Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 291/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 118/2014
Platnost od 15.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zrušeno k 01.01.2016 (349/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., vyhlášky č. 442/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. r) se slova „v m3“ nahrazují slovy „určený v m3 nebo v kWh“.

2. § 5 zní:

㤠5

(1) Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.

(2) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity. Přepravní kapacitu lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

(3) Žádost o rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity se podává elektronicky. Žádost o rezervaci přepravní kapacity obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Měsíční přepravní kapacita, denní přepravní kapacita, přepravní kapacita v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a body virtuálních zásobníků plynu. Denní přepravní kapacita, přepravní kapacita v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacita se rezervuje pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě.

(5) Přeprava plynu při rezervaci měsíční přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy podle rezervace měsíční přepravní kapacity. Měsíční kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských měsíců. Měsíční přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 60 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1.

(6) Přeprava plynu s využitím rezervované denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá. Denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů. Přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.

(7) Přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v den předcházející dni zahájení přepravy s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.

(8) Vnitrodenní přepravní kapacitu rezervuje subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v den předcházející dni zahájení přepravy plynu nebo v plynárenský den zahájení přepravy plynu s využitím vnitrodenní přepravní kapacity. Přeprava plynu při využití vnitrodenní přepravní kapacity se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne nebo jeho části, vždy však do konce daného plynárenského dne.

(9) Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem uvedeným v § 11 a 12 nebo v případě rezervace denní přepravní kapacity podle § 6 odst. 1 a 2 nebo v případě rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den podle § 6 odst. 4 a 6 nebo v případě vnitrodenní přepravní kapacity postupem podle § 6 odst. 5 a 6.

(10) Smlouva o přepravě plynu podle § 4 odst. 3 se uzavírá na období jednoho kalendářního roku s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.

(11) Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, požádá nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.“.

3. V § 6 odst. 1 se slovo „standardní“ nahrazuje slovy „měsíční pevné nebo přerušitelné nebo denní“.

4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

5. V § 6 odst. 2 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“ a v poslední větě se slova „nebo odstavce 2“ zrušují, slovo „kalendářní“ se nahrazuje slovem „plynárenský“.

6. V § 6 odst. 3 první věta zní: „Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se ustanovení § 5, 6, § 10 až 12 a 14 použijí obdobně.“.

7. V § 6 odstavec 4 zní:

(4) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 4:00 hodin plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přeprava s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den rezervuje.“.

8. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné vnitrodenní přepravní kapacity podává subjekt zúčtování od 4:00 hodin plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přepravní kapacita s využitím vnitrodenní přepravní kapacity rezervuje, do konce plynárenského dne, pro který se přepravní kapacita s využitím vnitrodenní kapacity rezervuje.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 6 odstavec 6 zní:

(6) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o rezervaci pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity v režimu na následující den nebo pevné nebo přerušitelné vnitrodenní přepravní kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.“.

11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Přeprava ve zkušebním provozu

Přeprava plynu ve zkušebním provozu se sjednává postupy uvedenými v § 13 použitými obdobně. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 13 vykonává provozovatel přepravní soustavy.“.

12. V § 7 odst. 1 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“.

13. V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Provozovatel přepravní soustavy předběžně rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu v rozsahu nedostatku poptávané kapacity podle odstavců 1 a 2. Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přepravní kapacitu pouze při elektronickém potvrzení rezervace subjektem zúčtování do 8:45 hodin plynárenského dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.“.

14. V § 7 odst. 4 se slova „standardní přerušitelnou přepravní kapacitu nebo denní“ zrušují.

15. V § 10 odst. 2 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“.

16. V § 11 odst. 1 se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

17. V § 11 odst. 3 se slova „nebo nejpozději následující den do 10:00 hodin po předání informace podle § 52 odst. 14“ zrušují.

18. V § 11 odstavec. 6 zní:

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovateli distribuční soustavy nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení distribuce plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je provozovatelem distribuční soustavy rezervována distribuční kapacita.“.

19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce v termínech podle § 11 odst. 2 tak, aby účinek rezervace distribuční kapacity nenastal později než za 2 měsíce od změny typu měření. V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stanovené pro účely určení platby za distribuci plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.“.

20. V § 13 odst. 1 se za slova „zařízení zákazníka“ vkládají slova „ , přičemž rekonstrukcí se pro účely této vyhlášky rozumí zásahy do odběrného plynového zařízení, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů,“.

21. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „více než 30“ nahrazují slovy „nejméně 20“ a na konci textu písmene b) se slovo „nebo“ zrušuje.

22. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) pro zákazníka s charakterem odběru otop, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení, kdy lze po rekonstrukci předpokládat minimálně 10% snížení výše rezervované distribuční kapacity, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

23. V § 13 odst. 2 se slova „kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ nahrazují slovy „u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku“.

24. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu pro odběrné plynové místo zákazníka podává žadatel o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu. Žádost obsahuje

a) datum zahájení distribuce ve zkušebním provozu,

b) datum ukončení distribuce ve zkušebním provozu,

c) důvody zahájení distribuce ve zkušebním provozu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

25. V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 let,

b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let,

c) měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 24 plynárenských měsíců,

d) denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 90 plynárenských dnů,

e) denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.“.

26. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni období, pro něž je skladovací kapacita rezervována. Rezervace skladovací kapacity je ukončena uplynutím posledního plynárenského dne období, pro něž byla skladovací kapacita rezervována.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

27. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 10 pracovních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a) minimální cenu, nebo způsob stanovení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro které je skladovací kapacita rezervována,

b) termín zahájení aukce,

c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d) způsob určení a postup složení finanční jistoty,

e) velikost nabízené volné skladovací kapacity,

f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vymezení rozsahu změn obsahu stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity,

h) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,

i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována.“.

28. V § 17 odst. 3 se slova „čísla zaokrouhleného“ nahrazují slovy „čísla, uvedeného s přesností“ a slova „místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti“ se nahrazují slovy „místa, vyjadřujícího požadovanou velikost“.

29. V § 17 odst. 6 se slovo „podílu“ nahrazuje slovem „odpovídající“ a slova „a součinu koeficientu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a)“ se zrušují.

30. V § 17 odst. 8 se číslo „100“ nahrazuje slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“.

31. V § 17 odst. 11 se číslo „100“ nahrazuje slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“ a za slova „celé m3“ se vkládají slova „nebo kWh“.

32. V § 17 odst. 12 se číslo „100“ se nahrazuje slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“ a slova „dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší“ se nahrazují slovy „byl vyšší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity“.

33. V § 17 odst. 13 se slovo „oznámení“ nahrazuje slovem „potvrzení“ a slovo „ihned“ se nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

34. V 18 odst. 2 se slova „14 kalendářních“ nahrazují slovy „10 pracovních“ a věta druhá se zrušuje.

35. V § 18 odst. 4 se slovo „oznámení“ nahrazuje slovem „potvrzení“ a slovo „ihned“ se nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

36. V § 19 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.

37. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo s právem s touto kapacitou nakládat“.

38. V § 21 odst. 3 se slovo „skladovacích“ zrušuje.

39. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

a) minimální cenu, nebo způsob stanovení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro které je skladovací kapacita rezervována,“.

40. V § 21 odst. 5 písm. b) se slova „v %“ nahrazují slovy „skladovací kapacity“.

41. V § 21 odst. 5 se na začátek písmene e) vkládají slova „způsob určení a“.

42. V § 21 odst. 5 se na konci písmene j) doplňují slova „a způsob alokace skladovací kapacity“.

43. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slova „vzor smlouvy o uskladňování plynu“ vkládají slova „nebo její úpravy“.

44. V § 21 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až l), která znějí:

k) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována,

l) velikost nabízené volné skladovací kapacity.“.

45. V § 24 odst. 1 větě první se slovo „vždy“ nahrazuje slovy „bezodkladně, nejpozději však“.

46. V § 24 odst. 1 písm. a) se slova „skladovací kapacity“ nahrazují slovy „provozního objemu“.

47. V § 29 odst. 5 se slova „500000 m3/den“ nahrazují slovy „5000 MWh/den“.

48. V § 48 odst. 2 se slovo „zúčtovací“ nahrazuje slovem „vyrovnávací“.

49. V § 48 odst. 4 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „třináctý“.

50. V § 48 odst. 6 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „třináctý“.

51. V § 48 odst. 7 se slovo „zúčtovací“ nahrazuje slovem „vyrovnávací“.

52. V § 52 odst. 7 se poslední věta zrušuje.

53. V § 52 odst. 11 se poslední věta zrušuje.

54. V § 52 odst. 13 se věty druhá a třetí zrušují.

55. V § 52 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 až 17 se označují jako odstavce 14 až 16.

56. V § 52 odst. 16 se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

57. V § 52 se doplňuje odstavec 17, který zní:

(17) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit změnu dodavatele v termínu podle odstavce 9.“.

58. V § 53 odst. 3 se slova „druhého“ nahrazují slovy „pátého“.

59. V § 53 odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“ a číslo „16“ se nahrazuje číslem „15“.

60. V § 53 odst. 5 písm. c) se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“ a ve větě druhé se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

61. V § 53 odst. 5 písm. d) se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

62. V § 53b odst. 1 se ve větě čtvrté slova „provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu a“ zrušují a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

63. V § 53b odst. 2 se ve větě druhé slova „provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu,“ zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

64. V § 54 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, u kterých není přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku podle § 26 odst. 1 a nedojde-li k nápravě stavu podle § 26 odst. 2. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, jehož odběrná místa jsou bez přiřazeného subjektu zúčtování, možnost přenášet odpovědnost za odchylku na dotčených odběrných místech zákazníků. Postup podle odstavce 2 se nepoužije.“.

65. V § 57 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu v případě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění.“.

66. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Má se za to, že pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

67. V § 57 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Provozovatel distribuční soustavy provede ukončení nebo přerušení dodávky plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne zjištění neoprávněného odběru podle § 74 odst. 1 energetického zákona9).“.

Dosavadní odstavce 5 až 6 se označují jako odstavce 6 až 7.

68. V § 57 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“

69. V § 58 odst. 1 se slova „nebo přepravní kapacity zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“ zrušují.

70. V příloze č. 3 bodu 6 písm. b) se za slovo „IČ“ vkládají slova „ , pokud je přiděleno,“.

71. V příloze č. 7 v části B bodu 2 písm. i) se za slova „odběrného místa“ vkládají slova „zákazníka s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc“, slova „pokud je této hodnoty pro zařazení odběrného místa do odběrného pásma dle cenového rozhodnutí Úřadu zapotřebí v kWh“ se zrušují.

72. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky

Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.

Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace

CHARAKTER ODBĚRNÉHO MÍSTAČasovostCharakteru odběr
C01C02S01S02S03S04
KódVyužití odběrného místaSOBOTA
NEDĚLE
PRAC. DENvařeníTUVvytápěnítechnologie
R01Byt, rodinný dům, rekreační objekt+++
R02Administrativní prostory (kancelářské prostory, kulturní zařízení)+++
R03Ubytovací a stravovací zařízení (hotel, penzion, ubytovna, restaurace, jídelna, bufet, bar, herna, S04 = velkokapacitní vaření)++++
R04Výrobní prostory (hala, dílna)++++
R05Školská a sportovní zařízení++++
R06[Prodejní zařízení (stavba pro obchod, stavba s prodejní plochou)++++
R07Nemocniční a léčebná zařízení++++
R08Sezónní technologické odběry - zima+
R09Sezónní technologické odběry - léto+
R10Kotelny++
R11Ostatní drobné odběry (< 7,56MWh/rok)++
R12Technologické odběry - celoroční (CNG, klimatizace)+

+ možné kombinace“.

73. V příloze č. 9 bodu 1 u členu vzorce PldDSI se slova „do distribučních soustavy“ nahrazují slovy „do distribuční soustavy“.

74. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Třídy typových diagramů dodávky

Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční soustavy na základě charakteru odběrného místa a frekvence odečtu, přičemž název třídy TDD nevyjadřuje kategorii zákazníka. Přiřazení tříd k odběrným místům je následující.

1. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01

TŘÍDA TDD: DOM1
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
do 7,56 MWh100
do 7,56 MWh010
do 7,56 MWh001
do 7,56 MWh110
do 7,56 MWh101
do 7,56 MWh011
do 7,56 MWh111
DOM1Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok.
TŘÍDA TDD: DOM2
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh100
nad 7,56 MWh010
nad 7,56 MWh110
nad 7,56 MWh101
nad 7,56 MWh011
D0M2Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále zákazníci s kódem využitím odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem.
TŘÍDA TDD: DOM3
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh111
DOM3Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody.
TŘÍDA TDD: DOM4
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh001
DOM4Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem

2. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc

TŘÍDA TDD: MO1
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02100x
R02010x
R031000
R030100
R030001
R031100
R031010
R031001
R030110
R030101
R030011
R031110
R031101
R031011
R030111
R031111
R041000
R040100
R040001
R041100
R041001
R040101
R040011
R041101
R041011
R040111
R041111
R051000
R050100
R061000
R071000
R070100
R070010
R070001
R071100
R071010
R071001
R070110
R070101
R070011
R071110
R071101
R071011
R070111
R071111
R08xxx1
R09xxx1
R10xx01
R1110xx
R1101xx
R1111xx
R12xxx1
MO1Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do MO2 až MO4.
TŘÍDA TDD: MO2
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02110x
R041010
R040110
R050001
R051100
R051001
R050101
R050011
R051101
R051011
R050111
R051111
R060100
R060001
R061100
R061010
R061001
R060101
R060011
R061101
R061011
R060111
R061111
R10xx10
R10xx11
MO2Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
TŘÍDA TDD: MO3
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02101x
R02011x
R02111x
R030010
R041110
R051010
R051110
R060110
R061110
MO3Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
TŘÍDA TDD: MO4
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R020010
R040010
R050010
R050110
R060010
MO4Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.

3. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty

TŘÍDA TDD: SO1
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02100x
R02010x
R031000
R030100
R030001
R031100
R031010
R031001
R030110
R030101
R030011
R031110
R031101
R031011
R030111
R031111
R041000
R040100
R040001
R041100
R041001
R040101
R040011
R041101
R041011
R040111
R041111
R051000
R050100
R061000
R071000
R070100
R070010
R070001
R071100
R071010
R071001
R070110
R070101
R070011
R071110
R071101
R071011
R070111
R071111
R08xxx1
R09xxx1
R10xx01
R1110xx
R1101xx
R1111xx
R12xxx1
SO1Všichni zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.
TŘÍDA TDD: SO2
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02110x
R041010
R040110
R050001
R051100
R051001
R050101
R050011
R051101
R051011
R050111
R051111
R060100
R060001
R061100
R061010
R061001
R060101
R060011
R061101
R061011
R060111
R061111
R10xx10
R10xx11
SO2Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody,-s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
TŘÍDA TDD: SO3
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R02101x
R02011x
R02111x
R030010
R041110
R051010
R051110
R060110
R061110
SO3Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
TŘÍDA TDD: SO4
kód využití
OM
S01
(vaření)
S02
(TUV)
S03
(otop)
S04
(technologie)
R020010
R040010
R050010
R050110
R060010
SO4Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.

Poznámka: Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.“.

75. V příloze č. 14 bodu 2 se do tabulky vkládá nový řádek pro výstupní bod přepravní soustavy „odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“ s hodnotou „10,620“ pro 15 °C.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn od začátku plynárenského dne počínajícího dnem 1. ledna 2015 do konce plynárenského dne počínajícího dnem 31. prosince 2015 na jednom nebo více hraničních bodech nabízet po dohodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy rezervaci koordinované přepravní kapacity v aukci. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn nabízet v aukci i jen část volné přepravní kapacity na daném hraničním bodě. Pro rezervaci přepravní kapacity v aukci se ustanovení § 5 až 7 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nepoužijí.

2. Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2015 veškeré rezervované přepravní kapacity zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru