplocenek byl ochráněn lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 50 % a vyšším.

§ 21

Individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři

Finanční příspěvek na individuální ochranu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

b) individuální ochrana je provedena mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

HLAVA IV

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ

§ 22

Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se poskytuje v případě lesů, které jsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8), a jde o vojenské lesy nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(3) Předmětem finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů je

a) přirozená obnova,

b) umělá obnova síjí,

c) umělá obnova sadbou první,

d) umělá obnova sadbou opakovaná,

e) ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění,

f) zřizování nových oplocenek,

g) zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě, nebo

h) výchova lesních porostů do 40 let věku.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení. V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.

(6) Sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů jsou uvedeny v části IV přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(7) Výše finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

(8) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se neposkytují na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách, které byly financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020.

(9) Finanční příspěvky podle § 23 až 29 se poskytují na obnovovaných částech porostních skupin s celkovým zastoupením náhradních dřevin (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo) v obnovovaných částech porostních skupin 0 % až 40 % včetně nebo v porostech, jejichž věk v roce splnění předmětu finančního příspěvku je vyšší než 45 let.

§ 23

Přirozená obnova

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9) a

c) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 24

Umělá obnova síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 25

Umělá obnova sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje také na

a) lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo

b) podsadbu melioračními a zpevňujícími dřevinami.

§ 26

Umělá obnova sadbou opakovaná

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích a tímto nařízením jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a

c) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet sazenic, poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(7) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky uvedené v § 8 odst. 7 pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

§ 27

Ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění

(1) Finanční příspěvek na ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění pro opatření na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje nejvýše jedenkrát za rok.

§ 28

Zřizování nových oplocenek

Finanční příspěvek na zřizování nových oplocenek lze poskytnout, jestliže

a) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b) minimální výška nově zřízených oplocenek je 160 cm a

c) zřízením nových oplocenek byl ochráněn lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším.

§ 29

Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě

Finanční příspěvek na zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

§ 30

Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

HLAVA VI

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

§ 34

(1) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr lze poskytnout osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se poskytuje, jde-li o vojenské lesy nebo o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(3) Předmětem finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr jsou náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti

a) od 150 do 500 hektarů,

b) nad 500 a do 1000 hektarů,

c) nad 1000 hektarů.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu životního prostředí po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr je poskytován v režimu podpory de minimis21).

(7) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr lze poskytnout, jestliže

a) je sdruženo nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

b) minimální výměra sdruženého lesního majetku činí 150 hektarů,

c) spolek, společnost1) nebo sdružení bez právní subjektivity je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno zakladatelským dokumentem nebo smlouvou, a

d) sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

(8) Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr jsou uvedeny v části V přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(9) Výše finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se stanoví jako součet součinů sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu běžného roku zaokrouhlené na celé hektary nahoru.

HLAVA VII

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

§ 35

(1) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dále jen „finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů“) lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a, nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy.

(3) Předmětem finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů je zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení. K žádosti se přikládají průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu a kopie faktur vztahujících se k vyhotovení lesního hospodářského plánu.

(6) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů lze poskytnout, jestliže

a) doba platnosti schváleného lesního hospodářského plánu není kratší než 10 let,

b) při zpracovávání lesního hospodářského plánu byl dodržen soulad výstupů s Informačním standardem lesního hospodářství vydávaným Ministerstvem zemědělství, v rozsahu povinných položek dat lesních hospodářských plánů a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy, a

c) schválený lesní hospodářský plán byl v digitální formě předán do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství.

(7) Výše finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha, maximálně však 300 Kč na 1 ha, a plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu ke schválenému lesnímu hospodářskému plánu. Žadatel, který není plátcem daně z přidané hodnoty nebo je plátcem daně z přidané hodnoty, který neuplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v plné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v částečné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty včetně té části daně z přidané hodnoty na vstupu, u které si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

HLAVA VIII

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

§ 35a

(1) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou ve vlastnictví státu.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je přizpůsobení hospodaření ve vojenských lesích režimu objektů důležitých pro obranu státu31).

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích doručí žadatel Ministerstvu obrany do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(6) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je poskytován v režimu podpory de minimis21).

(7) Výše finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se stanoví součinem plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou objekty důležitými pro obranu státu a nejsou ve vlastnictví státu, v hektarech a sazby 5000 Kč na 1 ha.

ČÁST TŘETÍ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

HLAVA I

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB

§ 36

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Finanční příspěvky podle § 37 až 39 a 41 lze poskytnout uživateli honitby22).

(2) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a 41 doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(3) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a 41 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení; žádost se podává za každou honitbu samostatně.

(4) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a 41 jsou uvedeny v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Výše finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a v § 41 odst. 1 písm. a) se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

§ 37

Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

(1) Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,

b) zřizování napajedel pro zvěř,

c) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,

d) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti23),

e) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, nebo

f) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na prasata divoká.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován finanční příspěvek, nebo se založením a údržbou políček pro zvěř na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000; v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) též se zřetelným označením jeho rozmístění v minulých letech, byl-li na něj poskytnut finanční příspěvek,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začalo políčko pro zvěř sloužit svému účelu, a

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) technická dokumentace.

(3) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře lze poskytnout, jestliže

a) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu,

b) četnost zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

c) četnost betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,

d) četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

e) četnost hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy v honitbě,

f) četnost odchytových zařízení na prasata divoká nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby.

(4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až d) a f) poskytuje jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. e)jedenkrát za 5 let.

§ 38

Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

(1) Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby,

b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho přirozeného výskytu v rámci honitby, nebo

c) pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního na běžný rok,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) pravomocně udělený souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24), a

e) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) technická dokumentace.

(3) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze poskytnout, jestliže

a) nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

b) minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů zajíce polního,

c) četnost přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,

d) při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1:1 až 3 : 5,

e) chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny25) a zákona o myslivosti26),

f) všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let, a

g) vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.

(4) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na vypuštění koroptve polní po zakomorování.

(5) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) poskytuje na ohrožené druhy zvěře a zajíce polního, kteří nejsou v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění.

(6) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) poskytnout nejvýše jedenkrát za 5 let.

§ 39

Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

(1) Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy se přikládají koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy a plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27), který je s touto koncepcí v souladu.

(3) Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže

a) žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27) a

b) žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

(4) Při určování výše finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

§ 41

Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

(1) Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je

a) nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou a

c) platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(3) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře lze poskytnout, jestliže

a) byly na základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě zjištěny nálezy parazitóz,

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo a

c) žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(4) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře lze v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) poskytnout také na laboratorní vyšetření na tularemii provedené a vyúčtované v předchozím kalendářním roce.

HLAVA II

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

§ 44

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců se přikládají

a) osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými druhy29),

b) potvrzení o složení sokolnické zkoušky a

c) potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci

a) trvale nezaměnitelně označeni a

b) v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 45

Přechodná ustanovení

(1) V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení podávají za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014.

(2) V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I a VII tohoto nařízení podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2013.

§ 46

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2014.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 24

V roce 2015 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle části třetí hlavy I nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2014.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 209/2016 Sb. Čl. II

1. Finanční příspěvky na činnosti uvedené v § 3 odst. 3 písm. a) a c) až e) a v § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě lesů, které nejsou lesy vojenskými, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu, poskytují jen v případě, že práce v rámci plnění předmětu finančního příspěvku byly zahájeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, a hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel v roce 2016 příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 31. července 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

I. Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceLesy
ochrannézvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicíchhospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkouKč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněmKč/m3Db1404040
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemiKč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcenímKč/haDd1120001200012000
5.Vyklizování nebo přibližování dříví železným koněmKč/m3De1303020

II. Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceKategorie lesů
ochranné "O"zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích - "U"hospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích - "H"
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBa112000120001200012000120001200012000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haBa2100001000010000100001000010000-
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciBb19999999
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciBb2665465-
3.Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/poloodrostekBc230303030303030
Kč/odrostekBc340404040404040
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBd134000340002650020000340002650020000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haBd220000200001600080002000016000-
5.Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110000100001000010000100001000010000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haBf14000400040004000400040004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23200320032003200320032003200

III. Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceKategorie lesů
ochranné "O"zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích - "U"hospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích - "H"
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBg120000200002000020000200002000020000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciBh110101010101010
3.Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny*Kč/poloodrostekBi230303030303030
Kč/odrostekBi340404040404040
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBj140000400003500025000400003500025000
5.Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBk110000100001000010000100001000010000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haBl14000400040004000400040004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBl23200320032003200320032003200
7.Zřizování nových oplocenek o výšce min. 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin * 50% a vyššímKč/kmBm145000450004500045000450004500045000
8.Individuální ochrana proti zvěřiKč/sazeniciBn240404040404040

IV. Sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haAa11500015000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haAa21000010000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciAb11212
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/od roste kAc34040
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd145004000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd235002500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd425002000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupenímKč/kmA17000070000
melioračních a zpevňujících dřevin * 30 % a vyšším
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při
výsadběKč/haAf120002000
7.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haAi140004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haAi232003200

Vysvětlivka:

* Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

V. Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1000Kč/haCc1400250200100

VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba
1.Založení nebo údržba políček pro zvěřKč/haGa16000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5250
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa68000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušsecKč/ksGb18000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25000
- koroptev polníKč/ksGb3250
- zajíc polníKč/ksGb41500
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb5200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11500
- bílého jelenaKč/ksGc21500
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1150
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/výkonKa12000
- český fousekKč/výkonKa22000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
-jestřáb lesníKč/ksKb17000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25000
- raroh velkýKč/ksKb35000
- orel skalníKč/ksKb45000

VIII. Zařazení souborů lesních typů do skupin

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typů -„SLT"9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 8O, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 7O, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 6O, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 4O, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 3O, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, 0K, 0C, 0T0O, 0G, 0N, 0P
Neuvedené soubory lesních typů se zařazují do skupiny 3.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAV I, II, III A IV NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAV I, II, III A IV NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAVY VII NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAVY VII NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

Poznámky pod čarou

1) § 2716 a násl. občanského zákoníku.

2) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) § 7 zákona č. 289/1995 Sb.

4) § 8 zákona č. 289/1995 Sb.

5) § 17 a 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

6) § 9 zákona č. 289/1995 Sb.

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Rozhodnutí Evropské komise č. K(2013) 7746 ze dne 20. listopadu 2013 k režimu podpory č. SA.36748 (2013/N).

8) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

9) Přílohy č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

10) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

11) Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Přílohy č. 3 a 4 k zákonu č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění zákona č. 387/2005 Sb.

13) Vyhláška č. 139/2004 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

14) Přílohy č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

16) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

17) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

18) Příloha č. 3 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

21) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

22) § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

23) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.

24) § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

25) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

26) § 5 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

27) § 36 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

28) § 44 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

29) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.

30) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru